Teksti suurus:

Sotsiaalministri ning tervise- ja tööministri määruste muutmine töövõimetuse ennetamise rakendamiseks

Väljaandja:Terviseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.05.2024
Avaldamismärge:RT I, 07.05.2024, 3

Sotsiaalministri ning tervise- ja tööministri määruste muutmine töövõimetuse ennetamise rakendamiseks

Vastu võetud 30.04.2024 nr 19

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 32, § 52 lõike 4, § 53 lõike 7 ja Tervisekassa seaduse § 465 lõike 1 alusel.

§ 1.   Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruse nr 109 „Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord“ muutmine

Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruses nr 109 „Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Ajutise töövõimetuse hüvitise määramine ja maksmine“;

2) paragrahvi 1 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 3 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) andmed tööõnnetuse või kutsehaiguse raporti kohta;“;

5) paragrahvi 5 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Maksu- ja Tolliametist saadav andmekoosseis“;

6) paragrahvi 71 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) tööandjana sotsiaalmaksu maksva äriühingu äriregistri kood ja nimi või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse kantud asutuse registrikood ja nimi või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku registrikood ja nimi või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja äriregistri kood ning notari ja kohtutäituri ees- ja perekonnanimi ja isikukood;“;

7) paragrahvi 71 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) fakt, kas kindlustatud isikule anti terviseseisundile vastav töö või viidi ta kergemale tööle üle, selle periood ja perioodil makstav töötasu;“;

8) paragrahvi 71 punktist 6 jäetakse välja tekstiosa „või § 6 lõikes 4“;

9) paragrahvi 11 tekstist jäetakse välja tekstiosa „„Pärimisseadusest tulenevate notari ametitoimingute tegemise ja pärimisregistri pidamise kord““;

10) paragrahvi 14 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 15 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tööandja, füüsilisest isikust ettevõtja või ettevõtlustulu maksu maksja teeb töövõimetuslehele oma kanded elektrooniliselt või paberil seitsme kalendripäeva jooksul alates töövõimetuslehe lõpetamisest teadasaamisest.“.

§ 2.   Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Tervisekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmine

  Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Tervisekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ lisa nr 65 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 3.   Tervise- ja tööministri 6. märtsi 2019. a määruse nr 14 „Tervisekassa andmekogu pidamise põhimäärus“ muutmine

Tervise- ja tööministri 6. märtsi 2019. a määruses nr 14 „Tervisekassa andmekogu pidamise põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 5 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) tööõnnetuse raporti number ja tööõnnetuse toimumise kuupäev;“;

2) paragrahvi 7 lõige 5 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 7 lõike 5 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

„12) märge töövõimetuslehe lõpetamisest;“;

4) paragrahvi 7 lõiget 5 täiendatakse punktiga 141 järgmises sõnastuses:

„141) töövõimetuslehe kehtetuks tunnistamise põhjus;“;

5) paragrahvi 7 lõiget 5 täiendatakse punktidega 171 ja 172 järgmises sõnastuses:

„171) perehüvitiste seaduse § 33 tähenduses vanemahüvitist saama õigustatud isiku jagatava vanemahüvitise või lapsendaja vanemahüvitise päeva määr;
172) lapse sünnikuupäev;“;

6) paragrahvi 7 lõiget 5 täiendatakse punktiga 201 järgmises sõnastuses:

„201) info tööandjale töötingimuste terviseseisundile vastavaks kohandamiseks;“;

7) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 82 järgmises sõnastuses:

„(82) Sotsiaalkaitse infosüsteem edastab andmekogule § 7 lõike 5 punktis 171 ja 172 nimetatud andmed.“;

8) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 91 järgmises sõnastuses:

„(91) Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda ning Notarite Koda edastavad andmekogule § 7 lõike 2 punktides 1–3, 5 ja 7 nimetatud andmed.“.

§ 4.   Tervise- ja tööministri 22. juuli 2022. a määruse nr 62 „Töövõimetuslehe vormistamine ja edastamine Tervisekassale“ muutmine

Tervise- ja tööministri 22. juuli 2022. a määruses nr 62 „Töövõimetuslehe vormistamine ja edastamine Tervisekassale“  tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Töövõimetuslehe vormistamine ja andmete edastamine“;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) tööst vabastamise põhjus numbri ja sõnadega (1. haigestumine ja olmevigastus; 2. kutsehaigus; 4. liiklusvigastus; 5. tööõnnetus; 6. tööõnnetus liikluses; 7. tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine; 8. vigastus riigi või ühiskonna huvide kaitsmisel ja kuriteo tõkestamisel; 10. karantiin; 12. haige perekonnaliikme põetamine kodus; 13. alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldamine, kui last hooldav isik on haige või talle osutatakse sünnitusabi; 14. alla 12-aastase haige lapse või alla 19-aastase puudega isiku põetamine; 17. rasedale terviseseisundile vastava töö andmine; 18. liiklusvigastuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine; 19. haigestumine või vigastus raseduse ajal; 20. elundi või vereloome tüvirakkude annetus; 21. töötingimuste ajutine kergendamine);“;

3) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

„81) info tööandjale töötingimuste terviseseisundile vastavaks kohandamiseks;“;

4) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Õel on töövõimetuslehe avamise, muutmise, lõpetamise ja kehtetuks tunnistamise õigus haiguse, vigastuse, karantiini või kindlustatud isiku põetamise korral.“;

5) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Töövõimetusleht avatakse pärast kindlustatu, hooldatava või põetatava läbivaatust või neile teenuse osutamist sidevahendi teel.“;

6) paragrahvi 5 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Tagasiulatuvalt võib töövõimetuslehe avada, kui kindlustatud isik haigestub või hoolduse või põetuse vajadus tekib nädalavahetusel, rahvuspühal või riigipühal ja isik teavitab sellest tervishoiutöötajat sidevahendite teel või vastuvõtule tulles vahetult järgneval tööpäeval.“;

7) paragrahv 8 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tervishoiutöötajal on õigus muuta, lõpetada ja kehtetuks tunnistada teise tervishoiutöötaja poolt välja kirjutatud töövõimetuslehte. Toimingu õigsuse eest vastutab toimingu tegija.“;

8) paragrahv 10 sõnastatakse järgmiselt:

§ 10. Tööandja tegevused töövõimetuslehega

(1) Tööandja kinnitab tervishoiutöötaja lõpetatud töövõimetuslehe.

(2) Tööandja ei näe töövõimetuslehele kantud andmetest järgmiseid:
1) diagnoosikoodi rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni järgi;
2) töövõimetuslehe avanud tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanime.

(3) Tööandja edastab Tervisekassale elektroonselt järgmised andmed: 
1) äriregistri kood või füüsilisest isikust tööandja isikukood;
2) kalendrikuu kokkulepitud töötasu suurus eurodes esmasele töövõimetuslehele märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval; 
3) tervishoiutöötaja otsuse alusel terviseseisundile vastava töö või kergemale ametikohale üleviimise perioodi alguse ja lõpu kuupäev; 
4) tervishoiutöötaja otsuse alusel terviseseisundile vastava töö või kergemale ametikohale üleviimise perioodil tööandja poolt makstav töötasu eurodes; 
5) periood, millal kindlustatud isikul puudub õigus saada hüvitist ravikindlustuse seaduse § 60 lõigetest 2 või 4 või § 61 lõikest 2 tulenevalt, alguse ja lõpu kuupäevad; 
6) põhjus, miks kindlustatud isikul puudub õigus saada hüvitist tulenevalt ravikindlustuse seaduse § 60 lõigetest 2 või 4 või § 61 lõikest 2;
7) andmete esitamise eest vastutava isiku kontaktandmed.“;

9) paragrahvi 12 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõna „lõpetatud“ sõnaga „avatud“.

§ 5.   Määruse jõustumine

  (1) Käesolev määrus jõustub 15. mail 2024. aastal.

  (2) Käesoleva määruse § 3 punktid 5 ja 7 jõustuvad 1. juulil 2024. aastal.

Riina Sikkut
Terviseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

Lisa 65 E-saatekirja ja vastuse nõuded arsti poolt patsiendi suunamisel töötervishoiuarsti e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel
01.07.2024 14:33
Veaparandus - Parandatud lisa pealkiri Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json