Teksti suurus:

Riigiabi ja vähese tähtsusega abi registri põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.02.2015, 14

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Riigiabi ja vähese tähtsusega abi registri põhimäärus

Vastu võetud 05.06.2012 nr 41
RT I, 07.06.2012, 2
jõustumine 10.06.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.02.2015RT I, 10.02.2015, 713.02.2015

Määrus kehtestatakse konkurentsiseaduse § 492 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Registri ametlik nimi, pidamise eesmärk ja ülesanded

  (1) Registri ametlik nimi on „Riigiabi ja vähese tähtsusega abi register” (edaspidi register).

  (2) Registri pidamise eesmärk on tagada arvestus riigiabi ja vähese tähtsusega abi (edaspidi abi) andmise ja kasutamise üle.

  (3) Registri ülesanne on tagada abi ja selle saajate kohta teabe kättesaadavus.

§ 2.  Registri vastutav töötleja
[RT I, 10.02.2015, 7 - jõust. 13.02.2015]

  Registri vastutav töötleja on Rahandusministeerium.
[RT I, 10.02.2015, 7 - jõust. 13.02.2015]

§ 3.  Registriandmete esitaja

  Registriandmete esitaja on abi andja, kellega Rahandusministeerium sõlmib vastava lepingu.

§ 4.  Registriandmete õiguslik tähendus

  (1) Registrisse kantud andmetel on informatiivne tähendus.
[RT I, 10.02.2015, 7 - jõust. 13.02.2015]

  (2) Seaduses sätestatud juhul on registrisse kantud andmetel õiguslik tähendus.
[RT I, 10.02.2015, 7 - jõust. 13.02.2015]

§ 5.  Registriandmete õigsuse tagamine

  Andmete esitaja vastutab registrile esitatud andmete õigsuse eest andmete esitamise ajal. Andmete registrisse kandja vastutab registrisse kantud andmete vastavuse eest andmete esitaja poolt registrisse esitatud andmetele.

2. peatükk Registri ülesehitus 

§ 6.  Registriandmed

  Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna, mille koosseisu kuuluvad digitaalsed registriandmed.

§ 7.  Registriandmete alusdokumendid

  Alusdokumendid on:
  1) Euroopa Komisjoni otsus;
  2) grupierandiga hõlmatud riigiabi teatis;
  3) abimeetme riigisisene õiguslik alus;
  4) abi andmise otsus või leping abi andmise kohta;
  5) väljamaksekorraldused;
  6) muud abi andmisega seotud dokumendid.

§ 8.  Registriandmete kaitse

  (1) Vastutav töötleja tagab registriandmete andmeturbe, sealhulgas nende tervikluse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse, samuti registri pidamise ja registrisse kantud andmete töötlemise, kaitse, säilimise ja arhiveerimise füüsiliste, organisatsiooniliste ja infotehnoloogiliste meetmetega ning rakendab neid järjepidevalt.

  (2) Registriandmete turbeaste on keskmine (M) ja registri turvaklass on K2T2S1.

3. peatükk Registrisse kantavad andmed 

§ 9.  Abi andjaga seotud andmed

  Abi andja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) registrikood;
  3) postiaadress;
  4) kontaktandmed (telefon, e-posti aadress).

§ 10.  Abi saajaga seotud andmed

  (1) Abi saaja kohta kantakse registrisse vähemalt järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) isiku- või registrikood;
  3) asu- või elukoht (linn, vald);
  4) abi saaja liik;
  5) abi saaja juriidiline vorm;
  6) majandusaasta algus;
  7) abi saaja tegevusaladele vastavad Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) koodid;
  8) abi saajaga seotud abi saanud isikud.

  (2) Lõike 1 punktis 8 nimetatud abi saajaga seotud abi saanud isik käesoleva määruse tähenduses on:
  1) isik, kes vastab komisjoni määruses (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8), komisjoni määruses (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris (ELT L 352, 24.12.2013, lk 9–17), ja komisjoni määruses (EL) nr 717/2014, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes kalandus- ja vesiviljelussektoris (ELT L 190, 28.6.2014, lk 45–54), toodud ühe ettevõtja mõistele;
  2) füüsiline isik, kes on saanud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel ettevõtluse alustamise toetust, tema asutatud äriühing või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja.

  (3) Lõike 1 punktis 8 nimetatud abi saajaga seotud abi saanud isiku kohta kantakse registrisse vähemalt lõike 1 punktides 1–7 nimetatud andmed.
[RT I, 10.02.2015, 7 - jõust. 13.02.2015]

§ 11.  Abi andmisega seotud andmed

  (1) Abimeetme kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) abimeetme tunnusnumber (genereerib süsteem);
  2) valikuna abimeetme liik: abikava või üksikabi või abikava raames antav üksikabi;
  3) valikuna abi liik: riigiabi või grupierandiga hõlmatud riigiabi või vähese tähtsusega abi või muu abi;
  31) valikuna vähese tähtsusega abi liik;
[RT I, 10.02.2015, 7 - jõust. 13.02.2015]
  4) abimeetme nimetus;
  5) abi andja poolt abimeetme registreerimise number;
  6) valikuna: Euroopa Komisjoni riigiabi otsuse number ja otsuse kuupäev või grupierandiga hõlmatud riigiabi teatise registreerimise number ja registreerimise kuupäev või Euroopa Komisjoni vähese tähtsusega abi otsuse number ja otsuse kuupäev;
  7) abimeetme Euroopa Liidu õiguslik alus;
  8) abimeetme riigisisene õiguslik alus;
  9) abimeetme peaeesmärk (peaeesmärgid) ja abimeetme alameesmärk (alameesmärgid);
  91) maksimaalne abi osakaal abikõlblikest kuludest (protsentides);
[RT I, 10.02.2015, 7 - jõust. 13.02.2015]
  10) abikõlblikud kulud;
  11) abi vorm (vormid);
  12) abimeetme finantseerimise kogumaht (eelarve);
  13) abimeetme finantseerimise allikad ja nende osakaal abimeetme kogumahust (%-des);
  14) abimeetme kestus (algus- ja lõppkuupäev).

  (2) Antud abi kohta kantakse registrisse lõikes 1 loetletud andmetele lisaks järgmised andmed:
  1) antud abi tunnusnumber (genereerib süsteem);
  2) abi saaja nimi;
  3) abi saaja isikukood või registrikood;
  31) vähese tähtsusega abi liik (ainult vähese tähtsusega abi puhul);
[RT I, 10.02.2015, 7 - jõust. 13.02.2015]
  32) abi saaja toetatavale tegevusalale vastav EMTAK kood;
[RT I, 10.02.2015, 7 - jõust. 13.02.2015]
  4) abi andja riigiabi või vähese tähtsusega abi andmise otsuse number ja otsuse kuupäev;
  5) abi andja antud abi registreerimise number;
  6) antud abi (projekti) nimetus;
  7) antud abi peaeesmärk ja alameesmärk (alameesmärgid);
  8) abikõlblike kulude summa;
  9) antud abi vorm;
  10) antud abi summa või arvestatud abi toetusekvivalent finantseerimise allikate lõikes.

  (3) Abi väljamakse (väljamaksete) või abi toetusekvivalendi arvestamise kohta kantakse registrisse lõigetes 1 ja 2 loetletud andmetele lisaks järgmised andmed:
  1) abi saaja registrikood või isikukood;
  2) abi saaja nimi;
  3) antud abi alameesmärk;
  4) väljamakse või abi toetusekvivalendi arvestamise kuupäev;
  5) väljamakse summa või arvestatud abi toetusekvivalent finantseerimise allikate lõikes.

  (4) Vähese tähtsusega abi broneeringu tegemisel kantakse registrisse lõikes 1 loetletud andmetele lisaks järgmised andmed:
  1) broneeritud abi tunnusnumber (genereerib süsteem);
  2) broneeritud abi saaja nimi;
  3) broneeritud abi saaja isikukood või registrikood;
  31) broneeritud vähese tähtsusega abi liik;
[RT I, 10.02.2015, 7 - jõust. 13.02.2015]
  32) broneeritud abi saaja toetatavale tegevusalale vastav EMTAK kood;
[RT I, 10.02.2015, 7 - jõust. 13.02.2015]
  4) broneeritud abi (projekti) nimetus;
  5) broneeritud abi peaeesmärk ja alameesmärk (alameesmärgid);
  6) broneeritud abi vorm;
  7) broneeritud abi summa või abi toetusekvivalent;
  8) broneeringu lõppkuupäev.

  (5) Vähese tähtsusega abiks loetakse komisjoni määruste (EL) nr 1407/2013, nr 1408/2013 ja nr 717/2014 ning komisjoni määruse (EL) nr 360/2012 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 114, 26.4.2012, lk 8–13) alusel antavat vähese tähtsusega abi.
[RT I, 10.02.2015, 7 - jõust. 13.02.2015]

§ 12.  Menetlustega seotud andmed

  (1) Riigiabi teatisega seotud menetluse kohta kantakse registrisse andmete olemasolul järgmised andmed:
  1) menetluse eest vastutava Rahandusministeeriumi ametniku nimi;
  2) riigiabi andja nimi;
  3) teatise liik;
  4) meetme pealkiri;
  5) riigiabi eesmärk (eesmärgid);
  6) riigiabi teatise Rahandusministeeriumile esitamise kuupäev;
  7) lisateabe Rahandusministeeriumile esitamise kuupäev;
  8) riigiabi teatise Euroopa Komisjonile esitamise kuupäev;
  9) riigiabi teatise Euroopa Komisjoni registreerimisnumber;
  10) Euroopa Komisjoni poolt lisateabe küsimise kuupäev(ad);
  11) Euroopa Komisjonile lisateabe esitamise kuupäev(ad);
  12) Euroopa Komisjoni otsuse kuupäev(ad) menetluse avamiseks;
  13) Euroopa Komisjoni uus registreerimisnumber;
  14) Euroopa Komisjoni poolt täiendava lisateabe küsimise kuupäev(ad);
  15) Euroopa Komisjonile täiendava lisateabe esitamise kuupäev(ad);
  16) Euroopa Komisjoni lõppotsuse kuupäev;
  17) veebilehe link Euroopa Komisjoni otsusele.

  (2) Grupierandi teatisega seotud menetluse kohta kantakse registrisse andmete olemasolul järgmised andmed:
  1) menetluse eest vastutava Rahandusministeeriumi ametniku nimi;
  2) meetme pealkiri;
  3) grupierandiga hõlmatud riigiabi andja nimi;
  4) grupierandiga hõlmatud riigiabi eesmärk;
  5) grupierandi teatise Rahandusministeeriumile esitamise kuupäev;
  6) lisateabe Rahandusministeeriumile esitamise kuupäev;
  7) grupierandi teatise Euroopa Komisjonile esitamise kuupäev;
  8) grupierandi teatise Euroopa Komisjonis registreerimise kuupäev;
  9) grupierandi teatise number;
  10) veebilehe link grupierandi teatisele.

  (3) Ebaseadusliku riigiabi ja väärkasutatud riigiabiga seotud menetluse kohta kantakse registrisse andmete olemasolul järgmised andmed:
  1) menetluse eest vastutava Rahandusministeeriumi ametniku nimi;
  2) Euroopa Komisjoni järelepärimise kuupäev;
  3) meetme pealkiri;
  4) riigiabi andja nimi;
  5) riigiabi saaja nimi (ainult väärkasutatud riigiabiga seotud menetluse puhul);
  6) riigiabi eesmärk (eesmärgid);
  7) Euroopa Komisjoni järelepärimise abi andjale edastamise kuupäev;
  8) abi andja teabe Rahandusministeeriumile esitamise kuupäev;
  9) Euroopa Komisjonile teabe esitamise kuupäev;
  10) Euroopa Komisjoni teabe registreerimise number;
  11) lisateabe Euroopa Komisjonile esitamise kuupäev(ad);
  12) Euroopa Komisjoni lõppotsuse kuupäev;
  13) veebilehe link Euroopa Komisjoni otsusele.

4. peatükk Andmete esitamine ja registrisse kandmine 

§ 13.  Andmete esitamine

  Abi andja esitab registrile andmed kas vastavalt avaliku teabe seaduse alusel kehtestatud infosüsteemide andmevahetuskihi nõuetele (liidese kaudu) või sisestab käsitsi.

§ 14.  Andmete esitamise ja registrisse kandmise tähtajad

  (1) Abi andja esitab § 11 lõigetes 1 ja 2 nimetatud riigiabiga seotud andmed registrile 15 tööpäeva jooksul abi andmisest arvates.

  (2) Abi andja esitab § 11 lõigetes 1 ja 2 nimetatud vähese tähtsusega abiga seotud andmed registrile viie tööpäeva jooksul abi andmisest arvates.

  (3) Abi andmise aeg on aeg, millal abi saajal tekib õiguslik alus abi saada.

  (4) Registrile esitatud, § 11 lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed kannab registrisse Rahandusministeerium viie tööpäeva jooksul andmete registrile esitamisest arvates.

  (5) Kokkuleppel Rahandusministeeriumiga võib registrile esitatud, § 11 lõikes 2 nimetatud andmed kanda registrisse abi andja. Kokkulepe vormistatakse elektrooniliselt.

  (6) Abi andja kannab § 11 lõikes 3 nimetatud riigiabiga seotud andmed registrisse 15 tööpäeva jooksul väljamaksete tegemisest või abi toetusekvivalendi arvutamisest arvates.

  (7) Abi andja kannab § 11 lõikes 3 nimetatud vähese tähtsusega abiga seotud andmed registrisse viie tööpäeva jooksul väljamaksete tegemisest või abi toetusekvivalendi arvutamisest arvates.

  (8) Rahandusministeerium võib lõigetes 1, 2, 6 ja 7 nimetatud tähtaega abi andja kirjaliku taotluse alusel põhjendatud juhtudel pikendada.

  (9) Paragrahvi 11 lõikes 4 nimetatud andmete esitamine ja registrisse kandmine on vabatahtlik.

  (10) Rahandusministeerium kannab §-s 12 nimetatud andmed registrisse kümne tööpäeva jooksul:
  1) sama paragrahvi lõike 1 punktis 16 nimetatud Euroopa Komisjoni lõppotsuse kuupäevast arvates;
  2) sama paragrahvi lõike 2 punktis 8 nimetatud Euroopa Komisjonis registreerimise kuupäevast arvates;
  3) sama paragrahvi lõike 3 punktis 12 nimetatud Euroopa Komisjoni lõppotsuse kuupäevast arvates.

§ 15.  Registrisse kantud andmete muutmine

  (1) Registrisse kantud, §-s 11 nimetatud andmete muutmise õigus on abi andjal.

  (2) Kui abi andja tuvastab, et registrisse on kantud ebaõigeid andmeid või kui temale on nendest teatatud, algatab ta andmete muutmise, esitades elektroonilise andmete muutmise taotluse Rahandusministeeriumile aadressil riigiabi@fin.ee.

§ 16.  Muudetud andmete registrisse esitamine ja kandmine

  Muudetud andmed esitatakse ja kantakse registrisse §-s 14 sätestatud korras. Paragrahvi 14 lõigetes 1, 2, 6 ja 7 kehtestatud tähtaeg algab § 15 lõikes 2 nimetatud elektroonilise andmete muutmise taotluse esitamisest arvates.

§ 17.  Arvestuse pidamine andmete registrisse vastuvõtmise üle

  Vastutav töötleja peab arvestust andmete registrisse vastuvõtmise aja, andmete koosseisu ning andmete registrisse esitajate ja kandjate üle digitaalselt.

5. peatükk Juurdepääs registrisse kantud andmetele ja andmete väljastamine registrist 

§ 18.  Registrile juurdepääs

  (1) Andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega.

  (2) Registrisse kantud andmed on avalikult kättesaadavad, kui neile ei ole seaduse alusel kehtestatud juurdepääsupiirangut.

  (3) Juurdepääs registrisse kantud andmetele on vastutaval töötlejal ja abi andjal ning andmekaitse järelevalveasutuse poolt selleks volitatud isikutel nendele teenistusülesannetega määratud ulatuses.

  (4) Rahandusministeerium teeb registrisse kantud andmed kättesaadavaks oma veebilehel, võimaldades nende andmete allalaadimist taaskasutataval ehk masintöödeldaval kujul.

§ 19.  Andmete väljastamine registrist

  (1) Registrist väljastatakse andmeid kirjaliku taotluse alusel paberkandjal või digitaalkujul vastavalt andmete taotleja soovile ja tehnilistele võimalustele. Vastutav töötleja väljastab andmed kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seadusega.
[RT I, 10.02.2015, 7 - jõust. 13.02.2015]

  (2) Andmeid väljastatakse registrist tasuta.

  (3) Andmete väljastamise aja, andmete saaja ja väljastamise viisi kohta peetakse digitaalkujul arvestust vastutava töötleja dokumendiregistris.

§ 20.  Alusdokumentide ja andmete säilitamine

  Registri andmete alusdokumente ja registri andmeid säilitatakse kümme aastat pärast abi andmist.
[RT I, 10.02.2015, 7 - jõust. 13.02.2015]

6. peatükk Järelevalve registri pidamise üle, registri pidamise rahastamine ja registri tegevuse lõpetamine 

§ 21.  Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Andmekaitsealast järelevalvet teostab Andmekaitse Inspektsioon.

  (2) Järelevalvet registri haldamise üle teostab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium või majandus- ja kommunikatsiooniministri volitatud ministeeriumi valitsemisalasse kuuluv asutus.

§ 22.  Registri pidamise rahastamine

  Registri hooldus- ja arendustöid ning pidamist rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 23.  Registri tegevuse lõpetamine

  Registri tegevus lõpetatakse kooskõlas arhiiviseadusega ja avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud määrusega.

7. peatükk Rakendussäte 

§ 24.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json