Teksti suurus:

Maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 07.06.2013, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.06.2013 otsus nr 273

Maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 22.05.2013

§ 1.  Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui käesoleva seaduse või maksuseaduse regulatsioon erineb välislepingus sätestatust, kohaldatakse välislepingu sätteid.”;

2) paragrahvi 14 lõike 5 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Maksuhaldur on kohustatud maksuvõlgade puudumise tõendi väljastama ka juhul, kui maksukohustuslase maksuvõlg kõikide sama maksuhalduri poolt hallatavate maksude puhul kokku on väiksem kui 10 eurot või kui maksuvõla tasumine on ajatatud.”;

3) seadust täiendatakse §-ga 141 järgmises sõnastuses:

§ 141. Maksukohustuslase teavitamine

Maksuhalduril on õigus saata maksukohustuslasele tema poolt maksuhaldurile teatavaks tehtud sidevahendi kaudu meeldetuletusi ja muud maksukohustuslast puudutavat informatiivse tähendusega teavet.”;

4) paragrahvi 21 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) juriidilise isiku iga aktsionäri või osaniku nimi ja registri- või isikukood, isikukoodi puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta.”;

5) paragrahvi 21 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) käibemaksukohustuslase nime, registrikoodi, registreerimisnumbri ning registrisse kandmise ja registrist kustutamise kuupäeva;”;

7) paragrahvi 27 lõiget 1 täiendatakse punktidega 21–25 järgmises sõnastuses:

„21) käibemaksuseaduse § 16 lõike 3 alusel maksuvaba kauba või teenuse maksustatavale väärtusele käibemaksu lisamisel maksukohustuslase poolt maksuhaldurile esitatud kirjalikus teavituses märgitud andmeid;
22) maksulaopidaja nime, registrikoodi, maksulao pidamise loa registreerimisnumbri, maksulao aadressi ning loa peatamise ja kehtetuks tunnistamise kuupäeva;
23) tolliterminali, tollilao ja tolliagentuuri ning vabatsoonis ja vabalaos tegutsemise loa omaniku nime, registrikoodi, loa numbri, juriidilise aadressi ja tegevuskoha aadressi;
24) printsipaali nime, registrikoodi, juriidilise aadressi ja tegevuskoha aadressi;
25) aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja ja maksuesindaja nime, registrikoodi, aktsiisimaksja numbri, loa peatamise ja kehtetuks tunnistamise kuupäeva, aktsiisilao asukoha ja tegevuskoha aadressi;”;

8) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) maksuvõlgade suuruse ja tekkimise aja;”;

9) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) andmeid tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud mittetulundusühingu ja sihtasutuse tulude, sealhulgas saadud kingituste ja annetuste ning nende kasutamise kohta, samuti usulise ühenduse tulude kasutamise kohta;”;

10) paragrahvi 29 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) rahandusministrile teenistusliku järelevalve teostamiseks maksuhalduri tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle;”;

11) paragrahvi 29 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) Rahandusministeeriumile isikustamata kujul maksude laekumise prognoosimiseks ja maksude laekumist tagavate meetmete kavandamiseks;”;

12) paragrahvi 29 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) kindlustusandjale liikluskindlustuse seaduse alusel hüvitise määramiseks.”;

13) paragrahvi 40 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Tahtluse, raske hooletuse ja hooletuse tuvastamisel lähtutakse võlaõigusseaduse § 104 lõigetes 3−5 sätestatust.”;

14) seadust täiendatakse §-ga 451 järgmises sõnastuses:

§ 451. Elektrooniline asjaajamine

Rahandusminister kehtestab määrusega riiklike maksude maksuhaldurile elektrooniliselt esitatavate dokumentide vormingu- ja allkirjanõuded ning muud maksumenetluses elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded.”;

15) paragrahvi 46 lõike 5 teises lauses, § 60 lõike 5 esimeses lauses ja § 87 lõike 4 teises lauses asendatakse tekstiosa „§ 54 lõike 3” tekstiosaga „§ 451”;

16) seadust täiendatakse §-ga 531 järgmises sõnastuses:

§ 531. Kättetoimetamine posti teel

(1) Eestis elavale füüsilisele isikule toimetatakse dokument posti teel kätte rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressil või isiku poolt maksuhaldurile teatatud aadressil. Kui füüsiline isik ei ole oma aadressi muutumisest teatanud, on maksuhalduril õigus saata dokument viimasel talle teada oleval aadressil.

(2) Juriidilisele isikule või asutusele saadetakse dokument registrisse kantud aadressil või menetlusosalise soovil tema poolt maksuhaldurile teatatud aadressil. Juriidilisele isikule või asutusele, keda ei ole registrisse kantud, saadetakse dokument tema poolt maksuhaldurile teatatud aadressil.

(3) Välisriigis elavale või asuvale menetlusosalisele toimetatakse dokument kätte tema poolt maksuhaldurile teatatud aadressil posti teel või välisriigi pädeva ametiasutuse kaudu. Kui välisriigis elaval või asuval menetlusosalisel on Eestis püsiv tegevuskoht või esindaja, toimetatakse dokument kätte püsiva tegevuskoha või esindaja aadressil.

(4) Juriidilisele isikule või asutusele registrisse kantud või maksuhaldurile teatatud aadressil lihtsaadetisena saadetud dokument loetakse kättetoimetatuks, kui on möödunud viis päeva selle saatmisest Eesti piires või 30 päeva välisriiki saatmisest. Juriidilisele isikule või asutusele registrisse kantud või maksuhaldurile teatatud aadressil tähtsaadetisena saadetud dokument loetakse kättetoimetatuks, kui postiteenuse osutaja on selle nimetatud aadressil üle andnud või jätnud teate tähtkirja saabumise kohta.”;

17) paragrahv 54 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 54. Kättetoimetamine elektrooniliselt

(1) Dokumendi elektroonilise kättetoimetamisena käsitatakse:
1) dokumendi üleslaadimist Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonda „e-maksuamet/e-toll” (edaspidi e-maksuamet) tingimusel, et dokumendi adressaat on e-maksuameti kasutaja ja ta on teatanud maksuhaldurile oma elektronposti aadressi või mobiiltelefoni numbri;
2) dokumendi saatmist dokumendi adressaadi nõusolekul tema elektronposti aadressil, mille dokumendi adressaat on maksuhaldurile teatavaks teinud.

(2) Dokumendi e-maksuametis kättesaadavaks tegemise kohta saadetakse dokumendi adressaadile sellekohane teade tema elektronposti aadressil või lühisõnumiga mobiiltelefoni numbril.

(3) Elektronposti aadressil saadetud dokument loetakse kättetoimetatuks, kui adressaat saadab kinnituse dokumendi kättesaamise kohta. E-maksuametisse üleslaaditud dokument loetakse kättetoimetatuks selle avamisel, dokumendi kättetoimetamise registreerib infosüsteem automaatselt.

(4) Elektrooniliselt kättesaadavaks tehtud dokument toimetatakse kätte ka posti teel, kui:
1) dokumendi adressaat seda soovib;
2) dokumenti ei ole avatud e-maksuametis viie tööpäeva jooksul selle kättesaadavaks tegemisest arvates;
3) maksuhaldur ei ole saanud dokumendi adressaadilt dokumendi kättesaamise kohta kinnitust viie tööpäeva jooksul dokumendi elektronposti aadressil saatmisest arvates.”;

18) paragrahvi 92 pealkiri ja lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 92. Maksukohustuse suuruse määramine maksuhalduri poolt

(1) Maksuhaldur määrab maksukohustuse suuruse:”;

19) paragrahvi 95 lõike 2 teine ja kolmas lause muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„Maksuotsusest peab selguma, kuidas tasumisele kuuluv maksusumma või tagastusnõude suurus on määratud. Maksukohustuslase esitatud tõendite täielik või osaline arvestamata jätmine maksusumma või tagastusnõude suuruse määramisel tuleb maksuotsuses motiveerida.”;

20) paragrahvi 98 lõike 1 teises lauses asendatakse sõna „kuus” sõnaga „viis”;

21) paragrahvi 99 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Vastutusotsuse tegemise menetluse ajaks maksusumma määramise aegumine ei peatu.”;

22) paragrahvi 113 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Maksuhaldur tunnistab maksuvõla tasumise ajatamise otsuse kehtetuks, kui maksukohustuslase suhtes algatatakse saneerimismenetlus või võlgade ümberkujundamise menetlus.”;

23) paragrahvi 117 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui isik ei täida ajatamisgraafikus sisalduvaid nõudeid ajatamisgraafikus määratud tähtpäevaks, arvestab maksuhaldur intressi tähtpäevaks täitmata nõuetelt käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määras.”;

24) paragrahvi 118 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Intressi arvestamise aegumistähtaeg on üks aasta alates deklaratsiooni alusel arvutatud, maksuotsusega määratud või vastutusotsusega sissenõutava maksusumma täieliku tasumise päevast või isikule alusetult tagastatud summa täieliku tasumise või tasaarvestamise päevast.”;

25) paragrahvi 118 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Saneerimiskavaga või võlgade ümberkujundamise kavaga ümberkujundatud maksusummalt on intressi arvestamise aegumistähtaeg üks aasta alates saneerimiskava või võlgade ümberkujundamise kava kehtetuks tunnistamise päevast.

(6) Intressi arvestamise aegumine peatub intressinõude või intressinõude arvestamise aluseks oleva maksusumma vaidlustamise ajaks kuni selles asjas tehtud lõpliku lahendi jõustumiseni.”;

26) paragrahvi 119 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) saneerimismenetluse või võlgade ümberkujundamise menetluse algatamisest kuni saneerimiskava või võlgade ümberkujundamise kava kinnitamiseni.”;

27) paragrahv 132 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 132. Sundtäitmise aegumistähtaeg

(1) Deklaratsiooni alusel arvutatud või haldusakti alusel sissenõutava maksusumma sundtäitmise aegumistähtaeg on viis aastat. Aegumistähtaeg algab kohustuse täitmise tähtpäeva saabumise aastale järgneva aasta 1. jaanuaril.

(2) Maksuotsuse ja vastutusotsuse alusel sissenõutava maksusumma sundtäitmise aegumistähtaeg on viis aastat. Aegumistähtaeg algab maksuotsuse või vastutusotsuse kättetoimetamise aastale järgneva aasta 1. jaanuaril.

(3) Intressinõude sundtäitmise aegumistähtaeg on viis aastat nõude esitamise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist alates.

(4) Muude maksuhalduri sissenõutavate rahaliste kohustuste sundtäitmise aegumistähtaeg, välja arvatud eriseadustes sätestatud tähtajad, on viis aastat nõude esitamise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist alates.

(5) Sundtäitmise aegumistähtaeg katkeb:
1) kohtutäiturile maksuvõla sissenõudmiseks täitmisavalduse esitamisel;
2) maksukohustuslase pankroti väljakuulutamisel;
3) halduskohtu tehtud esialgse õiguskaitse määruse jõustumisel;
4) saneerimismääruse jõustumisel või võlgade ümberkujundamise avalduse menetlusse võtmise määruse jõustumisel.

(6) Uue sundtäitmise aegumistähtaja kulgemist hakatakse arvestama tähtaja katkemise aluse äralangemise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist.

(7) Sundtäitmise aegumistähtaja katkemine kehtib ainult selle summa kohta, millega on seotud tähtaja katkemise põhjustanud asjaolu.

(8) Sundtäitmise aegumistähtaja möödumisel lõpevad maksukohustus ja sellega seotud kõrvalkohustused ning muud maksuhalduri sissenõutavad rahalised kohustused.”;

28) seadust täiendatakse §-ga 1684 järgmises sõnastuses:

§ 1684. Sundtäitmise aegumistähtaja arvestamine enne 2014. aasta 1. jaanuari tekkinud nõuete puhul

(1) Enne 2014. aasta 1. jaanuari tekkinud nõuetele kohaldatakse alates 2014. aasta 1. jaanuarist kehtivat sundtäitmise aegumistähtaega. Enne 2014. aasta 1. jaanuari määratud intressinõuetele ja muudele maksuhalduri poolt sissenõutavatele rahalistele kohustustele kohaldatakse kuni 2014. aasta 1. jaanuarini kehtinud aegumistähtaja regulatsiooni.

(2) Kui sundtäitmise aegumistähtaja on katkestanud asjaolu, mis ei ole alates 2014. aasta 1. jaanuarist enam tähtaja katkemise aluseks, loetakse tähtaja katkemise alus äralangenuks 2014. aasta 1. jaanuarist alates ning uus aegumistähtaeg ei hakka kulgema.”

§ 2.  Kohalike maksude seaduse muutmine

Kohalike maksude seaduse § 10 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Volikogul on õigus nõuda reklaamimaksu deklaratsiooni esitamist elektrooniliselt, kui sellel deklareeritakse rohkem kui kümme maksuobjekti.”

§ 3.  Maamaksuseaduse muutmine

Maamaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 71 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Maamaksuteate elektroonilisele kättetoimetamisele kohaldatakse maksukorralduse seaduse § 54 lõigetes 1−3 ja lõike 4 punktis 1, samuti maksukorralduse seaduse § 451 alusel rahandusministri poolt antud määrusega sätestatut.”

§ 4.  Eesti NSV taluseaduse kehtetuks tunnistamine

Eesti NSV taluseadus tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 1. juulil.

  (2) Käesoleva seaduse § 4 jõustub üldises korras.

  (3) Käesoleva seaduse § 1 punktid 27 ja 28 jõustuvad 2014. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json