Teksti suurus:

Mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 07.06.2013, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.06.2013 otsus nr 275

Mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 22.05.2013

§ 1.  Mahepõllumajanduse seaduse muutmine

Mahepõllumajanduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse 2. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2. peatükk
TOITLUSTUSETTEVÕTTEST TEAVITAMINE, ETTEVÕTTE TUNNUSTAMINE JA MAHEPÕLLUMAJANDUSE REGISTER
”;

2) seaduse 2. peatükki täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

§ 41. Toitlustusettevõttest teavitamine

(1) Isik, kes soovib tegeleda toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamise ja turuleviimisega, esitab enne tegevuse alustamist Veterinaar- ja Toiduametile kirjaliku teavitamise avalduse.

(2) Teavitamise avaldus sisaldab järgmisi andmeid:
1) isiku nimi, isiku- või registrikood ning sidevahendite numbrid;
2) isiku aadress;
3) ettevõtte asukoht ja aadress.”;

3) paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Esmakordse tunnustamise taotlemine

(1) Isik esitab ettevõtte esmakordse tunnustamise taotluse (edaspidi taotlus) Põllumajandusametile ja tasub riigilõivu, kui ta soovib tegeleda:
1) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis a nimetatud toote tootmisega ning oma ettevõttes toodetud töötlemata põllumajandustoodete pakendamise ja turuleviimisega;
2) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis d nimetatud toote tootmise, ettevalmistamise ja turuleviimisega;
3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005, millega kehtestatakse söödahügieeni nõuded (ELT L 35, 08.02.2005, lk 1–22), artikli 3 lõikes f nimetatud sööda esmatootmisega ja üksnes oma ettevõtte tarbeks sööda segamisega, kasutamata lisandeid või nende eelsegusid, välja arvatud silokonservandid.

(2) Isik esitab taotluse Veterinaar- ja Toiduametile ning tasub riigilõivu, kui ta soovib tegeleda:
1) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktides a ja b nimetatud toote ettevalmistamise ja turuleviimisega;
2) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis c nimetatud sööda tootmise ja turuleviimisega, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 sätestatud juhul;
3) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklis 1 nimetatud toote importimisega.

(3) Töötlemata põllumajandustoode käesoleva seaduse tähenduses on töötlemata toit, sealhulgas toit, mis on puhastatud, sorteeritud, jaotatud, kuivatatud, jahutatud või saadud muu sellise tegevuse tulemusena, mille käigus ei muutu toidu terviklikkus.

(4) Töödeldud põllumajandustoode käesoleva seaduse tähenduses on mitmest koostisosast koosnev või töötlemata põllumajandustoote töötlemise tulemusena saadav toit, sealhulgas toit, mis on jahvatatud, kooritud, tükeldatud, külmutatud, sulatatud või saadud muu sellise tegevuse tulemusena, mille käigus muutuvad toidu esialgne kuju, omadused ja terviklikkus.”;

4) paragrahvi 7 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 7. Ettevõtte tunnustamise otsus ja tunnustamisest keeldumine”;

5) paragrahvi 7 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Tunnustamise otsus on nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga (ELT L 250, 18.09.2008, lk 1–84), XII lisa kohane tõendav dokument.”;

6) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

„(22) Tunnustamise otsus kehtib kuni otsuse tegemise aastale järgneva aasta 31. detsembrini. Müügipakendis toodetega kaupleva hulgimüüja tunnustamise otsus kehtib kuni otsuse tegemise aastale järgneva kolmanda aasta 31. detsembrini.”;

7) paragrahvi 7 lõiked 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Ettevõttes täidetakse mahepõllumajanduse nõudeid taotluse esitamise päevast alates.

(5) Tunnustatud ettevõtte kohta järgmise tunnustamise otsuse tegemise või tunnustamisest keeldumise otsustab järelevalveasutus omal algatusel kehtiva tunnustamise otsuse kehtivusaja lõppemise aastal, võttes aluseks selle aasta järelevalve tulemused. Käesoleva seaduse § 9 lõike 1 punktides 2–5 sätestatud aluste ilmnemisel võib järelevalveasutus keelduda järgmist tunnustamise otsust tegemast.”;

8) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud järgmise tunnustamise otsuse teatavaks tegemisega lõpeb ettevõtte kohta tehtud eelmise tunnustamise otsuse kehtivus.”;

9) paragrahvi 7 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks esmakordse tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise korra ning taotluse esitamise tähtaja kehtestab põllumajandusminister määrusega.”;

10) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahv 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 9. Ettevõtte tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamine

(1) Järelevalveasutus võib ettevõtte tunnustamise otsuse kas täielikult või osaliselt kehtetuks tunnistada, kui isik:
1) on esitanud sellekohase taotluse;
2) ei suuda täita mahepõllumajanduse nõudeid ettevõttes valitsevate püsiolude tõttu;
3) ei esita järelevalveasutusele nõutud andmeid või takistab muul viisil järelevalve teostamist;
4) kasutab tahtlikult väetamise, mulla omaduste parandamise või taimekaitse eesmärgil komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 I või II lisas nimetamata aineid või nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 9 lõikes 1 nimetatud geneetiliselt muundatud organisme või nendest või nende abil toodetud tooteid;
5) on korduvalt rikkunud mahepõllumajanduse nõudeid.

(2) Toodet, mis on toodetud ja märgistatud ettevõttes, mille tunnustamise otsus on käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 1 alusel kehtetuks tunnistatud või mille kehtivusaeg on lõppenud, võib turustada mahepõllumajandusele viitava märgistusega, kui toode on turule viidud ettevõtte tunnustamise otsuse kehtivuse ajal.”;

12) paragrahvi 13 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „tunnustatud ettevõttes” tekstiosaga „või ettevõttes, millest on teavitatud käesoleva seaduse § 41 kohaselt,”;

13) paragrahvi 16 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Mahepõllumajandusliku toote kavandatavast importimisest teatab importija Veterinaar- ja Toiduametile ette vähemalt 24 tundi.”;

14) paragrahvi 17 lõike 1 punkti 4 täiendatakse pärast sõna „esmatootmisega” tekstiosaga „ja üksnes oma ettevõtte tarbeks sööda segamisega, kasutamata lisandeid või nende eelsegusid, välja arvatud silokonservandid”;

15) paragrahvi 17 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktides a ja b nimetatud toote ettevalmistamise ja turuleviimisega, sealhulgas toitlustusettevõttes;”;

16) paragrahvi 17 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 17 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis c nimetatud sööda tootmise ja turuleviimisega, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 sätestatud juhul;”;

18) paragrahvi 19 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesoleva seaduse alusel tunnustatud toitlustusettevõte, mille tunnustamise otsus kehtib 2013. aasta 30. juuni seisuga, loetakse alates 2013. aasta 1. juulist toitlustusettevõtteks, millest on teavitatud käesoleva seaduse § 41 kohaselt.”;

20) paragrahvi 24 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 230 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 237 lõiked 1–3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatusega, sealhulgas mesindusega, ning vesiviljelusloomade ja merevetikate tootmisega ning sööda esmatootmisega tegelev isik tasub ettevõtte või selle osa tunnustamise eest ning tunnustamisele järgnevast aastast alates igal aastal korralise järelevalvetoimingu eest riigilõivu, lähtudes kontrollitava maa suurusest või vesiviljelusloomade ja merevetikate tootmisala pindala suurusest, järgmiselt:
1) kuni 1,5 hektari suuruse maa või tootmisala puhul 19 eurot;
2) üle 1,5 hektari kuni 10 hektari suuruse maa või tootmisala puhul 35 eurot;
3) üle 10 hektari suuruse maa või tootmisala puhul 35 eurot ja lisaks 0,30 eurot iga hektari kohta, mis ületab 10 hektarit, kuid kokku mitte üle 511 euro.

(2) Mahepõllumajanduslikku toodet ettevalmistav või üksnes turule viiv isik või sööta tootev ja turule viiv isik tasub ettevõtte või selle osa tunnustamise eest ning tunnustamisele järgnevast aastast alates igal aastal korralise järelevalvetoimingu eest riigilõivu 32 eurot.

(3) Mahepõllumajanduslikku toodet importiv isik tasub ettevõtte andmete mahepõllumajanduse registrisse kandmise eest ning registrisse kandmisele järgnevast aastast alates igal aastal ettevõttes või selle osas tehtud korralise järelevalvetoimingu eest riigilõivu 64 eurot.”

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 1. juulil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json