HALDUSÕIGUSKohalik omavalitsus

HALDUSÕIGUSMaksuõigus

Teksti suurus:

Kohalike maksude seadus (lühend - KoMS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 07.06.2013, 5

Kohalike maksude seadus

Vastu võetud 21.09.1994
RT I 1994, 68, 1169
jõustumine 24.10.1994

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.06.1996RT I 1996, 49, 95326.07.1996
26.01.1999RT I 1999, 16, 26901.01.2000
15.12.1999RT I 1999, 101, 90301.01.2000
05.04.2000RT I 2000, 33, 19601.01.2001
18.10.2000RT I 2000, 81, 51501.01.2003
15.05.2002RT I 2002, 44, 28401.07.2002
11.12.2002RT I 2002, 110, 65401.02.2003
17.12.2003RT I 2003, 88, 59101.01.2004
20.05.2004RT I 2004, 45, 31927.05.2004, osaliselt 01.07.2004
12.10.2005RT I 2005, 57, 45118.11.2005
26.11.2009RT I 2009, 62, 40501.01.2010
17.06.2010RT I 2010, 44, 26101.01.2011, jõustumine edasi lükatud 01.07.2011
23.09.2010RT I 2010, 72, 54401.01.2012
23.12.2010RT I, 31.12.2010, 301.07.2011, osaliselt 01.01.2011
23.11.2011RT I, 13.12.2011, 101.01.2012
08.12.2011RT I, 29.12.2011, 101.01.2012, osaliselt 01.01.2014 ja 01.11.2014
10.10.2012RT I, 25.10.2012, 101.12.2012
15.05.2013RT I, 01.06.2013, 101.07.2013
22.05.2013RT I, 07.06.2013, 101.07.2013, osaliselt 17.06.2013 ja 01.01.2014

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Seaduse ülesanne

  Käesoleva seadusega sätestatakse kohalikud maksud, kohalike maksude kehtestamise kord ja nendele esitatavad nõuded.

§ 2.   Kohalike maksude kehtestamise kord

  (1) Valla- või linnavolikogul (edaspidi volikogu) on õigus käesoleva seaduse alusel anda määrusi kohalike maksude kehtestamiseks (edaspidi maksumäärus). Maksumäärusele rakendatakse maksukorralduse seaduses maksuseaduse kohta sätestatut. Maksumäärusega ei kehtestata maksukorralduse seaduses või käesolevas seaduses sätestatust erandeid.

  (2) Maksumäärus jõustub ning avalikustatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatud korras. Vald või linn edastab maksumääruse elektroonilisel teel või elektroonilisel andmekandjal Maksu- ja Tolliametile. Maksumäärus avaldatakse Maksu- ja Tolliameti veebilehel.
[RT I 2003, 88, 591 - jõust. 01.01.2004]

§ 3.   Kohalike maksude kogumine

  (1) Kohalike maksude maksuhalduriks oma haldusterritooriumil (edaspidi territoorium) on valla- või linnavalitsus või muu maksumääruses sätestatud valla või linna ametiasutus, kes korraldab kohalike maksude kogumist.

  (2) Volikogu poolt volitatud ametiisik rakendab kohalike maksude kogumisel maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri õigusi volikogu määrusega kehtestatud ulatuses.

  (3) [Kehtetu - RT I 2010, 72, 544 - jõust. 01.01.2012]

  (4) Valdade ja linnade volikogud võivad sõlmida omavahel halduslepingu, millega antakse lepinguosalistes valdades ja linnades kehtestatud sama liiki kohalike maksude maksuhalduri ülesanded üle ühe lepinguosalise valla või linna ametiasutusele.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud lepingu sõlmimise ja täitmisega seotud kulude katmise kord sätestatakse samas lepingus.
[RT I 2010, 72, 544 - jõust. 01.01.2012]

  (6) Volikogu ning Maksu- ja Tolliamet võivad sõlmida kohaliku maksu kogumiseks halduslepingu. Lepingu sõlmimise ja täitmisega seotud kulud kaetakse valla- või linnaeelarvest.
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

§ 4.   Kohalike maksude kehtestamise nõuded

  (1) Maksumääruses peavad olema järgmised andmed:
  1) maksu nimetus;
  2) maksuobjekt;
  3) maksumaksjad;
  4) maksumäärad;
  5) maksu tasumise kord;
  6) maksu tasumise tähtpäev või tähtaeg, maksusumma arvutamise või määramise kord;
  7) maksukohustuse tekkimise aeg;
  8) võimalikud maksusoodustused ja nende andmise kord;
  9) maksumääruse jõustumise aeg.

  (2) Kohalik maks ei tohi takistada inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumist.

  (3) Maksuobjekti ei tohi maksustada rohkem kui ühe kohaliku maksuga.
[RT I 2002, 44, 284 - jõust. 01.07.2002]

§ 5.   Kohalike maksude loetelu

  Kohalikud maksud on:
  1) [kehtetu - RT I 2002, 44, 284 - jõust. 01.07.2002]
  2) [kehtetu - RT I 1999, 101, 903 - jõust. 01.01.2002]
  3) [kehtetu - RT I 2010, 72, 544 - jõust. 01.01.2012]
  4) [kehtetu - RT I 2010, 72, 544 - jõust. 01.01.2012]
  5) reklaamimaks;
  6) teede ja tänavate sulgemise maks;
  7) mootorsõidukimaks;
  8) loomapidamismaks;
  9) lõbustusmaks;
  10) parkimistasu.
[RT I 2002, 110, 654 - jõust. 01.02.2003]

§ 51.   Rahvusvahelise sõjalise peakorteri vabastamine kohalike maksude tasumisest

  Rahvusvaheline sõjaline peakorter on vabastatud kohalike maksude tasumisest välislepingus sätestatud ulatuses.
[RT I, 01.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

2. peatükk KOHALIKUD MAKSUD 

§ 6.   Isikumaks
[Kehtetu - RT I 2002, 44, 284 - jõust. 01.07.2002]

§ 7.   Kohalik tulumaks
[Kehtetu - RT I 1999, 101, 903 - jõust. 01.01.2000]

§ 8.   Müügimaks
[Kehtetu - RT I 2010, 72, 544 - jõust. 01.01.2012]

§ 9.   Paadimaks
[Kehtetu - RT I 2010, 72, 544 - jõust. 01.01.2012]

§ 10.   Reklaamimaks

  (1) Reklaamimaksu maksavad füüsilised ja juriidilised isikud omavalitsuse territooriumil paigaldatud, samuti omavalitsuse territooriumil elunevatele ja asuvatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele kuuluvatena registreeritud ühissõidukitele paigaldatud kuulutustelt ja reklaamilt.

  (2) Maksustamisele kuuluvate kuulutuste ja reklaami ning nende paigutuskohtade loetelu kehtestab volikogu.

  (3) Reklaamimaksust on vabastatud riigi- ja omavalitsusasutuste kuulutused ning erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania kuulutused ja reklaam.

  (4) Reklaamimaksu määra või diferentseeritud määrad kehtestab volikogu.

  (5) Maksumaksja on kohustatud:
  1) esitama maksuhaldurile maksudeklaratsiooni, mille vormi ja esitamise tähtpäeva kehtestab volikogu;
  2) tasuma reklaamimaksu omavalitsuse eelarvesse volikogu poolt kehtestatud tähtajaks.

  (6) Valla- ja linnavalitsusel on õigus anda reklaamimaksu soodustusi ja vabastusi volikogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras.
[RT I 2002, 44, 284 - jõust. 01.07.2002]

  (7) Volikogul on õigus nõuda reklaamimaksu deklaratsiooni esitamist elektrooniliselt, kui sellel deklareeritakse rohkem kui kümme maksuobjekti.
[RT I, 07.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

§ 11.   Teede ja tänavate sulgemise maks

  (1) Teede ja tänavate sulgemise maksu maksavad füüsilised ja juriidilised isikud demonstratsioonide, rongkäikude ja muude ürituste korraldamise, samuti ehitus- või remonttööde puhul, kui sellega kaasneb üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeaala või selle osa sulgemine.

  (2) Teede ja tänavate sulgemise maksu määra või diferentseeritud määrad kehtestab volikogu.

  (3) Teede ja tänavate sulgemise maks tasutakse omavalitsuse eelarvesse volikogu poolt kehtestatud tähtajaks.

  (4) Volikogul on õigus kehtestada teede ja tänavate sulgemise maksu deklaratsiooni vorm.
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

§ 12.   Mootorsõidukimaks

  (1) Mootorsõidukimaksu maksavad liiklusregistris registreeritud mootorsõidukeid omavad või neid mootorsõidukeid kasutavad maksu kehtestanud kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil elavad füüsilised ja asuvad juriidilised isikud. Sõiduki kasutaja on mootorsõidukimaksu maksja, kui ta kasutab mootorsõidukit kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ning mootorsõiduki eest vastutava kasutaja andmed on kantud liiklusregistrisse. Maksumäära kehtestab volikogu diferentseerituna sõiduki registrimassi, lubatud teljekoormuse või mootori võimsuse järgi.

  (2) Mootorsõidukimaksuga ei maksustata:
  1) riigi- ja omavalitsusasutuste, kaitseväe ja Kaitseliidu mootorsõidukeid;
  2) Eestisse akrediteeritud diplomaadi staatust omavate isikute, välisriigi diplomaatiliste ja konsulaaresinduste, rahvusvaheliste organisatsioonide ning valitsustevaheliste koostööprogrammide esinduste poolt kasutatavaid mootorsõidukeid;
  3) I ja II grupi invaliidide mootorsõidukeid;
  4) raskeveokimaksuga maksustatavaid mootorsõidukeid.

  (3) Mootorsõidukimaksuga maksustamise periood on kalendriaasta. Jooksval kalendriaastal pärast 30. juunit registreeritud mootorsõidukite eest tasutakse mootorsõidukimaksu 50% aastamaksu määrast. Mootorsõiduki võõrandamise korral on mootorsõidukimaksu tasunud isikul õigus taotleda makstud mootorsõidukimaksu tagastamist kuude eest, mis on jäänud mootorsõiduki võõrandamise kuust maksustamisperioodi lõpuni, maksukorralduse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

  (4) Mootorsõidukimaks tasutakse mootorsõiduki omaniku või kasutaja elu- või asukohajärgse omavalitsusüksuse eelarvesse volikogu poolt kehtestatud tähtajaks.

  (5) Liiklusregistri pidaja on kohustatud esitama valla- ja linnavalitsustele nende taotlusel igale kvartalile järgneva kuu 15. kuupäevaks nende territooriumil elavatele füüsilistele ja asuvatele juriidilistele isikutele kuuluvatena või nende kasutatavatena registreeritud ja registrist kustutatud mootorsõidukite kohta mootorsõidukimaksuga maksustamiseks vajalikud andmed.
[RT I 2002, 110, 654 - jõust. 01.02.2003]

§ 13.   Loomapidamismaks

  (1) Loomapidamismaksu maksavad loomade, kelle pidamine valla või linna territooriumil on maksustatud, omanikud. Nende loomade loetelu kehtestab volikogu.

  (2) Loomapidamismaksust on vabastatud:
  1) politsei, kaitseväe, tolli, Kaitseliidu ning Päästeameti ja vabatahtlike päästjate teenistusloomade pidamine, kui neid kasutatakse teenistusülesannete täitmiseks, samuti pimedate inimeste juhtkoerte pidamine;
[RT I, 29.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  2) loomapidamine valla või linna territooriumil kuni ühe kuu jooksul.

  (3) Loomapidamismaksuga maksustamise periood on kalendriaasta.

  (4) Loomapidamismaksu määrad kehtestab volikogu.

  (5) Loomapidamismaks tasutakse omavalitsuse eelarvesse volikogu poolt kehtestatud tähtajaks.

  (6) Valla- ja linnavalitsusel on õigus anda loomapidamismaksu soodustusi ja vabastusi volikogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 14.   Lõbustusmaks

  (1) Lõbustusmaksu maksavad:
  1) valla või linna territooriumil tasuliste meelelahutusürituste korraldajad;
  2) valla või linna territooriumil asuvate meelelahutusasutuste omanikud.

  (2) Lõbustusmaks kehtestatakse müüdud pääsmetelt. Tasulise meelelahutusürituse pääsmed kuuluvad registreerimisele valla- või linnavalitsuses, mille territooriumil üritus toimub.

  (3) Lõbustusmaks tasutakse omavalitsuse eelarvesse volikogu poolt kehtestatud tähtajaks.

  (4) Valla- ja linnavalitsusel on õigus anda lõbustusmaksu soodustusi ja vabastusi volikogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 141.   Parkimistasu

  (1) Parkimistasu kehtestatakse avalikul tasulisel parkimisalal parkimise korraldamise eesmärgil.

  (2) Parkimistasu määramine ja sissenõudmine toimub liiklusseaduses sätestatud alustel ja korras. Parkimistasu suhtes kohaldatakse maksukorralduse seadust liiklusseaduses sätestatud ulatuses.
[RT I 2010, 44, 261 - jõust. 01.07.2011]

3. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 15.   Vastutus volikogu määruse rikkumise eest

  (1) Kehtestatud tähtajast hiljem omavalitsuse eelarvesse tasutud kohaliku maksu summalt ja maksumaksja poolt maksuhalduri kasuks enammakstud summalt arvutatakse intressi maksukorralduse seaduses sätestatud korras.
[RT I 2002, 44, 284 - jõust. 01.07.2002]

  (2) Vastutus maksumääruse rikkumise eest sätestatakse maksukorralduse seaduse alusel samas maksumääruses.

  (3) Täiendavalt maksmisele kuuluvad summad laekuvad omavalitsuse eelarvesse.

  (4) [Kehtetu - RT I, 13.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 16.   Vaidluste lahendamine

  (1) Maksumaksjal on õigus esitada kohalike maksude maksuhalduri maksuteate, maksuotsuse, muu haldusakti või toimingu peale vaie. Vaie esitatakse kohalike maksude maksuhaldurile või muule maksumääruses sätestatud asutusele. Vaide menetlemisel rakendatakse maksukorralduse seaduse 14. peatükis sätestatut.

  (2) Kohalike maksude maksuhaldur võib vaide maksukorralduse seaduses sätestatud juhtudel tagastada. Vaide tagastamise otsuse peale võib kohalike maksude maksuhaldurile esitada kaebuse.
[RT I 2002, 44, 284 - jõust. 01.07.2002]

§ 161.   Rakendussäte

  Enne 2012. aasta 1. jaanuari tekkinud müügi- ja paadimaksukohustuse ning nende maksude tasumise ja sissenõudmise suhtes rakendatakse kuni nimetatud kuupäevani kehtinud käesoleva seaduse § 3 lõikeid 3 ja 5, § 5 punkte 3 ja 4 ning § 8 ja 9.
[RT I, 13.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 17.   Muudatused maksukorralduse seaduses

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 18.   Haldusõiguserikkumiste seadustiku täiendamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json