Teksti suurus:

Eesti Taimekasvatuse Instituudi põhimäärus

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2020, 33

Eesti Taimekasvatuse Instituudi põhimäärus

Vastu võetud 04.06.2013 nr 42
RT I, 07.06.2013, 5
jõustumine 01.07.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.07.2014RT I, 24.07.2014, 801.01.2015
06.11.2014RT I, 12.11.2014, 215.11.2014, osaliselt 01.01.2015 Määruses asendatakse läbivalt sõna "põllumajandusminister" sõnadega "valdkonna eest vastutav minister" vastavas käändes.
21.08.2015RT I, 29.08.2015, 101.09.2015
16.06.2020RT I, 19.06.2020, 3122.06.2020

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 13 lõike 1 punkti 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Eesti Taimekasvatuse Instituut

  (1) Eesti Taimekasvatuse Instituut (lühend ETKI, edaspidi instituut) on Maaeluministeeriumi valitsemisalas asuv ministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (2) Instituudi ingliskeelne nimetus on Estonian Crop Research Institute.

§ 2.   Eelarve, pitsat ja sümbolid

  (1) Instituudil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat ning eelarve.

  (2) Instituudil on oma logo, mida võib kasutada instituudi dokumendiplangil ning muul instituudi trükisel ja meenel. Instituudil logo kasutamine kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määruse lisaga.
[RT I, 12.11.2014, 2 - jõust. 15.11.2014]

  (3) Instituut kasutab riigivappi riigivapi seaduse kohaselt ja riigilippu Eesti lipu seaduse kohaselt.

§ 3.   Instituudi asukoht

  Instituudi postiaadress on J. Aamisepa 1, Jõgeva alevik, 48309 Jõgeva maakond. Instituudi mujal asuva struktuuriüksuse asukoht ja postiaadress märgitakse struktuuriüksuse põhimääruses.
[RT I, 19.06.2020, 31 - jõust. 22.06.2020]

2. peatükk Eesmärk, tegevusvaldkond ja põhiülesanded 

§ 4.   Instituudi eesmärk

  Instituudi teadus- ja arendustegevus toetab põllumajandustootmise efektiivsust ja konkurentsivõimet, vähendab põllumajanduse keskkonnamõju ja aitab kaasa elurikkuse säilitamisele.

§ 5.   Tegevusvaldkond

  Instituut tegeleb põllumajanduskultuuride sortide aretamisega ja põllumajanduskultuuride agrotehnoloogiga.
[RT I, 19.06.2020, 31 - jõust. 22.06.2020]

§ 6.   Põhiülesanded

  (1) Instituut teeb rakendus- ja alusuuringuid, uurides põllumajanduskultuuride keskkonnahoidlikke ja efektiivseid agrotehnoloogiaid, põllumajanduskultuuride sordiaretuse ja agrotehnoloogiate mõju saagikusele ja saagi kvaliteedile ning taimekaitset, taimetervist ja väetamist.

  (2) Instituut teeb agrometeoroloogia seiret, prognoose ja ülevaateid.

  (3) Instituut tegeleb põllumajanduskultuuride sortide aretamise ja säilitusaretusega, geneetiliste ressursside säilitamise ja uurimisega ning rahvusvaheliste kohustuste täitmisega geneetiliste ressursside valdkonnas.

  (4) Instituut tegeleb põllumajanduskultuuride seemnete tootmise ja turustamisega.

  (5) Instituut pakub teadustuge nõuandesüsteemile, õigusloomeks ja riiklikuks järelevalveks ning tutvustab uurimistulemusi infotehnoloogiliste rakenduste, koolituste, trükiste ja muude vahendite kaudu.

  (6) Instituut korraldab teadus- ja koolitusüritusi.

  (7) Instituut teeb koostööd Eesti ja välisriikide õppe-, teadus- ja arendusasutustega, ettevõtjatega ning teiste institutsioonidega teadusliku uurimistöö, arendustegevuse, innovatsiooni ja majanduse valdkonnas.
[RT I, 19.06.2020, 31 - jõust. 22.06.2020]

3. peatükk Juhtimine 

§ 7.   Instituudi juht

  (1) Instituuti juhib ja esindab instituudi direktor.

  (2) Direktor valitakse avaliku konkursi korras, mille viib läbi instituudi teadusnõukogu. Avaliku konkursi tulemuse alusel sõlmib valdkonna eest vastutav minister direktoriks valitud isikuga töölepingu kuni viieks aastaks.
[RT I, 19.06.2020, 31 - jõust. 22.06.2020]

§ 8.   Direktor

  (1) Direktor juhindub oma tegevuses instituudi autonoomia raames teadusnõukogu otsustest, põhimäärusest ja teistest õigusaktidest. Instituudi tegevusvormist, riigivara kasutusest ja riigieelarvelisusest tulenevates küsimustes täidab direktor valdkonna eest vastutava ministri korraldusi ning teisi õigusakte.
[RT I, 12.11.2014, 2 - jõust. 15.11.2014]

  (2) Direktor valmistab ette ja esitab valdkonna eest vastutavale ministrile kinnitamiseks instituudi aastaeelarve.
[RT I, 12.11.2014, 2 - jõust. 15.11.2014]

  (3) Direktor esitab teadusnõukogule vähemalt üks kord aastas aruande aastaeelarve täitmise ning teadus- ja arendustegevuse kohta.
[RT I, 19.06.2020, 31 - jõust. 22.06.2020]

  (4) Direktor koostab ettepanekud instituudi struktuuri kohta ning esitab need teadusnõukogule kinnitamiseks.
[RT I, 19.06.2020, 31 - jõust. 22.06.2020]

  (5) Direktor teeb instituudi nimel tehinguid ja võib anda teistele isikutele volitusi tehingute tegemiseks. Instituudi juhtimisel annab direktor käskkirju ja igapäevases sisemises asjaajamises suulisi ja kirjalikke korraldusi. Direktor kehtestab instituudi töötajate koosseisu, asjaajamiskorra, töökorralduse reeglid ja teised tööd reguleerivad korrad.
[RT I, 19.06.2020, 31 - jõust. 22.06.2020]

  (6) Direktor tagab sisekontrollisüsteemi rakendamise ja vastutab selle tulemuslikkuse eest.
[RT I, 19.06.2020, 31 - jõust. 22.06.2020]

  (7) Direktorit asendab tema äraolekul asedirektor. Direktori ja asedirektori äraolekul määrab asendaja valdkonna eest vastutav minister teadusnõukogu ettepanekul. Asendajal on direktori pädevus, kuni langeb ära asendatava äraoleku põhjus ja ta naaseb tööle.
[RT I, 12.11.2014, 2 - jõust. 15.11.2014]

4. peatükk Teadusnõukogu 

§ 9.   Instituudi teadusnõukogu

  (1) Instituudi tegevusega seotud küsimuste lahendamiseks põhimääruses määratud ulatuses moodustatakse vähemalt viieliikmeline teadusnõukogu, mille liikmetest vähemalt kaks on põllumajandustootjate esindajad.
[RT I, 19.06.2020, 31 - jõust. 22.06.2020]

  (2) Direktor teeb põllumajandustootjate ühendustele ning teistele teadus- ja arendusasutustele ettepaneku määrata nende esindajad teadusnõukogu liikmeteks. Valdkonna eest vastutav minister kinnitab teadusnõukogu koosseisu direktori ettepanekul.
[RT I, 12.11.2014, 2 - jõust. 15.11.2014]

  (3) Valdkonna eest vastutav minister võib mõjuval põhjusel teadusnõukogu liikme tagasi kutsuda.
[RT I, 12.11.2014, 2 - jõust. 15.11.2014]

§ 10.   Teadusnõukogu pädevus

  (1) Teadusnõukogu:
  1) kinnitab instituudi põhiülesannete täitmiseks teadus-, arendus- ja majandustegevuse arengukava;
[RT I, 19.06.2020, 31 - jõust. 22.06.2020]
  2) viib läbi avaliku konkursi instituudi direktori ametikoha täitmiseks;
  3) kinnitab instituudi struktuuri;
[RT I, 19.06.2020, 31 - jõust. 22.06.2020]
  4) [kehtetu - RT I, 19.06.2020, 31 - jõust. 22.06.2020]
  5) kinnitab asedirektori tööülesanded;
[RT I, 19.06.2020, 31 - jõust. 22.06.2020]
  6) annab hinnangu instituudi teadustulemustele ja töö tulemuslikkusele;
[RT I, 19.06.2020, 31 - jõust. 22.06.2020]
  7) kinnitab instituudi teadus-, arendus- ja majandustegevuse aruanded;
  8) otsustab teisi õigusakti alusel tema pädevuses olevaid küsimusi ja muid olulisi küsimusi, mis ei ole määratud kellegi teise pädevusse;
  9) kehtestab instituudi akadeemiliste töötajate ametikohtade nimetused ja akadeemilisele töötajale esitatavad nõuded;
[RT I, 19.06.2020, 31 - jõust. 22.06.2020]
  10) kehtestab instituudi akadeemiliste töötajate konkursi tingimused ja korra.
[RT I, 19.06.2020, 31 - jõust. 22.06.2020]

  (2) Teadusnõukogu liikmel on õigus küsida ja saada direktorilt või asedirektorilt teavet kõigis instituudi tegevust puudutavates küsimustes. Teadusnõukogu võib otsuse sellise küsimuse lahendamiseks, mis ei ole loetletud lõikes 1, määrata direktori pädevusse.

§ 11.   Teadusnõukogu töökord

  (1) Teadusnõukogu liikmed valivad endi hulgast teadusnõukogu esimehe, kes korraldab teadusnõukogu tegevust. Vajaduse korral võivad teadusnõukogu liikmed valida teadusnõukogu aseesimehe, kes täidab esimehe ülesandeid, kui viimane puudub või ei saa neid objektiivselt täita. Kui aseesimeest ei ole valitud või ta puudub või ei saa esimehe ülesandeid objektiivselt täita, täidab esimehe ülesandeid ametialaselt vanim teadusnõukogu liige, võrdse ametialase vanuse korral vanim liige.

  (2) Teadusnõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Koosoleku kutsub kokku teadusnõukogu esimees või teda asendav teadusnõukogu liige. Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt üks nädal.

  (3) Teadusnõukogu koosolek kutsutakse erakorraliselt kokku, kui seda nõuab kolmandik teadusnõukogu liikmetest või direktor. Kui koosolekut ei kutsuta kokku kahe nädala jooksul alates taotluse saamisest, on taotluse esitanud teadusnõukogu liikmetel või direktoril õigus koosolek ise kokku kutsuda.

  (4) Teadusnõukogu koosoleku päevakorra määrab teadusnõukogu esimees, arvestades lõikes 3 nimetatuga. Teadusnõukogu koosoleku kutses sisalduvale päevakorrale lisatakse otsuseprojektid ja otsustamiseks vajalik teave. Teadusnõukogu kokkukutsumisel teatavaks tegemata küsimuse võib päevakorda võtta üksnes juhul, kui koosolekul osalevad kõik teadusnõukogu liikmed ja otsuse päevakorda võtmise poolt on vähemalt 2/3 liikmetest.

  (5) Teadusnõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole teadusnõukogu liikmetest. Teadusnõukogu liiget ei tohi koosolekul ega otsuse tegemisel esindada teine teadusnõukogu liige ega kolmas isik. Teadusnõukogu koosolekust võivad hääleõiguseta osa võtta direktor, asedirektor ja teised isikud, kelle kohalolekut peab teadusnõukogu vajalikuks.

  (6) Teadusnõukogu koosolek protokollitakse. Protokollimise korraldab direktor. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud teadusnõukogu liikmed ja protokollija. Protokolli kantakse teadusnõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga.

  (7) Teadusnõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud teadusnõukogu liikmetest. Igal teadusnõukogu liikmel on üks hääl. Teadusnõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav teadusnõukogu esimehe hääl. Koosolekult puuduv teadusnõukogu liige võib hääletada kirjalikult. Teadusnõukogu liige ei osale hääletamisel, kui tema osalemine läheks vastuollu objektiivsuse põhimõttega.

§ 12.   Teadusnõukogu otsuste vastuvõtmine koosolekuta

  (1) Teadusnõukogul on õigus vastu võtta otsus koosolekut kokku kutsumata, kui otsustamisel osaleb vähemalt 75 protsenti teadusnõukogu liikmetest. Sel juhul saadab teadusnõukogu esimees otsuse eelnõu koos selle juurde kuuluva teabega kõigile teadusnõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul teadusnõukogu liige peab esitama oma kirjaliku seisukoha. Otsus võetakse vastu otsustamisel osalevate teadusnõukogu liikmete lihthäälteenamusega.

  (2) Hääletustulemuste kohta koostatakse koosoleku protokolli asendav hääletusprotokoll, millele lisatakse teadusnõukogu liikmete kirjalikud seisukohad. Hääletusprotokolli allkirjastavad kõik hääletusel osalenud teadusnõukogu liikmed. Hääletusprotokoll saadetakse viivitamata kõigile teadusnõukogu liikmetele ja direktorile.
[RT I, 19.06.2020, 31 - jõust. 22.06.2020]

§ 13.   Teadusnõukogu koosolek sidevahendi abil

  (1) Teadusnõukogu koosoleku võib korraldada, kasutades reaalajas toimuvat ülekannet Interneti või muu tehnilise lahenduse vahendusel nii, et mitmesuunaline side võimaldab igal teadusnõukogu liikmel ühel ajal näha ja kuulda teisi teadusnõukogu liikmeid ning sõna võtta.

  (2) Lõikes 1 nimetatud viisil koosoleku pidamine peab olema märgitud teadusnõukogu koosoleku kutses. Koosolek salvestatakse ja salvestis hävitatakse viivitamata pärast koosoleku protokolli allkirjastamist.
[RT I, 19.06.2020, 31 - jõust. 22.06.2020]

§ 14.   Teadusnõukogu töökorra vorminõuded ja töökorra nõuete rikkumise tagajärg

  (1) Teadusnõukogu dokumendid vormistatakse kirjalikult ja allkirjastatakse, kui ei ole sätestatud teisiti. Teadusnõukogu elektroonilises vormis dokumente võib allkirjastada ka digitaalselt, samuti võib teadusnõukogu dokumente elektrooniliselt edastada ja säilitada.

  (2) Kui teadusnõukogu kokkukutsumisel, koosoleku pidamisel või otsuste vastuvõtmisel rikuti seaduse või põhimääruse nõudeid, ei ole teadusnõukogu õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui teadusnõukogu koosolekul osalevad kõik teadusnõukogu liikmed. Sellisel teadusnõukogu koosolekul tehtud otsused on tühised, kui teadusnõukogu liikmed, kelle suhtes rikkumine aset leidis, otsust heaks ei kiida.

5. peatükk Vara ja finantseerimine 

§ 15.   Instituudi vara ja finantseerimine

  (1) Instituudi valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub õigusaktides sätestatud korras.

  (2) Instituudi tegevust finantseeritakse õigusaktides sätestatud korras.

  (3) Intellektuaalomandist laekuv tulu kasutatakse §-s 6 nimetatud põhiülesannete täitmiseks.
[RT I, 19.06.2020, 31 - jõust. 22.06.2020]

6. peatükk Aruandlus ja järelevalve 

§ 16.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Instituut peab finants- ja statistilist arvestust ning koostab ja esitab aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras.

  (2) Instituut esitab oma tegevuse ülevaated Maaeluministeeriumile viimase kehtestatud korras.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (3) Instituudile riigieelarvest eraldatud vahendite sihtotstarbelist kasutamist kontrollitakse õigusaktidega kehtestatud korras.

  (4) Instituudi tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle tehakse teenistuslikku järelevalvet seadusega sätestatud korras.

7. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 17.   Instituudi ümberkorraldamine ja tema tegevuse lõpetamine

  Instituudi tegevuse korraldab ümber või lõpetab Vabariigi Valitsus Maaeluministeeriumi ettepanekul, kuulanud ära Teadus- ja Arendusnõukogu seisukoha.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

8. peatükk Rakendussätted 

§ 18.   Määruste kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 19.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. juulil 2013. a.

  (2) Eesti Maaviljeluse Instituudi ja Jõgeva Sordiaretuse Instituudi pooleliolevates haldusmenetluse asjades läheb asja lahendamine üle Eesti Taimekasvatuse Instituudile. Eesti Taimekasvatuse Instituut võib jätkata Eesti Maaviljeluse Instituudi ja Jõgeva Sordiaretuse Instituudi nime kasutamist, kui see on vajalik seoses sordi tuntusega ning toodetud ja pakendatud seemne või taimse paljundusmaterjali turustamiseks.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json