Teksti suurus:

Maaeluministri 26. augusti 2015. a määruse nr 84 „Innovatsiooniklastri toetus” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 07.06.2019, 8

Maaeluministri 26. augusti 2015. a määruse nr 84 „Innovatsiooniklastri toetus” muutmine

Vastu võetud 05.06.2019 nr 51

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 72 lõike 5 alusel.

Maaeluministri 26. augusti 2015. a määrust nr 84 „Innovatsiooniklastri toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „lõikes 1” tekstiosaga „lõikes 11”;

2) paragrahvi 4 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „enne 1. juulit 2023” tekstiosaga „hiljemalt 30. juuniks 2023”;

3) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) klastri tegevuste tulemusi tutvustava ürituse korraldamise kulud, sealhulgas transpordi, ruumide ja tehnika üürimise ja rentimise kulud, toitlustuskulud, majutuskulud, esineja ja moderaatori kulud ning rahastamisallika sümbolite kasutamisega seotud kulud;”;

4) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) klastri infopäeva, konverentsi ja esitlustegevuse korraldamise kulud § 8 lõigetes 9, 10 ja 13 nimetatud toetuse määras ja suuruses.”;

5) paragrahvi 6 täiendatakse lõigetega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

„(41) Sõiduauto kasutamise korral arvestatakse sõiduauto kasutamise kulud Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruse nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord” §-de 4 ja 5 kohaselt.

(42) Lähetuskulud arvestatakse Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määruse nr 110 „Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord” kohaselt.”;

6) paragrahvi 8 lõikes 9 asendatakse arv „47” arvuga „62”;

7) paragrahvi 8 lõikes 10 asendatakse arv „84” arvuga „101”;

8) paragrahvi 14 lõikes 2 asendatakse sõna „neljal” sõnaga „kuuel”;

9) paragrahvi 14 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Klaster esitab tegevuskava lõpparuande 45 tööpäeva jooksul tegevuskava perioodi lõppemisest arvates, kuid hiljemalt 30. juuniks 2023.”;

10) paragrahvi 14 lõiget 9 täiendatakse punktiga 16 järgmises sõnastuses:

„16) vastama § 3 lõigetes 6–9 sätestatud nõuetele kuni viimase toetusosa väljamaksmiseni.”;

11) paragrahvi 141 lõike 4 esimeses lauses asendatakse sõnad „tehtava töö või soetatava teenuse või” sõnadega „tellitava töö või teenuse või soetatava” ja teises lauses asendatakse sõnad „soetatava teenuse või” sõnadega „tellitava töö või teenuse või soetatava”;

12) paragrahvi 141 lõike 5 esimeses lauses asendatakse sõnad „soetatava teenuse või” sõnadega „teenuse või soetatava” ja teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kui tellitava töö või teenuse või soetatava vara käibemaksuta maksumus ei ületa 5000 eurot, esitab klaster § 15 lõike 2 punktides 3 ja 4 ning vajaduse korral punktis 15 nimetatud dokumendid.”;

13) paragrahvi 141 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „, hinnapakkumuse kehtivusaega ning töö või soetatava teenuse või” sõnadega „ning tellitava töö või teenuse või soetatava”;

14) paragrahvi 15 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Viimase maksetaotluse esitab klaster PRIA-le hiljemalt 30. juuniks 2023.”;

15) paragrahvi 15 lõike 2 punktis 9 asendatakse tekstiosa „paragrahvis 7” tekstiosaga „paragrahvi 141 lõigetes 4 ja 5”;

16) paragrahvi 16 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „, kuid hiljemalt 1. juuliks 2023”.

Mart Järvik
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json