Teksti suurus:

Lepingu nr 17-00132/064 muutmine

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 07.06.2019, 13

Lepingu nr 17-00132/064 muutmine

Vastu võetud 03.06.2019

Lisa 4
22.08.2017. a sõlmitud
„Sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise lepingu” nr 17-00132/064 juurde


Käesolevaga leppisid

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Teelise 4, 10916 Tallinn (edaspidi Maanteeamet), mida volituse alusel esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb Maanteeameti peadirektori 08.05.2019 käskkirja nr 1-2/19/283 alusel

ja

Osaühing TEKTOON-A registrikoodiga 10193514, asukohaga Vana-Narva mnt 6, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond, 74604 (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Andres Oja,

võttes aluseks Lepingu p 8.1,

kokku alljärgnevas:


1. Tunnistada kehtetuks Poolte vahel 22.08.2017 sõlmitud Lepingu Lisa 1 punktid 2, 2.1–2.5 ja 2.5.1.

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

   

Maanteeamet

Osaühing TEKTOON-A

Teelise 4

Vana-Narva mnt 6, Kiiu,

10916 Tallinn

Kuusalu vald, Harjumaa 74604

Tel. 611 9300

Tel. 603 3134

E-post: info@mnt.ee

E-post: sirje@tektoon-a.ee

Registrikood: 70001490

Registrikood: 10193514

 

 

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/