Teksti suurus:

Lepingu nr 17-00132/069 muutmine

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 07.06.2019, 15

Lepingu nr 17-00132/069 muutmine

Vastu võetud 04.06.2019

Lisa 4
16.09.2017. a sõlmitud
„Sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise lepingu” nr 17-00132/069 juurde


Käesolevaga leppisid

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Teelise 4, 10916 Tallinn (edaspidi Maanteeamet), mida volituse alusel esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb Maanteeameti peadirektori 08.05.2019 käskkirja nr 1-2/19/283 alusel

ja

Everfeld osaühing, registrikoodiga 12000620, asukohaga Lihula mnt 9-11, Haapsalu 90507 (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Tanel Evert,

võttes aluseks Lepingu p 8.1,

kokku alljärgnevas:


1. Tunnistada kehtetuks Poolte vahel 16.09.2017 sõlmitud Lepingu Lisa 1 punktid 2, 2.1–2.5 ja 2.5.1.

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

   

Maanteeamet

Everfeld osaühing

Teelise 4

Lihula mnt 9-11

10916 Tallinn

90507 Haapsalu

Tel. 611 9300

Tel. 508 3493

E-post: info@mnt.ee

E-post: tanel71@gmail.com

Registrikood: 70001490

Registrikood: 12000620

 

 

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

/otsingu_soovitused.json