Teksti suurus:

Lepingu nr 1-13/18/1637-1 muutmine

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 07.06.2019, 17

Lepingu nr 1-13/18/1637-1 muutmine

Vastu võetud 05.06.2019

Lisa 2
11.09.2018. a sõlmitud
„Sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise lepingu” nr 1-13/18/1637-1 juurde


Käesolevaga leppisid

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Teelise 4, 10916 Tallinn (edaspidi Maanteeamet), mida volituse alusel esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb Maanteeameti peadirektori 08.05.2019 käskkirja nr 1-2/19/283 alusel

ja

OÜ Rehvikeskus, registrikoodiga 11363467, asukohaga Rapla maakond, Rapla vald, Uusküla, Soone, 79530 (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Taavi Niinemets,

võttes aluseks Lepingu p 8.1,

kokku alljärgnevas:


1. Tunnistada kehtetuks Poolte vahel 11.09.2018 sõlmitud Lepingu Lisa 1 punktid 2, 2.1–2.5 ja 2.5.1.

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

   

Maanteeamet

OÜ Rehvikeskus

Teelise 4

Soone, Uusküla

10916 Tallinn

79530 Rapla maakond

Tel. 611 9300

Tel. 5033059

E-post: info@mnt.ee

E-post: rehvikeskus@rehvikeskus.com

Registrikood: 70001490

Registrikood: 11363467

 

 

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

/otsingu_soovitused.json