Teksti suurus:

Lepingu nr 17-00132/045 muutmine

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 07.06.2019, 20

Lepingu nr 17-00132/045 muutmine

Vastu võetud 31.05.2019

Lisa 4
30.06.2017. a sõlmitud
„Sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise lepingu” nr 17-00132/045 juurde


Käesolevaga leppisid

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Teelise 4, 10916 Tallinn (edaspidi Maanteeamet), mida volituse alusel esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb Maanteeameti peadirektori 08.05.2019 käskkirja nr 1-2/19/283 alusel

ja

Amserv Auto aktsiaselts registrikoodiga 10000018, asukohaga Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Pärnu mnt 232/1 (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Vahur Annsoo,

võttes aluseks Lepingu p 8.1,

kokku alljärgnevas:


1. Tunnistada kehtetuks Poolte vahel 30.06.2017 sõlmitud Lepingu Lisa 1 punktid 2, 2.1–2.5 ja 2.5.1.

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

   

Maanteeamet

Amserv Auto aktsiaselts

Teelise 4

Pärnu mnt 232/1

10916 Tallinn

11314 Tallinn

Tel. 611 9300

Tel. 650 2112

E-post: info@mnt.ee

E-post: info@amserv.ee

Registrikood: 70001490

Registrikood: 10000018

 

 

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

/otsingu_soovitused.json