Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Tervisekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Väljaandja:Terviseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 07.06.2023, 1

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Tervisekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Vastu võetud 01.06.2023 nr 28

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruses nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Tervisekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 41 lõiked 51 ja 52 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 13 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Tervisekassa võtab tervishoiuteenuste loetelu § 15 lõikes 30 sätestatud juhul tervishoiuteenuse osutamise eest tasu maksmise kohustuse üle, kui ravi alustamise ja jätkamise otsus vastab käesoleva määruse lisas 24 esitatud vormile.”;

3) paragrahvi 40 lõike 4 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) juhtimiskulu (rakendatakse esmatasandi tervisekeskuses kinnitatud nimistuga töötavale perearstile);”;

4) paragrahvi 40 täiendatakse lõikega 58 järgmises sõnastuses:

„(58) Lisatasu perearsti nimistut teenindava kliinilise assistendi või registraatori eest sisaldab tööjõukulu ja muid ressursse.”;

5) paragrahvi 41 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) abilise (nt raamatupidaja, koristaja jt) brutopalk on 6 eurot ja 90 senti tunnis;”;

6) paragrahvi 41 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) registraatori brutopalk on 8 eurot ja 72 senti tunnis.”;

7) määruse lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

8) määruse lisa 5 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

9) määruse lisa 15 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

10) määruse lisa 17 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

11) määruse lisa 18 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

12) määruse lisa 24 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

13) määruse lisa 25 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2023. a.

Riina Sikkut
Terviseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

Lisa 3 Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus)

Lisa 5 Aastane ruumide kulum, kommunaalkulu ja hoolduskulu ruutmeetri kohta pinnaliikide järgi

Lisa 15 Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses

Lisa 17 Paikmepõhise multidistsiplinaarse eksperdikomisjoni protokolli vorm pahaloomulise kasvaja esmase raviplaani koostamisel või selle muutmisel

Lisa 18 Hematoloogilise eksperdikomisjoni protokolli vorm hematoloogilise kasvaja esmase raviplaani koostamisel või selle muutmisel

Lisa 24 Psühhiaatrilise eksperdikomisjoni otsuse vorm ravi alustamiseks või jätkamiseks ebastabiilse remissiooniga psüühikahäire korral

Lisa 25 Multidistsiplinaarse eksperdikomisjoni otsus elundisiirdamise ootelehele võtmisel või otsuse ülevaatamisel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json