Teksti suurus:

Tolliseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.06.2024
Avaldamismärge:RT I, 07.06.2024, 23

Välja kuulutanud
Vabariigi President
04.06.2024 otsus nr 415

Tolliseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 28.05.2024

Tolliseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 31 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „pagasi või reisija” tekstiosaga „pagasi, postisaadetise või reisija”;

2) paragrahvi 31 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Läbivaatuse akti ei vormistata, kui:
1) pagas vaadatakse läbi reisija juuresolekul ja läbivaatuse käigus ei avastata korrarikkumisele viitavaid asjaolusid;
2) transpordivahendi läbivaatuse käigus selles olevat kaupa ei teisaldata;
3) postisaadetis vaadatakse läbi postiteenuse osutaja juuresolekul ja läbivaatuse käigus ei avastata korrarikkumisele viitavaid asjaolusid.”;

3) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Läbivaatuse akt vormistatakse, kui asjaomane isik seda nõuab.”;

4) paragrahvi 66 täiendatakse lõigetega 4–6 järgmises sõnastuses:

„(4) Postisaadetise läbivaatuse kohta koostatakse akt, arvestades käesoleva seaduse §-s 31 sätestatut. Postisaadetise läbivaatuse akti koopia edastatakse postiteenuse osutajale.

(5) Kui postisaadetise läbivaatusel avastatakse keelatud või piiranguga seotud kaup, ei vabasta toll tolliseadustiku artikli 198 lõike 1 punkti b alapunktist iv lähtudes kaupa ja peab selle kinni. Kauba kinnipidamine protokollitakse postisaadetise läbivaatuse aktis, mille koopia edastatakse postiteenuse osutajale.

(6) Keeldude ja piirangutega seotud kaupade üle järelevalve teostamisel võib toll teisest liidu liikmesriigist saabunud või teise liidu liikmesriiki lähetatava rahvusvahelise postisaadetise läbi vaadata käesolevas paragrahvis sätestatut järgides.”.

Lauri Hussar
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json