Teksti suurus:

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 07.07.2011, 1

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik“ muutmine

Vastu võetud 30.06.2011 nr 35

Määrus kehtestatakse „Täitemenetluse seadustiku“ § 631 lõike 4 alusel.

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruses nr 42 "Kohtutäiturimäärustik" (RT I, 06.05.2011, 18) tehakse järgmised muudatused:

1) preambulist jäetakse välja lauseosa „§ 63 lõike 4,“ ja lauseosa „§ 78 lõike 3,“;

2) preambulit täiendatakse pärast lauseosa „§ 37 lõike 3,“ lauseosaga „§ 63 lõike 5, § 631 lõike 4,“;

3) paragrahvi 23 lõike 4 punktis 6 asendatakse number „8“ numbriga „12“;

4) paragrahvi 53 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Elektroonilise arestimissüsteemiga liitumiseks sõlmib krediidiasutus keskusega liitumislepingu. Keskus teavitab krediidiasutuse liitumisest Justiitsministeeriumi ning Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, kes korraldab kohtutäiturite teavitamise.“;

5) paragrahvi 55 lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Edastamise kellaaega on võimalik muuta keskuse ja krediidiasutuse vahelise kokkuleppega.“.

Kristen Michal
Minister

Martin Hirvoja
Asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json