Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 07.07.2011, 4

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 04.07.2011 nr 66

Määrus kehtestatakse “Loomatauditõrje seaduse” § 43 lõike 2 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 23. aprilli 2004. a määrust nr 61 “Veiste tuberkuloosi tõrje eeskiri” (RTL 2004, 52, 889) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 12 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Veterinaar- ja Toiduamet otsustab “Loomatauditõrje seaduse” §-des 451–453 sätestatud kitsenduste ja abinõude kohaldamise karja suhtes kooskõlas selle määrusega pärast ametlikult tuberkuloosivaba veisekarja staatuse peatamist, arvestades riskianalüüsi tulemusi.”;

2) paragrahvi 17 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

“(5) Lisaks selles paragrahvis sätestatud kitsenduste ja abinõude rakendamisele võib Veterinaar- ja Toiduamet kohaldada “Loomatauditõrje seaduse” §-des 451–453 sätestatud kitsendusi ja abinõusid.”;

3) paragrahvi 21 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

“(6) Kui lõikes 5 nimetatud laboratoorseks diagnoosimiseks võetud proovi tulemus on positiivne, otsustab Veterinaar- ja Toiduamet “Loomatauditõrje seaduse” §-des 451–453 sätestatud kitsenduste ja abinõude kohaldamise.”;

4) normitehniline märkus 1 sõnastatakse järgmiselt:

1 nõukogu direktiiv 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta (EÜT L 121, 29.07.1964, lk 1977–2012), muudetud direktiividega 97/12/EÜ (EÜT L 109, 25.04.1997, lk 1–37), 98/46/EÜ (EÜT L 198, 15.07.1998, lk 22–39), 2000/15/EÜ (EÜT L 105, 03.05.2000, lk 34–35), 2000/20/EÜ (EÜT L 163, 04.07.2000, lk 35–36), 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367) ja 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54), määrustega (EÜ) nr 535/2002 (EÜT L 80, 23.03.2002, lk 22–28), (EÜ) nr 1226/2002 (ELT L 179, 09.07.2002, lk 13–18), (EÜ) nr 21/2004 (ELT L 5, 09.01.2004, lk 8–17) ja (EÜ) nr 1/2005 (ELT L 3, 05.01.2005, lk 1–44) ning otsustega 2001/298/EÜ (EÜT L 102, 12.04.2001, lk 63–68), 2007/729/EÜ (ELT L 294, 13.11.2007, lk 26–35),  2008/984/EÜ (ELT L 352, 31.12.2008, lk 38–45) ja 2009/976/EÜ (ELT L 336, 18.12.2009, lk 36–41)”.

§ 2. Põllumajandusministri 13. augusti 2008. a määrust nr 85 “Veeloomataudide tõrje eeskiri” (RTL 2008, 71, 1001) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõikes 3 ning § 3 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna “tõrjeprogrammi” sõnadega “loomatauditõrje programmi”;

2) paragrahvi 24 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

“2) surnud vesiviljelusloom, elus veeloomataudi kliiniliste tunnustega vesiviljelusloom ja elus vesiviljelusloom, kes ei ole saavutanud müügiks sobivaid mõõtmeid, kõrvaldatakse viivitamata loomse kõrvalsaadusena §-s 15 nimetatud situatsioonplaanis sätestatud tegutsemisjuhiste kohaselt;”

3) paragrahvi 24 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

“2) Veterinaar- ja Toiduameti kirjalikul loal võib lõike 1 punktis 2 nimetatud vesiviljeluslooma, kes ei ole saavutanud müügiks sobivaid mõõtmeid ja kellel ei esine veeloomataudi kliinilisi tunnuseid, kõrvaldada loomse kõrvalsaadusena loal näidatud ajavahemiku jooksul.”;

4) paragrahvi 30 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

“2) surnud vesiviljelusloom viiakse viivitamata loomse kõrvalsaadusena käitlemiseks Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juhi otsustatud ajavahemiku jooksul;”.

§ 3. Põllumajandusministri 20. novembri 2000. a määruse nr 67 “Marutaudi tõrje eeskiri” (RTL 2000, 120, 1876; 2009, 96,1425) § 23 lõiked 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Tapamajas marutaudikahtlase looma avastamisel selle looma rümp ja siseorganid kõrvaldatakse loomse kõrvalsaadusena.

(4) Marutaudikahtlase või marutaudis looma piima on keelatud kasutada toiduks ja söödaks ning see kõrvaldatakse loomse kõrvalsaadusena.”.

§ 4. Põllumajandusministri 17. veebruari 2006. a määrust nr 25 “Teatud loomataudide tõrje eeskiri” (RTL 2006, 22, 374; 2010, 12, 223) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Määruses sätestatakse tegutsemisjuhised sigade vesikulaarhaiguse, vesikulaarse stomatiidi, veiste katku ja väikemäletsejaliste katku, hobuste aafrika katku, lammaste ja kitsede rõugete, nodulaarse dermatiidi, hirvede epizootilise hemorraagia ning Rift Valley palaviku ennetamiseks ja tõrjeks.”;

2) paragrahvi 1 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

3) normitehniline märkus 1 sõnastatakse järgmiselt:

1 nõukogu direktiiv 92/119/EMÜ, millega seatakse sisse üldised ühenduse meetmed teatavate loomahaiguste tõrjeks ja konkreetsed meetmed seoses sigade vesikulaarhaigusega (EÜT L 62, 15.3.1993, lk 69–85), muudetud direktiividega 2002/60/EÜ (EÜT L 192, 20.7.2002, lk 27–46), 2006/104/EÜ (ELT 363, 20.12.2006, lk 352–367) 2007/10/EÜ (ELT 63, 1.3.2007, lk 24–25), 2008/73/EÜ (ELT 219, 14.8.2008, lk 40–54) määrusega (EÜ) nr 806/2003 (EÜT L 122, 16.5.2003, lk 1–35) ning otsustega 2006/911/EÜ (EÜT L 346, 9.12.2006, lk 41–58), 2007/729/EÜ (ELT L 294, 13.11.2007, lk 26–35)”.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Andres Oopkaup
Põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json