Teksti suurus:

Väärtpaberitehingutest Finantsinspektsiooni teavitamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 07.07.2012, 1

Väärtpaberitehingutest Finantsinspektsiooni teavitamise kord

Vastu võetud 04.07.2012 nr 32

Määrus kehtestatakse väärtpaberituru seaduse § 91 lõike 8 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse väärtpaberitega tehtud tehingutest (edaspidi tehing) Finantsinspektsiooni (edaspidi inspektsioon) teavitamise, lubatud andmekandjate ja ülekandmisviiside ning tehingute täitmise kohta esitatud andmete korrigeerimise täpsem metoodika ja tehniline kord.

2. peatükk INSPEKTSIOONILE ANDMETE ESITAMINE 

§ 2.   Tehingutest teavitamine

  (1) Väärtpaberituru seaduse § 91 lõikes 2 nimetatud teavitaja (edaspidi teavitaja) esitab inspektsioonile teabe iga iseenda või kolmanda isiku nimel või arvel tehtud tehingu kohta.

  (2) Lõikes 1 nimetatud teave (edaspidi teave) tuleb inspektsioonile esitada elektroonselt XMLis (eXtensible Markup Language) vormindatud aruandefailina, mis vastab inspektsiooni veebilehel avalikustatud tehnilistele tingimustele (edaspidi tehnilised tingimused). Inspektsiooni nõusolekul võib kasutada muid teabe edastamise viise.

  (3) Olenevalt tehingu sisust võib andmete esitamine olla kohustuslik või tingimuslik. Andmete kohustusliku või tingimusliku esitamise kriteeriumid on sätestatud käesoleva määruse lisas ja tehnilistes tingimustes.

  (4) Tingimuslike andmete esitamise vajaduse hindamiseks tuleb teavitajal võrrelda konkreetse tehingu sisu tehnilistes tingimustes kirjeldatud kriteeriumitega.

  (5) Aruandefail esitatakse vaid juhul, kui see sisaldab vähemalt ühe tehingu andmeid.

§ 3.   Esitatud andmete kontroll

  (1) Inspektsioon kontrollib esitatud andmete vastavust käesolevas määruses ja tehnilistes tingimustes sätestatud nõuetele ning puuduste leidmisel annab sellest viivitamata teavitajale teada tehnilistes tingimustes sätestatud viisil.

  (2) Teavitaja on kohustatud viivitamata pärast inspektsioonilt lõikes 1 nimetatud teabe saamist kõrvaldama puudused ning esitama parandatud andmed uuesti hiljemalt järgneval tööpäeval.

  (3) Teavitaja on kohustatud viivitamata esitama parandatud andmed ka juhul, kui ta tuvastab ise esitatud andmetes puuduse.

3. peatükk ANDMEVAHETUSE TURVAMINE 

§ 4.   Andmevahetuse turvamine

  (1) Andmevahetuse turvamine käesoleva määruse tähenduses on käesoleva määrusega kehtestatud turvameetmete kasutamine andmete elektroonilisel edastamisel ja vastuvõtmisel.

  (2) Teavitaja on elektroonilise andmevahetuse turvamiseks kohustatud kasutama avaliku võtmega algoritme, mida realiseerivad OpenPGP-standardit toetavad rakendused. Inspektsiooni nõusolekul võib kasutada muid elektroonilise andmevahetuse turvamise meetodeid.

§ 5.   Võtmepaar

  (1) Võtmepaar koosneb avalikust ja isiklikust võtmest.

  (2) OpenPGP-standardit toetava rakenduse võtmepaari tehnilised parameetrid on järgmised:
  1) krüptimis- ja signeerimisvõtme tüüp on RSA v3;
  2) avaliku võtme pikkuseks on vähemalt 1024 bitti;
  3) krüptimisalgoritmid on 3DES (Data Encryption Standard) või CAST5;
  4) räsifunktsioon on SHA1 (Secure Hash Algorithm, version 1) või SHA256;
  5) pakkimisalgoritmina on võimalik kasutada ZIP-i või jätta see pakkimata.

  (3) Võtmepaari kasutajatunnuses peab sisalduma teavitaja kood, sõna «ARUANDLUS», vastutava töötaja nimi ja võtmepaari kehtivuse lõppkuupäev. Võtmepaari kasutajatunnus peab olema kujul «123; ARUANDLUS; Eesnimi Perenimi; DD.MM.YYYY [email protected]>».

  (4) Võtmepaare tuleb muuta vähemalt üks kord kahe aasta jooksul.

  (5) Kasutatud võtmepaarid tuleb säilitada, et oleks tagatud vahetatud andmete käideldavus.

  (6) Inspektsioonile edastatava võtmefaili nimi peab olema kujul: «123_ARUANDLUS_Eesnimi_Perenimi_YYYY_MM_DD.asc».

§ 6.   Andmevahetuse korraldamine

  (1) Teavitaja on andmevahetuse korraldamiseks kohustatud määrama vastutava töötaja, kes tagab teavitaja võtmepaari ja vahetatud andmete käideldavuse.

  (2) Vastutav töötaja loob teavitaja võtmepaari, organiseerib selle kasutamise vastavate töötajate poolt ja edastab avaliku võtme inspektsiooni volitatud isikule (edaspidi võtmehaldur).

  (3) Teavitaja võtmepaari isiklikku võtit kaitsva paroolifraasi võib inspektsioonile avaldada ainult teavitaja andmeid edastavad töötajad ja vastutav töötaja.

  (4) Teavitaja allkirjastab elektrooniliselt edastatavad andmed isikliku võtmega, krüpteerib need avaliku võtmega ja edastab inspektsioonile.

  (5) Krüpteerimine käesoleva määruse tähenduses on teabe elektrooniline teisendamine, mille tagajärjel andmete tulemi tähenduslik sisu ei ole mittevolitatud isikutele kättesaadav.

  (6) Teavitaja dekrüpteerib inspektsioonilt elektroonilisel kujul saabunud andmed ning veendub nende autentsuses ja terviklikkuses.

§ 7.   Võtmete vahetus

  (1) Teavitaja vastutav töötaja või muu volitatud isik ja võtmehaldur vahetavad esimesel võtmete vahetamisel avalikud võtmed isiklikult kohtudes.

  (2) Korralisel võtmete vahetusel edastatakse uued avalikud võtmed elektrooniliselt, järgides § 6 lõike 4 nõudeid.

  (3) Isikliku võtme kadumisel, hävimisel või muul viisil väljumisel kasutaja ainuvaldusest teatatakse juhtunust viivitamata adressaatidele ning luuakse uued võtmepaarid. Teavitaja vastutav töötaja või muu volitatud isik ja võtmehaldur kohtuvad ning vahetavad avalikud võtmed.

  (4) Võtmete vahetus vormistatakse aktiga, milles fikseeritakse vahetatud avalike võtmete võtmetunnus ja kasutajatunnus ning vahetuse läbi viinud isikute andmed.

  (5) Kasutamiskõlbmatuks muutunud võtmepaarid peab vastutav töötaja kasutusest kõrvaldama nii, et nende edaspidine kasutamine allkirjastamiseks ja krüpteerimiseks oleks välistatud, kuid dekrüpteerimine oleks tagatud.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 14. novembri 2007. a määrus nr 52 „Väärtpaberitehingutest Finantsinspektsiooni teavitamise kord“ (RTL 2007, 86, 1441) tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 11. juulil 2012. aastal.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa TEABES ESITATAVAD ANDMED

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json