Teksti suurus:

Maapõueseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.07.2015
Avaldamismärge:RT I, 07.07.2015, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
25.06.2015 otsus nr 663

Maapõueseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.06.2015

§ 1.  Maapõueseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 251 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Põlevkivi aastast kaevandamismäära on lubatud ületada käesoleva seaduse §-s 252 sätestatud ulatuses ja korras.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 252 järgmises sõnastuses:

§ 252. Põlevkivi aastasest kaevandamismäärast vähem kaevandatud põlevkivi tagantjärele kaevandamine

(1) Põlevkivi aastasest kaevandamismäärast vähem kaevandatud põlevkivi kogust on lubatud tagantjärele kaevandada kaevandamata jätmise aastale järgneva seitsme aasta jooksul.

(2) Loa andja peab kaevandamata jäänud põlevkivi aastase kaevandamismäära arvestust ning teeb iga aasta 1. augustil oma veebilehel teatavaks eelmisel kuuel kalendriaastal aastasest kaevandamismäärast vähem kaevandatud põlevkivi kogused ja põlevkivi aastasest kaevandamismäärast vähem kaevandatud põlevkivi koguse, mille tagantjärele kaevandamist võimaldatakse järgmisel kalendriaastal (edaspidi tagantjärele kaevandatav põlevkivi kogus).

(3) Tagantjärele kaevandatava põlevkivi koguse arvutamiseks liidab loa andja eelmisel kuuel kalendriaastal aastasest kaevandamismäärast vähem kaevandatud põlevkivi kogused, millest on maha arvatud käesoleva paragrahvi lõigete 6 ja 15 alusel loa andja otsusega kinnitatud põlevkivi kogused. Mahaarvamist alustatakse jooksvast aastast tagasi arvates seitsmendast kalendriaastast, jooksev aasta välja arvatud, ning jätkatakse vajaduse korral jooksvale aastale ajas lähenevalt.

(4) Põlevkivi kaevandamisloa omanik, kes soovib järgmisel kalendriaastal talle käesoleva seaduse § 26 lõike 51 alusel määratud kaevandada lubatud aastamäärast või § 42 lõike 3 alusel kaevandamisloa omaniku kohta määratud proportsionaalselt vähendatud maksimaalsest aastamäärast rohkem kaevandada, esitab loa andjale hiljemalt 1. septembril taotluse, milles on märgitud järgmisel kalendriaastal rohkem kaevandada soovitud põlevkivi kogus.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud taotlust ei menetleta avatud menetluses.

(6) Loa andja kinnitab 30 päeva jooksul taotluste saamisest arvates oma otsusega taotluste alusel järgmisel kalendriaastal rohkem kaevandada lubatud põlevkivi kogused põlevkivi kaevandamisloa omanike kaupa.

(7) Loa andja keeldub taotluses märgitud põlevkivi koguse kinnitamisest osas, milles see koos käesoleva seaduse § 26 lõike 51 alusel määratud kaevandada lubatud aastamääraga või § 42 lõike 3 alusel kaevandamisloa omaniku kohta määratud proportsionaalselt vähendatud maksimaalse aastamääraga ületab kaevandamisloa omaniku kõigile põlevkivi kaevandamise lubadele kantud maksimaalsete aastamäärade summat.

(8) Kaevandamisloa omanik võib käesoleva paragrahvi lõikes 6 või 15 nimetatud otsuse tegemise aastale järgneval kalendriaastal kaevandada talle käesoleva seaduse § 26 lõike 51 alusel määratud kaevandada lubatud aastamäärast või § 42 lõike 3 alusel kaevandamisloa omaniku kohta määratud proportsionaalselt vähendatud maksimaalsest aastamäärast rohkem eelnimetatud otsuses märgitud põlevkivi koguse võrra.

(9) Põlevkivi aastasest kaevandamismäärast vähem kaevandatud põlevkivi tagantjärele kaevandamisel ei tohi kaevandamisloale märgitud mäeeraldisest aastas kaevandatav põlevkivi kogus ületada sellele loale kantud kaevandamise lubatud maksimaalset aastamäära.

(10) Kui taotlustes märgitud põlevkivi kogused kokku ületavad vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 2 teatavaks tehtud tagantjärele kaevandatavat põlevkivi kogust, korraldab loa andja tagantjärele kaevandatava põlevkivi koguse kaevandamisõiguse müümiseks enampakkumise. Enampakkumisel võivad osaleda käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud taotluse esitanud isikud.

(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 10 nimetatud enampakkumise korraldamise otsus tehakse mitte hiljem kui 60 päeva pärast taotluste esitamise tähtpäeva. Enampakkumise korraldamise otsuses märgitakse enampakkumise objekti andmed, alghind, tagatisraha suurus, enampakkumise aeg ja koht, enampakkumise korraldaja kontaktandmed, enampakkumise hinna tasumise viis ja muud enampakkumise korraldamiseks olulised andmed. Enampakkumise korraldamise otsus saadetakse taotluse esitanud isikutele.

(12) Enampakkumisel osalemise eest võib loa andja kehtestada tagatisraha. Tagatisraha peab olema kõigile enampakkumisest osavõtjatele võrdne ning ei tohi olla suurem kui 1600 eurot. Pärast enampakkumise võitja selgumist tagastatakse tagatisraha pakkumise mittevõitnud isikutele. Enampakkumise nurjanud isikule tagatisraha ei tagastata. Tagatisraha tasaarveldatakse enampakkumise ostuhinnaga.

(13) Enampakkumise võitja on tonni põlevkivi kaevandamisõiguse eest kõrgeima pakkumise teinud isik. Enampakkumise võitja omandab enda pakutud hinna eest pakkumises märgitud põlevkivi koguse kaevandamisõiguse, kusjuures põlevkivi kogus ei või olla suurem kui enampakkumise objekti kogumaht. Kui enampakkumise võitja poolt pakkumises märgitud kogus on enampakkumise objekti kogumahust väiksem, saab enampakkumisel olla mitu võitjat. Pakkumisi teinud isikud järjestatakse vastavalt tonni põlevkivi kaevandamisõiguse eest pakutud hinnale kahanevas järjestuses, milles toimub pakkumiste rahuldamine. Kõrgema pakutud hinnaga võrreldes järgmise pakkumise teinud isik omandab kaevandamisõiguse enampakkumiselt tema poolt enampakkumisel tehtud pakkumises märgitud hinnaga ja mahus või mahus, mis on jäänud üle kõrgema pakkumise teinud isiku või isikute poolt omandatud koguse enampakkumise objekti kogumahust mahaarvamisel. Omandatud kaevandamisõiguste mahud kokku ei tohi ületada enampakkumise objekti kogumahtu.

(14) Enampakkumine tunnistatakse nurjunuks, kui selle käigus, olenemata põhjustest, ei selgu enampakkumise võitja. Enampakkumise nurjumise korral võib loa andja korraldada uue enampakkumise.

(15) Loa andja kinnitab oma otsusega enampakkumise võitja poolt järgmisel kalendriaastal rohkem kaevandada lubatud põlevkivi koguse, lähtudes enampakkumisel omandatud põlevkivi kaevandamisõiguse suurusest. Loa andja keeldub taotluses märgitud põlevkivi koguse kinnitamisest isikutele, kes enampakkumisel põlevkivi kaevandamisõigust ei omandanud.

(16) Enampakkumise tulud laekuvad riigieelarvesse.

(17) Tagantjärele kaevandatava põlevkivi koguse kaevandamisõiguse enampakkumisel müümise korra ja enampakkumise alghinna kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

3) seadust täiendatakse §-ga 683 järgmises sõnastuses:

§ 683. Põlevkivi kaevandada lubatud koguse ületamine

(1) Põlevkivi kaevandada lubatud koguse ületamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.”;

4) paragrahvi 75 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Põlevkivi aastasest kaevandamismäärast vähem kaevandatud põlevkivi koguste arvestus algab 2009. aasta 1. jaanuarist.”.

§ 2.  Keskkonnatasude seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 30 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) loaga lubatud või maapõueseaduse § 252 lõike 6 või 15 alusel loa andja poolt kinnitatud kogusest suurema kaevandatud maavaravaru koguse eest;”;

2) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Maapõueseaduse § 252 lõigete 6 ja 15 alusel loa andja poolt kinnitatud järgmisel kalendriaastal rohkem kaevandada lubatud põlevkivi koguste puhul loetakse aruandekvartaliks selle aasta esimene kvartal, mille jooksul põlevkivi rohkem kaevandada lubatakse.”;

3) paragrahvi 32 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tasustatav maavaravaru kogus arvutatakse kaevandamisseadusega ja selle alusel kehtestatud korras, kui kaevandamisloas ei ole teisiti määratud, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 21 nimetatud juhul.”;

4) paragrahvi 32 täiendatakse lõigetega 21–23 järgmises sõnastuses:

„(21) Maapõueseaduse § 252 lõigete 6 ja 15 alusel loa andja poolt kinnitatud järgmisel kalendriaastal rohkem kaevandada lubatud põlevkivi koguste eest tasutakse vastavalt loa andja poolt kinnitatud rohkem kaevandada lubatud põlevkivi kogusele käesoleva seaduse § 31 lõikes 5 sätestatud aruandekvartalis.

(22) Maapõueseaduse § 252 lõigete 6 ja 15 alusel loa andja poolt kinnitatud järgmisel kalendriaastal rohkem kaevandada lubatud põlevkivi tegelikult kaevandatud koguste puhul on aruandekvartaliks käesoleva seaduse § 31 lõikes 4 sätestatud kvartal. Eelmises lauses nimetatud tegelikult kaevandatud kogusteks loetakse kaevandamisloa omaniku poolt kalendriaastas deklareeritud kaevandatud põlevkivi kogused, mis ületavad kaevandamisloa omanikule maapõueseaduse § 26 lõike 51 alusel määratud kaevandada lubatud aastamäära või § 42 lõike 3 alusel kaevandamisloa omaniku kohta määratud proportsionaalselt vähendatud maksimaalset aastamäära loa andja poolt kinnitatud koguse ulatuses.

(23) Käesoleva paragrahvi lõikes 22 nimetatud tegelikult kaevandatud põlevkivi koguste eest arvutatud kaevandamisõiguse tasu tasaarveldatakse lõike 21 alusel makstud kaevandamisõiguse tasuga või maapõueseaduse § 252 lõikes 10 nimetatud enampakkumise ostuhinnaga. Kui tegelikult kaevandati maapõueseaduse § 252 lõike 6 või 15 alusel loa andja poolt kinnitatud kogusest vähem, siis kaevandamata jäänud koguse eest tasu ei tagastata.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json