Teksti suurus:

Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2017
Avaldamismärge:RT I, 07.07.2017, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
29.06.2017 otsus nr 144

Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse)

Vastu võetud 14.06.2017

§ 1.  Karistusseadustiku muutmine

Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 50 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui käesolevas seadustikus või muus seaduses ei ole sätestatud teisiti, võib mootor-, õhu- või veesõiduki, samuti trammi või raudteeveeremi ohutu liiklemise või käituseeskirjade rikkumisega seotud süüteo eest lisakaristusena kohaldada sõiduki juhtimise õiguse äravõtmist:”;

2) paragrahvi 50 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva seadustiku eriosas sätestatud juhtudel kohaldab kohus kuriteo korral juhtimisõiguse äravõtmist kolmest kuust kuni kolme aastani.”;

3) paragrahvi 69 lõike 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Üldkasuliku töö tunnid võib lugeda kuni 30 tunni ulatuses kaetuks sotsiaalprogrammis osalemisega.”;

4) paragrahvi 691 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõna „kuuekuulise” sõnaga „üheaastase”;

5) paragrahvi 73 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui kohus, arvestades kuriteo toimepanemise asjaolusid ja süüdlase isikut, leiab, et mõistetud tähtajalise vangistuse ärakandmine või rahalise karistuse tasumine süüdlase poolt ei ole otstarbekas, võib ta määrata, et süüdlase suhtes jäetakse karistus täielikult või osaliselt tingimisi kohaldamata. Karistuse võib täielikult jätta tingimisi kohaldamata, kui käesoleva seadustiku eriosast ei tulene teisiti. Jättes karistuse tingimisi kohaldamata, ei pöörata mõistetud karistust täielikult või osaliselt täitmisele, kui süüdlane ei pane kohtu määratud katseajal toime uut tahtlikku kuritegu ning käesoleva paragrahvi lõigetest 4 ja 5 ei tulene teisiti.”;

6) paragrahvi 73 lõike 4 kolmandat lauset ja § 74 lõike 5 kolmandat lauset täiendatakse pärast sõnu „punktis 9” sõnadega „või 10”;

7) paragrahvi 74 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui kohus, arvestades kuriteo toimepanemise asjaolusid ja süüdlase isikut, leiab, et mõistetud tähtajalise vangistuse ärakandmine süüdlase poolt ei ole otstarbekas, võib ta määrata, et süüdlase suhtes jäetakse vangistus täielikult või osaliselt tingimisi kohaldamata. Karistuse võib täielikult jätta tingimisi kohaldamata, kui käesoleva seadustiku eriosast ei tulene teisiti. Jättes karistuse tingimisi kohaldamata, ei pöörata mõistetud karistust täielikult või osaliselt täitmisele, kui süüdlane ei pane kohtu määratud katseajal toime uut kuritegu, täidab talle katseajaks kooskõlas käesoleva seadustiku §-ga 75 pandud kontrollnõudeid ja kohustusi ning käesoleva paragrahvi lõigetest 4–6 ei tulene teisiti.”;

8) paragrahvi 74 lõikes 3 asendatakse sõnad „kolm aastat” sõnadega „viis aastat”;

9) paragrahvi 74 lõiget 4 täiendatakse pärast sõnu „või ei täida talle pandud kohustusi” sõnadega „või paneb toime tema karistamise aluseks olnud kuriteoga samalaadse väärteo”;

10) paragrahvi 75 lõiget 2 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) alluma alkoholi tarvitamise keelu täitmist kontrolliva elektroonilise seadme valvele, kui ta on selleks eelnevalt nõusoleku andnud.”;

11) paragrahvi 751 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Elektroonilise valve tähtaja võib määrata ühest kuust kuni kaheteistkümne kuuni.”;

12) paragrahvi 751 lõikes 5 asendatakse sõnad „lõike 3 punktis 2 sätestatud piirangut” sõnadega „lõikes 3 sätestatud tähtaega”;

13) paragrahvi 76 lõiget 7 täiendatakse pärast sõnu „või ei allu elektroonilisele valvele” sõnadega „või paneb toime tema karistamise aluseks olnud kuriteoga samalaadse väärteo”;

14) paragrahvi 422 lõikes 1 ja § 423 lõikes 1 asendatakse sõnad „või veesõiduki” sõnadega „või veesõiduki, maastikusõiduki”;

15) paragrahvi 422 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sama teo eest, kui:
1) see on toime pandud joobeseisundis või
2) sellega on põhjustatud kahe või enama inimese surm, −
karistatakse kolme- kuni kaheteistaastase vangistusega.”;

16) paragrahvi 422 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 sätestatud kuriteo korral:
1) ei jäeta mõistetud karistust täielikult tingimisi kohaldamata;
2) kohaldatakse lisakaristusena juhtimisõiguse äravõtmist.”;

17) seadustikku täiendatakse §-ga 4232 järgmises sõnastuses:

§ 4232. Sõidukijuhi poolt liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumise järgselt alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine tarvitamine ja sündmuskohalt põgenemine

Mootor-, õhu-, vee- või maastikusõiduki või trammi või raudteeveeremi juhi poolt vahetult pärast liiklus- või käitusnõuete rikkumist alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine tarvitamise eest, kui liiklus- või käitusnõuete rikkumisega on ettevaatamatusest tekitatud inimesele raske tervisekahjustus või põhjustatud inimese surm ning juhil tuvastatakse joobeseisund, samuti sellise tagajärjega õnnetuse põhjustanud juhi poolt sündmuskohalt põgenemise eest enne õnnetuse asjaolude väljaselgitamist –
karistatakse kuni viieaastase vangistusega.”;

18) paragrahvi 424 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2–4 järgmises sõnastuses:

„(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud korduvalt, –
karistatakse kuni neljaaastase vangistusega.

(3) Kohus võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest kohaldada lisakaristusena sõiduki juhtimise õiguse äravõtmist alates kolmest kuust.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud kuriteo korral:
1) ei jäeta mõistetud karistust täielikult tingimisi kohaldamata;
2) kohaldatakse lisakaristusena juhtimisõiguse äravõtmist.”.

§ 2.  Kriminaalhooldusseaduse muutmine

Kriminaalhooldusseaduse § 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) kahtlustatav või süüdistatav, kelle kohta on prokurör või kohus tellinud kohtueelse ettekande.”.

§ 3.  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine

Kriminaalmenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1371 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Kohtueelses menetluses isiku suhtes elektroonilise valve kohaldamise tähtajale kohaldatakse karistusseadustiku § 751 lõikes 3 sätestatut.”;

2) paragrahvi 1371 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Kohtueelses menetluses elektroonilise valve kohaldamisele või kohaldamisest keeldumisele ja valve kohaldamise põhjendatuse kontrollile kohaldatakse käesolevas seadustikus kautsjoni kohta kehtivaid sätteid.”;

3) paragrahvi 213 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Alaealise kahtlustatava või korduvalt mootorsõiduki joobeseisundis juhtimises kahtlustatava korral teeb prokuratuur, välja arvatud juhul, kui see võib takistada kiirmenetluse kohaldamist, kriminaalhooldusosakonna juhatajale ülesandeks nimetada kriminaalhooldusametnik.”;

4) paragrahvi 213 lõiget 41 täiendatakse pärast sõnu „elektroonilise valve kohaldamisel” sõnadega „, välja arvatud alkoholi tarvitamise keelu täitmise elektrooniline kontrollimine,”;

5) paragrahvi 264 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kohtunik kontrollib, kas alaealise süüdistatava või korduvalt mootorsõiduki joobeseisundis juhtimises süüdistatava kriminaalasjas on koostatud kohtueelne ettekanne, kui see on nõutav.”;

6) paragrahvi 264 lõiget 21 täiendatakse pärast sõnu „on koostatud arvamus” sõnadega „, kui see on nõutav,”.

§ 4.  Liiklusseaduse muutmine

Liiklusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) tauniv hoiak lubatud alkoholi piirmäära ületanuna või joobeseisundis juhtimise, samuti sellises seisundis oleva mootorsõidukijuhi juhitavas sõidukis sõitmise suhtes.”;

2) paragrahvi 226 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „, välja arvatud narkootilist või psühhotroopset ainet sisaldavat ravimit sündmuskohal abi osutava kiirabibrigaadi või muu tervishoiutöötaja korraldusel vältimatu abi korras,” ja sõnad „kuni selle asjaolude väljaselgitamiseni sündmuskohal”.

§ 5.  Vangistusseaduse muutmine

Vangistusseaduse § 75 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kinnipeetavale, kes kannab karistusseadustiku § 66 kohaselt karistust ositi või karistusseadustiku § 73 või 74 kohaselt osaliselt täitmisele pööratud kuni 30-päevast vangistust, ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõike 1 teises lauses sätestatud vabastamist.”.

§ 6.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2017. aasta 1. novembril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json