Eurovoci märksõnad (näita)

12 ÕIGUS1211 tsiviilõigustsiviilõigusõiguslik seisundfüüsiline isik

20 KAUBANDUS2031 turundusäritehingmüük

20 KAUBANDUS2031 turundusäritehingteenuste pakkumine

24 RAHANDUS2446 maksustaminemaksriiklik maks

24 RAHANDUS2446 maksustaminemaksusüsteem

24 RAHANDUS2446 maksustaminetulumaksettevõtlusmaks

28 SOTSIAALKÜSIMUSED2836 sotsiaalne kaitsesotsiaalkindlustus

HALDUSÕIGUSMajandustegevuse üldregulatsioon

HALDUSÕIGUSMaksuõigus

Teksti suurus:

Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus (lühend - ELMS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 07.07.2017, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
29.06.2017 otsus nr 146

Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus

Vastu võetud 19.06.2017

§ 1.  Maksu objekt

  (1) Füüsiline isik võib avada ettevõtluskonto, millele laekunud summalt makstakse maksu käesoleva seaduse alusel (edaspidi ettevõtlustulu maks).

  (2) Ettevõtluskonto on füüsilise isiku nimel Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi residendist krediidiasutuses või krediidiasutuse lepinguriigis asuvas püsivas tegevuskohas (edaspidi krediidiasutus) avatud konto, millele kantakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud summad, mille kohta on kontoomanik andnud krediidiasutusele juhise broneerida kontol ettevõtlustulu maksu määrale vastav summa Maksu- ja Tolliameti kasuks ja see üle kanda Maksu- ja Tolliametile.

  (3) Ettevõtluskontole kantakse üksnes teenuse osutamisest ja kauba müügist saadud summa eurodes.

§ 2.  Maksu maksja

  (1) Ettevõtlustulu maksu maksja (edaspidi maksumaksja) on ettevõtluskontot omav füüsiline isik.

  (2) Maksumaksja ei või olla käibemaksukohustuslane ega tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana samal või sarnasel tegevusalal.

§ 3.  Maksustamisperiood

  Ettevõtlustulu maksu maksustamisperiood on kalendrikuu.

§ 4.  Maksu määr

  Ettevõtlustulu maksu määr on:
  1) 20 protsenti ettevõtluskontole laekunud summast, kui summa ei ületa 25 000 eurot kalendriaastas;
  2) 40 protsenti ettevõtluskontole laekunud 25 000 eurot ületavast summast kalendriaastas.

§ 5.  Ettevõtluskonto avamise lepingu sõlmimine ja lõpetamine

  (1) Maksumaksja sõlmib ettevõtluskonto avamise lepingu enne käesoleva seaduse § 1 lõikes 3 nimetatud esimese summa laekumist.

  (2) Maksumaksja võib ettevõtluskonto sulgeda ja selle aluseks oleva lepingu lõpetada võlaõigusseaduses ette nähtud korras. Ettevõtluskonto aluseks olev leping lõpeb ka juhul, kui maksumaksja võtab tagasi käesoleva seaduse § 1 lõikes 2 nimetatud juhise.

  (3) Krediidiasutus esitab viivitamata Maksu- ja Tolliametile elektroonsel kujul andmed füüsilise isiku kohta, kes on ettevõtluskonto avamise lepingu sõlminud, selle lõpetanud või käesoleva seaduse § 1 lõikes 2 nimetatud juhise tagasi võtnud.

§ 6.  Ettevõtlustulu maksu tasumine

  (1) Maksukohustuse suuruse arvutamiseks esitab krediidiasutus viivitamata Maksu- ja Tolliametile elektroonsel kujul andmed iga maksumaksja ja iga tema ettevõtluskontole laekunud summa kohta. Maksu- ja Tolliamet arvutab ettevõtlustulu maksu summa ja edastab selle viivitamata elektroonselt krediidiasutusele.

  (2) Krediidiasutus broneerib Maksu- ja Tolliametilt saadud informatsiooni alusel maksumaksja ettevõtluskontol maksukohustuse suurusele vastava summa.

  (3) Krediidiasutus kannab käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel maksustamisperioodil broneeritud ettevõtlustulu maksu Maksu- ja Tolliameti kontole maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks.

  (4) Ettevõtluskonto aluseks oleva lepingu lõpetamise või käesoleva seaduse § 1 lõikes 2 nimetatud juhise tagasivõtmise korral kannab krediidiasutus Maksu- ja Tolliameti kontole käesoleva paragrahvi lõike 3 kohaselt ettevõtluskonto aluseks oleva lepingu lõppemiseni broneeritud ettevõtlustulu maksu.

§ 7.  Maksumaksja registreerimine töötamise registris

  Maksu- ja Tolliamet kannab käesoleva seaduse § 5 lõike 3 kohaselt krediidiasutusest saadud maksumaksja andmed ettevõtluskonto avamise lepingu sõlmimisel maksukorralduse seaduse 1. peatüki 31. jaos sätestatud töötamise registrisse ja kustutab need ettevõtluskonto aluseks oleva lepingu lõppemisel.

§ 8.  Ettevõtlustulu maksu laekumine

  (1) Ettevõtlustulu maks laekub tulumaksuseaduse §-s 5, sotsiaalmaksuseaduse § 10 lõigetes 1–3 ja 4 ning kogumispensionide seaduse §-s 12 sätestatu ning käesoleva paragrahvi lõikes 2 või 3 sätestatud jaotuse kohaselt.

  (2) Kui maksumaksja on kogumispensionide seaduse § 6 tähenduses kohustatud isik, jaotatakse ettevõtlustulu maks järgmiselt:
  1) tulumaksu osa määr on 20/55 ettevõtlustulu maksu määrast;
  2) sotsiaalmaksu osa määr on 33/55 ettevõtlustulu maksu määrast;
  3) kohustusliku kogumispensioni makse osa määr on 2/55 ettevõtlustulu maksu määrast.

  (3) Kui maksumaksja ei ole kogumispensionide seaduse § 6 tähenduses kohustatud isik, jaotatakse ettevõtlustulu maks järgmiselt:
  1) tulumaksu osa määr on 20/53 ettevõtlustulu maksu määrast;
  2) sotsiaalmaksu osa määr on 33/53 ettevõtlustulu maksu määrast.

  (4) Tulumaksuseaduse § 5 lõike 1 punktis 1 sätestatud maksumaksja elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse tulumaksu osa arvutamisel käsitatakse füüsilise isiku maksustatava tuluna ettevõtluskontole laekunud summat, mida on vähendatud ettevõtlustulu maksu sotsiaalmaksu osa võrra.

  (5) Maksu- ja Tolliamet edastab maksukohustuslaste registris olevad andmed pensioniregistri pidajale, Eesti Haigekassale ja Sotsiaalkindlustusametile sotsiaalmaksuseaduse § 11 ja kogumispensionide seaduse § 12 sätestatu kohaselt.

§ 9.  Ettevõtlustulu maksust sotsiaalkaitseks ette nähtud hüvitiste maksmise ja nende suuruse arvutamise alused

  (1) Sotsiaalmaksuna perehüvitiste seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja ravikindlustuse seaduse tähenduses käsitatakse ka käesoleva seaduse alusel makstud maksu sotsiaalmaksu osa.

  (2) Pensioni ja vanemahüvitise määramisele ning maksmisele kohaldatakse riikliku pensionikindlustuse seadust ja perehüvitiste seadust, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

§ 10.  Kogumispensionide seaduse muutmine

Kogumispensionide seaduse § 7 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse kohaselt ettevõtluskontole laekunud summadelt tasutakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud ajavahemikul makset vastavalt nimetatud seadusele, kohaldamata käesoleva paragrahvi lõikes 1 ning käesoleva seaduse §-des 8, 9 ja 11 sätestatut.”.

§ 11.  Krediidiasutuste seaduse muutmine

Krediidiasutuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 88 lõike 42 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) Maksu- ja Tolliametile maksukorralduse seaduses, maksualase teabevahetuse seaduses ja ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses;”;

2) seaduse 7. peatükki täiendatakse §-ga 892 järgmises sõnastuses:

§ 892. Ettevõtluskonto

(1) Krediidiasutus võib sõlmida füüsilise isikuga lepingu ettevõtluskonto pidamise kohta ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduses sätestatud tingimustel.

(2) Ettevõtluskontole kohaldatakse maksekonto lepingu kohta võlaõigusseaduses sätestatut koos ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduses sätestatud erisustega.

(3) Krediidiasutus peab pidama ettevõtluskonto krediteerimiste ja debiteerimiste ning broneeringute kohta arvestust.”.

§ 12.  Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) ettevõtlustulu maks.”;

2) paragrahvi 251 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) töötamine – töö tegemine töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel, avalik teenistus avaliku teenistuse seaduse § 5 tähenduses, äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja majandushuvides töö tegemine tasu saamata ja ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse §-s 1 nimetatud teenuse osutamine või kauba müümine;”;

3) paragrahvi 251 lõiget 4 täiendatakse punktiga 17 järgmises sõnastuses:

„17) ettevõtlustulu maksu maksja ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse tähenduses.”;

4) paragrahvi 27 lõiget 1 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse tähenduses ettevõtlustulu maksu maksja kohta töötamise registrisse kantud andmeid.”;

5) paragrahvi 131 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Füüsilise isiku maksuvõla sissenõudmisel või tema pangakonto arestimisel ei kuulu maksuhalduri poolt igakuisele sissenõudmisele ega arestimisele ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel avatud kontol olev ettevõtlustulu maksu katteks broneeritud summa ning ühe kuupalga alammäära suurune summa võlgniku ja tema ülalpeetava perekonnaliikme kohta.”.

§ 13.  Ravikindlustuse seaduse muutmine

Ravikindlustuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) ettevõtlustulu maksu maksja, kes ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel maksab ühes kuus sotsiaalmaksu vähemalt käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 4 sätestatud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses või kes nimetatud seaduse alusel maksab ja kelle eest käesoleva paragrahvi lõike 2 punkti 5 alusel makstakse sotsiaalmaksu ühes kuus kokku vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses;”;

2) paragrahvi 8 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 8. Juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikme, võlaõigusliku lepingu alusel töö- ja teenustasusid saava isiku ning ettevõtlustulu maksu maksja kindlustuskaitse kestus”;

3) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva seaduse § 5 lõike 2 punktis 51 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekib ravikindlustuse andmekogusse kande tegemisest pärast ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse § 8 lõike 2 punktis 2 või lõike 3 punktis 2 sätestatud sotsiaalmaksu laekumist ja käesoleva seaduse § 5 lõike 2 punktis 5 sätestatud isiku töö- või teenustasude eest makstava sotsiaalmaksu deklareerimist sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses. Haigekassa teeb kande Maksu- ja Tolliametist andmete saamise päevale järgneval päeval.”;

4) paragrahvi 8 lõiked 2–4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Maksu- ja Tolliamet esitab haigekassale viivitamata andmed isikute kohta, kelle eest on ühes kuus sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses sotsiaalmaksu deklareeritud või ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel laekunud või sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses sotsiaalmaksu deklareeritud ja ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel laekunud.

(3) Kindlustatud isiku kindlustuskaitse peatub ühe kuu möödumisel sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punktis 4 sätestatud tähtpäevast, kui Maksu- ja Tolliametilt saadud andmete kohaselt ei ole isiku eest nimetatud tähtpäevaks sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses sotsiaalmaksu deklareeritud või ettevõtlustulu maksu maksjalt laekunud või sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses sotsiaalmaksu deklareeritud ja ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel laekunud.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel peatunud kindlustuskaitse jätkub järgmisel päeval pärast Maksu- ja Tolliametilt deklareeritud või ettevõtlustulu maksu maksja makstud või deklareeritud ja ettevõtlustulu maksu maksja makstud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse täitmist tõendavate andmete saamist.”;

5) paragrahvi 22 lõike 1 punktis 11 asendatakse tekstiosa „§ 5 lõike 2 punktis 1, 2, 4 või 5” tekstiosaga „§ 5 lõike 2 punktis 1, 2, 4, 5 või 51”;

6) paragrahvi 51 lõigetes 2 ja 3 ning § 58 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „§ 5 lõike 2 punktides 4 ja 5” tekstiosaga „§ 5 lõike 2 punktides 4, 5 ja 51”;

7) paragrahvi 53 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Ettevõtlustulu maksu maksja teeb omapoolsed töövõimetuslehe kanded seitsme kalendripäeva jooksul alates töövõimetuslehe lõpetamisest, kuid mitte hiljem kui käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 52 sätestatud tähtpäevaks ja korras. Haigekassa maksab ajutise töövõimetuse hüvitise välja vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 6.”;

8) paragrahvi 55 lõikes 1 ja § 56 lõikes 12 asendatakse tekstiosa „§ 5 lõike 2 punktides 1, 2, 4 ja 5” tekstiosaga „§ 5 lõike 2 punktides 1, 2, 4, 5 ja 51”;

9) paragrahvi 55 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Ettevõtluskontolt tasutud sotsiaalmaksu puhul arvutatakse kalendripäeva keskmine tulu sotsiaalmaksuseaduses sätestatud maksumäära alusel.”;

10) paragrahvi 55 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „§ 5 lõike 2 punkti 4 või 5” tekstiosaga „§ 5 lõike 2 punkti 4, 5 või 51” ja tekstiosa „paragrahvi 5 lõike 2 punktides 4 ja 5” tekstiosaga „§ 5 lõike 2 punktides 4, 5 ja 51”;

11) paragrahvi 55 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „§ 5 lõike 2 punkti 4 või 5” tekstiosaga „§ 5 lõike 2 punkti 4, 5 või 51”;

12) paragrahvi 60 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) kindlustatud isik saab ajutise töövõimetuse aja eest sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 1 punktis 1 või 3 nimetatud sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu või ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel maksustatavat tulu.”.

§ 14.  Sotsiaalmaksuseaduse muutmine

Sotsiaalmaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Ettevõtluskontole laekunud tulu maksustatakse vastavalt ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadusele.”;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 2 punktis 1, 2, 4, 5 või 51 või lõikes 3 nimetatud isiku ülalpeetav abikaasa, kes kasvatab vähemalt ühte alla 8-aastast last või 8-aastast last kuni esimese klassi lõpetamiseni või vähemalt kolme alla 16-aastast last ning kelle eest riik ei maksa sotsiaalmaksu käesoleva lõike punkti 1 või 11 alusel;”.

§ 15.  Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Ettevõtluskontole laekunud tulu maksustatakse vastavalt ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadusele.”;

2) paragrahvi 23 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tuluna lõike 2 tähenduses käsitatakse lisaks tulumaksuga maksustatavale tulule ka maksustamisperioodil saadud § 44 lõikes 13 nimetatud tulu, §-s 50 nimetatud, füüsilise isiku tasemel täiendavalt maksustamata tulu ja ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel maksustatud summat, mida on vähendatud ettevõtlustulu maksu sotsiaalmaksu osa võrra.”;

3) paragrahvi 34 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

„13) füüsilisele isikule teenuse osutamise eest makstud summat, mis maksustatakse ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel.”;

4) paragrahvi 51 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) paragrahvi 34 punktides 3–6, 11 ja 13 nimetatud kulud või väljamaksed;”.

§ 16.  Täitemenetluse seadustiku muutmine

Täitemenetluse seadustiku § 115 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Sissenõude võib pöörata võlgniku kontole, välja arvatud ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel avatud kontole ettevõtlustulu maksu katteks broneeritud summa ulatuses.”.

§ 17.  Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmine

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 5 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) töötab töölepingu alusel, töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel või osutab teenust või müüb kaupa ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse tähenduses või on avalikus teenistuses;”;

2) paragrahvi 26 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) töötamine Eestis töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel ja teenuse osutamine või kauba müümine ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse tähenduses.”.

§ 18.  Töötuskindlustuse seaduse muutmine

Töötuskindlustuse seaduse § 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) teenuse osutaja või kauba müüja ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse tähenduses.”.

§ 19.  Töövõimetoetuse seaduse muutmine

Töövõimetoetuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) töötab töölepingu alusel või töövõtulepingu, käsunduslepingu või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel või osutab teenust või müüb kaupa ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse tähenduses või on avalikus teenistuses;”;

2) paragrahvi 13 lõike 5 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud sissetulek ühes kalendrikuus arvutatakse, võttes arvesse Maksu- ja Tolliameti andmeid tasu kohta, millelt makstakse sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 1 punktide 1, 3, 4, 6 ja 9 alusel, andmeid summa kohta, millelt makstakse maksu ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel, ning andmeid välisriigist saadava töötasu kohta.”.

§ 20.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json