Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine seoses päästeseaduse muudatuste jõustumisega

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 07.07.2020, 1

Siseministri määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine seoses päästeseaduse muudatuste jõustumisega

Vastu võetud 29.06.2020 nr 21

Määrus kehtestatakse päästeseaduse § 91 lõike 3, § 33 lõike 2, § 38 lõike 8, § 39 lõike 3, § 40 lõike 2, § 41 lõike 14, päästeteenistuse seaduse § 7 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Siseministri 9. novembri 2010. aasta määruse nr 54 „Vabatahtliku päästja tunnistuse ja eritunnuse kirjeldus ning eritunnuse andmise ja kandmise kord“ muutmine

Siseministri 9. novembri 2010. aasta määruses nr 54 „Vabatahtliku päästja tunnistuse ja eritunnuse kirjeldus ning eritunnuse andmise ja kandmise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) kehtiv kuni.“;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõna „väljaandmise“ sõnadega „kehtivuse viimane“;

4) paragrahvi 4 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „märge vabatahtliku päästja pädevuse kohta ning“;

5) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse sõna „PÄÄSTJA“ sõnaga „PÄÄSTE“;

6) paragrahvi 9 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 9. Rakendussätted“;

7) paragrahvi 9 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

„(2) Kuni 15. juulini 2020. aastal kehtinud ülariietuse eritunnust, mis erineb käesolevas määruses kirjeldatust, võib kanda ülariietuse kandmiskõlbmatuks muutumiseni.

(3) Kuni 15. juulini 2020. aastal väljastatud tunnistused vahetab Päästeamet välja hiljemalt 15. juuliks 2030.“;

8) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

 

§ 2. Siseministri 10. novembri 2010. aasta määruse nr 57 „Vabatahtliku päästja kutsesobivuse nõuded ja nendele vastavuse kontrollimise kord ning väljaõppe ja arvestuse läbiviimise kord“ muutmine

Siseministri 10. novembri 2010. aasta määruses nr 57 „Vabatahtliku päästja kutsesobivuse nõuded ja nendele vastavuse kontrollimise kord ning väljaõppe ja arvestuse läbiviimise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

„Vabatahtliku päästja kutsesobivuse nõuded, nendele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord, vabatahtliku päästja kohta kogutud isikuandmete säilitamise tähtaeg ning tema väljaõppe ja arvestuse läbiviimise kord“;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse päästeseaduse § 33 lõike 2 ja § 38 lõike 8 alusel.“;

3) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva määrusega sätestatakse:
1) vabatahtliku päästja kutsesobivuse nõuded, sealhulgas isikuomaduste, füüsilise ettevalmistuse, väljaõppe ja terviseseisundi nõuded, nendele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord;
2) vabatahtliku päästja kohta kogutud isikuandmete säilitamise tähtaeg;
3) vabatahtliku päästja väljaõppe ja arvestuse läbiviimise kord.“;

4) paragrahvi 6 lõikes 2, § 7 lõikes 4, § 8 lõigetes 2 ja 5, § 9 lõikes 3 ning § 10 lõikes 2 asendatakse sõnad „„Päästeteenistuse seaduse““ sõnadega „päästeteenistuse seaduse“;

5) paragrahvi 8 lõigetes 3 ja 6, § 13 lõike 2 punktis 6 ja lõike 4 punktis 6 asendatakse sõna „„Päästeseaduse““ sõnaga „päästeseaduse“;

6) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Vabatahtliku päästja väljaõppe läbiviimisel arvestatakse vabatahtliku päästja ja vabatahtliku päästja kandidaadi varasema õpi- ja töökogemusega. Varasema õpi- ja töökogemuse hindamise tulemuste põhjal võib Päästeamet ta suunata otse arvestuse tegemisele või lugeda tema väljaõpe läbituks.“;

7) paragrahvi 91 pealkirjast ja tekstist jäetakse välja sõnad „ja füüsilise ettevalmistuse“;

8) paragrahvi 10 lõike 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vabatahtlikul päästjal ei tohi olla päästeseaduse § 34 punktides 2–4 nimetatud tervisehäireid.“;

9) paragrahvi 11 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vabatahtlikuks päästjaks saada soovija peab enne vabatahtlikuks päästjaks kandideerimist läbima tervisekontrolli ja vabatahtlik päästja peab perioodiliselt läbima tervisekontrolli, mille käigus tehakse kindlaks tema tervise vastavus käesolevas määruses sätestatud nõuetele.

(2) Vabatahtlikuks päästjaks saada soovija ja vabatahtlik päästja tõendavad käesoleva määruse § 10 lõikes 1 nimetatud asjaolu ühel järgmistest viisidest:
1) esitades kehtiva mootorsõidukijuhi tervisetõendi;
2) esitades relvaseaduse §‑s 351 sätestatud kehtiva tervisetõendi;
3) päästeteenistujana on isiku terviseseisund vastav I–IV grupi päästeteenistuja tervisenõuetele;
4) tegevväelase, politseiametniku, vanglateenistuse ametniku, vabatahtliku merepäästjana või abipolitseinikuna on isiku terviseseisund vastav tegevväelase, politseiametniku, vanglateenistuse ametniku, vabatahtliku merepäästja või abipolitseiniku tervisenõuetele.

(3) Vabatahtliku päästja, kes peab vastama käesoleva määruse § 10 lõikes 2 loetletud tervisenõuetele, tervisenõuetele vastavust kontrollitakse päästeteenistuse seaduse § 7 lõike 4 alusel kehtestatud määruse kohaselt.

(4) Vabatahtliku päästja ja vabatahtlikuks päästjaks saada soovija võib suunata erakorralisse tervisekontrolli päästeametniku põhjendatud taotluse alusel.

(5) Esmane tervisekontroll tehakse vabatahtlikuks päästjaks saada soovija kulul.

(6) Perioodilise ja erakorralise tervisekontrolli kulud hüvitab Päästeamet enda määratud alustel ja korras.“;

10) määruse 5. peatüki ja § 17 pealkirjad sõnastatakse järgmiselt:

5. peatükk
Lõppsätted

§ 17. Rakendussätted“;

11) paragrahvi 17 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Kuni 15. juulini 2020. aastal vabatahtliku päästja tervisetõendi vormil väljastatud tervisetõend kehtib vastava tõendi kehtivusaja lõpuni.“;

12) määruse lisa tunnistatakse kehtetuks.

 

§ 3. Siseministri 15. veebruari 2011. aasta määruse nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse  nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded“ muutmine

Siseministri 15. veebruari 2011. aasta määruse nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse  nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded“ § 17 lõiget 3 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) relva kandmine ja kasutamine.“.

 

§ 4. Siseministri 3. oktoobri 2014. aasta määruse nr 43 „Häirekeskuse põhimäärus“ muutmine

Siseministri 3. oktoobri 2014. aasta määruses nr 43 „Häirekeskuse põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

§ 51. Abi- ja infoteenuse number

Häirekeskusel on abi- ja infoteenuse number 1247.“;

2) paragrahvi 9 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) hädaabinumbrile 112 saabunud kõnede ja muul õigusaktides sätestatud viisil saabunud teadete vastuvõtmine, informatsiooni kogumine, abivajaduse väljaselgitamine ja ohu hindamine, teate menetlemiseks vajalike andmete pärimine, sealhulgas politsei pädevuses oleva teatega seotud isikute ja objektide tagaotsimise kohta, ning abi väljasaatmine;“;

3) paragrahvi 9 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) abi- ja infoteadete menetlemine, sealhulgas kriisiinfo teenuse osutamine riigiasutustele ja kohaliku omavalitsuse üksustele;“;

4) paragrahvi 9 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Häirekeskus osutab kriisiinfo teenust selle tellinud riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse üksusega sõlmitud lepingu kohaselt. Häirekeskus vastab kriisiinfo teenuse osutamisel tehtud päringutele, kasutades teenuse tellija edastatud teavet ja käitumisjuhiseid. Vajaduse korral edastab Häirekeskus päringule vastamisel infot arvatavate kannatanute kohta, kui päästeseaduse § 91 lõikes 21 nimetatud asutus on selle otsustanud, või infot isiku evakueerimise kohta.“;

5) määrust täiendatakse §-ga 19 järgmises sõnastuses:

§ 19. Kriisiinfo teenuse osutamine

(1) Häirekeskus on valmis osutama kriisiinfo teenust Siseministeeriumi valitsemisala asutustele alates 2020. aasta 15. juulist.

(2) Häirekeskus on valmis osutama kriisiinfo teenust riigiasutustele ja kohaliku omavalitsuse üksustele alates 2021. aasta 1. jaanuarist.“.

 

§ 5. Siseministri 23. mai 2016. aasta määruse nr 15 „Päästetööl osalenud vabatahtliku päästja hukkumise, surma või osalise või puuduva töövõime korral makstava hüvitise ja kulude arvutamise, määramise ning maksmise kord ja ulatus“ muutmine

Siseministri 23. mai 2016. aasta määruses nr 15 „Päästetööl osalenud vabatahtliku päästja hukkumise, surma või osalise või puuduva töövõime korral makstava hüvitise ja kulude arvutamise, määramise ning maksmise kord ja ulatus“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas ja § 1 lõikes 2 asendatakse sõnad „Päästetööl osalenud“ sõnadega „Ülesande täitmisel“;

2) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrusega kehtestatakse vabatahtlikule päästjale ülesande täitmisel hukkumise või vigastuse tagajärjel saabunud surma korral makstava hüvitise (edaspidi ühekordne hüvitis), osalise või puuduva töövõime tuvastamise korral makstava hüvitise (edaspidi osalise või puuduva töövõime hüvitis), matuse korraldamise kulude (edaspidi matusekulud) ning ravi- ja ravimikulude hüvitamise taotlemise, arvutamise, määramise ning maksmise kord ja ulatus.“;

3) paragrahvi 2 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad „päästetööl osalemise tagajärjel“ sõnadega „ülesande täitmisel“;

4) paragrahvi 2 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Vabatahtliku päästja ülesande täitmisel hukkumise või surma korral esitab matused korraldanud isik Päästeametile matusekulude kandmise või hüvitamise taotluse, millele on lisatud vabatahtliku päästja surmatõend ja matuseteenuse osutaja esitatud arved, mis on kuluartiklite kaupa lahti kirjutatud.“;

5) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 1 ja lõikes 3 asendatakse sõna „päästetööl“ sõnadega „ülesande täitmisel“;

6) paragrahvi 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Päästeseaduse § 41 lõigetes 1, 3 ja 12 ettenähtud hüvitise maksmisega ning ülesande täitmisel hukkunud vabatahtliku päästja matusekulude ning ülesande täitmisel vigastatud vabatahtliku päästja ravi- ja ravimikulude hüvitamisega kaasnevad kulud kaetakse Päästeameti eelarvest.“.

 

§ 6. Siseministri 21. detsembri 2016. aasta määruse nr 36 „Hädaabiteadete menetlemise andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus“ muutmine

Siseministri 21. detsembri 2016. aasta määruses nr 36 „Hädaabiteadete menetlemise andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Andmekogus töödeldakse abi- ja infoteate menetlemise teenuse osutamise käigus kogutavaid andmeid, sealhulgas kriisiinfo teenuse andmeid.“;

2) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

„91) abi- ja infoteate valdkonnapõhised andmed kriisiinfo teenuse osutamisel;“;

3) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 111 järgmises sõnastuses:

„(111) Abi- ja infoteate valdkonnapõhised andmed kriisiinfo teenuse osutamisel on:
1) kriisiinfo teenuse kaudu lähedase kohta päringu teinud isiku isikukood või sünniaeg ja tema seos päringualuse isikuga;
2) päringualuse isiku ees‑ ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, info, et isik on evakueeritu või kriisiinfo teenuse avamise tinginud erakorralises sündmuses arvatav kannatanu ning kas, kus ja millal on talle seoses selle sündmusega osutatud tervishoiuteenust, kui andmeid on lubatud välja anda;
3) põhjendus, miks päringualune isik on kriisiinfo teenuse käivitamise tinginud erakorralises sündmuses arvatav kannatanu;
4) kinnitus, et päring tehakse enda lähedase isiku kohta ja isiklikel põhjustel;
5) kriisiinfo teenuse avamise tinginud erakorralist sündmust puudutav teave, mis edastatakse teenuse tellijale.“;

4) paragrahvi 5 lõiget 12 täiendatakse pärast sõna „andmed“ sõnaga „on“;

5) määruse 2. peatükki täiendatakse §‑ga 51 järgmises sõnastuses:

§ 51. Salvestised

Häirekeskus salvestab hädaabiteadete menetlemisel ning abi- ja infoteadete menetlemisel, sealhulgas kriisiinfo teenuse osutamisel, saabunud informatsiooni. Salvestist väljastatakse korrakaitseseaduse § 351 lõikes 4 sätestatud tingimustel.“;

6) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) politsei andmekogu vastutav töötleja esitab andmekogusse sündmuse lahendamisele kaasatud abijõu andmed, sündmusega seotud subjekti või objekti andmed ja kriisiinfo teenuse osutamiseks evakueeritute andmed;“;

7) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) rahvastikuregistri vastutav töötleja esitab andmekogusse abivajaja või sündmusega seotud isiku andmed, hädaabiteate edastaja andmed, hädaabiteate menetlemise teenuse kasutaja andmed ning kriisiolukorrast puudutatud isiku kohta päringu teinud isiku andmed kriisiinfo teenuse osutamisel;“;

8) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) tervise infosüsteemi vastutav töötleja või volitatud töötleja esitab andmekogusse kriisiinfo teenuse osutamisel selle tinginud erakorralises sündmuses arvatava kannatanu andmed, kui nende andmete töötlemine on lubatud.“;

9) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Käesoleva määruse §‑s 51 sätestatud salvestisi säilitatakse andmekogus üks aasta.“;

10) paragrahvi 8 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „lõigetes 1 ja 11“ tekstiosaga „lõigetes 1, 11 ja 12“;

11) paragrahvi 9 lõiget 8 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) Kaitsepolitseiametil – julgeolekuasutuste seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.“;

 

§ 7. Siseministri 7. detsembri 2010. aasta määruse nr 61 „Päästeameti poolt vabatahtlikule päästjale ja juriidilisele isikule hüvitatavad kulu liigid ning hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord“ kehtetuks tunnistamine

Siseministri 7. detsembri 2010. aasta määrus nr 61 „Päästeameti poolt vabatahtlikule päästjale ja juriidilisele isikule hüvitatavad kulu liigid ning hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

 

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 15. juulil 2020. aastal.

Mart Helme
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa Vabatahtliku päästja tunnistus

/otsingu_soovitused.json