Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 „Maaeluministeeriumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2020
Avaldamismärge:RT I, 07.07.2020, 14

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 „Maaeluministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 02.07.2020 nr 53

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määrust nr 264 „Maaeluministeeriumi põhimäärus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 10 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) juhib vahetult asekantslerite tööd ning osakonnajuhatajate kaudu temale vahetult alluvate osakondade ning temale vahetult alluva ametniku ja töötaja tööd, jälgib ja analüüsib nende töö kvaliteeti ning annab ministrile aru nende tegevusest;”;

2) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ministeeriumi koosseisus on kuni neli asekantsleri ametikohta.”;

3) paragrahvi 11 lõiked 21 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Asekantsleri vastutusvaldkond ja asekantslerile alluvad osakonnad määratakse tema ametijuhendis.

(3) Asekantsleri äraolekul paneb minister oma käskkirjaga tema ülesanded vajaduse korral teisele asekantslerile või osakonnajuhatajale.”;

4) paragrahv 13 sõnastatakse järgmiselt:

§ 13. Väljaspool struktuuriüksusi asuvad teenistuskohad

(1) Ministeeriumi struktuuri võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksusi asuvad ametnike ja töötajate teenistuskohad.

(2) Väljaspool struktuuriüksusi asuvatel teenistuskohtadel olevad ametnikud ja töötajad alluvad vastavalt oma ametijuhendile või töölepingule vahetult kas ministrile, kantslerile või asekantslerile ja täidavad oma ametijuhendis või töölepingus ettenähtud ülesandeid.

(3) Väljaspool struktuuriüksusi asuva ametniku ja töötaja nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt või sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu vastavalt kas minister või kantsler, kes kehtestab ka tema ametijuhendi või näeb ette tema tööülesanded töölepingus.”;

5) paragrahvi 14 lõike 2 punktid 10 ja 14 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 14 täiendatakse punktiga 19 järgmises sõnastuses:

„19) üldosakonna põhiülesanne on korraldada ministeeriumi ning koordineerida tema valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste personalitööd ja koolitustegevust, riigihankeid, riigivara ja riigi toiduvaru haldamist, kriisireguleerimistegevust, dokumendihaldust, teabe avalikustamist ja kaitset, korraldada ministeeriumi varustamist töövahenditega ja töökeskkonna kujundamist.”;

7) paragrahvi 15 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Osakondade struktuur, pädevus, täpsemad ülesanded, alluvus ja juhtimise korraldus määratakse ministri kinnitatud osakonna põhimääruses.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. augustil 2020. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Arvo Aller
Maaeluminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json