Teksti suurus:

Ulatusliku või pikaajalise päästetöö või demineerimistööga seotud kulude hüvitamise ja tasu maksmise ulatus ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 07.07.2020, 17

Ulatusliku või pikaajalise päästetöö või demineerimistööga seotud kulude hüvitamise ja tasu maksmise ulatus ja kord

Vastu võetud 09.09.2010 nr 134
RT I 2010, 64, 479
jõustumine 13.09.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 13801.01.2012
02.07.2020RT I, 07.07.2020, 1515.07.2020

Määrus kehtestatakse «Päästeseaduse» § 45 lõike 2, § 46 lõike 2 ja § 47 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib ulatuslikul või pikaajalisel päästetööl või demineerimistööl (edaspidi päästetöö) Vabariigi Valitsuse reservist:
  1) juriidilisele isikule, vabatahtlikule päästjale ja päästetööle rakendatud füüsilisele isikule tekitatud kulude hüvitamise ulatust ja korda;
  2) vabatahtlikule päästjale ja päästetööle rakendatud füüsilisele isikule päästetööl osaletud aja eest tasu maksmise korda;
  3) päästetööl osaleja toitlustamise ja joogivee kulude hüvitamise ulatust ja korda.
[RT I, 07.07.2020, 15 - jõust. 15.07.2020]

§ 2.   Mõisted

  (1) Ulatuslik päästetöö käesoleva määruse tähenduses on päästesündmuse lahendamine, milles Päästeametil on vajalik rakendada päästetööle täiendavalt enam kui 20 vabatahtlikku päästjat või füüsilist isikut või kus päästesündmuse lahendamiseks on vajalik kasutusele võtta tehnilisi vahendeid, mis ei kuulu Päästeametile.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Pikaajaline päästetöö käesoleva määruse tähenduses on üle 24 tunni kestev päästetöö.

  (3) Toit käesoleva määruse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 2 sätestatud aine või toode, välja arvatud alkohol.

  (4) Hüvitise taotleja käesoleva määruse tähenduses on juriidiline isik, vabatahtlik päästja ja päästetööle rakendatud füüsiline isik, kelle omandisse või valdusesse kuuluvat vara kasutati Päästeameti korraldusel päästesündmuse lahendamisel, või Päästeamet, kes tagas ulatusliku või pikaajalise päästetöö korral toitlustamise ja joogivee.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

  (5) Tasu saaja käesoleva määruse tähenduses on Päästeameti poolt ulatuslikule või pikaajalisele päästetööle rakendatud vabatahtlik päästja või füüsiline isik.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

2. peatükk PÄÄSTETÖÖL OSALEMISEGA TEKITATUD KULUDE HÜVITAMINE 

§ 3.   Hüvitatavad kulud

  (1) Päästetöö juhi või demineerimistöö juhi (edaspidi päästetöö juht) korraldusel ulatuslikul või pikaajalisel päästetööl osalenud juriidilisele isikule, vabatahtlikule päästjale ja päästetööle rakendatud füüsilisele isikule hüvitatakse tekitatud kulud, välja arvatud saamata jäänud tulu.

  (2) Päästetööl osalemisega tekitatud kuluks ei ole vabatahtliku päästja ja päästetööle rakendatud füüsilise isiku transpordikulu päästetööle saabumiseks ja sealt lahkumiseks.

3. peatükk PÄÄSTETÖÖL OSALETUD AJA EEST TASU MAKSMINE 

§ 4.   Tasu maksmise alused

  (1) Päästetöö juhi korraldusel ulatuslikule või pikaajalisele päästetööle rakendatud vabatahtlikule päästjale või füüsilisele isikule makstakse päästetööl osaletud aja eest tasu.

  (2) Lõige 1 ei laiene päästetööle rakendatud riigiteenistujale, kellele makstakse päästetööl osalemise aja eest senist palka, välja arvatud juhtudel, kui riigiteenistujal on õigus saada tasu töötamise eest tööaja välisel ajal, tasu ületunnitöö eest ning tasu töötamise eest ööajal ja riigipühadel.

  (3) Tööaja ja tasu arvestamine algab ulatuslikule või pikaajalisele päästetööle rakendatud vabatahtliku päästja või füüsilise isiku päästetööle saabumise registreerimise ajast ning lõpeb päästetöölt lahkumise registreerimise ajaga.

  (4) Vabatahtliku päästja või füüsilise isiku tööaja ja tasu arvestust peab Päästeamet.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

§ 5.   Tasu maksmise ulatus

  (1) Päästetööle rakendatud vabatahtlikule päästjale või füüsilisele isikule makstava tasu arvutamisel lähtutakse «Päästeteenistuse seaduse» alusel Vabariigi Valitsuse kehtestatud päästeteenistuja madalaimale palgaastmele vastavast palgamäärast.

  (2) Makstava tasu tunnitasumäär arvutatakse päästeteenistuja madalaimale palgaastmele vastava palgamäära jagamisel täistööaja töötundide arvuga vastavas kuus.

  (3) Makstava tasu suurus arvutatakse tunnitasumäära korrutamisel tööaja arvestamise graafikus näidatud töötundide arvuga.

4. peatükk PÄÄSTETÖÖL TOITLUSTAMISE JA JOOGIVEE KULUDE HÜVITAMINE 

§ 6.   Hüvitatavad kulud

  (1) [Kehtetu - RT I, 07.07.2020, 15 - jõust. 15.07.2020]

  (2) Toitlustamise ja joogivee kulud ulatuslikul või pikaajalisel päästetööl hüvitatakse kokku kuni 15 eurot isiku kohta iga päästetööl osaletud 24 tunni kohta.

  (3) Toitlustamise ja joogivee kulude hulka arvatakse ka toidu valmistamise ja pakendamise, ühekordsete toidunõude, toidu päästetöö toimumise kohta transpordi ning hilisema toidunõude ja toidujäätmete utiliseerimise kulud.

5. peatükk HÜVITISE JA TASU TAOTLEMISE KORD 

§ 7.   Hüvitise ja tasu taotlemise kord

  (1) Hüvitise taotleja esitab Päästeametile 10 tööpäeva jooksul arvates päästetöö lõppemise päevast või päevast, mil hüvitise taotleja sai teada või oleks pidanud teada saama kulude tekkimisest, alljärgnevad dokumendid:
  1) tekkinud kulude hüvitamise taotlus;
  2) üksikasjalik kulude arvestus.

  (2) Päästetööl osalenud riigiteenistuja esitab lõikes 1 nimetatud dokumentidele lisaks tööandja kinnituse palga mittesäilimise kohta ajavahemikul, mil ta osales päästetööl.

  (3) Päästeamet vaatab esitatud taotlused läbi ja kontrollib hüvitise taotleja esitatud kulude arvestuse vastavust tegelikele kuludele, käesolevas määruses toodud nõuetele ja päästeametnike antud korraldustele ning vormistab kirjaliku arvamuse tekkinud kulude põhjendatuse ja rakendatud meetmete vajalikkuse kohta.

  (4) Päästeamet esitab 20 tööpäeva jooksul lõikes 1 nimetatud taotluse ja arvestuse saamise päevast arvates Siseministeeriumile:
  1) koondtaotluse Vabariigi Valitsuse reservist raha eraldamise kohta;
  2) hüvitise taotleja esitatud kulude hüvitamise taotluse;
  3) hüvitise taotleja esitatud üksikasjaliku kulude aruande;
  4) Päästeameti arvamuse tekkinud kulude põhjendatuse kohta;
  5) Päästeameti koostatud tasu saajate ja tasu arvestuse koondaruande.

  (5) Siseministeerium kontrollib Päästeameti poolt taotluses esitatud andmete õigsust ja esitab Rahandusministeeriumile koos lõikes 4 nimetatud dokumentidega vastavalt kehtivale korrale koondtaotluse raha eraldamiseks Vabariigi Valitsuse reservist.

  (6) Hüvitise või tasu maksab hüvitise taotlejale või tasu saajale Päästeamet pärast Vabariigi Valitsuse reservist eraldatud summa laekumist. Päästeamet võib enne Vabariigi Valitsuse reservist eraldatud summa laekumist eelarveliste vahendite olemasolu korral maksta hüvitise taotlejale või tasu saajale hüvitise või tasu oma eelarvest.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 8.   Üleminekusäte

  1. jaanuarini 2011. a on § 6 lõikes 2 sätestatud määraks 234 krooni 70 senti.

§ 9.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 1. septembrist 2010. a.

/otsingu_soovitused.json