Teksti suurus:

Kättetoimetamisportaali teenuse nõuded

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 07.07.2022, 2

Kättetoimetamisportaali teenuse nõuded

Vastu võetud 06.07.2022 nr 18

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 1562 lõike 2, § 165 lõike 6 ja § 210 lõike 5, tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 3111 lõike 8 ja väärteomenetluse seadustiku § 41 lõike 10, § 471 lõike 2 ning § 811 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse eesmärk

  Kättetoimetamisportaali arendamise ja kasutuselevõtmise eesmärk on võimaldada paremini korraldada menetlusseadustikega reguleeritud kättetoimetamistoiminguid.

§ 2.  Kättetoimetamisportaali omanik ja haldaja

  (1) Kättetoimetamisportaali omanik on Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakond.

  (2) Kättetoimetamisportaali haldaja on Registrite ja Infosüsteemide Keskus.

§ 3.  Terminid

  Käesolevas määruses kasutatakse termineid järgmistes tähendustes:
  1) kättetoimetamisportaal – tehniline lahendus, mis võimaldab paremini korraldada menetlusseadustikega reguleeritud kättetoimetamistoiminguid;
  2) kättetoimetamisportaali liige – infosüsteem või andmekogu, mis on liidestatud kättetoimetamisportaaliga;
  3) kättetoimetamisteenus – kättetoimetamisportaali vahendusel pakutav e-teenus, mille kaudu toimub infosüsteemide või andmekogude vahel andmevahetus dokumentide kättetoimetamiseks lõppkasutajale;
  4) kättetoimetamisteenuse kasutaja – kättetoimetamisportaali liige, kes kasutab kättetoimetamisteenust;
  5) lõppkasutaja – füüsiline isik, kellele toimetatakse kättetoimetamisportaali kaudu kätte menetlusseadustikega ette nähtud menetlusdokumente;
  6) sõnum – vormindatud andmete ja dokumentide kogum, mille kättetoimetamisteenuse kasutaja edastab kättetoimetamisteenuse vahendusel lõppkasutajale.

§ 4.  Kättetoimetamisteenust pakkuva tehnilise lahenduse nimetus

  (1) Kättetoimetamisteenust pakkuva tehnilise lahenduse nimetus on kättetoimetamisportaal.

  (2) Kättetoimetamisteenust pakkuva tehnilise lahenduse nimetuse lühend on Käpo.

  (3) Kättetoimetamisteenust pakkuva tehnilise lahenduse nimetus inglise keeles on Service of Documents.

§ 5.  Kättetoimetamisportaali pidamine ja ülesehitus ning andmete kaitse

  (1) Kättetoimetamisportaal ei ole riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu avaliku teabe seaduse tähenduses.

  (2) Kättetoimetamisportaali peetakse elektrooniliselt.

  (3) Kättetoimetamisportaalis olevaid andmeid, dokumente ja logisid säilitatakse digitaalsel kujul.

  (4) Kättetoimetamisportaali turvaklass on K2T2S2.

§ 6.  Kättetoimetamisportaali haldamise ja pidamise põhimõtted

  Kättetoimetamisportaali haldamisel ja arendamisel järgitakse järgmisi põhimõtteid:
  1) avatus ja standardiseeritus – võimalusel rakendatakse rahvusvahelisi standardeid ja protokolle;
  2) turvalisus – andmete vahendamisel ei muutu andmete terviklus, käideldavus ega konfidentsiaalsus;
  3) seaduslikkus – andmeid töödeldakse seaduses või selle alusel antud õigusaktis ette nähtud kättetoimetamiskohustuse täitmiseks;
  4) põhiandmete kasutamise põhimõte – andmed kogutakse autentsest allikast;
  5) põhiandmete kogumise ja säilitamise minimaalsus – andmeid kogutakse vajalikus ulatuses ja vajalikuks ajaks minimaalselt.

2. peatükk Andmete koosseis ja nende töötlemine 

§ 7.  Kättetoimetamisportaalis kogutavate andmete koosseis ja nende säilitamine

  (1) Kättetoimetamisportaalis kogutakse lõppkasutajale edastatud sõnumis sisalduvaid andmeid ja dokumente 48 tundi pärast sõnumi kättetoimetamist lõppkasutajale või kuni saatja avalikustab sõnumi Ametlikes Teadaannetes.

  (2) Lõppkasutajale edastatud sõnumis sisalduvad andmed on:
  1) e-toimiku süsteemi kantavad andmed, mis on nimetatud e-toimiku süsteemi asutamise ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimääruses;
  2) äriregistri registrikaardi andmed, sealhulgas juriidilise isiku esindaja isikunimi ja isikukood.

  (3) Kättetoimetamisportaalis kogutakse kättetoimetamisteenuse logisid andmetega, mis võimaldavad tuvastada kättetoimetamisteenuse kasutaja, lõppkasutaja ja sõnumi kättetoimetamise aja.

  (4) Kättetoimetamisportaalis kogutakse kättetoimetamisteenuse logisid, mis võimaldavad fikseerida teenusesse sisselogimise aja ning sisse loginud lõppkasutaja isikunime, isikukoodi ja isikukoodi moodustanud riigi.

  (5) Lõigetes 3 ja 4 nimetatud logisid säilitatakse kümme aastat.

3. peatükk Omaniku ja haldaja ülesanded 

§ 8.  Kättetoimetamisportaali omaniku ja haldaja õigused ja kohustused

  (1) Omaniku õigused ja kohustused:
  1) tagab kättetoimetamisportaali pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  2) juhib kättetoimetamisportaali arendamise töid;
  3) otsustab kättetoimetamisportaali liikmete liidestamise.

  (2) Haldaja õigused ja kohustused:
  1) haldab kättetoimetamisportaali ja selle liidestamist andmevahetuskeskkondadega;
  2) tagab kättetoimetamisportaali kasutamise võimalus;
  3) kogub ja säilitab kättetoimetamisteenuse andmeid, dokumente ja logisid;
  4) käsitleb turvaintsidente;
  5) valmistab ette ja viib ellu kättetoimetamisportaali arendamise projekte ja tagab kättetoimetamisportaali arhitektuurse tervikluse.

Maris Lauri
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json