Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard” muutmine ja 29. jaanuari 2009. a määruse nr 26 „Tallinna Pedagoogilise Seminari põhimäärus” kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.08.2012
Avaldamismärge:RT I, 07.08.2012, 1

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard” muutmine ja 29. jaanuari 2009. a määruse nr 26 „Tallinna Pedagoogilise Seminari põhimäärus” kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 02.08.2012 nr 60

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 5 lõike 2 punktide 2 ja 7 ning § 28 lõike 21, ülikooliseaduse § 211 lõike 1, erakooliseaduse § 33 lõike 6 ja rakenduskõrgkooli seaduse § 12 lõike 1 alusel.

§ 1.   Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard” muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruses nr 178 „Kõrgharidusstandard” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Õppekeel on õppetöö läbiviimise keel, mille kasutamise oskus võimaldab saavutada käesoleva määruse lisas 1 kirjeldatud kõrgharidustaseme astmete õpiväljundeid. Õppekeel, doktoriõppe õppekaval vajaduse korral õppekeeled, ning õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled määratakse õppekavas.”;

2) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Õppeasutused viivad oma õppekavad käesoleva määruse § 5 lõikega 5 kooskõlla 2013/2014. õppeaasta alguseks.”;

3) lisa 3 „Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite ja akadeemiliste kraadide nimetuste loetelu” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Vabariigi Valitsuse 29. jaanuari 2009. a määruse nr 26 „Tallinna Pedagoogilise Seminari põhimäärus” kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 29. jaanuari 2009. a määrus nr 26 „Tallinna Pedagoogilise Seminari põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse jõustumine

  (1) Paragrahvi 1 punkt 3 ja § 2 jõustuvad 27. augustil 2012. a.

  (2) Paragrahvi 1 punktid 1 ja 2 jõustuvad 1. jaanuaril 2013. a.

Urmas Reinsalu
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Urmas Reinsalu
Kaitseminister haridus- ja teadusministri ülesannetes

Margus Matt
Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite ja akadeemiliste kraadide nimetuste loetelu

/otsingu_soovitused.json