Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2008. a määruse nr 124 „Patareidest ja akudest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.08.2012
Avaldamismärge:RT I, 07.08.2012, 3

Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2008. a määruse nr 124 „Patareidest ja akudest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad” muutmine

Vastu võetud 02.08.2012 nr 62

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 26 lõigete 3 ja 8 alusel.

Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2008. a määruses nr 124 „Patareidest ja akudest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõna „tarbija” läbivalt sõnaga „kasutaja” vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) mootorsõiduki patarei või aku on patarei või aku, mida kasutatakse liiklusseaduse § 2 punktis 36 kirjeldatud maastikusõiduki või punktis 40 kirjeldatud mootorsõiduki käivitus-, valgustus- või süüteseadmes;”;

3) paragrahvi 5 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Turustaja on kohustatud kantavate patareide ja akude ning mootorsõidukite patareide ja akude jäätmed kasutajalt oma müügikohas tagasi võtma tasuta, sõltumata sellest, kas kasutaja kavatseb osta uue patarei või aku või mitte.”;

4) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Turustaja ei ole kohustatud oma müügikohas mootorsõiduki patareid või akut tagasi võtma, kui see patarei või aku on oluliselt saastunud või lekib. Turustaja võib saastunud patarei või aku valdaja suunata lähimasse jäätmekäitluskohta (jäätmejaama, jäätmete kogumispunkti).”;

5) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) nikkel-kaadmiumpatareide ja -akude ringlussevõtt keskmiselt 75 massiprotsendi ulatuses, sealhulgas patareis ja akus sisalduva kaadmiumi võimalikult kõrgemal tasemel ringlussevõtt, mis on ilma ülemääraste kulutusteta tehniliselt teostatav;”;

6) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Lõikes 1 nimetatud sihtarve võetakse arvesse juhul, kui patarei- ja akujäätmete töötlemisel saadud materjalid on tegelikult ringlusse võetud ning täidetud on jäätmeseaduse §-s 21 sätestatud nõuded.

(5) Lõikes 1 nimetatud ringlussevõtu sihtarvu arvutatakse vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EL) nr 493/2012, millega sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2006/66/EÜ patarei- ja akujäätmete ringlussevõtu protsessi ringlussevõtu määrade arvutamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 151, 12.06.2012, lk 9–21). Jäätmekäitleja on kohustatud esitama probleemtooteregistrile elektrooniliselt andmed ringlussevõtu eelmise kalendriaasta sihtarvu saavutamise kohta käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud määrusega kehtestatud vormidel hiljemalt 30. aprilliks.”;

7) paragrahvi 9 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Paragrahvi 7 lõiget 5 rakendatakse esimest korda 2015. aastal.”.

Urmas Reinsalu
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Keit Pentus
Keskkonnaminister

Margus Matt
Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json