Teksti suurus:

Tee ehitamise ja korrashoiu terminid

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 07.08.2015, 2

Tee ehitamise ja korrashoiu terminid

Vastu võetud 03.08.2015 nr 102

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 92 lõike 10 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus täpsustab ehitusseadustikus kasutatud tee ehitamise ja korrashoiu termineid.

§ 2.   Teehoid

  Teehoiuna käsitletakse tee ehitamist, korrashoidu, kavandamist, teekasutuse korraldamist, tee kaitsevööndi hooldamist, tee projekteerimist ning haldamisega seotud muud tegevust.

§ 3.   Tee rajamine

  Tee rajamine on tegevus, mille tulemusena tekib uus tee, sild, viadukt või tunnel.

§ 4.   Tee ümberehitamine

  Tee ümberehitamine ehk rekonstrueerimine on tegevus, mille tulemusel muutuvad olemasoleva tee omadused oluliselt. Tee rekonstrueerimisena käsitletakse eelkõige tee kandevõime olulist muutmist, ristmiku tüübi muutmist või silla, viadukti või tunneli kande- või jäigastavate konstruktsioonide muutmist.

§ 5.   Tee laiendamine

  Tee laiendamine on tegevus, mille käigus muudetakse olemasolevat teed sellele juurde- ehk külge ehitamisega. Tee laiendamisena käsitletakse eelkõige tee klassi muutmist ning täiendavate sõiduradade või parkimiskohtade ehitamist.

§ 6.   Tee osa asendamine samaväärsega

  (1) Tee osa asendamine samaväärsega on tegevus, mille käigus tee kahjustused kõrvaldatakse ja kulunud või kahjustatud osa asendatakse. Tee osa samaväärsega asendamisena käsitletakse eelkõige järgmisi tegevusi:
  1) kattega teele ühe- ja kahekihilise ülekatte tegemine, kui alumisi kihte ei asendata;
  2) jalgratta- ja jalgtee, jalgtee, jalgrattatee ja kõnnitee remontimine;
  3) pindamine;
  4) pikiroobaste remontimine;
  5) kruusateede remontimine;
  6) teepeenarde remontimine;
  7) veeviimarite remontimine ja vahetamine;
  8) liikluskorraldusvahendite remont ja vahetamine;
  9) äärekivide remontimine ja vahetamine;
  10) tehnovõrkude kaevude asendamine ja remontimine.

  (2) Tee osa asendamine samaväärsega on ka need ehitustööd, mida ei käsitleta rajamise, ümberehitamise, laiendamise või lammutamisena ja mis ei avalda olulist mõju ümbritsevale keskkonnale ja oluliselt ei muuda tee omadusi.

§ 7.   Tee lammutamine

  Tee lammutamine on tegevus, mille tulemusena eemaldatakse teelt vähemalt kogu katend ning tee ei ole enam inimeste, sõidukite või loomade liikumiseks ja liiklemiseks ette nähtud.

§ 8.   Tee korrashoid

  Tee korrashoid on tee seisundi vastavuse tagamine ehitusseadustiku § 97 lõike 2 alusel kehtestatud nõuetele.
13.09.2019 14:16
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „ehitusseadustiku” Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Energeetika ja ehituse asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json