Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 15. oktoobri 2014. a määruse nr 88 „Toetuse andmise tingimused investeeringuteks raudteepeatuste ühendamiseks erinevate liikumisviisidega” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 07.08.2015, 4

Majandus- ja taristuministri 15. oktoobri 2014. a määruse nr 88 „Toetuse andmise tingimused investeeringuteks raudteepeatuste ühendamiseks erinevate liikumisviisidega” muutmine

Vastu võetud 03.08.2015 nr 104

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Majandus- ja taristuministri 15. oktoobri 2014. a määruses nr 88 „Toetuse andmise tingimused investeeringuteks raudteepeatuste ühendamiseks erinevate liikumisviisidega” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) transporditaristu arendamise kulud, sealhulgas kergliiklusteede, parklate ja juurdepääsuteede remondi ja ehituse kulud ning tänavavalgustuse ja jalgrattaparkla valvesüsteemi soetamise ja paigaldamise kulud;”;

2) paragrahvi 17 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Vastu võetud taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 45 tööpäeva alates taotlusvooru lõppemisest.”;

3) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) tagab ehitamise ning omanikujärelevalve teostamise kooskõlas ehitusseadustiku ja teiste asjakohaste õigusaktidega;”.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json