Teksti suurus:

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 07.08.2015, 6

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” muutmine

Vastu võetud 03.08.2015 nr 24

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 64 lõike 4 ja täitemenetluse seadustiku § 211 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruses nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Teenindatavad isikud, välja arvatud riigi asutatud sihtasutused, arveldavad ja hoiavad raha oma arvelduskontodel, mis kuuluvad kontsernikonto koosseisu, kui käesoleva määruse § 3 lõikes 7 nimetatud lepingus ei ole kokku lepitud teisiti.”;

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Riigi asutatud sihtasutusel võib olla oma arveldus- või maksekonto krediidi- või finantseerimisasutuses vaid juhul, kui see on käesoleva määruse § 3 lõikes 7 nimetatud lepingus kokku lepitud. Nimetatud piirangust kinnipidamise kontrollimiseks on Rahandusministeeriumil õigus saada krediidi- ja finantseerimisasutustelt informatsiooni seal asuvate riigi asutatud sihtasutuste arveldus- või maksekontode numbrite kohta.”;

3) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Administraator jälgib regulaarselt, et käesoleva paragrahvi lõike 2 punkti 1 kohaselt asutuse töötajatele antud õigused on endiselt asja- ja ajakohased.”;

4) paragrahvi 20 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riigieelarve seaduse § 49 lõike 1 alusel kohaliku omavalitsuse üksusele määratud vahendid makstakse välja järgmiselt: esimeses kvartalis 28%, teises kvartalis 34%, kolmandas kvartalis 18% ja neljandas kvartalis 20%. Rahandusministeerium kannab kohaliku omavalitsuse üksusele iga kuu 5. kuupäevaks üle ühe kolmandiku kvartalis väljamaksmisele kuuluvatest vahenditest.”;

5) paragrahvi 20 lõikes 11 asendatakse tekstiosa „1%” tekstiosaga „15%”;

6) paragrahvi 25 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taotleja on riigiasutus, kes on välistoetuse saaja või vahendaja. Välistoetuse vahendajaks on struktuuritoetuse puhul Rahandusministeerium ning delegeeritud haldusülesannete täitmisel vastav rakendusasutus, üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” fondide korral Siseministeerium ja Kultuuriministeerium, Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi programmide ja Euroopa naabrusinstrumendi piiriülese koostöö programmide korral Rahandusministeerium, põllumajandus- ja kalandustoetuse korral Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismide korral ministeeriumid, kes on nimetatud programmioperaatoriteks, Eesti-Šveitsi koostööprogrammi projekti „Energiasäästu suurendamine avalikes hoonetes ning uute ehitusstandardite väljatöötamine” puhul Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi korral Siseministeerium.”;

7) paragrahvi 31 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 31. Muude makseteenuste ja rahaveoteenuse kasutamine”;

8) paragrahvi 31 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

„(2) Kui asutus annab rahaveoteenuse osutajale õiguse vahendite mahaarvestamiseks või väljavõtmiseks Rahandusministeeriumi arvelduskontodelt, mis kuuluvad kontsernikonto koosseisu, hüvitab asutus riigikassa nõudmisel kõik rahaveoteenuse osutaja poolt arvelduskontodelt võetud või maha arvatud summad. Arvelduskontode, millelt rahaveoteenuse osutajal on õigus vahendeid maha arvestada või välja võtta, numbrid kooskõlastatakse eelnevalt riigikassaga ning fikseeritakse asutuse ja rahaveoteenuse osutaja vahelises lepingus.

(3) Kui rahaveoteenuse osutaja poolt käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt arvelduskontodelt võetav või maha arvatav summa ületab 650 eurot, esitab asutus summa broneeringu kaks tööpäeva enne rahaveoteenuse osutamise kuupäeva e-posti aadressile broneeringud@fin.ee.”.

§ 2.  Käesoleva määruse § 1 punkt 6 jõustub 2015. aasta 1. septembril.

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json