Teksti suurus:

Maksekäsu kiirmenetluse infosüsteemi asutamine ja infosüsteemi pidamise põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 07.08.2015, 17

Maksekäsu kiirmenetluse infosüsteemi asutamine ja infosüsteemi pidamise põhimäärus

Vastu võetud 05.08.2015 nr 26

Määrus kehtestatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 4893 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Maksekäsu kiirmenetluse infosüsteemi asutamine

  Määrusega asutatakse maksekäsu kiirmenetluses menetlusandmete ja isikuandmete töötlemiseks peetav riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu ametliku nimetusega maksekäsu kiirmenetluse infosüsteem (edaspidi infosüsteem).

§ 2.  Infosüsteemi eesmärk

  Infosüsteem on maksekäsu kiirmenetluste elektrooniline töökeskkond, mille asutamise eesmärk on:
  1) tagada ülevaade kohtu menetluses olevatest maksekäsu kiirmenetlustest;
  2) kajastada andmeid maksekäsu kiirmenetluse käigus tehtud toimingute kohta;
  3) võimaldada andmete ja dokumentide elektroonilist vastuvõtmist, edastamist ja säilitamist;
  4) võimaldada andmete automatiseeritud kasutamist menetlusdokumentide koostamiseks;
  5) võimaldada maksekäsuosakonna töö korraldamist;
  6) tagada õiguspoliitiliste otsuste tegemiseks vajaliku kohtustatistika kogumine.

§ 3.  Infosüsteemi ülesehitus ja sisu

  (1) Infosüsteemi komponendid jagunevad järgmiselt:
  1) rakendusserverid;
  2) X-tee adapterserverid;
  3) andmebaasiserverid;
  4) liidestatud andmekogud.

  (2) Infosüsteem on andmevahetuskihi X-tee kaudu liidestatud e-toimiku süsteemi, kohtute infosüsteemi ja nõuete arvestamise programmiga.

  (3) Infosüsteemi kantakse andmeid ja infosüsteemi kantud andmeid kasutatakse andmevahetuskihi X-tee kaudu.

  (4) Infosüsteemi pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja infosüsteemi andmeid säilitatakse digitaalsel kujul.

  (5) Infosüsteem saab andmevahetuskihi X-tee kaudu andmeid teistest andmekogudest seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks vastavalt kokkuleppele nende andmekogude vastutavate töötlejatega.

2. peatükk Infosüsteemi töötlejad ja kasutajad 

§ 4.  Vastutav töötleja ja tema pädevus

  (1) Infosüsteemi vastutav töötleja on Justiitsministeerium (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vastutav töötleja määrab kindlaks infosüsteemi arengusuunad ning koordineerib ja korraldab Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (edaspidi keskus) tööd infosüsteemi haldamisel. Vastutav töötleja ei sekku andmetöötlusesse.

  (3) Vastutav töötleja:
  1) korraldab koostöös keskusega infosüsteemi pidamiseks vajalike projekteerimis- ja arendustööde tegemise;
  2) määrab infosüsteemi turvanõuded ja juhib infosüsteemi pidamist, andes volitatud töötlejatele ja keskusele selleks vajalikke juhiseid või korraldusi;
  3) teostab infosüsteemi pidamise üle järelevalvet;
  4) võtab andmete turvalisuse, käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutusele infosüsteemi turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
  5) korraldab koostöös keskusega infosüsteemi kantud andmete säilimise vastavalt kehtestatud nõuetele ja selleks varukoopiate tegemise ning muude organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste meetmete rakendamise;
  6) täidab teisi ülesandeid, mis käesoleva määrusega on antud tema pädevusse.

§ 5.  Volitatud töötleja ja tema pädevus

  (1) Infosüsteemi volitatud töötlejad on maksekäsu kiirmenetlust läbi viivad kohtud (edaspidi volitatud töötleja).

  (2) Volitatud töötleja:
  1) vastutab enda poolt infosüsteemi sisestatud andmete õigsuse eest;
  2) määrab isikud, kellel on õigus sisestada ja kasutada infosüsteemi andmeid;
  3) annab infosüsteemi andmetes puuduste avastamise korral sellest viivitamata teada keskusele, välja arvatud juhul, kui tal on võimalik puudus iseseisvalt kõrvaldada või kui avastatud puudus on ebaoluline;
  4) korraldab koostöös keskusega infosüsteemi sisestamata jäetud andmete sisestamist ja ebaõigete andmete parandamist;
  5) tagab infosüsteemi andmete sisestamise, muutmise ja kustutamise ning infosüsteemi andmetega tutvumise ainult selleks õigust omavatele isikutele;
  6) võtab andmete turvalisuse – käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse – tagamiseks kasutusele infosüsteemi turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
  7) täidab teisi ülesandeid, mis käesoleva määrusega on antud tema pädevusse.

§ 6.  Infosüsteemi kasutajad

  (1) Vastutava töötleja ameti- või töökohajärgseks infosüsteemi kasutajaks on Justiitsministeeriumi kantsleri käskkirjaga määratud Justiitsministeeriumi ametnikud või töötajad, kes tegelevad kohtute järelevalve, kohtuhalduse ja infosüsteemiga ning kohtupraktika analüüsiga.

  (2) Volitatud töötleja ameti- või töökohakohajärgseks infosüsteemi kasutajaks on kohtunikuabid ning kohtuga teenistus- või töösuhtes olevad ametnikud ja töötajad.

§ 7.  Vastutava ja volitatud töötleja kasutajate registreerimine

  (1) Vastutav töötleja, kelle koosseisu kuulub käesoleva määruse § 6 lõikes 1 nimetatud töö- või ametikoht, edastab keskuse elektronposti aadressil teatise, et registreerida infosüsteemi kasutajaks käesoleva määruse § 6 lõikes 1 nimetatud ameti- või töökohal teenistuses olev ametnik või töötaja. Teatises tuleb märkida ametniku või töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, ametikoha nimetus koos struktuuriüksuse ja asutuse nimetusega ning ametniku või töötaja elektronposti aadress.

  (2) Käesoleva määruse § 6 lõikes 2 nimetatud töö- või ametikohal oleva kasutaja registreerib infosüsteemi kasutajaks volitatud töötleja, kelle koosseisu registreeritav kasutaja kuulub. Registreerijaks on infosüsteemi volitatud töötleja poolt kohtuasutuse sisemise töökorraldusega määratud isik.

  (3) Vastutav töötleja, kelle koosseisu kuulub käesoleva määruse § 6 lõikes 1 nimetatud ameti- või töökoht, kohustub viivitamata teavitama keskust elektronposti aadressil infosüsteemi kasutajaks registreeritud ametniku või töötaja andmete muutumisest või temaga teenistus- või töösuhte lõppemisest.

  (4) Sellise volitatud töötleja sisemise töökorraldusega, kelle koosseisu kuulub käesoleva määruse § 6 lõikes 2 nimetatud ameti- või töökoht, määratud isik on kohustatud viivitamata lõpetama infosüsteemi registreeritud kasutaja kasutusõigused, kui registreeritud kasutaja teenistus- või töösuhe lõpeb. Sisemise töökorraldusega määratud isik on kohustatud tagama infosüsteemis registreeritud kasutajate andmete ajakohasuse.

§ 8.  Registrite ja Infosüsteemide Keskuse pädevus

  (1) Infosüsteemi arendab, hooldab ja majutab Justiitsministeeriumi hallatav riigiasutus Registrite ja Infosüsteemide Keskus.

  (2) Keskus tegutseb oma pädevuse piires vastutava töötleja korralduste kohaselt. Kõik süsteemisisesed täiendused ja muudatused kooskõlastatakse enne vastutava töötlejaga.

  (3) Keskus:
  1) vastutab infosüsteemi sisestatud andmete nõuetekohase säilimise eest;
  2) korraldab koostöös volitatud töötlejaga infosüsteemi sisestamata jäetud andmete sisestamise ja ebaõigete andmete parandamise;
  3) tagab infosüsteemi andmete sisestamise, muutmise ja kustutamise ning infosüsteemi andmetega tutvumise ainult selleks õigust omavatele isikutele;
  4) võtab andmete turvalisuse – käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse – tagamiseks kasutusele infosüsteemi turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
  5) lahendab tark- ja riistvaraga seotud probleemid ja vead;
  6) koostab ja hoiab ajakohasena infosüsteemi kasutusjuhendi;
  7) tagab andmeside ja süsteemi töö;
  8) organiseerib kasutajatoe;
  9) vastutava töötleja korraldusel tagab tarkvaraarenduste või infosüsteemi muudatuste tellimise või arendamise;
  10) informeerib vastutavat töötlejat infosüsteemiga seonduvast.

3. peatükk Andmetöötlus ja kannete tegemine infosüsteemi 

§ 9.  Infosüsteemi kantavad andmed

  Infosüsteemi kantakse andmed ja kõik menetlusdokumendid vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 4893 lõikele 2 ja käesoleva määruse lisale.

§ 10.  Andmetöötluse nõuded

  (1) Andmeid töödeldakse keskuse koostatud ja Justiitsministeeriumi kinnitatud kasutusjuhendi kohaselt.

  (2) Volitatud töötleja vastutab tema poolt või tema kasutaja poolt infosüsteemi kantud andmete õigsuse ning infosüsteemi kasutamise õiguspärasuse eest. Infosüsteemi töös esinevate vigade ja häirete eest, mis tulenevad kasutusjuhendi mittejärgimisest, vastutab kasutaja, kes andmeid töötleb või kelle nimel andmeid töödeldakse.

§ 11.  Andmete edastamine infosüsteemi

  Andmed edastatakse infosüsteemi järgmiselt:
  1) andmete esitaja infosüsteemi ja kõnesoleva infosüsteemi vahelise otseliidese vahendusel andmevahetuskihi X-tee kaudu;
  2) andmete esitaja poolt e-toimiku süsteemi avaliku veebiliidese kaudu;
  3) e-toimiku süsteemi kaudu andmed, mis on saadud maksekäsu kiirmenetlusega seotud muu tsiviilkohtumenetluse käigus.

§ 12.  Infosüsteemi kanne ja kannete tegemise kord

  (1) Infosüsteemi kanne (edaspidi kanne) on menetlust puudutavate andmete ja menetlusdokumentide salvestamine, sisestamine, muutmine ja kustutamine.

  (2) Kanne tehakse vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku, kohtu ja kohtu kantselei kodukorra ning käesoleva määruse nõuetele ning käesoleva määruse § 10 lõikes 1 märgitud kasutusjuhendile.

  (3) Kanne tehakse ning menetlusdokumendid sisestatakse ja salvestatakse infosüsteemi hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast kande tegemise aluseks oleva sündmuse toimumist või sellest teadasaamist, menetlusdokumendi vastuvõtmist või menetlustoimingu või -otsuse tegemist.

  (4) Andmed ja kohtu tehtud menetlustoimingud või -otsused sisestab ja salvestab menetlustoimingu või -otsuse teinud kasutaja või selleks kohtuasutuse sisemise töökorraldusega määratud kasutaja, kes andmed tuvastab. Kuni andmed ei ole teada, jäetakse andmeväli täitmata. Kui sisestatud andmed osutuvad hiljem ebaõigeks või ebatäpseks, parandab andmed kande teinud kasutaja või viimase puudumise korral volitatud töötleja poolt sisemise töökorraldusega määratud kasutaja.

§ 13.  Infosüsteemi halduri õigustega kasutaja poolt kande tegemise kord

  (1) Infosüsteemi halduri õigustega kasutajal (edaspidi infosüsteemi haldur) on õigus teha infosüsteemi kantud andmetele ja menetlusdokumentidele juurdepääsu saamise või nende edastamise kohta päringuid (edaspidi päring) ning vaadata ja muuta kohtuasjade andmeid, kui seda on vaja infosüsteemi käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks. Infosüsteemi halduri õigusi tohib anda üksnes keskuse töötajale.

  (2) Infosüsteemi haldur tohib käesoleva paragrahvi lõikes 1 kirjeldatud juhul teha kande infosüsteemi kasutaja sisulise vea parandamiseks üksnes parandust sooviva kasutaja taotluse alusel, kui taotlus on registreeritud keskuse tehniliste vigade haldamise süsteemis.

  (3) Infosüsteemi haldur tohib käesoleva paragrahvi lõikes 1 kirjeldatud juhul teha kande infosüsteemi tehnilise vea parandamiseks vaid siis, kui tehniline viga on registreeritud keskuse tehniliste vigade haldamise süsteemis ning volitatud töötlejal puudub vea tehnilise iseärasuse tõttu võimalus kannet teha.

  (4) Infosüsteemi haldur vastutab enda tehtud kande eest vaid juhul, kui ta ei järginud käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 kehtestatud korda.

§ 14.  Andmete säilitustähtajad ja infosüsteemi logi

  (1) Infosüsteemi kantud või edastatud andmeid ja menetlusdokumente säilitatakse tsiviilkohtumenetluse seadustikus ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud korras.

  (2) Infosüsteemi andmete ja menetlusdokumentide kande ning päringu kohta säilitatakse vähemalt järgmised andmed (edaspidi logid):
  1) kande või päringu teinud kasutaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) kande või päringu tegemise kuupäev ja kellaaeg;
  3) kande või päringu objekt.

  (3) Kande logisid konkreetse menetluse kohta säilitatakse nii kaua, kui säilitatakse konkreetse menetluse kohta infosüsteemi kantud andmeid ja menetlusdokumente, kui seadusest ei tulene teisiti.

  (4) Päringu logisid säilitatakse kolm aastat alates päringu tegemisest.

  (5) Logide salvestamisel ja säilitamisel tagatakse nende vältimatus, käideldavus, terviklus ja konfidentsiaalsus.

  (6) Säilitustähtaja möödumisel kustutatakse infosüsteemi kantud või edastatud andmed ja menetlusdokumendid ning logid automaatselt.

§ 15.  Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Kui infosüsteemi kasutaja avastab infosüsteemis ebaõiged andmed, võtab ta kasutusele vajalikud meetmed nende parandamiseks, teavitades sellest ebaõiged andmed sisestanud volitatud töötlejat.

  (2) Andmesubjektil on õigus nõuda infosüsteemi ebaõiged andmed sisestanud kasutajalt ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui andmesubjekti nõudmine on põhjendatud, parandab kande teinud kasutaja ebaõiged isikuandmed viivitamata. Kui andmesubjekti nõudmine ei ole põhjendatud, keeldub volitatud töötleja andmete parandamisest, põhjendades seda kirjalikult.

4. peatükk Juurdepääs infosüsteemi andmetele 

§ 16.  Juurdepääs infosüsteemi andmetele

  (1) Vastutav töötleja võimaldab volitatud töötlejale juurdepääsu infosüsteemi andmetele. Tehnilise juurdepääsu infosüsteemile korraldab infosüsteemi haldur vastutava töötleja korralduse alusel.

  (2) Infosüsteemis kannete ja päringute tegemise õigus on volitatud töötlejal üksnes tema seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks.

  (3) Menetlusosalisel on e-toimiku süsteemi avaliku liidese vahendusel seaduses ja käesolevas määruses sätestatud juhtudel ja mahus juurdepääs maksekäsu kiirmenetluse infosüsteemile ning selles sisalduvatele menetlusdokumentidele ja andmetele tema kohta. Tehnilise juurdepääsu infosüsteemi andmetele e-toimiku süsteemi avaliku liidese kaudu korraldab keskus.

  (4) Infosüsteemi sisestatud andmeid väljastatakse üksnes menetlusseadustikes ja nende alusel antud õigusaktides sätestatud korras.

§ 17.  Juurdepääs koos õigusega väljastada statistilisi andmeid

  Vastutav töötleja võib õigusaktides ettenähtud juhtudel väljastada infosüsteemi andmeid statistilistel eesmärkidel kasutamiseks. Andmed väljastatakse sellisel kujul, mis ei võimalda isikuid identifitseerida.

5. peatükk Infosüsteemi järelevalve ja turvameetmed 

§ 18.  Järelevalve infosüsteemi pidamise üle

  (1) Järelevalvet infosüsteemi pidamise üle teostab vastutav töötleja, Andmekaitse Inspektsioon ning Riigi Infosüsteemi Amet oma pädevuse piires.

  (2) Vastutava töötleja järelevalvet teostaval ametnikul on õigus tutvuda infosüsteemi kantud andmetega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad kasutatavad seadmed, ning saada teavet andmete väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Järelevalve teostamisel vastutav töötleja:
  1) teeb ettekirjutusi volitatud töötlejale või keskusele nende infosüsteemi pidamisel ja andmete töötlemisel tehtavate toimingute kooskõlla viimiseks seadustega;
  2) võib infosüsteemi kantud andmete väärkasutamise avastamise korral nõuda volitatud töötlejalt või keskuselt kasutaja infosüsteemile juurdepääsu piiramist, peatamist või lõpetamist;
  3) teeb ettepanekuid pädevale asutusele või ametiisikule avastatud rikkumistes süüdi olevate isikute väljaselgitamiseks ja vastutusele võtmiseks.

  (4) Infosüsteemi pidamises puuduste ilmnemise korral on volitatud töötleja ja keskus kohustatud vastavalt oma pädevusele likvideerima järelevalvet teostanud isikute ettekirjutustes märgitud puudused määratud tähtaja jooksul.

§ 19.  Infosüsteemi kaitse

  (1) Kaitstakse infosüsteemi andmete:
  1) käideldavust, tagades andmete kättesaadavuse ja muutmise võimaluse selleks volitatud isikutele;
  2) terviklust, välistades andmete volitamata, tahtmatu või tahtliku muutmise;
  3) konfidentsiaalsust, tagades andmete kättesaadavuse vaid volitatud isikutele.

  (2) Infosüsteemi andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse järjepidevalt organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Infosüsteemi kasutamise õiguspärasust kontrollitakse tarkvaraliste ja organisatsiooniliste meetmete abil.

  (4) Keskusel on õigus ühepoolselt piirata kasutaja juurdepääsu infosüsteemile või see peatada, kui on reaalne või potentsiaalne oht ohustada infosüsteemi turvalisust. Kasutaja juurdepääsu piiramisest või peatamisest peab keskus viivitamata teatama vastutavale töötlejale. Kooskõlas § 18 lõike 3 punktiga 2 on keskusel õigus vastutava töötleja nõudmisel lõpetada kasutaja juurdepääs infosüsteemile.

  (5) Infosüsteemi turvaklass on K2T3S2 ja turbeaste kõrge (H).

6. peatükk Infosüsteemi likvideerimine 

§ 20.  Infosüsteemi likvideerimine

  Infosüsteemi likvideerimine toimub seaduse alusel.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 21.  Määruse jõustumine

  Määruse § 14 jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Urmas Reinsalu
Minister

Norman Aas
Kantsler

Lisa Maksekäsu kiirmenetluse infosüsteemi kantavad andmed

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json