Teksti suurus:

Põllumajandusministri 23. novembri 2004. a määruse nr 179 „Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskiri” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 07.08.2015, 19

Põllumajandusministri 23. novembri 2004. a määruse nr 179 „Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskiri” muutmine

Vastu võetud 06.08.2015 nr 78

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 43 lõike 2 alusel.

Põllumajandusministri 23. novembri 2004. a määrust nr 179 „Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 punkti 3 täiendatakse enne sõna „loomakasvatushoone” tekstiosaga „ettevõtja või loomatauditõrje seaduse § 196 lõikes 3 nimetatud isiku”;

2) paragrahvi 71 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Loomapidaja rakendab sigade katku ohu korral lisaks loomatauditõrje seaduse §-s 71 sätestatud bioohutusmeetmetele järgmisi bioohutusmeetmeid ja abinõusid:
1) peab sigu suletud ruumis, sealhulgas korraldab loomapidamise viisil, mis välistab sigade loomakasvatushoonest väljapääsemise võimaluse ja kokkupuute muude loomadega;
2) korraldab isikute ja veovahendite sissepääsu loomakasvatushoone territooriumile üksnes desobarjääri kaudu;
3) tagab, et enne loomakasvatushoonesse sisenemist ja pärast sealt lahkumist vahetatakse üleriided ja jalatsid ning pestakse ja desinfitseeritakse käed ja jalatsid;
4) korraldab loomapidamise viisil, mis välistab inventari, sööda ja allapanu viimise ühelt loomakasvatushoone territooriumilt teise;
5) välistab kütitud metssea või surnult leitud metssea korjuse ja selle osade toomise loomakasvatushoone territooriumile;
6) välistab haljassööda toomise loomakasvatushoone territooriumile;
7) kasutab sööta, mida on viimase 30 päeva jooksul enne kasutamist hoiustatud nii, et on välistatud muude loomade ja võimalikku nakkust edasikandvate isikute juurdepääs sellele söödale, või mida on kuumtöödeldud väljaspool loomakasvatushoone territooriumit viiruse hävimiseks piisaval meetodil;
8) kasutab allapanuks üksnes materjali, mida on viimase 90 päeva jooksul enne kasutamist hoiustatud nii, et on välistatud muude loomade ja võimalikku nakkust edasikandvate isikute juurdepääs sellele materjalile;
9) selgitab loomakasvatushoones rakendatavaid hügieeni- ja bioohutusmeetmeid loomapidamises osalevale isikule, sealhulgas nõuab ettevõtte personalilt või majapidamise liikmetelt pärast metsas viibimist täiendavate bioohutusmeetmete järgimist;
10) tarastab loomakasvatushoone territooriumi selliselt, et aluspinnasega ühendatud tara kaudu oleks välistatud muude loomade sissepääs loomakasvatushoone territooriumile, sealhulgas juurdepääs kasutatavale inventarile, söödale, allapanule, veele ning sõnniku ja läga ladestuskohtadele.”;

3) paragrahvi 71 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „, kes peab sigu ärilisel eesmärgil või kelle peetavate sigade hulgas on vähemalt üks kult või emis,”;

4) paragrahvi 71 lõige 5 ja paragrahvi 401 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

5) määrust täiendatakse 5. peatükiga järgmises sõnastuses:

5. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 49. Rakendussäte

(1) Loomapidaja, kellele on antud § 71 lõike 5 kohaselt luba sigade välitingimustes pidamiseks või § 401 lõike 5 kohaselt luba metssigade välitingimustes pidamiseks, peab § 71 lõike 1 punktis 1 sätestatud nõude täitma hiljemalt 1. septembriks 2015.

(2) Lõikes 1 sätestatud loomapidaja peab kuni lõikes 1 sätestatud nõude täitmiseni pidama sigu topeltpiirdega alal ja täitma loomapidamiseks piiritletud alal § 71 lõike 1 punktides 2–9 sätestatud nõudeid.

(3) Loomapidaja peab § 71 lõike 1 punktis 10 sätestatud tarastamise nõude täitma hiljemalt 1. septembriks 2015.”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json