Teksti suurus:

Keskkonnaministri 7. detsembri 2016. a määruse nr 64 „Kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.08.2018
Avaldamismärge:RT I, 07.08.2018, 1

Keskkonnaministri 7. detsembri 2016. a määruse nr 64 „Kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise kord” muutmine

Vastu võetud 02.08.2018 nr 29

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 155 lõike 2 alusel.

Keskkonnaministri 7. detsembri 2016. a määruses nr 64 „Kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kauplemissüsteemi siseneja, kellel on Euroopa Komisjoni otsuse 2011/278/EL, millega määratakse kindlaks kogu liitu hõlmavad üleminekueeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a kohase tasuta saastekvootide ühtlustatud eraldamiseks (ELT L 130, 17.5.2011, lk 1–45), kohaselt õigus taotleda kauplemisperioodiks 2013–2020 tasuta eraldatavaid lubatud heitkoguse ühikuid, esitab ühe aasta jooksul pärast käitise või käitiseosa tavavõimsusega tegevuse algust Keskkonnaministeeriumile Keskkonnaministeeriumi veebilehel avaldatud vormide kohase metoodikaaruande ja tõendatud taotluse.

(2) Käitaja, kellel oli Euroopa Komisjoni otsuse 2011/278/EL kohaselt õigus taotleda kauplemisperioodiks 2013–2020 tasuta eraldatavaid lubatud heitkoguse ühikuid ja kelle käitise esialgne installeeritud võimsus on pärast 2011. aasta 30. juunit nimetatud otsuse mõistes oluliselt suurenenud või vähenenud, esitab Keskkonnaministeeriumile esimesel võimalusel Keskkonnaministeeriumi veebilehel avaldatud vormide kohase metoodikaaruande ja tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute tõendatud taotluse.”;

2) paragrahvi 2 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 kohased tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute taotlused tõendatakse Euroopa Komisjoni otsuse 2011/278/EL kohaselt.”;

3) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käitaja, kellele eraldatakse lubatud heitkoguse ühikuid tasuta Euroopa Komisjoni otsuse 2011/278/EL kohaselt, esitab Keskkonnaministeeriumile iga aasta 31. detsembriks teabe kavandatavate või ellu viidud käitise installeeritud võimsuse, tootmistaseme ja tegevuse muudatuste kohta.”;

4) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Õhusõiduki käitaja, kelle õhusõiduki aastane heitkogus on alla 25 000 tonni CO2 või kelle Euroopa Majanduspiirkonna siseste lendude heitkogus on alla 3000 tonni CO2, loetakse väikeste heitkoguste tekitajaks.”.

Siim Kiisler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

/otsingu_soovitused.json