Teksti suurus:

Maaeluministri 30. septembri 2015. a määruse nr 6 „Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.08.2018
Avaldamismärge:RT I, 07.08.2018, 5

Maaeluministri 30. septembri 2015. a määruse nr 6 „Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus” muutmine

Vastu võetud 02.08.2018 nr 45

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 ja § 82 lõike 3 alusel.

Maaeluministri 30. septembri 2015. a määrust nr 6 „Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 sissejuhatavas lauseosas ja § 13 lõikes 4 asendatakse sõnad „esitamise aastale” sõnaga „esitamisele”;

2) paragrahvi 3 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „(edaspidi koos taotleja)”;

3) paragrahvi 31 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Paragrahvis 3 nimetatud isik (edaspidi taotleja) vastab järgmistele nõuetele:”;

4) paragrahvi 31 lõike 2 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „sealhulgas” sõnaga „komisjoni”;

5) paragrahvi 31 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 31 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõnad „PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest” tekstiosaga „Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on mikro- või väikeettevõtja, ning vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja”;

7) paragrahvi 31 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Lõike 2 punktis 1 sätestatud nõudele ei pea vastama taotleja, kellel ei ole veel tekkinud esimese majandusaasta kohta taotluse esitamisele vahetult eelnenud 12 kuu finantsnäitajad.”;

8) paragrahvi 4 lõike 4 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) ehitis ja selle alune maa on taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on mikro- või väikeettevõtja, ning vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja.”;

9) paragrahvi 4 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „kui taotleja on mikro- või väikeettevõtja ning viieks aastaks kui taotleja on keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest” tekstiosaga „arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on mikro- või väikeettevõtja, ning vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja”;

10) paragrahvi 6 punktis 6 asendatakse tekstiosa „31. detsembril” tekstiosaga „30. juunil”;

11) paragrahvi 6 punkti 8 täiendatakse pärast tekstiosa „rendi-,” tekstiosaga „üüri-,”;

12) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „spetsifikatsioonile” tekstiosaga „(edaspidi investeeringuobjekti hinnapakkumus)”;

13) paragrahvi 7 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „ühe” sõnaga „investeeringuobjekti”;

14) paragrahvi 7 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui taotleja taotleb toetust ehitise ehitamiseks, peab taotleja olema saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad investeeringuobjekti hinnapakkumused iga ehitise kohta eraldi ja need hinnapakkumused peavad sisaldama lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele järgmisi andmeid:
1) ehitise nimetus;
2) ehitise ehitisregistri kood;
3) selle katastriüksuse katastritunnus, millel ehitis paikneb või millele kavandatakse ehitis ehitada;
4) ehitise üldkulud ja vastava kululiigi olemasolu korral ehitise, välisrajatiste kulud, aluse- ja vundamendikulud, kandetarindite kulud, fassaadielementide kulud, katusekulud, ruumitarindite kulud, pinnakatete kulud, tehnosüsteemide kulud, ehitusplatsi korralduskulud ja ehitusplatsi üldkulud;
5) hinnapakkuja majandustegevuse registreerimise number.”;

15) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) PRIA koostab § 7 lõikes 4 nimetatud hinnapakkumuse vormi ja avaldab selle oma veebilehel.”;

16) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Toetuse minimaalne määr on 15 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.”;

17) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „PRIA-le kirjalikult paberil või elektrooniliselt” tekstiosaga „PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le”;

18) paragrahvi 9 lõiked 2, 3 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 10 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Taotleja esitab avalduses järgmised andmed:”;

20) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse punktidega 62–66 järgmises sõnastuses:

„62) teave selle kohta, et kahe aasta jooksul enne taotluse esitamist ei ole toimunud sama või sarnase tegevuse või selle osa ümberpaigutamist komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 61a tähenduses ettevõttesse, kuhu tehakse investeering taotletava toetuse abil;
63) teave selle kohta, kas taotleja on autonoomne ettevõtja, partnerettevõtja või seotud ettevõtja;
64) teave taotleja kontserni liikmete ja taotleja üle lepingu või muul alusel valitsevat mõju omava ettevõtja kohta;
65) teave taotleja olemasolevate töökohtade ja töötajate arvu kohta;
66) teave küsitud investeeringuobjekti hinnapakkumuste ja nende valikukriteeriumite kohta;”;

21) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 7, lõiked 3 ja 4, lõike 7 punkt 4, lõike 8 punkt 1 ning lõige 9 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „arvutamiseks” tekstiosaga „, kui need ei ole kättesaadavad äriregistrist”;

23) paragrahvi 10 lõike 21 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) maaeluministri 6. juuli 2017. a määruse nr 52 „Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” § 2 lõigetes 2 ja 3 nimetatud kehtiva liikmete nimekirja, kui taotlejaks on § 3 punktis 1 nimetatud tootjarühm;”;

24) paragrahvi 10 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kui taotleja kuulub kontserni, esitab ta taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuni kolme majandusaasta kinnitatud konsolideeritud aruannete ärakirjad, kui need ei ole kättesaadavad äriregistrist.”;

25) paragrahvi 10 lõike 7 punktis 2 asendatakse tekstiosa „kirjalik üüri- või rendileping või kasutusvalduse leping” tekstiosaga „kirjaliku üüri- või rendilepingu või kasutusvalduse lepingu ärakiri”;

26) paragrahvi 10 lõike 8 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) hoonestusõiguse seadmise lepingu ärakiri, kui taotleja kasutab investeeringuobjekti alust maad hoonestusõiguse alusel, mis tõendab, et taotleja kasuks on seatud hoonestusõigus vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on mikro- või väikeettevõtja, ning vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja;”;

27) paragrahvi 10 lõike 8 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) paragrahvi 7 lõikes 4 nimetatud juhul vähemalt kolme hinnapakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumuse ärakiri.”;

28) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui § 4 lõikes 1 nimetatud tegevuste kohta on ehitusseadustiku kohaselt nõutud ehitusluba või ehitusteatis, peab see olema kättesaadav ehitisregistrist.”;

29) paragrahvi 14 lõikes 7 asendatakse arv „100” arvuga „80”;

30) paragrahvi 15 lõikes 1 asendatakse sõnad „viis aastat” sõnadega „vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest”;

31) paragrahvi 151 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) teavitab PRIA-t taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust.”;

32) paragrahvi 151 lõike 3 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „tegemisest” tekstiosaga „, kuid hiljemalt 2023. aasta 30. juunil”;

33) paragrahvi 151 lõiget 3 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) toetuse saaja kinnitama, et kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest ei toimu sama või sarnase tegevuse või selle osa ümberpaigutamist komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 61a tähenduses ettevõttest, kuhu on tehtud investeering saadud toetuse abil;”;

34) paragrahvi 16 lõigete 1 ja 3 sissejuhatavat lauseosa ning § 18 lõiget 2 täiendatakse enne tekstiosa „PRIA-le” tekstiosaga „PRIA e-teenuse keskkonna kaudu”;

35) paragrahvi 16 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) iga ehitise kohta § 7 lõikes 4 nimetatud andmeid sisaldav ehitustegevuse kuluaruanne, kui investeeringuobjektiks on ehitis.”;

36) paragrahvi 16 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõna „liisinguleping” sõnadega „liisingulepingu ärakiri” ja sõna „akt” sõnadega „akti ärakiri”;

37) paragrahvi 16 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „punktis 2” tekstiosaga „punktis 1”;

38) paragrahvi 16 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) PRIA koostab ehitustegevuse kuluaruande vormi ja avaldab selle oma veebilehel.”;

39) paragrahvi 18 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

40) 6. peatüki ja § 20 pealkiri „Rakendussäte” asendatakse pealkirjaga „Rakendussätted”;

41) paragrahvi 20 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Alates 2017. aastast ei saa toetust taotleda sellise tegevuse elluviimiseks, mille raames ehitatakse ehitis või tehakse muu investeering maale, mis määratakse Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt Rail Balticu raudteetrassi koridori asukohaks.”;

42) lisad 2, 3 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

43) lisa 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Tarmo Tamm
Minister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa 4 Taotluse hindamise kriteeriumid

/otsingu_soovitused.json