Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 03. märtsi 2011. a määruse nr 19 “Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.09.2012
Avaldamismärge:RT I, 07.09.2012, 3

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 03. märtsi 2011. a määruse nr 19 “Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 04.09.2012 nr 58

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse“ § 76 lõike 13 ja § 83 lõike 5 alusel.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 03. märtsi 2011. a määruses nr 19 “Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(8) Sõiduki registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli akt kehtib 12 kuud selle koostamisest arvates. Kui nimetatud tähtaja jooksul ei ole sõidukit registreeritud, tuleb sõiduk enne registreerimist uuesti esitada registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli. Kui nimetatud tähtaja jooksul muutuvad tehnilised nõuded uuele sõidukile ning kui sõiduk ei vasta nendele nõuetele, siis muutub registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli akt kehtetuks nõuete rakendumisest alates.”;

2) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja  lisatakse täiendavad punktid:

„8) turvavöid;
9) bussi kirjeid ja märgistust.“;

3) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Vajadusel kontrollitakse sõiduki nõuetele vastavust täiendavas osas või tehakse sõidukiga katsesõit kontrollringil.“;

4) paragrahv 20 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 20. Üleminekusätted

(1) Enne 01. maid 2004. a keskkonnasõbralikult lammutatud või hävinud M1- või N1-kategooria sõidukite registrist kustutamiseks ei pea esitama § 10 lõike 1 punktis 2 nimetatud lammutustõendit.

(2) Registrisse kantud sõidukile pärast 01. novembrit 1993. a väljastatud registreerimistunnistused kehtivad kuni lisas 1 toodud vormikohase registreerimistunnistuse väljastamiseni.“;

5) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Määrus jõustub 15. septembril 2012. a.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Sõiduki registreerimistunnistus

/otsingu_soovitused.json