Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2004. a määruse nr 346 „Riikliku pakendiregistri põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.10.2014
Avaldamismärge:RT I, 07.10.2014, 8

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2004. a määruse nr 346 „Riikliku pakendiregistri põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 02.10.2014 nr 154

Määrus kehtestatakse pakendiseaduse § 25 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2004. a määruses nr 346 „Riikliku pakendiregistri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Pakendiregistri põhimäärus”;

2) määruse preambulist jäetakse välja sõnad „ja kooskõlas avaliku teabe seaduse § 435 lõikega 1”;

3) paragrahv 1 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Registri ametlik nimetus on „Pakendiregister” (edaspidi register). Registri nimetuse ametlik lühend on PAKIS.”;

5) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) jälgima registrikaardi vormidel esitatud andmete alusel pakendiseaduses sätestatud taaskasutamise sihtarvude täitmist ning kui sihtarvud on täitmata, teavitama sellest vastutavat töötlejat ja Keskkonnainspektsiooni.”;

6) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 1 asendatakse tekstiosa „1. novembriks” tekstiosaga „1. detsembriks”;

8) paragrahvi 8 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) taaskasutatud pakendijäätmete iga pakendimaterjali liigi mass, sealhulgas taaskasutuse viis vastavalt pakendiseaduse §-dele 6–9;”;

10) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

„91) selle jäätmekäitleja nimi, kellele pakendijäätmed üle anti, ja riik, kus toimus taaskasutus;”;

11) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Andmebaasi ei kanta taaskasutusorganisatsiooniga lepingu sõlminud selliste pakendiettevõtjate nimesid, kellel puuduvad lõike 1 punktides 7–10 loetletud andmed.”;

12) paragrahvi 16 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui eelmise kalendriaasta kohta registrile esitatud andmed osutuvad ebaõigeteks, peab andmete esitaja viivitamata taotlema registriandmete muutmist. Registrile varem esitatud andmete vastuolu korral uute andmetega teavitab registri volitatud töötleja sellest andmeandjat.”;

13) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Registriandmete muutmist saab taotleda kuni andmete esitamise aasta 1. novembrini. Andmete esitamise aastale eelnenud aastate andmeid tagasiulatuvalt muuta ei saa.”;

14) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Registrisse kantud andmed avalikustatakse volitatud töötleja veebilehel masinloetaval kujul.”;

15) paragrahvi 19 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 22 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Registri likvideerimine toimub kooskõlas avaliku teabe seaduse nõuetega.”;

17) paragrahv 23 tunnistatakse kehtetuks.

Taavi Rõivas
Peaminister

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister

Margus Sarapuu
Riigikantselei strateegiadirektor riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json