Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja AS Eesti Liinirongid (endise nimega Elektriraudtee AS) vahel 29.06.2013. a sõlmitud „Raudtee reisijateveo avaliku teenindamise lepingu” muutmise leping

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.10.2014
Avaldamismärge:RT I, 07.10.2014, 10

Eesti Vabariigi ja AS Eesti Liinirongid (endise nimega Elektriraudtee AS) vahel 29.06.2013. a sõlmitud „Raudtee reisijateveo avaliku teenindamise lepingu” muutmise leping

Tallinn, 03.10.2014 nr 14-006


EESTI VABARIIK, mida esindab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium minister Urve Palo isikus, edaspidi nimetatud Tellija, kes tegutseb põhimääruse ja Vabariigi Valitsuse seaduse alusel,

ja

AS EESTI LIINIRONGID, registrikood 10520953, edaspidi nimetatud Vedaja, juhatuse esimehe Andrus Ossip’i isikus, kes tegutseb põhikirja alusel,

edaspidi koos nimetatud Pooled,

leppisid Pooled kokku, et muudetakse Eesti Vabariigi ja ASi Eesti Liinirongid (endise nimega Elektriraudtee AS) vahel 29.06.2013. a sõlmitud „Raudtee reisijateveo avaliku teenindamise lepingut” alljärgnevalt:


1. Lepingu punkt 7.1.8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7.1.8. esitama Tellijale oma lepinguliste kohustuste täitmise aruanded iga kalendrikuu kohta elektroonselt ja töödeldaval kujul vastavalt käesoleva Lepingu Lisas 3 toodud vormile ülejärgmise kalendrikuu kümnendaks (10.) kuupäevaks ning andma Tellijale viimase nõudel aruande kohta selgitusi ja lisateavet;”.

2. Lepingule lisatakse uus Lepingu Lisa 2, mis asendab eelmist Lisa 2 ja kannab pealkirja: „Vedajalt tellitav avaliku reisijateveoteenuse maht liinide lõikes ja rongikilomeetrites”.

3. Lepingule lisatakse uus Lepingu Lisa 6, mis asendab eelmist Lisa 6 ja kannab pealkirja: „Mootorrongidega reisijateveo teenuse maksumus, vajalik riigipoolne finantseerimine ja avaliku liiniveo toetuse maksegraafik”.


POOLTE REKVISIIDID:

   

Eesti Vabariik

AS Eesti Liinirongid

Esindaja

Vabaduse pst 176

Eesti Vabariigi Majandus- ja

10917 TALLINN

Kommunikatsiooniministeerium

Reg. kood 10520953

   

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Urve Palo

Andrus Ossip

majandus- ja taristuminister

juhatuse esimees

 

 

Lisa 2 Vedajalt tellitav avaliku reisijateveoteenuse maht liinide lõikes ja rongikilomeetrites

Lisa 6 Mootorrongidega reisijateveo teenuse maksumus, vajalik riigipoolne finantseerimine ja avaliku liiniveo toetuse maksegraafik

/otsingu_soovitused.json