Teksti suurus:

Pakendiregistri põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.03.2016
Avaldamismärge:RT I, 07.10.2014, 12

Pakendiregistri põhimäärus
[RT I, 07.10.2014, 8 - jõust. 10.10.2014]

Vastu võetud 26.11.2004 nr 346
RT I 2004, 83, 561
jõustumine 12.12.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.08.2009RT I 2009, 45, 29701.01.2010
19.03.2010RT I 2010, 13, 7001.04.2010
06.06.2013RT I, 13.06.2013, 116.06.2013
02.10.2014RT I, 07.10.2014, 810.10.2014

Määrus kehtestatakse pakendiseaduse § 25 lõike 2 alusel.
[RT I, 07.10.2014, 8 - jõust. 10.10.2014]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Registri asutamine
[Kehtetu - RT I, 07.10.2014, 8 - jõust. 10.10.2014]

§ 2.  Registri nimetus

  Registri ametlik nimetus on „Pakendiregister” (edaspidi register). Registri nimetuse ametlik lühend on PAKIS.
[RT I, 07.10.2014, 8 - jõust. 10.10.2014]

§ 3.  Registri pidamise eesmärk

  Registri pidamise eesmärk on Eestis turule lastud kauba pakendite, Eestis tekkinud pakendijäätmete, pakendi korduskasutuse, pakendijäätmete taaskasutamise ning taaskasutamise sihtarvude täitmise kohta arvestuse pidamine „Pakendiseadusest” ja „Pakendiaktsiisi seadusest” tulenevate ülesannete täitmiseks, Euroopa Komisjonile pakendijäätmete alase teabe esitamiseks ning järelevalve teostamiseks.
[RT I 2009, 45, 297 - jõust. 01.01.2010]

§ 4.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Keskkonnaministeerium.

  (2) Registri volitatud töötleja on Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus Keskkonnaagentuur.
[RT I, 13.06.2013, 1 - jõust. 16.06.2013]

§ 5.  Registri vastutava töötleja õigused ja kohustused

  Registri vastutav töötleja:
  1) koordineerib registri pidamist ja arendamist;
  2) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
  3) lahendab registri pidamisel tekkinud vaidlusi.

§ 6.  Registri volitatud töötleja kohustused

  (1) Registri volitatud töötleja on kohustatud:
  1) vajadusel andma andmeandjatele selgitusi registrikaardi vormide täitmise kohta;
  2) pidama andmete registrisse esitamise ja sealt väljastamise arvestust digitaalselt;
[RT I 2009, 45, 297 - jõust. 01.01.2010]
  3) pidama registrisse kantavate andmete arvestust kalendriaasta põhiselt;
  4) esitama registri pidamisega seotud dokumentatsiooni kontrolliõigust omavatele või muudele sellega tutvumiseks õigustatud isikutele;
  5) jälgima registrikaardi vormidel esitatud andmete alusel pakendiseaduses sätestatud taaskasutamise sihtarvude täitmist ning kui sihtarvud on täitmata, teavitama sellest vastutavat töötlejat ja Keskkonnainspektsiooni.
[RT I, 07.10.2014, 8 - jõust. 10.10.2014]
  6) [kehtetu - RT I, 07.10.2014, 8 - jõust. 10.10.2014]

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatule on registri volitatud töötleja kohustatud koostama ja esitama vastutavale töötlejale:
  1) paragrahvi 9 lõike 1 punktides 7–9 nimetatud andmed summeerituna eelmise kalendriaasta kohta hiljemalt 1. detsembriks;
[RT I, 07.10.2014, 8 - jõust. 10.10.2014]
  2) andmed üle-eelmise kalendriaasta kohta tulenevalt Euroopa Komisjoni otsusest 2005/270/EÜ, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta kehtestatakse andmebaasisüsteemi vormid (ELT L 086, 05.04.2005, lk 6–12), hiljemalt 1. maiks.
[RT I 2009, 45, 297 - jõust. 01.01.2010]

§ 7.  Registriandmete õiguslik režiim

  Registriandmetel on informatiivne ja statistiline tähendus. Andmete registrisse kandmine ei too endaga kaasa õiguslikke tagajärgi, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

2. peatükk REGISTRI KOOSSEIS JA REGISTRI PIDAMINE NING REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA ANDMETE TÖÖTLEMISE KORD 

§ 8.  Registri pidamise viis ja ülesehitus

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise digitaalse andmekoguna.
[RT I 2009, 45, 297 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Register koosneb:
  1) andmebaasist;
  2) [kehtetu - RT I, 07.10.2014, 8 - jõust. 10.10.2014]
  3) registripäevikust (edaspidi päevik);
  4) kande alusdokumentidest;
  5) arhiivist.
[RT I 2009, 45, 297 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Andmebaasi kantakse §-s 9 nimetatud andmed.
[RT I 2009, 45, 297 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Päevikusse kantakse:
  1) teave andmete ja dokumentide registri volitatud töötlejale saabumise kohta;
  2) andmete andmebaasi kandmise aeg ning kande tegija nimi ja ametikoht;
  3) alusdokumentide andmed (dokumendi number selle olemasolu korral, dokumendi väljaandmise aeg ja välja andnud isiku või asutuse nimi);
  4) teave ebaõigete andmete parandamise kohta;
  5) registrist väljastatavad andmed, väljastamise kuupäev ning selle isiku nimi ja kontaktandmed, kellele andmed väljastati;
  6) muu teave.
[RT I 2009, 45, 297 - jõust. 01.01.2010]

  (5) Andmed kantakse andmebaasi alusdokumentide alusel. Kande alusdokumendid (edaspidi alusdokumendid) on:
  1) paragrahvis 9 nimetatud andmed § 12 lõikes 1 nimetatud vormidel;
  2) dokumendid andmebaasis paranduse tegemise kohta.
[RT I 2009, 45, 297 - jõust. 01.01.2010]

§ 9.  Registrisse kantavad andmed

  (1) Pakendiettevõtja ja taaskasutusorganisatsiooni kohta kantakse andmebaasi järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) äriregistri kood;
  3) postiaadress ja selle asukoha Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori (edaspidi EHAK) kood;
  4) põhitegevusala ja sellele vastav Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (edaspidi EMTAK) kood;
  5) volitatud esindaja nimi, ametikoht, telefoninumber, elektronpostiaadress;
  6) kontaktisiku nimi, ametikoht, telefoninumber, elektronpostiaadress;
  7) Eesti turule lastud ühekorrapakendi iga pakendimaterjali liigi mass;
  8) käibelt kõrvaldatud korduskasutuspakendi iga pakendimaterjali liigi mass;
  9) taaskasutatud pakendijäätmete iga pakendimaterjali liigi mass, sealhulgas taaskasutuse viis vastavalt pakendiseaduse §-dele 6–9;
[RT I, 07.10.2014, 8 - jõust. 10.10.2014]
  91) selle jäätmekäitleja nimi, kellele pakendijäätmed üle anti, ja riik, kus toimus taaskasutus;
[RT I, 07.10.2014, 8 - jõust. 10.10.2014]
  10) andmebaasi kantavad andmed kinnitanud audiitori ja tema ettevõtja nimi, telefoninumber, elektronpostiaadress.
[RT I 2009, 45, 297 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Taaskasutusorganisatsiooni kohta kantakse andmebaasi lisaks lõikes 1 loetletud andmetele lepingu sõlminud pakendiettevõtjate nimed, sealhulgas iga pakendiettevõtja äriregistri kood, taaskasutusorganisatsiooniga sõlmitud lepingu number ning sõlmimise ja lõpetamise aeg.
[RT I 2009, 45, 297 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Andmebaasi ei kanta taaskasutusorganisatsiooniga lepingu sõlminud selliste pakendiettevõtjate nimesid, kellel puuduvad lõike 1 punktides 7–10 loetletud andmed.
[RT I, 07.10.2014, 8 - jõust. 10.10.2014]

§ 10.  [Kehtetu - RT I 2009, 45, 297 - jõust. 01.01.2010]

§ 11.  Registrisse andmete esitajad

  Registrisse andmete esitajateks (edaspidi andmeandja) on:
  1) pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa ega ole kohustusi üle andnud taaskasutusorganisatsioonile;
  2) taaskasutusorganisatsioon.
[RT I 2009, 45, 297 - jõust. 01.01.2010]

§ 12.  Andmete registrisse esitamise kord ja tähtajad

  (1) Andmeandja esitab eelmise kalendriaasta kohta registri volitatud töötlejale §-s 9 nimetatud andmed keskkonnaministri määrusega kehtestatud pakendiregistri registrikaardi vormidel digitaalselt digitaalallkirjaga kinnitatult või autoriseeritud kasutajana veebipõhisesse andmebaasi. Andmed esitatakse registri volitatud töötlejale hiljemalt 30. juuniks.
[RT I 2009, 45, 297 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Lõikes 1 nimetatud registrikaardi digitaalsed vormid teeb registri volitatud töötleja kättesaadavaks registri veebilehel.
[RT I 2009, 45, 297 - jõust. 01.01.2010]

§ 13.  Andmete registrisse kandmine ja säilitamine

  (1) Registri volitatud töötleja registreerib esitatud alusdokumendid ja kannab nendes sisalduvad andmed andmebaasi või kinnitab autoriseeritud kasutaja andmebaasi kantud andmed.
[RT I 2009, 45, 297 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Autoriseeritud kasutajana andmete andmebaasi kandmine on võrdsustatud andmete esitamisega digitaalallkirjaga kinnitatud registrikaardi vormidel.
[RT I 2009, 45, 297 - jõust. 01.01.2010]

§ 14.  Alusdokumentides puuduste kõrvaldamine ja alusdokumentide registrisse vastu võtmisest keeldumine

  (1) Kui registrisse esitatud alusdokumentides esineb puudusi, saadab registri volitatud töötleja hiljemalt 20 tööpäeva jooksul puuduse avastamisest arvates andmeandjale alusdokumendis märgitud elektronpostiaadressil teate kõrvaldamist vajavate puuduste kohta.
[RT I 2009, 45, 297 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Kui puudusi määratud tähtpäevaks ei kõrvaldata, saadab registri volitatud töötleja andmeandjale alusdokumendis märgitud elektronpostiaadressil teate alusdokumentide vastu võtmisest keeldumise kohta. Veebipõhisesse andmebaasi autoriseeritud kasutaja vahetult esitatud andmetele teeb registri volitatud töötleja märke „Tagasi saadetud”.
[RT I 2009, 45, 297 - jõust. 01.01.2010]

§ 15.  Andmete ristkasutus

  Määruse § 9 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud andmete suhtes toimub ristkasutus äriregistriga.
[RT I 2009, 45, 297 - jõust. 01.01.2010]

§ 16.  Registriandmete muutmine

  (1) Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmeandja.

  (2) Kui eelmise kalendriaasta kohta registrile esitatud andmed osutuvad ebaõigeteks, peab andmete esitaja viivitamata taotlema registriandmete muutmist. Registrile varem esitatud andmete vastuolu korral uute andmetega teavitab registri volitatud töötleja sellest andmeandjat.
[RT I, 07.10.2014, 8 - jõust. 10.10.2014]

  (21) Registriandmete muutmist saab taotleda kuni andmete esitamise aasta 1. novembrini. Andmete esitamise aastale eelnenud aastate andmeid tagasiulatuvalt muuta ei saa.
[RT I, 07.10.2014, 8 - jõust. 10.10.2014]

  (3) Registriandmete muutmiseks esitab andmeandja andmete muutmise taotluse, mis sisaldab andmete esitaja nime, registrikoodi ja kontaktandmeid ning andmeid, mida soovitakse muuta.

  (4) Andmeandja on kohustatud esitama tegelikkusele vastavad andmed hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast lõikes 2 sätestatud teate saamist.
[RT I 2009, 45, 297 - jõust. 01.01.2010]

  (5) Registri volitatud töötleja on kohustatud registris andmed parandama viivituseta, kuid hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast õigete andmete saamist.
[RT I 2009, 45, 297 - jõust. 01.01.2010]

  (6) [Kehtetu - RT I 2009, 45, 297 - jõust. 01.01.2010]

  (7) Paragrahvis 9 nimetatud andmeid, mida eelmise kalendriaasta kohta esitatakse või muudetakse pärast 1. novembrit, ei arvestata § 6 lõike 2 punkti 1 alusel summeeritud andmetes.
[RT I 2009, 45, 297 - jõust. 01.01.2010]

§ 17.  Registriandmete arhiveerimine

  (1) Arhiivi kantakse registrist kustutatud aktuaalsuse kaotanud andmed. Registriandmed ja alusdokumendid arhiveeritakse digitaalselt ja säilitatakse „Arhiiviseaduses” sätestatud korras.
[RT I 2009, 45, 297 - jõust. 01.01.2010]

  (2) [Kehtetu - RT I 2009, 45, 297 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Arhiveeritud registriandmeid ja dokumente säilitatakse 7 aastat.

§ 18.  Juurdepääs registriandmetele

  (1) Registriandmed on avalikud valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele neile seadusega või seaduse alusel antud ülesannete täitmiseks.

  (2) Lõikes 1 nimetamata andmekasutajatele on avalikud § 9 lõike 1 punktide 1 ja 2 andmed, taaskasutusorganisatsiooniga lepingu kehtivuse aeg ning § 9 lõike 1 punktide 7–9 summeeritud andmed.
[RT I 2009, 45, 297 - jõust. 01.01.2010]

  (21) Registrisse kantud andmed avalikustatakse volitatud töötleja veebilehel masinloetaval kujul.
[RT I, 07.10.2014, 8 - jõust. 10.10.2014]

  (3) [Kehtetu - RT I 2009, 45, 297 - jõust. 01.01.2010]

  (4) [Kehtetu - RT I 2009, 45, 297 - jõust. 01.01.2010]

§ 19.  Registriandmete väljastamine ja väljastamise üle arvestuse pidamise kord

  (1) Registriandmete, sealhulgas registriarhiivi kantud registriandmete väljastamine toimub „Avaliku teabe seaduses” sätestatud korras.

  (2) Registriandmeid väljastatakse registrist tasuta, kui õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti.

  (3) [Kehtetu - RT I, 07.10.2014, 8 - jõust. 10.10.2014]

3. peatükk JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE JA REGISTRI LIKVIDEERIMINE 

§ 20.  Järelevalvet teostama õigustatud isikud ja järelevalve teostamise kord

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostab registri vastutav töötleja. Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele.

  (2) Järelevalve teostajal on õigus:
  1) tutvuda registrisse kantud andmetega ja neid tõendavate dokumentidega;
  2) siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse ja kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed;
  3) saada teavet andmete andmekogust väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Registri pidamisel puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalve teostaja ettekirjutuses nimetatud puudused järelevalve teostaja määratud tähtajaks.

§ 21.  Registri pidamise finantseerimine

  Registrit finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena registri volitatud töötleja eelarverealt.

§ 22.  Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus.

  (2) Registri likvideerimine toimub kooskõlas avaliku teabe seaduse nõuetega.
[RT I, 07.10.2014, 8 - jõust. 10.10.2014]

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 23.  „Riikliku pakendiregistri” andmed
[Kehtetu - RT I, 07.10.2014, 8 - jõust. 10.10.2014]

§ 24.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisad 1–5
[Kehtetud - RT I 2009, 45, 297 - jõust. 01.01.2010]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json