Teksti suurus:

Riigilõivuseaduse § 56 lõike 1 ja lisa 1 (1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2010 kehtinud redaktsioonis) põhiseaduslikkuse kontroll

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.11.2013
Avaldamismärge:RT I, 07.11.2013, 2

Riigilõivuseaduse § 56 lõike 1 ja lisa 1 (1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2010 kehtinud redaktsioonis) põhiseaduslikkuse kontroll

Vastu võetud 04.11.2013

RIIGIKOHUS

PÕHISEADUSLIKKUSE JÄRELEVALVE KOLLEEGIUM

KOHTUOTSUS

Eesti Vabariigi nimel

Kohtuasja number

3-4-1-33-13

Otsuse kuupäev

4. november 2013

Kohtukoosseis

Eesistuja Priit Pikamäe, liikmed Ott Järvesaar, Lea Laarmaa, Jaak Luik ja Jüri Põld

Kohtuasi

Riigilõivuseaduse § 56 lõike 1 ja lisa 1 (1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2010 kehtinud redaktsioonis) põhiseaduslikkuse kontroll osas, milles tsiviilasjas hinnaga üle 2 000 000 krooni kuni 2 500 000 krooni tuli hagiavalduselt tasuda riigilõivu 115 000 krooni

Menetluse alus

Harju Maakohtu 19. juuli 2013. aasta määrus tsiviilasjas nr 2-10-15802

Asja läbivaatamine   

Kirjalik menetlus

 

RESOLUTSIOON

Tunnistada, et riigilõivuseaduse (RT I 2006, 58, 439; RT I, 22.12.2010, 1) § 56 lõige 1 ja lisa 1 olid 1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2010 kehtinud redaktsioonis põhiseadusega vastuolus osas, milles tsiviilasjas hinnaga üle 2 000 000 krooni kuni 2 500 000 krooni tuli hagiavalduselt tasuda riigilõivu 115 000 krooni.

 

ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

1. Aktsiaselts TKE GRUPP (pankrotis) pankrotihaldur esitas 5. aprillil 2010 Harju Maakohtule tsiviilasjas nr 2-10-15802 hagi Gatsby OÜ, CRANBROOK OÜ (pankrotis), Osaühingu Lamaran Grupp, J. Krebetsi ja V. Liakhovitskiy vastu tehingute tühisuse tuvastamiseks või alternatiivselt tehingute kehtetuks tunnistamiseks tagasivõitmise korras. Hageja palus end menetlusabi korras vabastada hagi esitamisel riigilõivu tasumisest, kuna ta on pankrotivõlgnik ja seega maksejõuetu.

2. Harju Maakohus jättis 19. aprilli 2010. aasta määrusega hageja menetlusabi taotluse rahuldamata ja kohustas teda tasuma riigilõivu 115 000 krooni 20 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates. Kuivõrd hageja on hagis esitanud neli nõuet, millelt arvutatav hagihind on tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 125 ja § 134 lõike 1 kohaselt kokku 2 399 971 krooni 63 senti, siis tuleb riigilõivuseaduse (RLS) § 56 lõike 1 ja lisa 1 alusel tasuda hagi esitamisel riigilõivu 115 000 krooni.

3. Hageja esitas Harju Maakohtu 19. aprilli 2010. aasta määruse peale määruskaebuse, mille Tallinna Ringkonnakohus jättis 2. juunil 2010 rahuldamata. Hageja tasus 4. mail 2010 riigilõivu 1000 krooni ja 11. juunil 2010 lisaks 114 000 krooni.

4. Hageja esitas 18. aprillil 2013, menetluse ajal maakohtus, kohtule taotluse hagihinnalt makstud riigilõivu põhiseaduslikkuse kontrollimiseks, seaduspärase riigilõivu määramiseks ja enammakstud riigilõivu tagastamiseks. Hageja leidis Riigikohtu praktikast juhindudes, et riigilõivuseadus on põhiseadusega vastuolus osas, milles hagejat kohustati hagiavalduse esitamisel hagilt hinnaga 153 386 eurot 14 senti (2 399 971 krooni 63 senti) tasuma riigilõivu 7349 eurot 83 senti (115 000 krooni). Tasumisele kuuluvaks riigilõivuks tuleks lugeda praegu kehtiv riigilõiv 1600 eurot. Hageja palus tagastada enammakstud riigilõiv 5749 eurot 83 senti.

5. Harju Maakohus tunnistas 19. juuli 2013. aasta määrusega tsiviilasjas nr 2-10-15802 põhiseadusega vastuolus olevaks ja jättis kohaldamata RLS § 56 lõike 1 ja lisa 1 1. aprillist 2010 kuni 20. aprillini 2010 kehtinud redaktsioonis, mis koostoimes näevad ette kohustuse tasuda tsiviilasjas hinnaga kuni 2 500 000 krooni riigilõivu 115 000 krooni. Maakohus määras tasumisele kuuluvaks riigilõivuks kehtiva riigilõivuseaduse lisa 1 alusel 1600 eurot ja rahuldas hageja taotluse tagastada enamtasutud riigilõiv ning tagastas hagiavalduse esitamisel tasutud riigilõivust 5749 eurot 83 senti. Maakohus tugines oma määruses Riigikohtu riigilõivudealasele praktikale.

6. Harju Maakohtu määrus saabus Riigikohtusse 22. juulil 2013.

 

MENETLUSOSALISTE ARVAMUSED

7. Riigikogu põhiseaduskomisjon ja õiguskomisjon on seisukohal, et enne 1. juulit 2012 kehtinud riigilõivud olid põhiseaduse vastased.

8. Õiguskantsler leiab, et põhiseaduse § 15 lõike 1 esimese lause ning §-ga 11 ei ole kooskõlas hagiavalduse esitamise ajal kehtinud RLS § 56 lõige 1 koostoimes lisaga 1, mille alusel tuli tsiviilasjas hinnaga üle 2 000 000 krooni kuni 2 500 000 krooni maksta hagiavalduselt riigilõivu 115 000 krooni.

9. Justiitsminister leiab, et asjassepuutuvad sätted on põhiseadusega kooskõlas. Tsiviilasjades on riigilõivu üheks eesmärgiks riigi kohtupidamisele tehtavate kulutuste hüvitamine. Olemas on õiguslik mehhanism maksejõuetu isiku riigilõivu tasumisest täielikult või osaliselt vabastamiseks.

 

KOHALDAMATA JÄETUD SÄTTED

10. Riigilõivuseaduse (RT I 2006, 58, 439; RT I, 22.12.2010, 1) § 56 "Hagiavalduse, avalduse ja kaebuse läbivaatamine" lõige 1:

"Hagiavalduse esitamisel tasutakse riigilõivu lähtuvalt hagihinnast käesoleva seaduse lisa 1 järgi või kindla summana."

11. Lisa 1 riigilõivuseaduse juurde „Riigilõivu täismäärad avalduse esitamise eest tsiviilkohtumenetluses (kroonides)" (1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2010) väljavõte:

Tsiviilasja hind kuni, k.a   

Riigilõivu täismäär   

2 000 000

[---]

2 500 000

115 000

 

KOLLEEGIUMI SEISUKOHT

12. Säte, mille põhiseaduspärasust Riigikohus hindab, peab olema vaidluse lahendamisel asjassepuutuv (põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse (PSJKS) § 14 lõige 2).

13. Harju Maakohus tunnistas riigilõivuseaduse vaidlusalused sätted põhiseaduse vastaseks ja jättis kohaldamata 19. juuli 2013. aasta määrusega tsiviilasjas nr 2-10-15802, vaadates läbi ja rahuldades hageja 18. aprilli 2013. aasta avalduse tagastada hagiavalduselt enamtasutud riigilõiv ning tunnistada riigilõivumäär põhiseadusvastaseks. Hageja oli esitanud 5. aprillil 2010 Harju Maakohtule hagiavalduse ja tasunud hagihinnalt 2 399 971 krooni 63 senti riigilõivu 115 000 krooni.

14. Kolleegium leiab, et hageja avalduse lahendamise ajal Harju Maakohtus olid RLS § 56 lõige 1 ja lisa 1 alates 1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2010 kehtinud redaktsioonis asjassepuutuvad sätted osas, mis nägid ette, et hagiavalduselt hagihinnaga üle 2 000 000 krooni kuni 2 500 000 krooni tuli tasuda riigilõivu 115 000 krooni. Harju Maakohus on need riigilõivuseaduse sätted tunnistanud põhiseadusega vastuolus olevaks põhjendamatult kitsalt ajavahemiku osas 1. aprillist 2010 kuni 20. aprillini 2010. Riigilõivu määr 115 000 krooni hagi hinna puhul üle 2 000 000 krooni kuni 2 500 000 krooni kehtis 1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2010.

15. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tunnistas 12. septembri 2013. aasta otsusega asjas nr 3-4-1-18-13 praegu vaidlustatuga sama lõivumäära põhiseadusvastaseks. Seetõttu tunnistab kolleegium PSJKS § 15 lõike 1 punktile 5 tuginedes, et riigilõivuseaduse (RT I 2006, 58, 439; RT I, 22.12.2010, 1) § 56 lõige 1 ja lisa 1 olid 1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2010 kehtinud redaktsioonis põhiseadusega vastuolus osas, milles tsiviilasjas hinnaga üle 2 000 000 krooni kuni 2 500 000 krooni tuli hagiavalduselt tasuda riigilõivu 115 000 krooni.

Priit Pikamäe, Ott Järvesaar, Lea Laarmaa, Jaak Luik, Jüri Põld

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json