Teksti suurus:

Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja esemete kohta esitatavad nõuded, nende gruppide kohta esitatavad erinõuded ning nimetatud materjalide ja esemete ohutuse katsetamise meetodid

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.06.2023, 11

Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja esemete kohta esitatavad nõuded, nende gruppide kohta esitatavad erinõuded ning nimetatud materjalide ja esemete ohutuse katsetamise meetodid1

Vastu võetud 03.11.2014 nr 93
RT I, 07.11.2014, 2
jõustumine 13.12.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021
09.06.2023RT I, 13.06.2023, 716.06.2023

Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 31 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määruses kehtestatakse toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja esemete kohta esitatavad nõuded, toiduga kokku puutuda lubatud keraamilise eseme kohta esitatavad erinõuded ja nimetatud eseme ohutuse katsetamise meetod, toiduga kokku puutuda lubatud plastmaterjali ja -eseme ohutuse katsetamise meetod ning toiduga kokku puutuda lubatud regenereeritud tsellulooskile kohta esitatavad erinõuded.

§ 2.   Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja esemete kohta esitatavad nõuded

  Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja esemete suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 80/590/EMÜ ja 89/109/EMÜ, (ELT L 338, 13.11.2004, lk 4–17) ja muude asjakohaste õigusaktide sätteid.

§ 3.   Keraamilise eseme kohta esitatavad erinõuded ja keraamilise eseme ohutuse katsetamise meetod

  (1) Keraamiline ese on ese, mis on vormitud kõrge savi- või silikaadisisaldusega anorgaaniliste ainete segust, millele võib olla lisatud vähesel hulgal orgaanilisi aineid, ning mis on vormi säilitamiseks põletatud. Keraamiline ese võib olla kaetud glasuuriga, maalitud glasuuripealse värviga või olla muul moel kaunistatud.

  (2) Paragrahvide 3 ja 4 nõudeid kohaldatakse toiduga kokkupuutumiseks ette nähtud või toiduga juba kokkupuutuva ja selleks otstarbeks ettenähtud keraamilise eseme suhtes.

  (3) Keraamilisest esemest tohib pliid ja kaadmiumi migreeruda järgmistes kogustes:
  1) esemest, mida ei saa täita vedelikuga või mille sügavus madalaimast punktist ülaserva läbiva horisontaalse tasapinnani on kuni 25 mm – pliid kuni 0,8 mg/dm2 ja kaadmiumi kuni 0,07 mg/dm2;
  2) keedu- ja küpsetusnõust ning pakendamiseks ja säilitamiseks ettenähtud üle 3-liitrise mahuga esemest – pliid kuni 1,5 mg/l ja kaadmiumi kuni 0,1 mg/l;
  3) punktides 1 ja 2 nimetamata täidetavast esemest – pliid kuni 4,0 mg/l ja kaadmiumi kuni 0,3 mg/l.

  (4) Keraamiline ese on nõuetekohane ka juhul, kui sellest migreeruv plii- või kaadmiumikogus ületab lubatud piirnormi kuni 50%, kuid kolme muu sama kuju, mõõtmete, glasuuri ja kaunistusega keraamilise eseme katsetamisel saadud keskmine plii- või kaadmiumikogus on lubatud piirides.

  (5) Kui keraamiline ese koosneb kaanest ja anumast, katsetatakse anuma ja kaane sisepinda ühesugustes tingimustes eraldi. Migreerunud aine kogused liidetakse ja väljendatakse anuma pindala- või mahuühiku kohta.

  (6) Keraamilisest esemest toitu migreeruvat plii- ja kaadmiumikogust määratakse lisas 1 sätestatud keraamilise eseme ohutuse katsetamise meetodi kohaselt.

§ 4.   Keraamilise eseme nõuetele vastavust tõendavad dokumendid

  (1) Keraamiline ese on turustamisetapis, kaasa arvatud jaekaubandus, varustatud vastavusdeklaratsiooniga, mille väljastab valmistaja või Euroopa Liidu liikmesriigis asutatud müüja ning mis sisaldab järgmist teavet:
  1) keraamilise eseme valmistaja ja selle Euroopa Liidu tolliterritooriumile importija nimi ja aadress;
  2) eset identifitseerivad andmed;
  3) vastavusdeklaratsiooni väljaandmise kuupäev;
  4) kinnitus, et keraamiline ese vastab selles määruses sätestatud nõuetele ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1935/2004 sätestatud nõuetele.

  (2) Lõikes 1 sätestatud nõuet ei kohaldata keraamilise eseme suhtes, mis on kokkupuutes toiduga.

  (3) Vastavusdeklaratsioon võimaldab kergesti identifitseerida eset, mille kohta see on välja antud, ning seda uuendatakse juhul, kui olulised muutused valmistamises toovad kaasa muutusi plii ja kaadmiumi migratsioonis.

  (4) Põllumajandus- ja Toiduameti nõudmise korral esitab lõike 1 punktis 1 nimetatud valmistaja või importija dokumendid, mis tõendavad keraamilise eseme vastavust § 3 lõikes 3 sätestatud plii ja kaadmiumi migratsiooni piirmääradele. Nimetatud dokumendid sisaldavad andmeid analüüsitulemuste ja katsetingimuste kohta ning katse teinud labori nime ja aadressi.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 5.   Regenereeritud tsellulooskile kohta esitatavad erinõuded

  (1) Regenereeritud tsellulooskile, sealhulgas tsellofaan, (edaspidi tsellulooskile) on õhuke lehtmaterjal, mis valmistatakse korduvkasutuseta puidust või puuvillast toodetud puhastatud tselluloosist ning millele lisatakse asjaomaseid aineid vajalike tehniliste omaduste saamiseks. Tsellulooskile võib olla kaetud kas ühelt või mõlemalt poolt.

  (2) Paragrahvide 5 ja 6 nõudeid kohaldatakse tsellulooskile suhtes, mis on ette nähtud toiduga kokkupuutumiseks või puutub toiduga kokku oma kasutusotstarbest lähtuvalt ja mis moodustab sellisena valmismaterjali või -eseme või osa muud materjali sisaldavast valmismaterjalist või -esemest. Paragrahvide 5 ja 6 nõudeid ei kohaldata tsellulooskestade suhtes.

  (3) Lõikes 2 nimetatud tsellulooskile tüübid on järgmised:
  1) kattekihita tsellulooskile;
  2) kattekihiga tsellulooskile, mille kattekiht on saadud tselluloosist;
  3) kattekihiga tsellulooskile, mille kattekiht koosneb plastist.

  (4) Tsellulooskile valmistamisel kasutatakse aineid ja ainerühmi järgmiselt:
  1) lõike 3 punktides 1 ja 2 nimetatud tsellulooskile valmistamisel võib kasutada lisas 2 loetletud aineid ja ainerühmi, arvestades lisas 2 toodud piirangutega;
  2) lõike 3 punktis 3 nimetatud tsellulooskile valmistamisel võib enne kattekihi lisamist kasutada lisas 2 loetletud aineid ja ainerühmi, arvestades lisas 2 toodud piirangutega;
  3) lõike 3 punktis 3 nimetatud tsellulooskile kattekihi valmistamisel võib kasutada komisjoni määruse (EL) nr 10/2011 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta (ELT L 12, 15.1.2011, lk 1–89) lisas 1 loetletud aineid ja ainerühmi, arvestades nimetatud lisas toodud piirangutega.

  (5) Tsellulooskile valmistamisel kasutatavad ained on puhtuskriteeriumide poolest hea tehnilise kvaliteediga.

  (6) Lõike 3 punktis 3 nimetatud tsellulooskile vastab komisjoni määruse (EL) nr 10/2011 artiklites 12, 17 ja 18 sätestatud nõuetele.

  (7) Lisaks lisas 2 loetletud ainetele ja ainerühmadele võib lõike 3 punktides 1 ja 2 nimetatud tsellulooskile koostises esineda ka värv- või kleepaineid, kuid nende ainete jääke ei tohi olla toidus valideeritud analüüsimeetodiga avastataval määral.

  (8) Tsellulooskile toiduga kokkupuutuv pind on ilma trükivärvita.

  (9) Kui nähakse ette kasutuse eritingimused, märgistatakse tsellulooskile asjakohaselt.

§ 6.   Tsellulooskile vastavusdeklaratsioon

  (1) Tsellulooskile on turustamisetapis, välja arvatud jaekaubandus, varustatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1935/2004 artikli 16 lõikes 1 sätestatud nõuete kohase vastavusdeklaratsiooniga.

  (2) Lõikes 1 sätestatud nõuet ei kohaldata tsellulooskile suhtes, mis on kokkupuutes toiduga või mille väliskuju järgi saab üheselt otsustada, et see on ette nähtud toiduga kokkupuutumiseks.

§ 7.   Plastmaterjali ja -eseme ohutuse katsetamise meetod

  Komisjoni määruse (EL) nr 10/2011 artikli 2 lõikes 1 nimetatud plastmaterjalist ja -esemest migreeruvat ainekogust määratakse samas määruses sätestatud asjakohaste nõuete kohaselt.
[RT I, 13.06.2023, 7 - jõust. 16.06.2023]

§ 8.   Määruse rakendamine

  Komisjoni määruse (EL) nr 10/2011 artiklis 16 nimetatud dokumendid plastmaterjali ja -eseme kohta, mis on turule viidud enne 1. jaanuari 2016. a, võivad sisaldada lisas 3 sätestatud plastmaterjali ja -eseme ohutuse katsetamise meetodi abil saadud andmeid.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 13. detsembril 2014. a.


1 Nõukogu direktiiv 82/711/EMÜ, millega sätestatakse toiduga kokkupuutumiseks mõeldud plastmaterjalide ja -esemete koostisainete migratsiooni testimiseks vajalikud põhireeglid (EÜT L 297, 23.10.1982, lk 26–30), muudetud direktiividega 93/8/EMÜ (EÜT L 90, 14.04.1993, lk 22–25), 97/48/EÜ (EÜT L 222, 12.08.1997, lk 10–15); nõukogu direktiiv 84/500/EMÜ toiduainetega kokkupuutumiseks ettenähtud keraamikatooteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 277, 20.10.1984, lk 12–16), muudetud direktiiviga 2005/31/EÜ (ELT L 110, 30.04.2005, lk 36–39); nõukogu direktiiv 85/572/EMÜ, millega sätestatakse toiduga kokkupuutumiseks mõeldud plastmaterjalide ja -esemete koostisainete migratsiooni testimiseks kasutatavate mudelainete nimekiri (EÜT L 372, 31.12.1985, lk 14–21), muudetud direktiiviga 2007/19/EÜ (ELT L 91, 31.03.2007, lk 17–36), määrusega (EÜ) nr 10/2011 (ELT L 12, 15.01.2011, lk 1–89); komisjoni direktiiv 2007/42/EÜ toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud regenereeritud tsellulooskilest materjalide ja esemete kohta (ELT L 172, 30.06.2007, lk 71–82).

Lisa 1 Keraamilise eseme ohutuse katsetamise meetod

Lisa 2 Tsellulooskile valmistamisel kasutada lubatud ainete loetelu

Lisa 3 Plastmaterjali ja -eseme ohutuse katsetamise meetod

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json