Teksti suurus:

Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.11.2014
Avaldamismärge:RT I, 07.11.2014, 3

Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 03.11.2014 nr 63

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 42 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruses nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 18 järgmises sõnastuses:

„18) tervisetõend.”;

2) paragrahv 83 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 83. Hambaravikaardi andmete koosseis

(1) Hambaravikaardile märgitakse:
1) tervishoiuteenuse osutaja nimi, eriala, registreerimisnumber ja kontaktandmed;
2) tervishoiuasutuse nimi, registrikood, tegevusloa number ja kontaktandmed;
3) patsiendi isikukood, nimi, sugu, sünniaeg, elukoha ja töökoha andmed;
4) suunamisega seotud andmed;
5) üldanamneesi andmed;
6) suu- ja hammaskonna anamneesi andmed;
7) hambaravi visiidiga seotud andmed;
8) manustatud ravimite andmed;
9) hambaravi kiinilise vaatluse andmed;
10) patsiendi ravi kokkuvõte;
11) andmed väljastatud dokumentide kohta;
12) ravijärgsed soovitused;
13) edasi suunamise andmed;
14) vastuvõtule pöördumise andmed;
15) märkused.

(2) Hambaravikaardis kasutatavate hammaste staatusmärgid on järgmised:
1) [ ] – terve hammas (väli puhas);
2) - – suhu lõikumata hammas;
3) = – sünnipäraselt puuduv hammas;
4) X – eemaldatud hammas;
5) 0 – suhu lõikuv hammas;
6) Pt – juurepõletik;
7) JT – juuretäidis;
8) C – kaaries;
9) R – hambajuur.

(3) Hambaravikaardis kasutatakse järgmist hambapindade numeratsiooni:
1) 1 – oklusaalne pind, fronthammastel foramen caecum ja lõikeserv;
2) 2 – mediaalne pind;
3) 3 – vestibulaarne, labiaalne, bukaalne pind;
4) 4 – distaalne pind;
5) 5 – palatinaalne, lingvaalne pind;
6) 6 – hambakaela piirkond;
7) 7 – hamba juure pind;
8) kr – ülesehitus.

(4) Hambaravikaardis kasutatavad lühendite märgistused materjalide kohta on järgmised:
1) A – amalgaam;
2) K – komposiit;
3) KI – klaasionomeer;
4) Ko – kompomeer;
5) AT – ajutine täidis.

(5) Hambaravikaardis kasutatavad proteetika lühendite märgistused on järgmised:
1) Kr – kroon;
2) MkKr – metallokeraamiline kroon;
3) TH – tihvthammas;
4) IMP – implantaat;
5) F – fassett.”;

3) määruse 3. peatükki täiendatakse 15. jaoga järgmises sõnastuses:

15. jagu
Tervisetõend

§ 10611. Tervisetõend

(1) Tervisetõend on tervishoiuteenuse osutaja koostatud dokument, millega tervisekontrolli tegija tõendab tervisetõendi taotleja terviseseisundit vastava kasutusala tingimuste ulatuses.

(2) Tervisetõendiga kinnitatakse tervisekontrolli alusel tehtud otsus tervisetõendi taotleja terviseseisundi kohta vastava valdkonna sätestatud kriteeriumite täitmise ja tegevusi takistavate tervisehäirete puudumise ja haigustest tingitud õnnetusjuhtumite vältimise või neist põhjustatud kahjude vähenemise osas.

(3) Tervisekontrollis tehtavad uuringud sätestatakse tervisetõendi väljastamist reguleerivas õigusaktis, tuginedes käesoleva määruse §-s 10616 esitatud uuringute loetelule.

(4) Tervisetõend väljastatakse käesoleva määruse lisas 33 esitatud andmekoosseisu alusel.

(5) Tervisetõendina ei käsitleta teisi tervishoiuteenuse osutamise kohta koostatud dokumente, mis tõendavad isiku terviseseisundit.

§ 10612. Tervisetõendi väljastaja

(1) Tervisetõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja.

(2) Tervisetõendi väljastajal on õigus keelduda tervisetõendi koostamisest, kui tal on põhjendatud kahtlus, et tervisetõendi taotleja on jätnud tervisetõendi väljastamisel olulist tähtsust omada võivad asjaolud avaldamata.

§ 10613. Tervisedeklaratsioon

(1) Tervisetõendi koostamise aluseks on tervisedeklaratsioon, mille tervisetõendi taotleja esitab tervisetõendi koostajale.

(2) Tervisetõendi taotleja saab tervisedeklaratsiooni koostada ja tervisetõendi koostajale esitada elektroonselt tervise infosüsteemi vahendusel vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 2 alusel kehtestatud andmekoosseisule või paberil vastavalt määruse lisas 34 esitatud andmekoosseisule.

(3) Töötajate tervisekontrolli raames täidetav töötaja tervisedeklaratsioon koostatakse töötervishoiu ja tööohutuse seadus § 13 lõike 7 alusalusel kehtestatud andmekoosseisule.

§ 10614. Tervisetõendi koostamine ja edastamine

(1) Tervisetõend koostatakse ja vormistatakse elektroonselt tervise infosüsteemi vahendusel või vormistatakse otsus paberkandjal.

(2) Tervisetõend edastatakse tervisetõendi taotleja poolt viidatud asutusele elektroonselt tervise infosüsteemi vahendusel või väljastatakse tervisetõendi taotlejale tervisetõendi koostaja poolt allkirjastatuna paberil.

(3) Tervisetõendi võib koostada ja vormistada paberkandjal kui objektiivsetel põhjustel pole võimalik infosüsteeme kasutada. Paberkandjal koostatud ja väljastatud tervisetõendi otsus tuleb tõendi koostaja poolt digiteerida ja edastada tervise infosüsteemi mõistliku aja jooksul alates tõendi väljastamisest.

(4) Tervisetõendi kehtivusaeg võib olla tõendi väljastamist reguleerivas õigusaktis ette nähtud tähtajast lühem, kui tõendi väljastaja peab põhjendatuks tähtaega lühendada, arvestades tervisetõendi taotleja vanust, kaasuvaid haiguseid ja uuringute tulemusi.

§ 10615 Tervisetõendi muutmine

(1) Tervishoiuteenuse osutaja võib absoluutse meditsiinilise vastunäidustuse ilmnemisel kehtiva tervisetõendi otsust muuta.

(2) Kehtiva tervisetõendi otsust võib muuta ainult patsiendi tervisekontrolli käigus, teavitades sellest patsienti ja selgitades tervisetõendi otsuse muutmise aluseks olevaid asjaolusid.

§ 10616. Tervisetõendi väljastamiseks tehtavad terviseuuringud, vaatlused ja analüüsid

(1) Tervisetõendi väljastamiseks tehakse terviseuuringud järgmisest loetelust vastava valdkonna seatud nõuete alusel:
1) arteriaalse vererõhu mõõtmine;
2) nägemisteravuse kontroll ja vaatevälja hindamine;
3) veresuhkru analüüs, välja arvatud juhul, kui tõendi taotlejale on vastav uuring viimase aasta jooksul tehtud ja selle kohta on olemas teave tervise infosüsteemis;
4) objektiivne leid organsüsteemide kaupa;
5) hemogramm viieosalise leukogrammiga, välja arvatud juhul, kui tõendi taotlejale on vastav uuring viimase aasta jooksul tehtud ja selle kohta on olemas teave tervise infosüsteemis;
6) röntgenülesvõte rindkere piirkonnast, välja arvatud juhul, kui tõendi taotlejale on vastav uuring viimase kahe aasta jooksul tehtud ja selle kohta on olemas teave tervise infosüsteemis;
7) audiomeetria, välja arvatud juhul, kui tõendi taotlejale on vastav uuring viimase kolme aasta jooksul tehtud ja selle kohta on olemas teave tervise infosüsteemis;
8) kompuuterperimeetria, välja arvatud juhul, kui tõendi taotlejale on vastav uuring viimase kahe aasta jooksul tehtud ja selle kohta on olemas teave tervise infosüsteemis;
9) elektrokardiograafia, välja arvatud juhul, kui tõendi taotlejale on vastav uuring viimase kahe aasta jooksul tehtud ja selle kohta on olemas teave tervise infosüsteemis;
10) elektrokardiograafia koormustest, välja arvatud juhul kui tõendi taotlejale on vastav uuring viimase kolme aasta jooksul tehtud ja selle kohta on olemas teave tervise infosüsteemis;
11) uuring nakkushaiguste tekitajate suhtes, välja arvatud juhul, kui tõendi taotlejale on vastav uuring viimase aasta jooksul tehtud ja selle kohta on olemas teave tervise infosüsteemis.”;

4) määrust täiendatakse lisadega 33 ja 34, mis on esitatud käesoleva määruse lisadena 1 ja 2.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määruse § 1 punkt 2 jõustub 1. juulil 2015. a.

Urmas Kruuse
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Tervisetõend

Lisa 2 Tervisedeklaratsioon

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json