Teksti suurus:

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.11.2017
Avaldamismärge:RT I, 07.11.2017, 1

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” muutmine

Vastu võetud 02.11.2017 nr 83

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 64 lõike 4 ja täitemenetluse seadustiku § 211 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruses nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 6 asendatakse sõnad „Nordea Bank AB Eesti filiaalis” sõnadega „Luminor Bank AS-is”;

2) paragrahvi 4 lõike 4 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „Kaitseministeeriumil” tekstiosaga „, Rahandusministeeriumil”;

3) paragrahvi 5 lõiked 10 ja 11 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 12 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Riigimetsa Majandamise Keskus kannab metsaseaduse § 48 lõike 5 alusel riigieelarvesse kandmisele kuuluva summa Keskkonnaministeeriumi e-kontole viie tööpäeva jooksul Vabariigi Valitsuse otsuse jõustumisest arvates, kui Vabariigi Valitsus ei otsusta teisiti. Kassalise teenindamise valdkonna eest vastutav minister võib Keskkonnaministeeriumi põhjendatud taotlusel lubada nimetatud summa tasuda täielikult või osaliselt pärast nimetatud tähtaega, kuid mitte hiljem kui eelarveaasta 5. detsembriks;”;

5) paragrahvi 18 lõigetest 3 ja 5 jäetakse välja sõnad „mitme erineva riigieelarve klassifikaatori alt ja”;

6) paragrahvi 38 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(38) Rahandusministeerium maksab perioodide 2009–2014 ja 2014–2021 Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismide vastavates rakendusmäärustes nõutud e-kontodel hoitavalt rahalt intressi määras, mida Rahandusministeerium teenib kontsernikonto üleööhoiuselt krediidiasutuses, kus nimetatud vahendeid hoitakse likviidsuse tagamiseks.”.

§ 2.   Määruse jõustumine

Määruse § 1 punkti 1 rakendatakse alates 2017. aasta 1. oktoobrist.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json