Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 70 „Erihoolekandeteenuse järjekorra pidamise kord ja nõuded” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.11.2017
Avaldamismärge:RT I, 07.11.2017, 3

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 70 „Erihoolekandeteenuse järjekorra pidamise kord ja nõuded” muutmine

Vastu võetud 02.11.2017 nr 40

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 76 lõike 2 alusel.

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruses nr 70 „Erihoolekandeteenuse järjekorra pidamise kord ja nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse sõna „isikute” järel tekstiosaga „ning „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine” meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks” tegevuse 2.5.1 „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine” raames loodud uute teenusekohtade”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse punktidega 4–8 järgmises sõnastuses:

„4) isikud, kellele erihoolekandeteenuse osutamine lõpetatakse teenuseosutaja tegevusloa lõpetamise tõttu;
5) isikud, kellele osutatakse erihoolekandeteenust või kes on erihoolekandeteenuse saamise järjekorras ja kes vajavad pärast erihoolekandeteenuse vajaduse ümberhindamist teist erihoolekandeteenust;
6) isikud, kes saavad erihoolekandeteenust kohtumääruse alusel ning vajavad pärast nimetatud teenuse osutamise lõppemist erihoolekandeteenust;
7) isikud, kes saavad sundravi või tahtevastast ravi ning vajavad pärast nimetatud teenuse osutamise lõppemist erihoolekandeteenust;
8) isikud, kelle erihoolekandeteenuse vajadus on tuvastatud sarnast tegevust soodustavas Euroopa Liidu toetusest kaasrahastatavas projektis osalemise käigus või kellele erihoolekandeteenuse osutamine lõpetati sarnast tegevust soodustavas Euroopa Liidu toetusest kaasrahastatavas projektis osalemise tõttu.”;

3) määrust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

§ 31. Erihoolekandeasutuste reorganiseerimise raames loodud uutele teenusekohtadele suunamine

(1) Sotsiaalkindlustusamet peab eraldi erihoolekandeteenuste järjekorda „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine” meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks” tegevuse 2.5.1 „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine” raames loodud uute teenusekohtade osas, mille teenuseosutaja on loonud konkreetsete isikute jaoks.

(2) Sotsiaalkindlustusamet suunab erihoolekandeteenust saama õigustatud isiku taotletud teenust saama nimekirja alusel, mille teenuseosutaja on esitanud vähemalt kolm kuud enne teenuse osutamise alustamist.”.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json