Teksti suurus:

Kaitselennunduse õhusõidukite registri põhimäärus

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 07.11.2019, 1

Kaitselennunduse õhusõidukite registri põhimäärus

Vastu võetud 05.11.2019 nr 22

Määrus kehtestatakse lennundusseaduse § 221 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Registri ametlik nimetus

  (1) Registri ametlik nimetus on kaitselennunduse õhusõidukite register (edaspidi register).

  (2) Registri ingliskeelne nimetus on Register of Military Aircraft.

§ 2.  Registri eesmärk

  Registri eesmärk on Kaitseväe ja Kaitseliidu ülesannete täitmiseks kasutatavate mehitatud ja mehitamata õhusõidukite (edaspidi õhusõiduk) üle arvestuse pidamine.

§ 3.  Registriandmete õiguslik tähendus

  Registrisse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

§ 4.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Kaitseministeerium.

  (2) Registri volitatud töötleja on Kaitsevägi.

  (3) Kaitseliidu valduses olevate mehitamata õhusõidukite registri volitatud töötleja on Kaitseliit.

2. peatükk Registri ülesehitus 

§ 5.  Registri pidamine ja ülesehitus

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise digitaalse andmekoguna.

  (2) Register koosneb kahest alamregistrist:
  1) mehitatud õhusõidukite register;
  2) mehitamata õhusõidukite register.

  (3) Mehitamata õhusõidukite register koosneb kahest alamregistrist:
  1) Kaitseväe valduses olevate mehitamata õhusõidukite register;
  2) Kaitseliidu valduses olevate mehitamata õhusõidukite register.

  (4) Lõikes 2 nimetatud alamregistrid koosnevad:
  1) digitaalregistrist;
  2) digitaalarhiivist.

§ 6.  Registriandmete kaitse

  (1) Mehitatud õhusõidukite registri ja Kaitseliidu valduses olevate mehitamata õhusõidukite registri turbeaste on keskmine (M) ja registri turvaklass on K2T2S2.

  (2) Kaitseväe valduses olevate mehitamata õhusõidukite registri turvalisuse tagamisel kohaldatakse riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses ja selle alusel antud õigusaktides elektroonilisele teabeturbele sätestatud nõudeid.

3. peatükk Registriandmete koosseis 

§ 7.  Mehitatud õhusõidukite registri andmed

  (1) Mehitatud õhusõidukite registrisse kantakse mehitatud õhusõiduki kohta järgmised andmed:
  1) tüüp;
  2) registreerimisnumber;
  3) registreerimise kuupäev;
  4) seerianumber;
  5) valmistamisaasta;
  6) maksimaalne lubatud stardimass;
  7) maksimaalne lubatud reisijate arv;
  8) valmistaja ja valmistajariik;
  9) varasem registreerimisnumber;
  10) lennukõlblikkuse sertifikaadi kehtivusaeg;
  11) mootori tüüp ning mootorite ja propellerite arv;
  12) kategooria ja kasutamise eesmärk;
  13) omaniku andmed, kui õhusõiduk on antud Kaitseväe kasutusse;
  14) registrist kustutamise kuupäev ja põhjus;
  15) märkused.

  (2) Lisaks lõikes 1 sätestatule kantakse registrisse õhusõiduki lennukõlblikkuse kontrollimise komisjoni protokollid õhusõiduki esmase ja jätkuva lennukõlblikkuse kontrollimise kohta.

§ 8.  Mehitamata õhusõidukite registri andmed

  (1) Mehitamata õhusõidukite registrisse kantakse I kategooria mehitamata õhusõiduki kohta järgmised andmed:
  1) tüüp;
  2) registreerimisnumber;
  3) registreerimise kuupäev;
  4) seerianumber;
  5) valmistamisaasta;
  6) maksimaalne lubatud stardimass;
  7) valmistaja ja valmistajariik;
  8) valdaja andmed;
  9) registrist kustutamise kuupäev ja põhjus;
  10) märkused.

  (2) Lisaks lõikes 1 sätestatule kantakse registrisse I kategooria mehitamata õhusõiduki hoolduspäeviku väljavõte ja lennutundide arv, kui mehitamata õhusõiduki eluiga on pikem kui üks aasta.

  (3) Mehitamata õhusõidukite registrisse kantakse II kategooria mehitamata õhusõiduki kohta järgmised andmed:
  1) tüüp;
  2) registreerimisnumber;
  3) registreerimise kuupäev;
  4) seerianumber;
  5) valmistamisaasta;
  6) maksimaalne lubatud stardimass;
  7) valmistaja ja valmistajariik;
  8) lennukõlblikkuse sertifikaadi kehtivusaeg, kui sertifikaat on nõutav;
  9) valdaja andmed;
  10) täiendava funktsiooni kirjeldus;
  11) registrist kustutamise kuupäev ja põhjus;
  12) märkused.

  (4) Lisaks lõikes 3 sätestatule kantakse registrisse II kategooria mehitamata õhusõiduki hoolduspäeviku väljavõte ja lennutundide arv, kui lennukõlblikkuse sertifikaat ei ole nõutav. Kui lennukõlblikkuse sertifikaat on nõutav, kantakse registrisse õhusõiduki lennukõlblikkuse kontrollimise komisjoni protokollid õhusõiduki esmase ja jätkuva lennukõlblikkuse kontrollimise kohta.

  (5) Mehitamata õhusõidukite registrisse kantakse III kategooria mehitamata õhusõiduki kohta järgmised andmed:
  1) tüüp;
  2) registreerimisnumber;
  3) registreerimise kuupäev;
  4) seerianumber;
  5) valmistamisaasta;
  6) maksimaalne lubatud stardimass;
  7) valmistaja ja valmistajariik;
  8) lennukõlblikkuse sertifikaadi kehtivusaeg;
  9) valdaja andmed;
  10) omaniku andmed, kui õhusõiduk on antud Kaitseväe kasutusse;
  11) täiendava funktsiooni kirjeldus;
  12) registrist kustutamise kuupäev ja põhjus;
  13) märkused.

  (6) Lisaks lõikes 5 sätestatule kantakse registrisse õhusõiduki lennukõlblikkuse kontrollimise komisjoni protokollid III kategooria mehitamata õhusõiduki esmase ja jätkuva lennukõlblikkuse kontrollimise kohta.

§ 9.  Registriandmete kopeerimine

  Volitatud töötleja teeb registrist vähemalt üks kord kuus digitaalse varukoopia, mida hoitakse kahjustumise eest kaitstud kohas. Varukoopia võib kustutada või hävitada vähemalt kolme kuu möödumisel koopia tegemisest arvates.

4. peatükk Andmete esitamine ja kandmine registrisse 

§ 10.  Andmete esitaja

  (1) Mehitatud õhusõidukite registrile esitavad andmeid:
  1) Kaitsevägi ja selle struktuuriüksused;
  2) Kaitseliit ja selle struktuuriüksused.

  (2) Kaitseväe valduses olevate mehitamata õhusõidukite registrile esitavad andmeid Kaitsevägi ja selle struktuuriüksused.

  (3) Kaitseliidu valduses olevate mehitamata õhusõidukite registrile esitavad andmeid Kaitseliit ja selle struktuuriüksused.

§ 11.  Andmevahetus

  Registril puudub andmevahetus teiste isikute ja asutuste andmekogudega, samuti registri alamregistrite vahel.

§ 12.  Registritoimingud

  (1) Registritoimingud on:
  1) andmete registrisse kandmine;
  2) andmete muutmine;
  3) andmete kustutamine.

  (2) Registritoiminguid teeb volitatud töötleja.

  (3) Registris säilitatakse toimingu tegemisest arvates kolme aasta jooksul registritoimingute kohta järgmised andmed:
  1) registritoimingu tegija ees- ja perekonnanimi;
  2) registritoimingu kuupäev ja kellaaeg;
  3) registritoimingu liik.

  (4) Registri volitatud töötleja teeb registritoimingu kümne tööpäeva jooksul andmete saamisest arvates.

§ 13.  Registritoimingu alusdokumendid

  (1) Registritoimingu alusdokument on õhusõidukit iseloomustav ja selle käitamist kajastav kirjalik dokument.

  (2) Registritoimingute alusdokumentide üle peetakse arvestust registri volitatud töötleja dokumendihaldussüsteemis või registris.

§ 14.  Andmete õigsus

  (1) Registrikande õigsuse eest vastutab volitatud töötleja.

  (2) Registrikande alusdokumentides sisalduvate andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

§ 15.  Andmete muutmine

  Volitatud töötleja võib andmeid muuta:
  1) andmete parandamiseks;
  2) uute andmete registrisse kandmiseks;
  3) kande alusdokumendis sisalduvate andmete muutumisel;
  4) kande alusdokumendis sisalduvate andmete kehtivuse tähtaja möödumisel;
  5) muul õigusaktist tuleneval põhjusel.

§ 16.  Andmete parandamine

  (1) Registriandmetes vea tuvastamisel või veast teadasaamisel on volitatud töötleja kohustatud pärast andmete kontrollimist ja vea tuvastamist vea parandama.

  (2) Volitatud töötlejal on õigus vea tuvastamiseks ja parandamiseks pöörduda andmete esitaja poole.

  (3) Andmete esitaja on kohustatud esitama tegelikkusele ja õigusaktide nõuetele vastavad andmed viie tööpäeva jooksul lõikes 2 sätestatud pöördumisest arvates.

§ 17.  Andmete kustutamine

  (1) Andmed kustutatakse registrist ja kantakse digitaalarhiivi, kui:
  1) õhusõiduk tunnistatakse lennukõlbmatuks;
  2) õhusõiduk hävib või lammutatakse;
  3) õhusõiduk kaob jäljetult ja kadumisest on möödunud vähemalt kolm kuud;
  4) õhusõiduk võõrandatakse;
  5) õhusõiduk kantakse lennundusseaduse §-s 16 nimetatud registrisse;
  6) Kaitsevägi või Kaitseliit lõpetavad õhusõiduki kasutamise.

  (2) Lisaks lõikes 1 sätestatule kustutatakse digitaalregistrist andmed ja kantakse alamregistri digitaalarhiivi, kui õhusõiduki andmed kantakse teise alamregistrisse.

  (3) Digitaalarhiivi kantud andmed võib volitatud töötleja kanda tagasi digitaalregistrisse, kui:
  1) andmete kustutamine on tühine;
  2) õhusõiduk, mille andmed kustutati, on muutunud uuesti registriobjektiks;
  3) õhusõiduk, mille andmed kustutati, soovitakse uuesti vastavasse alamregistrisse kanda;
  4) andmed on kustutatud ekslikult.

  (4) Kustutatud andmeid säilitatakse vähemalt kümme aastat nende digitaalarhiivi kandmisest arvates. Kustutatud andmetele tagab volitatud töötleja juurdepääsu ühe aasta jooksul nende kustutamisest arvates.

5. peatükk Juurdepääs registri andmetele 

§ 18.  Juurdepääsuõigus digitaalregistri ja -arhiivi andmetele

  (1) Registrisse kantud või sealt kustutatud andmetele on juurdepääs asutusel või isikul, kellel on selleks seadusest või seaduse alusel antud õigusaktist tulenev õigus.

  (2) Kaitseväe valduses olevate mehitamata õhusõidukite registri andmeid, mis kogumina või üksikult moodustavad riigisaladuse, salastatakse, kasutatakse ning kaitstakse riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusega ning selle alusel antud õigusaktidega sätestatud korras.

  (3) Juurdepääs digitaalregistri ja -arhiivi registriandmetele võimaldatakse autentimise teel või väljavõttena digitaalregistrist või -arhiivist.

§ 19.  Juurdepääsu andmine

  (1) Digitaalregistri ja -arhiivi andmetele tagatakse juurdepääs autentimise teel vastutava ja volitatud töötleja ametnikule või töötajale, kellele vastav õigus on antud ametijuhendi või haldusakti alusel.

  (2) Digitaalregistrist ja -arhiivist väljastatakse andmeid valitsusasutusele ning kohaliku omavalitsuse asutusele, kui seda on vaja õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks.

  (3) Lõikes 2 nimetatud valitsusasutus ja kohaliku omavalitsuse asutus peab esitama volitatud töötlejale kirjaliku taotluse, milles tuleb välja tuua vähemalt järgmised andmed:
  1) taotluse esitaja nimi;
  2) taotluse esitaja postiaadress ja e-posti aadress;
  3) taotluse allkirjastaja ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
  4) juurdepääsuõiguse vajaduse põhjendus ning viide andmete saamise aluseks olevale õigusaktile ja sättele;
  5) selle isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood ning ameti- või töökoht, kellele juurdepääsuõigust taotletakse;
  6) kirjeldus või loetelu andmetest, millele juurdepääsuõigust taotletakse;
  7) soovitav andmete saamise viis.

  (4) Kaitseväe valduses olevate mehitamata õhusõidukite registri andmetele juurdepääsuks tuleb lisaks lõikes 3 sätestatule lisada taotlusesse teave isiku riigisaladusele juurdepääsu loa ja selle taseme kohta, kui riigisaladusele juurdepääsu õigus ei tulene seadusest.

  (5) Registrist väljastatakse andmeid kirjaliku teatisena viie tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist, lennuõnnetuse või -intsidendi uurimise korral viivitamata.

  (6) Juurdepääsuõiguse taotlus registreeritakse volitatud töötleja dokumendihaldussüsteemis ja neid säilitatakse kolm aastat taotluse esitamisest arvates.

§ 20.  Juurdepääsuga isiku tehtud päringute kohta teabe kogumine ja säilitamine

  (1) Digitaalregistrile ja -arhiivile autentimise teel juurdepääsuga isiku tehtud päringu kohta kogutakse vähemalt järgmisi andmeid:
  1) päringu tegija isikukood;
  2) vaadatud andmed;
  3) päringu kuupäev ja kellaaeg.

  (2) Lõikes 1 nimetatud andmeid säilitatakse kolm aastat päringu tegemisest arvates. Andmeid säilitatakse elektrooniliselt. Elektroonilise säilitamise võimaluse puudumisel peetakse arvestust viisil, mis võimaldab lõikes 1 nimetatud andmete kirjalikku taasesitamist.

6. peatükk Vastutava ja volitatud töötleja õigused ning kohustused 

§ 21.  Vastutava töötleja ülesanded

  Vastutav töötleja:
  1) tagab registri pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  2) vastutab koos volitatud töötlejaga isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest.

§ 22.  Volitatud töötleja ülesanded

  Volitatud töötleja:
  1) tagab registri pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  2) vastutab registritoimingute õiguspärasuse eest;
  3) vastutab registrist andmete väljastamise nõuetekohasuse eest;
  4) tagab õigustatud isikutele juurdepääsu registrile;
  5) vastutab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest;
  6) teeb registri vastutavale töötlejale ettepanekuid registri arendamiseks.

7. peatükk Järelevalve, finantseerimine ja likvideerimine 

§ 23.  Järelevalve

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teevad registri vastutav töötleja, Andmekaitse Inspektsioon ning riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides määratud asutused oma pädevuse piires.

  (2) Kaitseväe valduses olevate mehitamata õhusõidukite registri üle järelevalvet tegeval isikul peab olema vähemalt salajase taseme riigisaladusele juurdepääsu õigus.

§ 24.  Registri pidamise kulu

  Registri pidamise kulu kaetakse volitatud töötleja eelarvest.

§ 25.  Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Register likvideeritakse kooskõlas arhiiviseaduse, avaliku teabe seaduse ning riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse nõuetega.

8. peatükk Rakendussäte 

§ 26.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kaitseministri 3. augusti 2009. a määrus nr 28 „Kaitselennunduse õhusõidukite registri asutamine ja pidamise põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

Jüri Luik
Minister

Kristjan Prikk
Kantsler

/otsingu_soovitused.json