Teksti suurus:

Kultuuriministri 25. mai 2020. a määruse nr 13 „Muuseumiprojektide toetamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.11.2023
Avaldamismärge:RT I, 07.11.2023, 1

Kultuuriministri 25. mai 2020. a määruse nr 13 „Muuseumiprojektide toetamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 02.11.2023 nr 25

Määrus kehtestatakse muuseumiseaduse § 21 lõike 6 alusel.

Kultuuriministri 25. mai 2020. a määruses nr 13 „Muuseumiprojektide toetamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse muuseumiseaduse § 21 lõike 6 alusel.”;

2) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taotlusvoorust toetatakse suuremahuliste püsinäituste loomise projekte maksimaalselt kokku 60% ulatuses taotlusvooru eelarvest. Suuremahuline püsinäitus on näitus, mille üldmaksumus on 65 000 eurot või rohkem.”;

3) paragrahvi 5 lõike 4 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) andmed projekti kohta, sealhulgas projekti nimi, eesmärk, arenguhüppe kirjeldus ja tegevused, oodatavad tulemused ja lisandväärtus, projekti elluviimise vajadus, projekti sotsiaalmajandusliku mõju ja majandusliku isetasuvuse analüüs, projekti sihtrühmad, toimumise aeg ja koht, eelarve tegevuste lõikes koos planeeritavate kulude selgitusega, projekti üldmaksumus ning taotletava toetuse summa;”;

4) paragrahvi 12 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „kooskõlastatakse Kultuuriministeeriumiga ning”;

5) paragrahvi 12 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „, kooskõlastatud Kultuuriministeeriumiga”.

Heidy Purga
Minister

Kristiina Alliksaar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json