Teksti suurus:

Ennistuskoja «Kanut» põhimäärus

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.12.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2014
Avaldamismärge:RT I, 07.12.2011, 2

Ennistuskoja «Kanut» põhimäärus

Vastu võetud 06.02.2009 nr 5
RTL 2009, 17, 203
jõustumine 16.02.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.12.2011RT I, 07.12.2011, 110.12.2011

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Ennistuskoda «Kanut»

  (1) Ennistuskoda «Kanut» (edaspidi Kanut) on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev ja ministeeriumi hallatav riigiasutus. Kanut on asutatud 1. jaanuaril 1990. a.
[RT I, 07.12.2011, 1 - jõust. 10.12.2011]

  (2) Kanut juhindub oma tegevuses seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, kultuuriministri määrustest ja käskkirjadest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (3) Kanutil on sõõrikujuline 40 mm läbimõõduga pitsat, millel on kujutatud kuningakrooniga pea eestvaates ja mida ümbritsevad sõnad «ENNISTUSKODA KANUT». Kanutil on kultuuriministri kinnitatud eelarve ning õigusaktidega kooskõlas olev sümboolika.

§ 2.   Kanuti asukoht

  Kanut asub Tallinnas. Kanuti postiaadress on Pikk 2, 10123 Tallinn.

2. peatükk ÜLESANDED JA TEGEVUS 

§ 3.   Kanuti põhiülesanded

  (1) Kanuti põhiülesanne on kultuuriväärtusega asjade uurimine, konserveerimine, restaureerimine ja digiteerimine Kultuuriministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate riigimuuseumide tellimusel. Kultuuriväärtusega asjad on muu hulgas kultuurimälestised ja museaalid.

  (2) Kanut:
  1) uurib kultuuriväärtusega asjade kahjustuste põhjusi ja määrab kindlaks kultuuriväärtusega asjade seisundi;
  2) töötab välja konserveerimismetoodika, teostab konserveerimis- ja restaureerimistöid ning digiteerib kultuuriväärtusega asju;
  3) koostab konserveeritud, restaureeritud ja digiteeritud kultuuriväärtusega asjade kohta aruande ja säilitab ühe eksemplari oma arhiivis;
  4) valmistab erijuhtudel ja vajaduse korral kultuuriväärtusega asjade koopiaid ja reprosid;
  5) atribueerib kultuuriväärtusega asju ja teostab nende ekspertiisi;
  6) kindlustab Kanutis konserveeritud, restaureeritud ja digiteeritud kultuuriväärtusega asjade nõuetekohase säilimise kuni tellijale üleandmiseni;
  7) annab välja erialast ajakirja «Renovatum Anno. . .» ja teisi erialaseid metoodilisi materjale;
  8) korraldab erialaseid teabepäevi, konverentse, osaleb vabariiklikus ja rahvusvahelises konserveerimise, konserveerimise hariduse ja museoloogia valdkondade töös;
  9) annab konsultatsioone ja korraldab väljaõpet muuseumispetsialistidele ja konservaatoritele ning osutab vajadusel praktilist abi kultuuriväärtusega asjade säilitamisel;
  10) on vajaduse korral konserveerimise ja restaureerimise eriala täiendusõppe ja praktika baasiks;
  11) osaleb kultuuriväärtusega asjade elektroonilise andmebaasi koostamises;
  12) koostab uuringute, konserveerimis-, restaureerimis- ja digiteerimistööde tegevuskavasid ning projekte;
  13) koostab vajadusel muinsuskaitse eritingimusi ja teostab kultuurimälestistel muinsuskaitselist järelevalvet.

  (3) Kanut osutab lõikes 2 nimetatud teenuseid tasuta Kultuuriministeeriumi valitsemisalasse kuuluvatele riigimuuseumidele vastavalt nende tellimusele.

  (4) Kanutil on õigus osutada lõikes 2 nimetatud teenuseid ning teisi teenuseid tasu eest Kultuuriministeeriumi valitsemisalasse mittekuuluvatele muuseumidele, kultuuriväärtusega asjadega tegelevatele teistele organisatsioonidele ja asutustele ning juriidilistele ja füüsilistele isikutele.
[RT I, 07.12.2011, 1 - jõust. 10.12.2011]

3. peatükk JUHTIMINE 

§ 4.   Direktor

  (1) Kanuti tegevust juhib direktor, kellega sõlmib töölepingu kultuuriminister ministeeriumi kantsleri ettepanekul. Direktori ametikoha täitmiseks viiakse läbi konkurss.

  (2) Direktor:
  1) juhib Kanuti tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab Kanutile pandud ülesannete ning Kanuti tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest;
  2) kinnitab Kanuti struktuuriüksuste koosseisu ja ametikohtade arvu; sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid Kanuti töötajatega. Ametikohtade täitmiseks võib direktor välja kuulutada konkursi;
  3) määrab kindlaks töötajate tööjaotuse, töökohustused, ametipalgad ja kinnitab töötajate ametijuhendid;
  4) esindab Kanutit ja volitab selleks vajadusel teisi töötajaid;
  5) sõlmib juriidiliste ja füüsiliste isikutega lepinguid ning sooritab muid tehinguid;
  6) käsutab kooskõlas õigusaktidega Kanuti valduses olevat riigivara ja Kanuti rahalisi vahendeid, tagades nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  7) annab välja volikirju ja käskkirju;
  8) kinnitab seadusega ettenähtud korras töösisekorra eeskirja ning, lähtudes valitsusasutuste asjaajamiskorra alustest, asjaajamiskorra, samuti muud Kanuti sisesed eeskirjad;
  9) kinnitab Kanuti poolt osutatavate teenuste hinnad;
  10) hoiab Kanuti vapipitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra.

  (3) Direktorit asendab tema äraolekul haldusdirektor. Haldusdirektori pädevusse kuulub:
  1) Kanuti ehitus-, kapitaal- ja jooksva remondi küsimustega tegelemine, hoone kommunaal- ja energiasüsteemide ning sidevõrkude nõuetekohase funktsioneerimise ja hoolduse tagamine;
  2) Kanuti majandustegevuse korraldamine ja majanduslepingute sõlmimine;
  3) töökaitse- ja tuleohutusalase töö korraldamine.

4. peatükk STRUKTUUR 

§ 5.   Kanuti struktuuriüksused

  (1) Kanuti struktuuri kuuluvad järgmised osakonnad:
  1) maali ja polükroomsete objektide konserveerimise osakond, mis tegeleb vastavate materjalide konserveerimise, dokumenteerimise ja uuringutega;
  2) puidu ja metalli konserveerimise osakond, mis tegeleb vastavate materjalide konserveerimise, dokumenteerimise ja uuringutega;
  3) esemete konserveerimise osakond, mis tegeleb keraamika, klaasi, naha, köite, foto, paber- ja tekstiilmaterjalide konserveerimise, dokumenteerimise ja uuringutega;
  4) dokumenteerimise ja digiteerimise osakond, mis tegeleb Kanuti infotehnoloogilise ja tehnikaseadmete alase teenindamisega, kultuuriväärtusega asjade dokumenteerimise ja digiteerimise, arhiveerimise, digitaalse kultuuripärandi säilitamise, elektrooniliste andmebaaside loomise ja haldamise ning Kanuti arhiivi ja raamatupidamisandmete hoidmisega;
[RT I, 07.12.2011, 1 - jõust. 10.12.2011]
  5) administratsioon, mille ülesandeks on Kanuti üldjuhtimine, osakondade varustamine konserveerimis- ja digiteerimistöödega, personalitöö ja asjaajamine ning raamatupidamine.

  (2) Kanuti osakondi juhivad osakonnajuhatajad. Osakonnajuhataja vastutab osakonnale pandud ülesannete täpse ja tähtaegse täitmise eest. Osakonnajuhataja täpsemad töökohustused määratakse kindlaks osakonna põhimääruses ja tema ametijuhendis.

§ 6.   Nõukoda

  (1) Kanuti nõuandvaks organiks on nõukoda, mis koosneb erialaspetsialistidest.

  (2) Nõukoja ülesandeks on kultuuriväärtusega asjade konserveerimisel ja digiteerimisel tekkivate probleemide käsitlemine ja lahenduste väljapakkumine.
[RT I, 07.12.2011, 1 - jõust. 10.12.2011]

  (3) Nõukoja põhimääruse ja töökorra kinnitab direktor.

5. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA KONTROLL 

§ 7.   Vara ja finantseerimine

  (1) Kanuti valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub «Riigivaraseaduses» või selle alusel kehtestatud korras.

  (2) Kanuti tegevust finantseeritakse riigieelarvest, toetustest, annetustest, oma tegevusest saadud tuludest ning muudest laekumistest.

  (3) Kanuti eelarve kinnitamine ja raha kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 8.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Kanut peab raamatupidamisarvestust ning esitab statistilisi ja muid aruandeid seadusega kehtestatud korras.

  (2) Kanuti finantsmajanduslikku, tulemus- ja vastavusauditeid viivad läbi Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused.

6. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 9.   Ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

  Kanuti ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

7. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json