Teksti suurus:

Innovatsiooniosakute toetusmeetme tingimused ja kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.01.2015, 27

Innovatsiooniosakute toetusmeetme tingimused ja kord

Vastu võetud 27.01.2009 nr 5
RTL 2009, 13, 141
jõustumine 07.02.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.08.2009RTL 2009, 68, 100730.08.2009
16.10.2009RTL 2009, 80, 116526.10.2009
18.12.2009RTL 2010, 1, 908.01.2010
22.12.2010RT I, 29.12.2010, 1301.01.2011
17.02.2011RT I, 01.03.2011, 704.03.2011
01.03.2011RT I, 08.03.2011, 411.03.2011
26.04.2012RT I, 04.05.2012, 207.05.2012
02.07.2012RT I, 13.07.2012, 116.07.2012
03.12.2012RT I, 07.12.2012, 110.12.2012
20.02.2013RT I, 22.02.2013, 225.02.2013
10.04.2013RT I, 16.04.2013, 919.04.2013
18.12.2013RT I, 29.12.2013, 901.02.2014
20.06.2014RT I, 01.07.2014, 204.07.2014
21.07.2014RT I, 24.07.2014, 1127.07.2014
08.01.2015RT I, 13.01.2015, 616.01.2015
09.01.2015RT I, 13.01.2015, 2316.01.2015

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 12 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Kohaldamisala

 (1) Innovatsiooniosakute toetusmeetme (edaspidi meede) tingimused ja kord on kehtestatud «Riiklike struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013» ja sellest tuleneva «Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava» prioriteetse suuna «Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime suurendamine» eesmärkide elluviimiseks.

 (2) Meetme raames antav toetus on vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8)  artikli 3 mõistes ja sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.
[RT I, 01.07.2014, 2 - jõust. 04.07.2014]

 (21) [Kehtetu – RT I, 04.05.2012, 2 - jõust. 07.05.2012]

 (22) [Kehtetu – RT I, 04.05.2012, 2 - jõust. 07.05.2012]

 (23) [Kehtetu – RT I, 04.05.2012, 2 - jõust. 07.05.2012]

 (24) [Kehtetu – RT I, 04.05.2012, 2 - jõust. 07.05.2012]

 (3) Määrust ei kohaldata Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud või Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris (EMTAK 2008) avaldatud järgmiste tegevusvaldkondade projektidele:
[RT I, 01.07.2014, 2 - jõust. 04.07.2014]
 1) Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine, töötlemine ja turustamine;
[RT I, 01.07.2014, 2 - jõust. 04.07.2014]
 2) taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad;
 3) metsamajandus ja metsavarumine ning kalandus ja vesiviljelus;
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]
 4) veondus ja laondus;
 5) hulgi- ja jaekaubandus, sealhulgas mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük, välja arvatud mootorsõidukite ja mootorrataste hooldus ja remont;
 6) kinnisvaraalane tegevus;
 7) tubakatoodete ja joogitootmine, välja arvatud alkoholivaba joogi, mineraalvee ja muu villitud joogi tootmine;
 8) hasartmängude ja kihlvedude korraldamine;
 9) finants- ja kindlustustegevus;
 10) juriidilised toimingud ja arvepidamine; peakontorite tegevus ja juhtimisalane nõustamine, reklaamindus- ja turu-uuringud, välja arvatud reklaamiagentuuride tegevus;
 11) rentimine ja kasutusrent.

§ 2.  Toetuse andmise eesmärk

  Meetme eesmärgiks on Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate (edaspidi VKE) konkurentsivõime suurendamine ja eelduste loomine kõrgema lisandväärtusega toodete, teenuste, tehnoloogiate ja tootearenduse väljatöötamiseks. See saavutatakse teadmiste- ja tehnoloogiasiirde, intellektuaalomandi kaitse alase võimekuse kasvu ning koostöö tihendamise kaudu teadus- ja arendusasutustega ning nõustamis-, insenertehnilisi- ja disainiteenuseid pakkuvate ettevõtjatega (sealhulgas eeluuringuid, tootmise-, tehnoloogia alaseid konsultatsioone ning tööstusdisainilahendusi pakkuvad äriühingud). Selle tulemusena:
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]
 1) suurenevad VKEde teadlikkus ja oskused teadmiste ja tehnoloogiate kasutamisest äritegevuse arendamisel;
 2) suurenevad VKEde teadlikkus ja oskused disaini- ning insenertehniliste lahenduste kasutamisest uute toodete, teenuste ning tehnoloogiate arendamisel;
 3) suureneb ülikoolide, teadusasutuste ja innovatsioonialase teenuse osutajatega koostööd tegevate VKEde hulk;
 4) kasvab ülikoolides loodud teadmiste rakenduslikkus ning väärtus VKEde jaoks;
 5) laienevad ülikoolide teadmiste- ja tehnoloogiasiirde keskuste teenustepaketid;
 6) tiheneb VKEde koostöö nõustamis-, insenertehnilisi- ja disainiteenuseid pakkuvate ettevõtjatega;
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]
 7) paraneb VKEde intellektuaalomandi kaitse, standardiseerimise ja sertifitseerimise alane teadlikkus ja võimekus.
[RT I, 13.07.2012, 1 - jõust. 16.07.2012]
 8) edeneb VKEde jätkukoostöö innovatsiooniteenuse partneritega.
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]

§ 3.  Meetme rakendusasutus ja rakendusüksus

 (1) Meetme rakendusasutuseks on vastavalt Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määrusele nr 111 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine» Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi rakendusasutus).

 (2) Meetme rakendusüksuseks on vastavalt Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määrusele nr 111 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine» Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi sihtasutus).

§ 4.  Mõisted

  Käesoleva määruse tähenduses:
 1) innovatsioon on innovatsioon vastavalt «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusele»;
 2) VKE on väike- ja keskmise suurusega ettevõtja, kes vastab Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), lisas 1 sätestatud kriteeriumitele;
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]
 3) innovatsioonialase teenuse osutajaks innovatsiooniosaku raames (edaspidi IOT) käesoleva määruse mõistes saab olla Eesti standardiorganisatsioon, Eesti metroloogia keskasutus, akrediteeritud kalibreerimis- ja katselaborid, Patendiamet, MTÜ Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus, patendivolinikud ja riigiasutusena, kohaliku omavalitsuse asutusena, avalik-õigusliku juriidilise isikuna või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutusena asutatud teadus- ja arendusasutus (edaspidi TA asutus), majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. juuni 2008. a määruse nr 49 „Tehnoloogia arenduskeskuste toetamise tingimused” alusel toetust saanud juriidiline isik, rakenduskõrgkooli seaduse alusel tegutsev rakenduskõrgkool ning erakooliseaduse alusel tegutsev rakenduskõrgkool, juriidiline isik, kes osutab insenertehnilisi teenuseid ja mille innovatsiooniosaku projekti elluviimise eest vastutab volitatud inseneri kutsega töötaja või sellega võrdsustatud kutsega töötaja, ning juriidiline isik, mis osutab disainiteenuseid ja mis vastab sihtasutuse kinnitatud ja veebilehel avaldatud valikukriteeriumitele;
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]
 4) innovatsiooniosak on ühekordne sihtotstarbeline toetus taotlejale ühelt või mitmelt IOT-lt käesolevas määruses sätestatud tingimustel käesoleva määruse § 5 lõikes 2 kirjeldatud teenuste hankimiseks;
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]
 41) innovatsioonialase teenuse osutajaks arendusosaku raames (edaspidi AOT) käesoleva määruse mõistes saab olla lisaks käesoleva paragrahvi punktis 3 toodule ka juriidiline isik, kes osutab oma pädevusvaldkonnas nõustamisalaseid ja uuringute läbiviimisega seotud teenuseid ning vastab sihtasutuse kinnitatud ja veebilehel avaldatud valikukriteeriumitele;
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]
 42) arendusosak on ühekordne sihtotstarbeline toetus taotlejale ühelt või mitmelt AOT-lt käesolevas määruses sätestatud tingimustel käesoleva määruse § 5 lõikes 2 kirjeldatud teenuste hankimiseks;
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]
 5) taotlus on vormikohane kirjalik avaldus ja sellele lisatud dokumendid innovatsiooniosaku või arendusosaku toetuse taotlemiseks;
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]
 6) [kehtetu – RT I, 24.07.2014, 11 - jõust. 27.07.2014]
 7) e-teenindus on sihtasutuse veebilehel asuv portaal, mille kasutamiseks sõlmib taotleja esindusõiguslik isik e-teeninduse kasutamise lepingu ning mille kohustuslikud tingimused on taotlejale kättesaadavaks tehtud sihtasutuse e-teeninduse portaalis;
[RT I, 07.12.2012, 1 - jõust. 10.12.2012]
 8) nõustamine on individuaalne tegevus, mille käigus IOT või AOT pakub VKE probleemi või arengutakistuse kõrvaldamiseks metoodilist, informatiivset või tehnilist teavet. Nõustamise tulemusena valmib IOT või AOT poolt välja töötatud individuaalne lahendus VKE probleemi või arengutakistuse kõrvaldamiseks. Nõustamise lõppedes jääb IOT või AOT oskusteave IOT-le või AOT-le ja IOT või AOT annab nõustamistegevuse tulemi üle VKEle. Nõustamine ei ole käesoleva määruse tähenduses muu hulgas taotleja ettevalmistamine taseme- või erialakoolituse eksamite sooritamiseks;
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]
 9) projekti plaan on projekti kõiki aspekte hõlmav koonddokument, mille koostamise juhend avaldatakse sihtasutuse veebilehel.
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]

2. peatükk TOETUSE ANDMISE ALUSED 

§ 5.  Meetme raames toetatavad tegevused

 (1) Meetme raames toetatakse projekte, mis on suunatud taotleja jaoks uudse innovaatilise lahenduse väljatöötamisele ning mille teostamiseks puuduvad VKEl vajaminevad ressursid, teadmised, oskused või kogemused. Projekti läbiviimisega kaasnev VKE ja IOT või AOT vaheline koostöö aitab kaasa osapoolte pikaajalise tulemusliku jätkukoostöö tekkimisele.
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]

 (2) Meetme raames toetatakse IOT-te või AOT-te pakutavate innovatsioonialaste teenuste hankimist taotleja poolt järgmistes äritegevusega seotud valdkondades:
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]
 1) toote- või teenuse arenduse alased konsultatsioonid;
 2) töökorralduse, tootmis- või tehnoloogiaalane nõustamine;
 3) disainilahenduste väljatöötamine ja juurutamine, välja arvatud üksnes kommunikatsiooni eesmärgil välja töötatud ja juurutatud disainilahendused (näiteks graafiline disain, turundusega seotud disain, kodulehe ja visuaalse identiteedi loomisega seotud disain);
[RT I, 22.02.2013, 2 - jõust. 25.02.2013]
 4) teostatavus- või tasuvusuuringute läbiviimine;
 5) metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alased konsultatsioonid;
 6) vastavus- või tootearenduskatsetuste läbiviimine;
 7) patendi-, kasuliku mudeli, kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse alase õiguskaitse nõustamine;
[RT I, 07.12.2012, 1 - jõust. 10.12.2012]
 8) patendi-, kasuliku mudeli, kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse alase uuringu ja infootsingu teostamine;
[RT I, 07.12.2012, 1 - jõust. 10.12.2012]
 9) patendi, kasuliku mudeli, kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse registreerimine;
[RT I, 07.12.2012, 1 - jõust. 10.12.2012]
 10) IT-, tehnoloogiliste- ja tehnoloogilise tootmiskorralduse lahenduste väljatöötamine ning juurutamine.
[RT I, 13.07.2012, 1 - jõust. 16.07.2012]

 (3) Meetme raames ei toetata järgmisi tegevusi:
 1) töötajate taseme- või erialakoolitus, sealhulgas diplomi-, bakalaureuse-, magistri-, doktori- või doktorikraadi järgne õpe ning muud samalaadsed koolitused;
 2) töötajate täiendõpe, koolitused või õppereisid;
 3) ärimudeli loomine, muutmine või täiendamine.
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]

§ 6.  Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

 (1) Meetme raames on abikõlblikud § 5 lõikes 2 nimetatud valdkondades teenuse hankimisega seotud kulud vastavalt §-s 8 sätestatud piirmääradele.

 (2) Lisaks «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 21 lõike 2 alusel kehtestatud korras loetletud mitteabikõlblikele kuludele, on meetme raames mitteabikõlblikud järgmised kulud:
 1) kulud, mis on varem riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi toetustest hüvitatud;
 2) [kehtetu – RT I, 04.05.2012, 2 - jõust. 07.05.2012]
 3) muud projektiga mitte seotud ning projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud või ebaolulised kulud.

 (3) Abikõlblike kulude ning omafinantseeringu tõendamisel arvestatakse ainult raamatupidamise algdokumentide alusel ja pangaülekande teel tasutud kuludega.

 (4) Abikõlblike kulude hulka ei arvata tehinguid taotleja ja taotlejas osalust omavate isikute ja tarnijate või tarnijas osalust omavate isikute vahel, kes on «Tulumaksuseaduse» §-s 8 sätestatud tähenduses seotud isikud.

 (5) Kõik toetatavad kulud peavad olema põhjendatud, läbipaistvad ja taotluses detailselt kirjeldatud.

 (6) Toetatavate kulude hulka võib arvata ainult neid abikõlblikke kulusid, mis on tehtud alates projekti alguskuupäevast, mis ei tohi olla varasem kui taotluse sihtasutusele esitamise kuupäev, kuni projekti tegevuste elluviimise lõppkuupäevani.

 (7) Juhul kui sihtasutus teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse, ei ole taotlejal õigust taotleda juba tehtud kulude hüvitamist sihtasutuse poolt.
[RT I, 24.07.2014, 11 - jõust. 27.07.2014]

 (8) Käibemaks projekti raames on abikõlblik kulu, kui on võimalik näidata, et vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele ei ole projekti raames tasutud käibemaksu sisendkäibemaksuna õigust maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning käibemaksu ei hüvitata ka muul moel.
[RT I, 04.05.2012, 2 - jõust. 07.05.2012]

§ 7.  Projekti abikõlblikkuse periood

 (1) Projekti kulude ja tegevuste abikõlblikkuse periood algab taotluse sihtasutuses registreerimise hetkest või taotluses märgitud ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud hilisemast tähtajast ning lõpeb taotluses märgitud ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtajal, kuid mitte hiljem kui 31. august 2015. a.
[RT I, 24.07.2014, 11 - jõust. 27.07.2014]

 (2) Meetme raames toetatava projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on maksimaalselt 12 kuud.

 (3) Toetuse saaja võib taotleda projekti perioodi pikendamist §-s 19 sätestatud korras, kui projekti elluviimisel on ilmnenud toetuse saajast sõltumatud asjaolud ja tingimusel, et projekti abikõlblikkuse periood ei ületa 18 kuud ja tegevused on planeeritud lõpetada hiljemalt 2015. aasta 31. augustiks. Kui projekti perioodi pikendamise taotlus on rahuldatud, loetakse projekti ajalise kestuse lõpuks taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuses sätestatud kuupäev.
[RT I, 24.07.2014, 11 - jõust. 27.07.2014]

 (4) Toetatavate kulude hulka võib arvata ainult neid abikõlblikke kulusid, mis on tehtud projekti abikõlblikkuse perioodil ja 45 päeva jooksul pärast abikõlblikkuse perioodi lõppu tingimusel, et tegevused on toimunud abikõlblikkuse perioodil.
[RTL 2010, 1, 9 - jõust. 08.01.2010]

§ 8.  Toetuse piirmäär, tingimused ja omafinantseering

 (1) Taotletava toetuse maksimaalsed summad on järgnevad:
 1) innovatsiooniosaku puhul 4000 eurot ühe taotleja kohta;
 2) arendusosaku puhul 20 000 eurot ühe taotleja kohta.
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]

 (2) [Kehtetu - RT I, 24.07.2014, 11 - jõust. 27.07.2014]

 (3) Taotletava toetuse piirmäärad on järgnevad:
 1) innovatsiooniosaku puhul kuni 80% abikõlblikest kuludest;
 2) arendusosaku puhul kuni 70% abikõlblikest kuludest.
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]

 (4) Projekti omafinantseeringu määr peab katma projekti kuludest osa, mida toetusest ei finantseerita.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE, NÕUDED TAOTLEJALE JA TAOTLUSELE 

§ 9.  Toetuse taotlemine

 (1) Käesoleva meetme raames toimub toetuse taotlemine jooksvalt.

 (2) Taotluste vastuvõtmise alustamisest või peatamisest annab sihtasutus teada sihtasutuse veebilehel ja pressiteate vahendusel.
[RT I, 07.12.2012, 1 - jõust. 10.12.2012]

 (3) Taotlus toetuse saamiseks esitatakse sihtasutusele e-teeninduse kaudu sihtasutuse poolt kinnitatud taotlusvormil. Taotluse allkirjastab taotleja esindusõiguslik isik.
[RT I, 07.12.2012, 1 - jõust. 10.12.2012]

 (4) [Kehtetu – RT I, 07.12.2012, 1 - jõust. 10.12.2012]

 (5) Meetme eelarvest annab sihtasutus teada oma veebilehel.
[RT I, 07.12.2012, 1 - jõust. 10.12.2012]

 (6) Taotluste vastuvõtmise võib sihtasutus peatada juhul, kui meetme rahastamise eelarve jääk saab võrdseks või ületatud menetluses olevate taotluste, mille kohta ei ole veel tehtud rahuldamise või rahuldamata jätmise otsust, mahuga või muudel põhjendatud juhtudel kooskõlastades need eelnevalt rakendusasutusega. Taotluste vastuvõtmise peatamisest annab sihtasutus teada sihtasutuse veebilehel ja pressiteate vahendusel.
[RT I, 24.07.2014, 11 - jõust. 27.07.2014]

§ 10.  Nõuded taotlejale

 (1) Taotlejaks võib olla Eesti äriregistrisse kantud VKE.
[RT I, 24.07.2014, 11 - jõust. 27.07.2014]

 (2) Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
 1) taotlejal ei tohi olla maksuvõlga riiklike maksude osas, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt. Taotleja peab olema nõuetekohaselt täitnud «Maksukorralduse seaduses» sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse;
 2) taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
 3) taotleja omakapital vastab «Äriseadustiku» nõuetele;
 4) taotleja juriidilisest isikust aktsionärid või osanikud, kelle summaarne osalus ületab 5% aktsia- või osakapitalist, välja arvatud avalikult noteeritud ettevõtjad, peavad olema registreeritud kas Eestis või territooriumil, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumiks «Tulumaksuseaduse» tähenduses, või Euroopa Liidu liikmesriigis või riigis, millele on kehtiv assotsieerumisleping Euroopa Liiduga;
 5) innovatsiooniosaku taotleja ei ole varem käesoleva meetme raames innovatsiooniosaku ega arendusosaku toetust saanud;
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]
 51) arendusosaku taotleja ei ole varem käesoleva meetme raames arendusosaku toetust saanud ning kui arendusosaku taotleja on saanud käesoleva meetme raames innovatsiooniosaku toetust, peab vastav projekt olema arendusosaku taotlemise hetkeks lõpetatud;
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]
 6) innovatsiooniosaku taotleja ei ole taotluse esitamisele eelneva aasta jooksul olnud käesoleva määruse § 5 lõikes 2 kirjeldatud valdkondades lepingulistes suhetes taotluses määratletud IOT-ga;
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]
 7) taotlejale jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 kohaselt antud vähese tähtsusega abi koos meetme raames taotletava toetusega ja teiste, käesoleva lõike punktis 9 nimetamata, Euroopa Komisjoni määruste kohaselt antud vähese tähtsusega abiga ei ületa 200 000 eurot;
[RT I, 24.07.2014, 11 - jõust. 27.07.2014]
 8) Taotlejas töölepingu või töövõtulepingu alusel töötav isik ei tohi töötada projekti kestuse ajal ega ühe aasta jooksul enne projekti algust IOT-s või AOT-s. Juhul kui IOT või AOT näol on tegemist TA asutusega, ei tohi taotlejas töölepingu või töövõtulepingu alusel töötav isik töötada projekti kestuse ajal ega ühe aasta jooksul enne projekti algust vastava TA asutuse instituudis või muus samaväärses struktuuriüksuses, mis osutab taotlejale innovatsiooniosaku projektis kirjeldatud teenust.
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]
 9) juhul, kui taotleja on saanud vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 360/2012 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 114, 26.04.2012, lk 8‒13) alusel, siis ei tohi talle nimetatud määruse ja Euroopa Komisjoni määruse nr 1407/2013 kohaselt jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antava vähese tähtsusega abi kogusumma koos meetme raames taotletava toetusega ületada 500 000 eurot;
[RT I, 01.07.2014, 2 - jõust. 04.07.2014]
 10) kontserni kuuluvatele või muul viisil omavahel seotud ettevõtjatele toetuse andmisel arvestatakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 2 lõikes 2 sätestatud suhtes.
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]

 (21) [Kehtetu – RT I, 04.05.2012, 2 - jõust. 07.05.2012]

 (22) [Kehtetu – RT I, 04.05.2012, 2 - jõust. 07.05.2012]

 (23) [Kehtetu – RT I, 04.05.2012, 2 - jõust. 07.05.2012]

 (3) Juhul kui taotleja on varem sihtasutuselt saanud toetust «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» või «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduses» sätestatud korras või muudest riigieelarvelistest vahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, peavad tagasimaksed olema tehtud nõutud summas.

 (4) [Kehtetu – RT I, 24.07.2014, 11 - jõust. 27.07.2014]

§ 11.  Taotleja kohustused

  Taotleja on kohustatud:
 1) esitama sihtasutuse nõudmisel taotleja ja taotluse kohta lisateavet nõutud vormis ja tähtajaks;
 2) võimaldama kontrollida taotluse ja taotleja vastavust nõuetele, sealhulgas teha paikvaatlust;
 3) teavitama viivitamata sihtasutust taotluses esitatud andmetes toimunud muudatustest või ilmnenud asjaoludest, mis võivad mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist;
 4) tõendama sihtasutuse nõudmisel meetme tingimustes ettenähtud omafinantseeringu või muude vahendite või dokumentide olemasolu;
 5) teavitama viivitamata kirjalikult sihtasutust projekti teostamise baasiks oleva taotleja või selle osa ja nendega seonduvate asjade või õiguste üleandmise otsuse vastuvõtmisest;
 6) esitama sihtasutuse esimesel nõudmisel Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgnevuste puudumise või nende ajatamise kohta, mis ei ole väljastatud varem kui 10 tööpäeva alates taotluse sihtasutuses registreerimise kuupäevast;
 7) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi ja esitama sihtasutusele informatsiooni, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.

§ 12.  Nõuded taotlusele

 (1) Taotluses sisalduv projekt peab vastama meetme eesmärkidele.

 (2) Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:
 1) taotlus on esitatud määruses ettenähtud korras ja vormis;
 2) toetust taotletakse §-s 5 sätestatud toetatavatele tegevustele;
 3) taotletud toetuse suurus ei ületa §-s 8 sätestatud maksimaalset toetusmäära ega toetuse piirsummat;
 4) taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged;
 5) taotluse on allkirjastanud taotleja esindusõiguslik isik.
[RT I, 07.12.2012, 1 - jõust. 10.12.2012]

 (3) Taotluses sisalduvad projekti tegevused lõpetatakse projekti perioodil, kuid mitte hiljem kui 31. augustil 2015. aastal.
[RT I, 24.07.2014, 11 - jõust. 27.07.2014]

 (4) Taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid ja dokumente:
 1) üldandmed taotleja kohta, sealhulgas ärinimi, äriregistri kood, käibemaksukohuslase number, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, pangarekvisiidid, esindusõigusliku isiku andmed, projektijuhi andmed, aktsionäride või osanike andmed, põhitegevusala ning selle lühikirjeldus;
[RT I, 24.07.2014, 11 - jõust. 27.07.2014]
 2) taotleja arengutakistuse või probleemi lühikirjeldus;
[RT I, 24.07.2014, 11 - jõust. 27.07.2014]
 3) andmed projekti kohta, sealhulgas projekti nimetus, algus- ja lõppkuupäev, tegevus- ja ajakava, eesmärgid ja oodatavad tulemused, projekti üldmaksumus, taotletava toetuse summa;
 4) taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne, mis ei ole taotluse esitamise hetkel vanemad kui kaks kuud;
[RT I, 24.07.2014, 11 - jõust. 27.07.2014]
 5) IOT või AOT esitatud hinnapakkumine projekti realiseerimiseks koos teostatavate tegevuste lühikirjeldusega;
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]
 51) lähteülesanne ja selle alusel vähemalt kolme omavahel sõltumatu pakkuja poolt esitatud hinnapakkumised koos teostatavate tegevuste lühikirjeldusega juhul, kui tehingu summa käibemaksuta ületab 6400 eurot ning toetuse taotleja ei pea järgima riigihangete seadust. Kui kolme sõltumatut hinnapakkumist ei ole võimalik esitada või kui ei valita odavaimat pakkumust, tuleb esitada sellekohane põhjendus. Nõustamisalaste ja uuringutega seotud teenuste kasutamisel arendusosaku raames tuleb esitada lähteülesanne koos võrreldavate hinnapakkumistega kõigi ostutehingute korral olenemata nende maksumusest;
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]
 6) taotleja kinnitused enda vastavuse kohta §-s 10 toodud nõuetele;
[RT I, 24.07.2014, 11 - jõust. 27.07.2014]
 7) taotleja kinnitused esitatud andmete õigsuse kohta;
[RT I, 24.07.2014, 11 - jõust. 27.07.2014]
 8) taotleja teatised vähese tähtsusega abi saamise kohta;
[RT I, 24.07.2014, 11 - jõust. 27.07.2014]
 81) [kehtetu – RT I, 04.05.2012, 2 - jõust. 07.05.2012]
 9) volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel;
 10) arendusosaku taotluse puhul tuleb esitada projekti plaan;
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]
 11) taotleja kuulumisel kontserni selle liikmete koosseis.
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]

 (5) Juhul kui toetuse taotlejal ei ole võimalik esitada käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 51 nõutud kolme sõltumatut hinnapakkumist, tuleb taotlusele lisada sellekohane põhjendus.
[RT I, 16.04.2013, 9 - jõust. 19.04.2013]

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 13.  Taotluse menetlemine

 (1) Sihtasutus teostab taotleja ja tema poolt esitatud taotluse suhtes järgmisi menetlustoiminguid: taotluse registreerimine, läbivaatamine, selgituste ja lisainformatsiooni või taotluse täienduste või muudatuste küsimine, taotluse ja taotleja nõuetele vastavaks või mittevastavaks tunnistamine, nõuetele vastavaks tunnistatud taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine.

 (2) Sihtasutus võib taotluse menetlemise käigus nõuda taotlejalt selgitusi ja lisainformatsiooni taotluses esitatud andmete kohta või taotluse täiendamist või muutmist, kui ta leiab, et isiku taotlus ei ole piisavalt selge, näidates ühtlasi, millised asjaolud vajavad täiendavat selgitamist, täiendamist või lisainformatsiooni. Sihtasutusel on õigus teha taotlejale ettepanek muuta taotletud toetuse summat ja projekti tegevusi tingimusel, et saavutatakse taotluses sisalduva projekti eesmärgid ning toetuse summa ei suurene. Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa või tegevuste muutmisega, teeb sihtasutus taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

 (3) Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 10 tööpäeva innovatsiooniosaku taotluse registreerimisest ja kuni 20 tööpäeva arendusosaku taotluse registreerimisest. Taotluse menetlemise tähtaega võib pikendada kuni 10 tööpäeva võrra, kui on tekkinud vajadus täiendava ekspertiisi järele.
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]

 (4) Hetkest, mil registreeritud taotluste, mille kohta ei ole tehtud taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsust, taotletav rahaline summa saab võrdseks või ületab taotluste rahastamise jooksva aasta eelarve vaba jääki, menetletakse taotlusi nende esitamise järjekorras.

§ 14.  Taotluse registreerimine ja läbivaatamine

 (1) Taotlus registreeritakse ja vaadatakse läbi sihtasutuses. Taotluse läbivaatamise tähtaeg on kolm tööpäeva alates taotluse registreerimisest. Taotluse läbivaatamise käigus kontrollitakse, kas taotlus on täidetud nõuetekohaselt ja laekunud koos kõigi lisadega.

 (2) Juhul kui taotlus ei vaja täpsustamist või kui ilmneb § 13 lõikes 4 nimetatud asjaolu, teatatakse taotlejale taotluse registreerimisest ja § 13 lõikes 4 nimetatud asjaolust kolme tööpäeva jooksul pärast taotluse läbivaatamist.

 (3) Juhul kui taotluse läbivaatamisel avastatakse selles esinevaid ebatäpsusi või puudusi, teatatakse sellest viivitamata taotlejale ja antakse puuduste kõrvaldamiseks kuni 10 tööpäevane tähtaeg, mille võrra pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg.

 (4) Sihtasutus teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse, kui taotleja ei ole lõikes 3 nimetatud tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud.

§ 15.  Taotleja nõuetele vastavaks tunnistamise tingimused ja kord

 (1) Taotleja nõuetele vastavust kontrollib sihtasutus.

 (2) Taotleja tunnistatakse nõuetele vastavaks juhul, kui on täidetud §-s 10 taotlejale esitatud nõuded.
[RT I, 24.07.2014, 11 - jõust. 27.07.2014]

 (3) Taotleja nõuetele vastavuse korral tunnistab sihtasutus taotleja nõuetele vastavaks. Taotleja nõuetele mittevastavaks tunnistamise korral teeb sihtasutus taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust hindamata.
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]

§ 16.  Taotluse nõuetele vastavaks tunnistamise tingimused

 (1) Menetlusse võetud taotluse vastavust kontrollib sihtasutus.

 (2) Taotlus tunnistatakse nõuetele vastavaks, kui on täidetud kõik käesolevas määruses taotlusele esitatud nõuded.

 (3) Taotlust ei tunnistata vastavaks, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest asjaoludest:
 1) taotlus ei vasta määruses taotlusele esitatavatele nõuetele ning puudust ei ole võimalik § 14 lõigete 3 alusel määratud tähtaja jooksul kõrvaldada;
 2) taotluses on esitatud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või taotleja mõjutab pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil taotluse menetlemist;
 3) taotleja ei võimalda kontrollida taotluse vastavust nõuetele või teha paikvaatlust;
 4) taotleja ei ole § 14 lõike 3 alusel määratud tähtaja jooksul taotluses esinevaid puudusi kõrvaldanud.

 (4) Taotluse nõuetele vastavuse korral tunnistab sihtasutus taotluse nõuetele vastavaks. Taotluse mittevastavaks tunnistamise korral teeb sihtasutus taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust hindamata.
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]

§ 17.  Taotluse hindamiskriteeriumid ja hindamise kord

 (1) Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlust hinnatakse. Sihtasutusel on õigus moodustada taotluse hindamiseks nõuandvaid valiku- või hindamiskomisjone ning kaasata taotluse hindamisse eksperte. Valiku- või hindamiskomisjonide moodustamise ja vastava koosseisu peab sihtasutus eelnevalt kooskõlastama rakendusasutusega.
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]

 (2) Taotluste hindamisjuhend tehakse kättesaadavaks sihtasutuse veebilehel.

 (3) Rahuldamisele kuuluvad nõuetele vastavaks tunnistatud innovatsiooniosaku ja arendusosaku taotlused, mis on käesoleva paragrahvi lõikes 5 või lõikes 6 toodud hindamiskriteeriumide alusel saanud koondhindeks vähemalt 2,2, mille kõiki hindamiskriteeriume on hinnatud vähemalt hindega 2,0 ja mille rahastamise summa ei ületa meetme rahastamise eelarvet.
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]

 (4) Taotlust hinnatakse skaalal 0–4. Taotluse hindamisel antud koondhinne moodustub hindamiskriteeriumide hinnete kaalutud keskmisest.
[RT I, 24.07.2014, 11 - jõust. 27.07.2014]

 (5) Innovatsiooniosaku taotluse hindamiskriteeriumid ning nende osakaalud koondhindest on järgmised:
 1) projekti mõju taotleja arengutakistuse või probleemi kõrvaldamisele ning esitatud taotluse kvaliteet (koondhindest 40%);
 2) projekti mõju meetme põhieesmärkide saavutamisele (koondhindest 30%);
 3) projekti mõju taotleja ja IOT vahelise pikaajalise koostöö tekkimisele (koondhindest 30%).
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]

 (6) Arendusosaku taotluse hindamiskriteeriumid ning nende osakaalud koondhindest on järgmised:
 1) projekti probleemipüstitus, eesmärk ja tegevuskava (koondhindest 50%);
 2) projekti meeskond (koondhindest 30%);
 3) projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele (koondhindest 20%).
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]

§ 18.  Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise tingimused ja kord

 (1) Taotluse rahuldamise kohta teeb sihtasutus taotluse rahuldamise otsuse. Taotluse rahuldamata jätmise korral teeb sihtasutus taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

 (2) Taotlus kuulub rahuldamisele osaliselt või täielikult.

 (3) Taotluse osaline rahuldamine on lubatud üksnes põhjendatud juhtudel ja tingimusel, et projekti eesmärk on saavutatav ka taotluse osalise rahuldamise korral. Taotluse osalisel rahuldamisel võib taotleja nõusolekul vähendada toetuse summat ning muuta toetatavaid tegevusi. Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa või toetatavate tegevuste muutmisega, teeb sihtasutus taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

 (4) Taotluse osaline rahuldamine on põhjendatud juhul, kui:
 1) taotluse rahaline maht ületab taotluste rahastamise eelarve vaba jäägi;
 2) [kehtetu – RT I, 07.12.2012, 1 - jõust. 10.12.2012]
 3) toetust on taotletud osaliselt selliste tegevuste või kulude katteks, mis ei ole abikõlblikud või ei vasta turutingimustele või ei ole projekti elluviimise seisukohast olulised või põhjendatud.

 (5) Taotluse rahuldamise otsuses täpsustatakse toetuse saaja õigusi ja kohustusi ning kehtestatakse tingimusi. Otsuses sätestatakse muuhulgas:
 1) toetuse saaja;
 2) toetuse suurus;
 3) toetuse määr;
 4) projekti alguskuupäev ja projekti tegevuste elluviimise lõppkuupäev;
 5) projekti elluviimise tingimused;
 6) aruannete esitamise tähtajad ja kord;
[RT I, 07.12.2012, 1 - jõust. 10.12.2012]
 7) toetuse väljamaksmise tingimused;
 8) eritingimused;
 9) asjaolu, et toetus on vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013  mõistes.
[RT I, 01.07.2014, 2 - jõust. 04.07.2014]

 (6) Menetluses olevate taotluste kohta, mille rahaline maht ületab meetme taotluste rahastamise eelarve vaba jäägi ja mida ei ole võimalik osaliselt rahuldada, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

 (7) Kui taotluse menetlemisel selgub, et taotluses on esitatud valeandmeid või esinevad asjaolud, mille tõttu taotlejat või taotlust ei saa nõuetele vastavaks tunnistada või taotlust rahuldada, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

 (8) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus saadetakse toetuse saajale või taotlejale elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult taotluses toodud e-posti aadressile ja kuvatakse e-teeninduse portaalis.
[RT I, 07.12.2012, 1 - jõust. 10.12.2012]

§ 19.  Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

 (1) Taotluse rahuldamise otsust muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks sihtasutuse algatusel või sellekohase toetuse saaja e- teeninduse kaudu edastatud avalduse alusel.
[RT I, 07.12.2012, 1 - jõust. 10.12.2012]

 (2) Toetuse saaja on kohustatud viivitamata ja projekti abikõlblikkuse perioodi kestel taotlema sihtasutuselt taotluse rahuldamise otsuse muutmist järgnevatel juhtudel, kui taotleja soovib:
[RT I, 24.07.2014, 11 - jõust. 27.07.2014]
 1) muuta projektis ettenähtud tegevusi, eesmärke, IOT või AOT;
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]
 2) [kehtetu – RT I, 07.12.2012, 1 - jõust. 10.12.2012]
 3) muuta projekti tegevuste elluviimise lõppkuupäeva vastavalt § 7 lõikele 3.

 (3) Sihtasutusel on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest juhul, kui soovitav muudatus mõjutab oluliselt projekti oodatavaid tulemusi ja mõju või nende vastavust meetme eesmärkidele.

 (4) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab sihtasutus 10 tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise taotluse saamist.

 (5) Taotluse rahuldamise otsuse võib kehtetuks tunnistada, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
 1) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud;
 2) toetuse saaja ei ole taotluse rahuldamise otsuses määratud tähtaja jooksul alustanud toetuse kasutamist;
 3) toetuse saaja ei täida taotluse rahuldamise otsuses või õigusaktides sätestatut või ei kasuta toetust ettenähtud tingimustel;
 4) projekti tegevusi ei ole võimalik lõpetada taotluse rahuldamise otsuses märgitud tähtajaks või 2015. aasta 31. augustiks, milline kuupäev peaks esimesena saabuma;
[RT I, 24.07.2014, 11 - jõust. 27.07.2014]
 5) toetuse saaja avaldust taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta ei rahuldata ja toetuse saajal ei ole võimalik jätkata toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel;
 6) toetuse saaja esitab avalduse toetusest loobumise kohta.

§ 20.  Vaidemenetlus

  Sihtasutuse toimingu või otsuse peale esitatakse vaie rakendusasutusele vastavalt «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 34 lõikele 3. Vaie vaadatakse läbi «Haldusmenetluse seaduses» sätestatud korras.

5. peatükk TOETUSE VÄLJAMAKSETE TEGEMISE TINGIMUSED JA KORD 

§ 21.  Toetuse väljamaksete tegemise tingimused ja kord

 (1) Toetuse väljamaksed tehakse toetuse saajale vastavalt «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 23 lõike 4 alusel kehtestatud korrale (edaspidi väljamaksete kord) ja taotluse rahuldamise otsuses toodud tingimustele.

 (2) Toetuse väljamakse tegemise eeldusteks on projekti tegevuste läbiviimine ja vastavate kulude teostamine (sealhulgas omafinantseering, käibemaks ja mitteabikõlblikud kulud).

 (3) Toetuse väljamakseid tehakse toetuse saaja poolt e-teeninduses allkirjastatud väljamaksetaotluse alusel.
[RT I, 07.12.2012, 1 - jõust. 10.12.2012]

 (4) Vastavalt väljamaksete korrale võib põhjendatud juhtudel teha toetuse saajale ettemakseid ja väljamakseid osaliselt tasutud kuludokumentide alusel. Ettemakseid teostatakse väljamaksete korra §-s 9 sätestatud tingimustel.
[RT I, 07.12.2012, 1 - jõust. 10.12.2012]

 (5) Väljamakse teostamiseks tasutud kuludokumentide alusel esitab toetuse saaja sihtasutusele kulu- ja maksedokumentide koopiad.
[RT I, 07.12.2012, 1 - jõust. 10.12.2012]

 (6) Väljamakse teostamiseks osaliselt tasutud kuludokumentide alusel tasub toetuse saaja väljamakse taotluse abikõlblikust kogusummast minimaalselt omafinantseeringu osa.
[RT I, 07.12.2012, 1 - jõust. 10.12.2012]

 (7) Pärast toetuse saamist tasub toetuse saaja tasumata kuludokumentide kogusumma ja esitab sihtasutusele nõutud tasumist tõendavad dokumendid seitsme tööpäeva jooksul toetuse saamisest arvates.

 (8) Enne uut väljamakse taotluse esitamist peab lõikes 7 esitatud nõue olema täidetud või vastasel juhul võib sihtasutus keelduda edaspidi toetuse saajale toetuse välja maksmisest.

 (9) Osaliselt tasutud kuludokumentide alusel saadud toetust peab kasutama vaid väljamakse taotluses toodud abikõlblike kulude katmiseks. Kui toetuse saaja ei esita sihtasutusele tasumist tõendavaid dokumente ettenähtud ajal, võib sihtasutus nõuda «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» §-s 26 sätestatud korras toetuse saajalt toetuse tagasi.

 (10) Sihtasutus aktsepteerib väljamaksetaotluse struktuuritoetuse registri operatiivsüsteemis hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast toetuse saaja esitatud lõpparuande heakskiitmist sihtasutuse poolt ja toetuse saajalt väljamakse taotluse saamist.

 (11) Sihtasutus võib teha toetuse maksmisest osalise või täieliku keeldumise otsuse juhul, kui:
 1) esitatud väljamakse taotlus või kuludokumendid ei vasta ettenähtud nõuetele;
 2) esitatud kuludokumendid ei vasta projekti taotluses esitatud projekti perioodile, tegevustele ja eesmärkidele;
 3) läbiviidud tegevused ei vasta taotluses esitatud tegevustele või nende toimumine ei ole tõendatud;
 4) tagasimaksmisele kuuluvad kohustused sihtasutuse ees ei ole täidetud.

§ 22.  Teabe ja aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid

 (1) Toetuse saaja esitab projekti lõpparuande taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtajaks.

 (2) Toetuse saaja esitab projekti lõpparuande e-teeninduse kaudu sihtasutuse poolt välja töötatud lõpparuande vormis ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tingimustel.
[RT I, 07.12.2012, 1 - jõust. 10.12.2012]

 (3) [Kehtetu – RT I, 07.12.2012, 1 - jõust. 10.12.2012]

 (4) [Kehtetu – RT I, 07.12.2012, 1 - jõust. 10.12.2012]

6. peatükk TOETUSE SAAJA JA SIHTASUTUSE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 23.  Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud:
 1) tagama ettenähtud omafinantseeringu määral, mis katab projekti kuludest osa, mida toetusest ei finantseerita;
 2) viima projekti ellu taotluses ja taotluse rahuldamise otsuses fikseeritud tähtaegade ja tingimuste kohaselt;
 3) teavitama sihtasutust projekti tegevuste, eelarve ja tähtaegade muutmise vajadusest;
 4) kasutama toetust vastavuses esitatud taotluse ja taotluse rahuldamise otsusega;
 5) maksma toetuse tagasi tagasinõudmise otsuses näidatud summas ja tähtpäevaks. Tagastatava summa jäägilt arvestatakse intresse ja viiviseid vastavalt «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» §-s 28 sätestatule;
 6) vastama sihtasutuse poolt esitatud küsimustele toetuse saaja ja projekti teostamise kohta;
 7) esitama sihtasutusele tähtaegselt nõutud informatsiooni ja aruandeid;
 8) tagama, et toetuse saaja raamatupidamises on toetatava projekti kulud ja neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest toetuse saaja kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad;
[RT I, 24.07.2014, 11 - jõust. 27.07.2014]
 9) säilitama taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni vähemalt 31. detsembrini 2025. a;
 10) [kehtetu - RT I, 13.01.2015, 6 - jõust. 16.01.2015]
 11) võimaldama teostada kuludokumentide auditit ja järelevalvetoiminguid (edaspidi järelevalve) vastavalt «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» sätetele;
 12) võimaldama järelevalvet teostavale isikule juurdepääsu projekti teostamisega seotud ruumidesse ja territooriumidele, mida toetuse saaja omab, rendib või mis tahes muul moel kasutab;
 13) andma audiitori ja järelevalvet teostava isiku kasutusse kõik projekti teostamisega seotud andmed ja dokumendid kolme tööpäeva jooksul nõudmisest arvates;
 14) osutama auditi ja järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset abi;
 15) järgima hangete läbiviimisel „Riigihangete seaduses” kehtestatud nõudeid, kui toetuse saaja on hankija „Riigihangete seaduse” mõistes;
[RT I, 16.04.2013, 9 - jõust. 19.04.2013]
 151) esitama lähteülesande ja selle alusel vähemalt kolm omavahel sõltumatu pakkuja poolt koostatud ja sisu poolest võrreldavat hinnapakkumist, juhul kui on muutunud ostetav asi või teenus, samuti ostetava asja või teenuse hind võrreldes taotluses tooduga ning kui toetuse saaja ei pea järgima riigihangete seadust ja tehingu summa käibemaksuta ületab 6400 eurot. Kui kolme sõltumatut hinnapakkumist ei ole võimalik esitada või kui odavaimat pakkumist ei valita, tuleb esitada sellekohane põhjendus. Nõustamisalaste ja uuringutega seotud teenuste kasutamisel arendusosaku raames tuleb esitada lähteülesanne koos võrreldavate hinnapakkumistega kõigi ostutehingute korral olenemata nende maksumusest;
[RT I, 13.01.2015, 23 - jõust. 16.01.2015]
 16) näitama toetuse kasutamisel vastavalt «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 25 lõike 2 alusel kehtestatud tingimustele ja korrale, et tegemist on struktuuritoetusega, kasutades selleks ettenähtud sümboolikat;
 17) hoidma talle kasutamiseks antud sümboolikat heaperemehelikult ja tagastama selle vastavasisulise nõude esitamisel;
 18) viivitamata kirjalikult informeerima sihtasutust kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja poolt oma kohustuste täitmist, sealhulgas nime, aadressi ja seaduslike või volitatud esindajate muutumisest, ümberkujundamisest, pankrotimenetluse alustamisest või likvideerija määramisest, tegevuse lõpetamisest ka siis, kui eelnimetatud muudatused on registreeritud äriregistris või avalikustatud massiteabevahendite kaudu;
 19) viivitamata kirjalikult informeerima projekti teostamise käigus ilmnenud projekti negatiivse tulemuse suurest tõenäosusest või vältimatusest ning projekti edasise jätkamise kaheldavast otstarbekusest;
 20) viivitamata kirjalikult informeerima projekti teostamise ajal projekti teostamise baasiks oleva ettevõtte või ettevõtte osa ja nendega seonduvate asjade või õiguste üleandmise otsuse vastuvõtmisest;
 21) viivitamata kirjalikult informeerima projekti teostamise ajal toetuse saaja omanike muutusest üle 5%, välja arvatud taotlejad, kelle väärtpaberid on emiteeritud reguleeritud väärtpaberiturul;
 22) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi.

§ 24.  Toetuse saaja õigused

  Toetuse saajal on õigus:
 1) [kehtetu – RT I, 07.12.2012, 1 - jõust. 10.12.2012]
 2) saada sihtasutuselt informatsiooni ja nõuandeid, mis on seotud käesolevas määruses nimetatud kohustuste täitmisega.

§ 25.  Sihtasutuse kohustused

  Sihtasutus on kohustatud:
 1) tegema taotlus- ja aruandevormid ning asjakohased juhendmaterjalid kättesaadavaks e-teeninduses;
[RT I, 07.12.2012, 1 - jõust. 10.12.2012]
 2) teavitama toetuse saajaid viivitamata toetuse kasutamist reguleerivates õigusaktides tehtud muudatustest;
 3) läbi vaatama väljamakse taotlused hiljemalt 10 tööpäeva jooksul. Väljamaksete muudatuse taotlus rahuldatakse olemasoleva taotluse rahuldamise otsuse muutmisega;
 4) heaks kiitma või tagasi lükkama §-s 22 nimetatud aruanded hiljemalt 21 tööpäeva jooksul nende laekumisest. Sihtasutus on kohustatud viivitamata teavitama toetuse saajat §-s 22 nimetatud aruannete ja § 21 lõikes 1 nimetatud väljamakse taotluse heakskiitmise või tagasi lükkamise otsusest;
 5) tegema pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist oma veebilehel kättesaadavaks järgmise informatsiooni: toetuse saaja nimi, toetust saava projekti nimi, toetuse summa, projekti kogumaht, projekti eesmärk ja projekti ajaline kestus;
 6) mitte avaldama vastavalt «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 25 lõikele 6 taotlejate kohta menetluse käigus saadud informatsiooni (välja arvatud punktis 5 nimetatud informatsioon) ega dokumente;
 7) säilitama taotluse ja projektidega seotud dokumentatsiooni vähemalt 31. detsembrini 2025. a.

§ 26.  Sihtasutuse õigused

  Sihtasutusel on õigus:
 1) teostada kuludokumentide auditit ja järelevalvetoiminguid;
 2) kontrollida toetuse kasutamist;
 3) nõuda taotluses sisaldunud projekti kestuse, tegevuste, eesmärkide ja kulude kohta täiendavate andmete ja dokumentide esitamist, mis tõendavad projekti nõuetekohast teostamist ja toetuse saaja kohustuste nõuetekohast täitmist;
 4) vähendada toetuse suurust, kui esitatud aruandest selgub, et toetuse saaja on osaliselt või täielikult jätnud tegemata tegevuskavas planeeritud tegevusi või eelarve alakasutus on suurem kui 20%;
 5) peatada toetuse väljamaksmine kuni rikkumise kõrvaldamiseni, kui toetuse saaja rikub «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» või käesolevas määruses sätestatud tingimusi või kaldub muul viisil kõrvale taotluses või taotluse rahuldamise otsuses sätestatust;
 6) peatada toetuse väljamaksed toetuse saajale tema tagasimaksega seotud projekti või toetuse saaja kõikide projektide osas kuni tagasinõutava summa lõpliku tagasimakseni;
 7) lõpetada toetuse väljamaksmine ning nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui toetuse saaja rikub «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» või käesolevas määruses sätestatud tingimusi või kaldub muul viisil kõrvale taotluses või taotluse rahuldamise otsuses sätestatust;
 8) vähendada väljamakstava toetuse suurust proportsionaalselt toetuse saaja omafinantseeringu vähenemisel alla taotluse rahuldamise otsuses sätestatud määra;
 9) keelduda toetuse väljamaksmisest, kui toetuse saaja majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et toetuse kasutamine või projekti teostamine on ohustatud;
 10) teostada muid õigusaktidega kehtestatud toiminguid.