Teksti suurus:

Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 07.12.2018, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
30.11.2018 otsus nr 342

Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 21.11.2018

§ 1.  Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maksuhaldur annab maksukohustuslase taotlusel teavet ja selgitusi tema käesolevast seadusest ja maksuseadustest tulenevate õiguste ja kohustuste kohta.”;

2) paragrahvi 14 lõike 5 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Maksuhaldur on kohustatud väljastama maksuvõlgade puudumise tõendi ka juhul, kui maksukohustuslasel olev kõikide sama maksuhalduri hallatavate maksude võlg, arvestamata haldusaktiga kindlaksmääramata intressi, on väiksem kui 100 eurot või kui maksuvõla tasumine on ajatatud.”;

3) paragrahvi 17 lõikes 31 ja § 26 lõikes 23 asendatakse läbivalt sõnad „valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga määratud asutus” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskus” vastavas käändes;

4) paragrahvi 202 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Füüsilisest isikust ettevõtjal on õigus registreerida oma ettevõtte majandustegevuses osalev abikaasa töötamise registris käesoleva peatüki 31. jaos sätestatud korras.”;

5) paragrahvi 202 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 251 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Töötamise registrisse võib kanda andmed käesoleva seaduse § 202 lõikes 2 nimetatud füüsilisest isikust ettevõtja majandustegevuses osaleva abikaasa kohta.”;

7) paragrahvi 252 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tööd võimaldav isik on kohustatud töötamise registris registreerima käesoleva seaduse § 251 lõigetes 4, 5 ja 51 nimetatud isikute töötamise alustamise, peatumise, lõpetamise ja selle liigi ning muud töö tegemisega seotud andmed.”;

8) paragrahvi 254 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Töötamise registrisse kantavate andmete loetelu sätestatakse maksukohustuslaste registri põhimääruses.

(2) Maksukohustuslaste registri põhimääruses võib riigisaladuse kaitse tagamise eesmärgil teha erisusi andmete koosseisu ja nende registrisse kandmise suhtes.”;

9) paragrahvi 254 lõike 3 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Muud maksukohustuslaste registri põhimääruses nimetatud andmed kannab tööd võimaldav isik töötamise registrisse seitsme kalendripäeva jooksul lihtsustatud korras registreerimisest arvates.”;

10) paragrahvi 27 lõike 1 punktid 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„4) maksuvõlgade ning tähtajaks tasumata käesoleva seaduse § 31 lõike 1 punktis 4 ja § 128 lõikes 4 nimetatud kohustuste suuruse ja tekkimise aja, kui kõikide kohustuste summa kokku ületab 100 eurot, arvestamata haldusaktiga kindlaksmääramata intressi;
5) ajatatud maksuvõla ning käesoleva seaduse § 31 lõike 1 punktis 4 ja § 128 lõikes 4 nimetatud kohustuste suuruse, andmed ajatamiseks esitatud tagatiste kohta ja kohustuste täitmise ajakava kestuse;”;

11) paragrahvi 27 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Maksuhalduri haldusaktist ja jõustunud kohtulahendist tuleneva kohustuse korral on maksuvõla ning käesoleva seaduse § 31 lõike 1 punktis 4 ja § 128 lõikes 4 nimetatud kohustuste suurus ja tekkimise aeg lubatud avalikustada pärast kohustuse täitmise tähtpäeva saabumist, kui selle täitmist ei ole peatatud. Kui maksukohustuslane on kohustuse täitmise aluseks oleva haldusakti vaidlustanud, tehakse tema taotlusel sellekohane märge avaldatavate andmete juurde. Ilma maksukohustuslase taotluseta tehakse vastav märge avaldatavate andmete juurde juhul, kui maksuhaldur on vaidlustamisest muul viisil teada saanud.”;

12) paragrahvi 29 punkt 26 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„26) Politsei- ja Piirivalveametile välismaalaste seaduse alusel välismaalase Eestisse saabumise ning Eestis ajutise viibimise, elamise ja töötamise lubamise otsustamiseks, samuti Eestisse saabumise ning Eestis ajutise viibimise, elamise ja töötamise tingimuste rikkumiste kõrvaldamiseks ning selliste rikkumiste ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks;”;

13) paragrahvi 29 täiendatakse punktidega 261–264 järgmises sõnastuses:

„261) Politsei- ja Piirivalveametile Euroopa Liidu kodaniku seaduse alusel Euroopa Liidu kodaniku ja tema kolmandast riigist pärit perekonnaliikme Eestis elamise ja töötamise lubamise otsustamiseks, samuti Eestis elamise ja töötamise tingimuste rikkumiste kõrvaldamiseks ning selliste rikkumiste ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks;
262) Politsei- ja Piirivalveametile väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse alusel Eestis seadusliku aluseta viibiva isiku ebaseadusliku töötamise kõrvaldamiseks ning sellise rikkumise ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks;
263) Politsei- ja Piirivalveametile välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks, sealhulgas rahvusvahelise kaitse taotleja, pagulase, täiendava kaitse saaja, ajutise kaitse saaja ja nende perekonnaliikmete Eestis viibimise, elamise ja töötamise lubamise otsustamiseks, samuti ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks ning korrarikkumise kõrvaldamiseks;
264) Politsei- ja Piirivalveametile isikut tõendavate dokumentide seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks, sealhulgas e-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmiseks, välja andmisest keeldumiseks, kehtivuse peatamiseks või kehtetuks tunnistamiseks, samuti ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks ning korrarikkumise kõrvaldamiseks;”;

14) paragrahvi 29 täiendatakse punktidega 52–54 järgmises sõnastuses:

„52) Rahvusarhiivile arhiiviseaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
53) Kaitseressursside Ametile kaitseväeteenistuse seaduses sätestatud kutsealuse ja asendusteenistuja kaitseväeteenistuskohustuse täitmise tagamiseks ja riikliku järelevalve korraldamiseks ning riigikaitseliste sundkoormiste seaduse alusel riigikaitselise sundkoormise määramiseks ja teatavaks tegemiseks ning riigikaitseseaduses sätestatud riigikaitselise töökohustuse nõuete kontrollimiseks;
54) Kaitseväele kaitseväeteenistuse seaduses ja riigikaitseseaduses nimetatud reservis oleva isiku kaitseväeteenistuskohustuse täitmise tagamiseks ja riikliku järelevalve korraldamiseks ning Kaitseväe korralduse seaduses sätestatud kaitseväeluure teostamiseks;”;

15) paragrahvi 29 täiendatakse punktiga 55 järgmises sõnastuses:

„55) riigikaitseseaduse § 53 lõikes 1 ja hädaolukorra seaduse § 26 lõikes 1 nimetatud isikule riigikaitselise sundtöökohustuse või eriolukorra töökohustuse määramise otsustamiseks.”;

16) paragrahvi 32 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Maksuvõlg käesoleva seaduse tähenduses on:
1) tähtpäevaks tasumata maksusumma;
2) tollivõlast tulenev tähtpäevaks tasumata maksusumma;
3) maksukohustuslase taotluse alusel alusetult tagastatud või tasaarvestatud summa;
4) käesoleva paragrahvi punktides 1–3 nimetatud summalt arvestatud tasumata intress.”;

17) paragrahvi 40 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 40. Seadusliku esindaja, vara valitseja, tegeliku juhi ja maksuesindaja vastutus”;

18) paragrahvi 40 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui käesoleva seaduse §-s 8 nimetatud kohustuste täitmise üle on tegelik võim füüsilisel isikul, kes ei ole maksukohustuslase seaduslik esindaja, tegevjuht ega vara valitseja, kuid kelle tahtlik tegevus põhjustab maksuvõla, vastutab ta tekkinud maksuvõla eest solidaarselt maksukohustuslasega.”;

19) paragrahvi 40 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 või 11 alusel vastutab mitu isikut, vastutavad nad kohustuste täitmise eest solidaarselt.”;

20) paragrahvi 41 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „tsiviilhagi” sõnadega „või avalik-õigusliku nõudeavalduse”;

21) paragrahvi 42 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik ei ole lepinguga võetud kohustust tähtajaks täitnud, kohaldatakse sellise kohustuse sissenõudmisel käesoleva seaduse 13. peatükis maksuvõla sundtäitmise kohta sätestatut.”;

22) paragrahvi 42 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vastutus ei lõpe käesoleva seaduse §-s 114 ega 1141 sätestatud maksuvõla mahakandmise, kustutamise, ümberkujundamise ega sellest vabastamisega.”;

23) paragrahvi 451 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonnas elektroonilise asjaajamise tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

24) seadust täiendatakse §-ga 462 järgmises sõnastuses:

§ 462. Automaatsed haldusaktid ja dokumendid

(1) Riiklike maksude maksuhaldur võib anda haldusakti ja dokumendi automatiseeritult, ilma maksuhalduri ametniku vahetu sekkumiseta (edaspidi automaatne haldusakt ja dokument).

(2) Automaatne haldusakt ja dokument kinnitatakse omakäelise või e-allkirja asemel e-templiga e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduses sätestatud tingimustel ja korras. Automaatsele haldusaktile ja dokumendile ei kohaldata käesoleva seaduse § 46 lõike 3 punktis 2 ega lõikes 5 sätestatut.

(3) Automaatne haldusakt ja dokument toimetatakse kätte käesoleva seaduse §-s 54 sätestatud korras.

(4) Automaatsete haldusaktide ja dokumentide loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

25) paragrahvi 54 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Maksukohustuslase taotluse alusel antud automaatse haldusakti ja dokumendi kättetoimetamise ajaks loetakse dokumendi andmise hetk. Maksuhaldur teeb maksukohustuslase taotluse alusel koostatud automaatse haldusakti või dokumendi e-maksuameti kaudu kättesaadavaks viivitamata. Maksukohustuslase nõusolekul kättetoimetamise kohta teadet ei saadeta.”;

26) seadust täiendatakse peatükiga 41 järgmises sõnastuses:

41. peatükk
MAKSUKONTROLL

§ 551. Maksukontrolli eesmärk

(1) Maksukontrolli eesmärk on käesoleva seaduse ja maksuseaduste täitmise kontrollimine, et selgitada välja kõik maksukohustusega seotud asjaolud, mis võivad maksukohustust suurendada või vähendada.

(2) Maksukontroll võib:
1) hõlmata üht või mitut maksu;
2) hõlmata üht või mitut maksustamisperioodi;
3) olla piiritletud konkreetse asjaolu väljaselgitamise või kontrolliga.

§ 552. Maksukontrollist teavitamine

(1) Maksukontroll algab maksukohustuslase teavitamisega maksukontrolli alustamisest ja selle ulatusest, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti.

(2) Maksukohustuslast teavitatakse maksukontrolli alustamisel tema õigustest, kohustustest, kontrollitavatest asjaoludest ja kontrollitavast perioodist.

(3) Maksukontrolli ulatuse muutmisel tuleb maksukohustuslast sellest teavitada samas korras nagu maksukontrolli alustamisel.

(4) Kui esineb seadusest tulenev oluline põhjus jätta maksukohustuslasele maksukontrolli alustamisest ette teatamata, tuleb sellest teatada esimesel võimalusel pärast esimest menetlustoimingut.

(5) Maksukontrolli alustamisest teavitamata jätmine on põhjendatud eelkõige siis, kui esineb kahtlus, et maksukontrollist etteteatamise korral võib maksukohustuslane raskendada või takistada maksukontrolli läbiviimist, juurdepääsu oma majandus- või kutsetegevusega seotud ruumidele, andmetele, dokumentidele või esemetele või neid võltsida, kahjustada või hävitada.

§ 553. Maksuhalduri toimingud maksukontrolli läbiviimisel

(1) Maksuhalduril on õigus:
1) kontrollida kõiki maksustamise seisukohalt tähendust omavaid asjaolusid;
2) kontrollida maksude tasumise ja arvestamisega seotud dokumente;
3) teha kaupade, materjalide ja muu vara ning tehtud tööde ja osutatud teenuste inventuure ja ülemõõtmisi käesoleva seaduse §-s 72 sätestatud korras;
4) saada maksukontrolli läbiviimisel maksukohustuslaselt või tema määratud isikult, teistelt isikutelt ning asutustelt teavet ja seletusi;
5) teha muid käesoleva seaduse 6. peatükis sätestatud toiminguid.

(2) Kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti, võib toiminguid teha suulise korralduse alusel.

(3) Maksuhaldur kasutab maksusumma määramise, maksude tasumise õigsuse kontrollimise või õigusrikkumise tõkestamise eesmärgil kõiki tollieeskirjade rakendamiseks seadusega antud õigusi. Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise kaubandusega, rahvusvaheliste postisaadetistega ja ühest liikmesriigist teise siirduvate isikutega seoses kasutab maksuhaldur nimetatud õigusi juhul, kui on alust arvata, et maksuseadust ei täideta.

§ 554. Maksukohustuslase õigused ja kohustused maksukontrolli korral

(1) Maksukohustuslasel on õigus:
1) anda seletusi maksukohustusega seotud asjaolude kohta;
2) taotleda maksuhalduri ametniku taandamist käesoleva seaduse §-s 49 sätestatud alustel;
3) saada selgitusi, kuidas maksukontrolli käigus tuvastatud asjaolud mõjutavad tema maksukohustust;
4) kasutada teisi käesoleva seadusega ettenähtud õigusi.

(2) Maksukohustuslane on kohustatud:
1) tagama maksuhaldurile juurdepääsu maksukontrolliga seotud andmetele;
2) esitama maksuhaldurile asjasse puutuvaid dokumente ja asju;
3) andma maksuhalduri nõudel seletusi;
4) tutvustama maksuhaldurile oma raamatupidamissüsteemi ning muid majandusarvestus- ja infosüsteeme.

§ 555. Maksuhalduri selgitamiskohustus

(1) Maksukontrolli vältel tagab maksuhaldur maksukohustuslase õiguse olla ära kuulatud. Maksukohustuslast teavitatakse võimalusest anda kogu menetluse vältel tuvastatud asjaolude kohta seletusi ning esitada täiendavaid tõendeid.

(2) Maksuhaldur teavitab enne maksukontrolli lõppemist maksukohustuslast menetluse tulemustest. Enne seda võib maksuhaldur läbi viia lõppvestluse, mille käigus on maksuhalduril võimalik esitada täiendavaid ja täpsustavaid küsimusi ning maksukohustuslasel anda seletusi menetlust puudutavate asjaolude kohta.

(3) Kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti, koostab maksuhaldur maksukontrolli tulemuste kindlaksmääramiseks kontrolliakti. Kontrolliaktis tuuakse välja kõik maksukontrolli käigus tuvastatud maksustamise seisukohast tähendust omavad ja õiguslikud asjaolud. Kui maksukontrolli kaasati ekspert või spetsialist, märgitakse kontrolliakti tema osavõtt. Maksukohustuslast teavitatakse võimalusest esitada kontrolliaktis toodud asjaolude kohta vastuväiteid.

(4) Kui maksukontrolli käigus ei tuvastatud maksukohustust muutvaid asjaolusid või kui maksukohustuslane on nõus maksuhalduri menetluse käigus tehtud järelduste ja antud selgitustega, ei pea maksuhaldur kontrolliakti koostama. Sellisel juhul teavitab maksuhaldur maksukohustuslast maksukontrolli lõpetamisest kirjaliku teatega. Kontrolliakti koostamise taotlus tuleb esitada kirjalikus vormis kümne kalendripäeva jooksul maksukontrolli lõpetamise teate kättesaamisest arvates.

(5) Maksukontrolli lõpetamise teadet peetakse võrdväärseks käesoleva seaduse § 95 kohase maksuotsusega ja selle muutmisel või kehtetuks tunnistamisel kohaldatakse käesoleva seaduse §-des 101–103 sätestatut.”;

27) paragrahvi 59 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

28) seaduse 7. peatükk tunnistatakse kehtetuks;

29) paragrahvi 87 lõike 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„E-allkiri antakse e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduses sätestatud tingimustel ja korras. E-allkirja ei lisata, kui deklaratsioon on esitatud e-maksuameti kaudu ja maksuhaldur on deklaratsiooni esitaja turvalisel viisil tuvastanud.”;

30) paragrahvi 93 lõikes 1 asendatakse sõnad „Kui maksuasjas ei ole läbi viidud revisjoni,” sõnadega „Põhjendatud juhul”;

31) paragrahvi 93 lõike 5 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Muutev tingimus tunnistatakse kehtetuks ka juhul, kui täiendava maksukontrolli raames ilmneb, et maksukohustust muutvaid asjaolusid ei esinenud.”;

32) paragrahvi 97 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Intressisumma ümardatakse euro täpsusega, kui maksuseaduses või tollieeskirjades ei ole sätestatud teisiti.”;

33) paragrahvi 98 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Maksusumma tahtliku tasumata või kinni pidamata jätmise korral, sealhulgas maksuvõla tekkimisel käesoleva seaduse §-s 41 nimetatud isiku poolt kuriteo toimepanemise korral, on maksusumma määramise aegumistähtaeg viis aastat.”;

34) paragrahvi 98 lõike 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Maksuotsus on tehtud aegumistähtaja jooksul, kui selle kättetoimetamist on alustatud enne aegumistähtaja lõppemist.”;

35) paragrahvi 99 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

36) paragrahvi 99 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) alates välisriigi pädeva asutusega vastastikuse kokkuleppe menetluse alustamise päevast kuni menetluse tulemuste põhjal maksuotsuse kättetoimetamise päevani või kui vastastikuse kokkuleppe menetluse tulemusel ei avastatud maksukohustust muutvaid asjaolusid, siis sellekohase kirjaliku teate kättetoimetamise päevani.”;

37) paragrahvi 99 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui maksuhaldur on maksukohustuslase taotluse alusel maksumenetluse alguse edasi lükanud, peatub maksusumma määramise aegumine alates päevast, kui maksumenetlusega oleks esialgu alustatud, kuni maksumenetlusega alustamise päevani.”;

38) paragrahvi 102 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

39) paragrahvi 114 lõike 3 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu „põhjendatud kirjalikul taotlusel” sõnadega „või põhjendatud erandjuhul omal algatusel”;

40) paragrahvi 115 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Rahvusvahelise ametiabi osutamisel arvestatakse välisriigis tasumisele kuuluvalt maksusummalt intressi pärast maksusumma vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja möödumist kuni maksu tasumise päevani, viimane kaasa arvatud. Vabatahtlikuks täitmiseks antav tähtaeg ei või olla lühem kui kümme kalendripäeva.”;

41) paragrahvi 115 lõike 3 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „lõigetes 1 ja 2” tekstiosaga „lõikes 1, 11 või 2”;

42) paragrahvi 115 lõike 3 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Intressinõudele kohaldatakse maksuotsuse (§ 95) kohta käivaid sätteid, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 462 sätestatud juhul.”;

43) paragrahvi 115 lõike 4 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

44) paragrahvi 115 lõike 4 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui intress tasaarvestatakse tagastusnõudega või nõutakse sisse täitemenetluse ajal, ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud intressikohustuse tasumise tähtaja nõuet.”;

45) paragrahvi 116 lõike 4 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui maksuhaldur ei ole käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud intressi kandnud omal algatusel maksukohustuslase ettemaksukonto arvestusse, võib maksukohustuslane seda taotleda kahe aasta jooksul arvates:”;

46) paragrahvi 117 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Põhjendatud erandjuhul on maksuhalduril õigus maksuvõla tasumise ajatamisel vähendada intressi määra kuni 50 protsenti maksuvõla tekkimise päevast arvates.”;

47) paragrahvi 119 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

48) paragrahvi 119 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Maksukohustuselt, mille täitmise tähtpäev saabus enne pankroti väljakuulutamist, lõpeb intressi arvestamine maksukohustuslase pankroti väljakuulutamise päevast alates.”;

49) paragrahvi 119 lõike 3 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

50) paragrahvi 119 lõike 5 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast tekstiosa „Intressi ei arvestata” tekstiosaga „perioodi eest, mil maksukohustuslane ei saanud täita oma maksukohustust maksuhalduri põhjendamatu viivituse tõttu maksukontrolli läbiviimisel või”;

51) paragrahvi 119 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

52) paragrahvi 119 lõigetest 8 ja 9 jäetakse välja sõnad „tollimaksu ja”;

53) paragrahvi 127 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui käendaja ei ole asunud käendatava võlga tasuma 30 päeva jooksul maksuhalduri teate kättesaamise päevast alates, nõuab maksuhaldur võla sisse käesoleva seaduse 13. peatükis sätestatud korras.”;

54) paragrahvi 128 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „deklareeritud ja tasumata jäetud maksusumma või maksuteate alusel”;

55) paragrahvi 128 lõiget 4 täiendatakse punktidega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„4) käesoleva seaduse § 42 kohaselt lepingu alusel võetud kohustused ja tagatisega tagatud, kuid tähtajaks täitmata rahalised kohustused;
5) täitekulud, mis kaasnevad enne maksuseadusest tuleneva rahalise nõude esitamist või kohustuse määramist käesoleva seaduse § 1361 lõike 11 punktides 1 ja 2 nimetatud toimingute tegemisega.”;

56) paragrahvi 1361 täiendatakse lõikega 14 järgmises sõnastuses:

„(14) Käesoleva paragrahvi lõike 11 punktides 1 ja 2 nimetatud toimingute tegemisega seotud täitekulude sissenõudmiseks koostab maksuhaldur korralduse, milles määrab nende tasumiseks tähtaja ja teeb hoiatuse, et täitekulude tähtaja jooksul tasumata jätmise korral täitmata kohustus sundtäidetakse vastavalt käesoleva seaduse §-des 128–132 sätestatule.”;

57) paragrahvi 1541 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, 1532”;

58) paragrahvi 1553 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „eest” sõnadega „või teabevahetuse takistamise eest”;

59) paragrahvi 1687 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punkti 4 kohaselt hakatakse § 31 lõike 1 punktis 4 ja § 128 lõikes 4 nimetatud ning tähtajaks tasumata kohustuste suurust ja tekkimise aega avaldama alates 2019. aasta 1. jaanuarist.”;

60) seadust täiendatakse §-ga 16811 järgmises sõnastuses:

§ 16811. Füüsilisest isikust ettevõtja tegevuses osaleva abikaasa andmete kandmine töötamise registrisse

Füüsilisest isikust ettevõtja tegevuses osaleva abikaasa kohta võib teha kande töötamise registrisse 2018. aasta 1. novembrist alates.”;

61) seadust täiendatakse §-ga 16812 järgmises sõnastuses:

§ 16812. Maksukontrolli rakendamine

Käesoleva seaduse 41. peatükis maksukontrollile kehtestatud sätteid rakendatakse menetlustele, mida alustatakse 2019. aasta 1. jaanuaril või hiljem.”.

§ 2.  Avaliku teabe seaduse muutmine

Avaliku teabe seaduse § 35 lõike 1 punktis 16 asendatakse tekstiosa „teabe maksuvõlgnevuste kohta” tekstiosaga „maksukorralduse seaduse §-s 27 nimetatud andmed”.

§ 3.  Keskkonnatasude seaduse muutmine

Keskkonnatasude seaduse § 331 lõikest 4 jäetakse välja sõnad „ning revisjoni tegemisel”.

§ 4.  Kogumispensionide seaduse muutmine

Kogumispensionide seaduse § 11 lõiget 2 täiendatakse teise ja kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Maksuteadet ei väljastata elektrooniliselt esitatud deklaratsiooni puhul. Maksuhaldur avaldab maksuarvestuse Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonnas „e-maksuamet/e-toll” ning teavitab kohustuste tekkimise tähtpäevast ja võimalusest tutvuda maksuarvestusega keskkonnas „e-maksuamet/e-toll”.”.

§ 5.  Maksualase teabevahetuse seaduse muutmine

Maksualase teabevahetuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 41 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Käesoleva seaduse 1., 22. ja 3. peatükis sätestatut kohaldatakse ka välislepingu kohasele ja konventsiooni artikli 6 alusel toimuvale riikidepõhise aruande alasele automaatsele teabevahetusele.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

§ 71. Teabe kogumise vältimise eesmärgil tehtavad tehingud ja toimingud

Kui tehingu või toimingu sisust järeldub, et see on tehtud teabe kogumise vältimise eesmärgil, ei võeta seda käesoleva seaduse kohaldamisel arvesse.”;

3) paragrahvi 81 lõike 5 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) täiendava kogumispensioni kindlustusleping kogumispensionide seaduse § 62 tähenduses, mille tagastusväärtuse väljamaksmine kindlustusvõtjale on kogumispensionide seaduse § 63 lõike 54 kohaselt välistatud või mille kindlustuspensioni maksmise tähtpäev on saabunud;”;

4) paragrahvi 231 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Käesoleva seaduse § 81 lõike 5 punktis 2 sätestatud teabevahetusest välistamata jäetud täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu suhtes kohaldab aruandekohustuslik Eesti finantsasutus käesoleva seaduse 11. peatükis nimetatud aruandlus- ja hoolsusmeetmeid ning kogub teabe esmakordselt 2020. aasta 31. detsembriks.”;

5) paragrahvi 232 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva seaduse § 81 lõikes 5 ja § 231 lõikes 6 sätestatut kohaldatakse ka käesoleva seaduse 2. peatükist tulenevate kohustuste täitmisel.”.

§ 6.  Raskeveokimaksu seaduse muutmine

Raskeveokimaksu seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) autorongi registrimassile või täismassile, võttes aluseks käesoleva lõike punktis 1 nimetatud veoauto näitajad, autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste telgede arvu ja nimetatud haagiste suurima massi, mille veoauto omanik või kasutaja on avaldanud Maanteeametile ning Maanteeameti kaudu Maksu- ja Tolliametile järelevalve teostamiseks.”;

2) paragrahvi 3 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Raskeveoki omanik või valdaja vastutab liiklusregistrile esitatud andmete õigsuse eest.”;

3) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Maksu- ja Tolliametil on õigus nõuda raskeveoki omanikult või valdajalt Maanteeametile esitatud andmete korrigeerimist.”;

4) seadust täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

§ 91. Sunniraha rakendamine

(1) Maksu- ja Tolliamet võib teha hoiatuse, et käesoleva seaduse § 9 lõikes 2 nimetatud andmete tähtajaks esitamata jätmise korral või valeandmete esitamise korral võidakse rakendada sunniraha.

(2) Kui isik ei täida kohustust hoiatuses märgitud tähtajaks, peab ta tasuma hoiatuses märgitud sunniraha.

(3) Selle kohustuse täitmisele sundimiseks ei või sunniraha esimesel korral ületada 1300 eurot ja teisel korral 2000 eurot. Sellesama kohustuse täitmisele sundimiseks kasutatav sunniraha ei või ületada 3300 eurot.”.

§ 7.  Ravikindlustuse seaduse muutmine

Ravikindlustuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikes 31 asendatakse sõna „maksukohustuslaste” sõnaga „töötamise”;

2) paragrahvi 101 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa kindlustuskaitse tekib töötamise registrisse kandmisest arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel.”;

3) paragrahvi 101 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa kindlustuskaitse lõpeb kahe kuu möödumisel töötamise registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osalemise lõppemise päevast või füüsilisest isikust ettevõtja kohta kustutamiskande tegemisest äriregistris.”;

4) paragrahvi 50 lõikes 11 asendatakse sõnad „maksukohustuslaste registris tehtud kustutamiskannet” sõnadega „töötamise registris tehtud töötamise lõpetamise kannet”.

§ 8.  Sotsiaalmaksuseaduse muutmine

Sotsiaalmaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 61 asendatakse läbivalt sõna „maksukohustuslaste” sõnaga „töötamise”;

2) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Maksuteadet ei väljastata elektrooniliselt esitatud deklaratsiooni puhul. Maksuhaldur avaldab maksuarvestuse Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonnas „e-maksuamet/e-toll” ning teavitab kohustuste tekkimise tähtpäevast ja võimalusest tutvuda maksuarvestusega keskkonnas „e-maksuamet/e-toll”.”.

§ 9.  Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 34 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „intresse” tekstiosaga „, välja arvatud maksukorralduse seaduse § 111 alusel ajatatud maksuvõlalt tasutud intresse, kui maks ei ole määratud maksuotsusega”;

2) paragrahvi 46 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maksu- ja Tolliamet arvutab juurdemaksmisele kuuluva maksusumma (juurdemakse) ning saadab maksumaksjale sellekohase kirjaliku maksuteate. Maksuteadet ei väljastata elektrooniliselt esitatud deklaratsiooni puhul ning mitteresidendile, välja arvatud § 44 lõikes 52 nimetatud juhul. Maksuhaldur avaldab maksuarvestuse Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonnas „e-maksuamet/e-toll” ning teavitab kohustuste tekkimise tähtpäevast ja võimalusest tutvuda maksuarvestusega keskkonnas „e-maksuamet/e-toll”.”.

§ 10.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1, 2, 10–14, 16–22, 24–28, 30, 31, 33–45, 47–57, 59 ja 61, §-d 2–4, § 8 punkt 2 ning § 9 punkt 2 jõustuvad 2019. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 32 ja 46 ning § 9 punkt 1 jõustuvad 2020. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json