Teksti suurus:

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 07.12.2018, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
30.11.2018 otsus nr 346

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 21.11.2018

§ 1.  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmine

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 2 asendatakse arv „2002” arvuga „2019”;

2) paragrahvi 19 lõiget 1 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

„Käesoleva paragrahvi lõike 14 punktis 22 nimetatud kütust käsitatakse kütusena selle kasutamisel või edastamisel kasutamiseks mootorikütuse või kütteainena või mootorikütuse või kütteaine lisandina.”;

3) paragrahvi 19 lõiked 2–4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Pliivaba bensiin käesoleva seaduse mõistes on kütus pliisisaldusega kuni 0,013 g/l (kaasa arvatud), mille KNi kaheksa numbrit on 2710 12 41, 2710 12 45 või 2710 12 49.

(3) Pliibensiin käesoleva seaduse mõistes on kütus pliisisaldusega üle 0,013 g/l, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 12 50.

(4) Lennukibensiin käesoleva seaduse mõistes on kütus, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 12 31 või 2710 12 70.”;

4) paragrahvi 19 lõiked 6–10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Diislikütus käesoleva seaduse mõistes on kütus, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 29, 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15 või 2710 20 17.

(7) Eriotstarbeline diislikütus käesoleva seaduse mõistes on kütus, mis on erimärgistatud vedelkütuse erimärgistamise seaduses sätestatud korras ja mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 29, 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15 või 2710 20 17.

(8) Kerge kütteõli käesoleva seaduse mõistes on kütus, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 või 2710 20 19.

(9) Raske kütteõli käesoleva seaduse mõistes on kütus, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 või 2710 20 39.

(10) Põlevkivikütteõli käesoleva seaduse mõistes on põlevkivist valmistatud kütus, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 või 2710 20 39.”;

5) paragrahvi 19 lõike 14 punktis 2 asendatakse tekstiosa „3824 90 55 või 3824 90 80–3824 90 99” tekstiosaga „3824 84 00, 3824 85 00, 3824 86 00, 3824 87 00, 3824 88 00, 3824 91 00, 3824 99 55, 3824 99 80, 3824 99 85, 3824 99 86, 3824 99 92, 3824 99 93, 3824 99 96, 3826 00 10 või 3826 00 90”;

6) paragrahvi 19 lõike 14 punkt 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„21) mille KNi kaheksa numbrit on 2711 29 00, välja arvatud käesoleva lõike punktis 22 nimetatud kütus;”;

7) paragrahvi 19 lõiget 14 täiendatakse punktiga 22 järgmises sõnastuses:

„22) mille tarbimine on tõendatud päritolutunnistuse kasutamisega maagaasiseaduse § 103 mõistes;”;

8) paragrahvi 20 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) kaheksa numbrit on 2710 12 11–2710 12 25, 2710 12 90, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55, 2710 20 90, 2902 20 00, 2902 30 00 või 2902 41 00–2902 44 00, samuti toode, mille KNi esimesed neli numbrit on 3811, välja arvatud toode, mille KNi kaheksa numbrit on 3811 21 00 või 3811 29 00.”;

9) seaduse 1. peatükki täiendatakse §-ga 203 järgmises sõnastuses:

§ 203. Gaasitarbimise intensiivsus ja intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja

(1) Gaasitarbimise intensiivsus käesoleva seaduse tähenduses on käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 nimetatud perioodil ettevõtja Eestis asuvate ettevõtete tarbitud või tarbitava maagaasi kogumaksumuse osakaal protsentides ettevõtja loodud või loodavast lisandväärtusest samal perioodil.

(2) Lisandväärtuseks käesoleva seaduse tähenduses loetakse intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja Eestis asuvate ettevõtete ärikasum raamatupidamise seaduse lisas 2 esitatud kasumiaruande 1 või 2 kohaselt, mida on suurendatud tööjõukulude, põhivara müügist saadud kahjumi ja põhivara väärtuse langusest tekkinud kulu võrra ning vähendatud põhivara müügist saadud kasumi võrra. Energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele järgneval 12 kalendrikuul prognoositult tekkivaks lisandväärtuseks käesoleva seaduse tähenduses loetakse intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja Eestis asuvate ettevõtete käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud andmete prognoos.

(3) Intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja käesoleva seaduse tähenduses on ettevõtja, kes vastab kõikidele järgmistele tingimustele:
1) ettevõtja põhitegevusala ega kõrvaltegevusala ei kuulu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1893/2006 I lisa jao D ossa 35 „Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine”;
2) ettevõtjal oli energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele vahetult eelnenud majandusaastal gaasitarbimise intensiivsus keskmiselt vähemalt 13 protsenti või ettevõtjal on prognoositud gaasitarbimise intensiivsus järgmisel 12 kalendrikuul keskmiselt vähemalt 13 protsenti;
3) ettevõtja vastab käesoleva seaduse § 202 lõike 3 punktides 2, 4 ja 5 sätestatule.”;

10) paragrahvi 24 lõiget 62 täiendatakse neljanda ja viienda lausega järgmises sõnastuses:

„Maagaasi võrguettevõtja, maagaasist soojuse ja elektrienergia koostootja ning võrguväliselt soetatud maagaasi tarbija ei arvesta maagaasilt ja mootorimaagaasilt tekkinud maksukohustuse hulka ise kasutusele võetud käesoleva seaduse § 19 lõike 14 punktis 22 nimetatud kütuse kogust. Maagaasi võrguettevõtja ning maagaasist soojuse ja elektrienergia koostootja ei arvesta maagaasilt ja mootorimaagaasilt tekkinud maksukohustuse hulka seda tarbijale edastatud käesoleva seaduse § 19 lõike 14 punktis 22 nimetatud kütuse kogust, mille kohta maagaasi võrguettevõtja või maagaasist soojuse ja elektrienergia koostootja saab süsteemihaldurilt maagaasiseaduse mõistes hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu kümnendaks päevaks kinnituse kasutatud päritolutunnistuste kohta.”;

11) paragrahvi 24 täiendatakse lõigetega 68–610 järgmises sõnastuses:

„(68) Energia aktsiisivabastuse luba omaval või omanud intensiivse gaasitarbimisega ettevõtjal tekib kohustus tasuda aktsiisi käesoleva seaduse § 66 lõikes 10 sätestatud määra alusel alates tema viimase lõppenud majandusaasta algusest kuni alljärgneva sündmuseni tarbitud maagaasilt:
1) jäetakse täitmata käesoleva seaduse § 696 lõike 1 punktis 1 või 4 või sama paragrahvi lõikes 12 sätestatud kohustus;
2) täidetakse käesoleva seaduse § 696 lõike 12 punktis 1 sätestatud kohustus, kuid sõltumatu vandeaudiitor ei väljenda põhjendatud kindlustunnet § 693 lõike 13 punktis 2 nimetatu suhtes;
3) täidetakse käesoleva seaduse § 696 lõike 12 punktis 1 sätestatud kohustus, kuid intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja arvutatud gaasitarbimise intensiivsus, mille kohta sõltumatu vandeaudiitor andis põhjendatud kindlustunnet väljendava arvamuse, oli viimasel lõppenud majandusaastal keskmiselt alla 13 protsendi.

(69) Käesoleva paragrahvi lõigetes 68 ja 610 nimetatud juhtudel arvutatakse maksukohustus käesoleva seaduse § 66 lõikes 103 sätestatud aktsiisimääraga (edaspidi maagaasi soodusaktsiisimäär) tarbitud maagaasi koguselt tuhandetes kuupmeetrites, mis korrutatakse tarbimise ajal kehtinud käesoleva seaduse § 66 lõikes 10 sätestatud maagaasi aktsiisimäära ja maagaasi soodusaktsiisimäära vahega.

(610) Kui esineb üksnes käesoleva paragrahvi lõike 68 punktis 3 nimetatud asjaolu ja intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja esitab 20 päeva jooksul selle asjaolu ilmnemisest arvates maksuhaldurile käesoleva seaduse § 693 lõike 13 punktis 3 nimetatud sõltumatu vandeaudiitori aruande prognoositud gaasitarbimise intensiivsuse kohta järgmisel 12 kalendrikuul ning see on vähemalt 13 protsenti, tekib maksukohustus ainult viimasel lõppenud majandusaastal soodusaktsiisimääraga tarbitud maagaasilt.”;

12) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 25 järgmises sõnastuses:

„(25) Käesoleva seaduse § 24 lõikes 68 nimetatud intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja esitab hiljemalt 30. päeval sama lõike punktides 1–3 nimetatud sündmusest arvates aktsiisideklaratsiooni ja maksab aktsiisi.”;

13) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 24 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„24) kütus ja elektrienergia, mida kasutatakse mineraloogilistes protsessides. Mineraloogilised protsessid on protsessid, mis on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1893/2006 I lisa jao C osas 23 „Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine”;”;

14) paragrahvi 27 lõiget 1 täiendatakse punktiga 288 järgmises sõnastuses:

„288) käesoleva seaduse § 19 lõike 14 punktis 22 nimetatud kütus;”;

15) paragrahvi 27 lõiget 21 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud tõendit ei nõuta käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 11 nimetatud relvajõudude õhusõidukite tankimise korral Eestis vahetult kaitseväe aktsiisilao poolt.”;

16) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Maksu- ja Tolliamet võib nõuda energia aktsiisivabastuse luba omavalt elektrointensiivselt ettevõtjalt või intensiivse gaasitarbimisega ettevõtjalt tagatist soodusaktsiisimääraga tarbitavalt elektrienergialt ja maagaasilt aktsiisi maksmise tagamiseks, kui on alust arvata, et maksukohustus võib suureneda või jääda täitmata.”;

17) paragrahvi 31 lõiget 5 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) energia aktsiisivabastuse loa omanikuks oleva intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja puhul tema eelmisel majandusaastal tarbitud maagaasi summaarselt koguselt või järgmisel 12 kalendrikuul tarbitava maagaasi summaarselt koguselt;”;

18) paragrahvi 66 täiendatakse lõigetega 103 ja 104 järgmises sõnastuses:

„(103) Maagaasi soodusaktsiisimäär energia aktsiisivabastuse luba omavale intensiivse gaasitarbimisega ettevõtjale on 11,30 eurot 1000 m3 maagaasi kohta.

(104) Maagaasi soodusaktsiisimäära puhul rakendatakse riigiabiga seonduvalt käesoleva paragrahvi lõikes 122 sätestatut.”;

19) paragrahvi 66 lõige 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(13) Käesoleva seaduse § 20 punktis 1 nimetatud kütusesarnase toote või kütusesarnase toote, mille KNi esimesed kuus numbrit või kaheksa numbrit on 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2710 12 11–2710 12 25, 2710 12 90, 2710 20 90, 2902 20 00, 2902 30 00, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 või 2902 44 00, aktsiisimäär on 563 eurot 1000 liitri kütusesarnase toote kohta.”;

20) paragrahvi 692 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) intensiivse gaasitarbimisega ettevõtjale soetada võrguettevõtjalt maagaasi ja seda tarbida soodusaktsiisimääraga, samuti tarbida enda toodetud või võrguväliselt edastatud maagaasi soodusaktsiisimääraga.”;

21) paragrahvi 692 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja.”;

22) paragrahvi 692 täiendatakse lõigetega 25 ja 26 järgmises sõnastuses:

„(25) Intensiivse gaasitarbimisega ettevõtjal loetakse energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele vahetult eelnenud majandusaastal tarbitud maagaasi kogumaksumuse hulka maagaasi ja võrguteenuse maksumus käesoleva seaduse § 66 lõikes 10 sätestatud määras maagaasi aktsiisi ja käibemaksuga, välja arvatud mahaarvamisele kuuluv käibemaks. Maagaasi kogumaksumus arvestatakse üksnes mõõdetud ja dokumenteeritud maagaasi kogusele, mille kohta peetakse arvestust.

(26) Intensiivse gaasitarbimisega ettevõtjal energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele järgneval 12 kalendrikuul prognoositult tarbitava maagaasi kogumaksumus leitakse, korrutades omavahel maagaasi tarbitava koguse tuhandetes kuupmeetrites ja taotlemisele eelnenud aasta kohta Statistikaameti veebilehel avaldatud maagaasi aritmeetiliselt keskmise hinna äritarbijale vastavalt tarbimisvahemikule. Hind peab sisaldama sama perioodi võrguteenuse maksumust koos käesoleva seaduse § 66 lõikes 10 sätestatud määras maagaasiaktsiisi ja käibemaksuga, välja arvatud mahaarvamisele kuuluv käibemaks.”;

23) paragrahvi 693 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kirjalik taotlus, milles on märgitud loa taotleja nimi ja registrikood, elu- või asukoha aadress, tegevuskoha aadress ja kontaktandmed ning aktsiisivaba kütuse, aktsiisivaba elektrienergia, soodusaktsiisimääraga kütuse või soodusaktsiisimääraga elektrienergia kasutamise eesmärk;”;

24) paragrahvi 693 lõike 11 punktides 2 ja 3 asendatakse tekstiosa „artikli 2 lõike 18” tekstiosaga „artikli 2 punkti 18”;

25) paragrahvi 693 täiendatakse lõigetega 13 ja 14 järgmises sõnastuses:

„(13) Intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja esitab energia aktsiisivabastuse loa taotlemiseks Maksu- ja Tolliametile lisaks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 sätestatule:
1) dokumendid, mis tõendavad ettevõtja energiajuhtimissüsteemi vastavust standardile EVS-EN ISO 50001;
2) energia aktsiisivabastuse loa taotlemisel eelmise majandusaasta andmete alusel sõltumatu vandeaudiitori põhjendatud kindlustunnet väljendava aruande, milles vandeaudiitor esitab järelduse gaasitarbimise intensiivsuse arvutamiseks kasutatavate alusandmete kohta, ettevõtja arvutatud gaasitarbimise intensiivsuse kohta vastavalt käesoleva seaduse §-des 203 ja 692 sätestatule ning ettevõtja mittevastavuse kohta raskustes ettevõtja definitsioonile komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
3) energia aktsiisivabastuse loa taotlemisel järgmise 12 kalendrikuu prognoosandmete alusel sõltumatu vandeaudiitori piiratud kindlustunnet väljendava aruande, milles vandeaudiitor esitab järelduse ettevõtja vastavalt käesoleva seaduse §-des 203 ja 692 sätestatule arvutatud gaasitarbimise intensiivsuse kohta, ja sõltumatu vandeaudiitori põhjendatud kindlustunnet väljendava aruande ettevõtja mittevastavuse kohta raskustes ettevõtja definitsioonile komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
4) käesoleva paragrahvi lõike 11 punktis 4 nimetatud kinnituse;
5) maagaasi mõõtmise korraldust kirjeldava dokumendi, milles kajastub ka teave selle kohta, kus mõõtmisi tehakse, millistele nõuetele maagaasi mõõtmiseks kasutatavad mõõteseadmed vastavad ja kuidas mõõtetulemuste üle arvestust peetakse;
6) maagaasi võrguettevõtja kinnituse energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele vahetult eelnenud majandusaastal ettevõtjale edastatud maagaasi koguse kohta tuhandetes kuupmeetrites.

(14) Käesoleva paragrahvi lõike 13 punktis 2 nimetatud gaasitarbimise intensiivsuse arvutamiseks kasutatavateks alusandmeteks on maagaasi kogumaksumus vastavalt käesoleva seaduse § 692 lõigetes 25 ja 26 sätestatule ja lisandväärtus vastavalt käesoleva seaduse § 203 lõikes 2 sätestatule.”;

26) paragrahvi 695 lõiget 3 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja ei vasta enam käesoleva seaduse § 203 lõikes 3 sätestatud tingimustele, esineb § 24 lõike 68 punktis 1 või 2 nimetatud asjaolu või esineb sama lõike punktis 3 nimetatud asjaolu, ilma et intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja oleks tähtajaks esitanud sõltumatu vandeaudiitori § 24 lõikes 610 sätestatud nõuetele vastavat aruannet prognoositud gaasitarbimise intensiivsuse kohta.”;

27) paragrahvi 695 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Maksu- ja Tolliamet kontrollib aktsiisivaba kütuse ja elektrienergia ning soodusaktsiisimääraga maksustatud kütuse ja elektrienergia eesmärgipärast kasutamist.”;

28) paragrahvi 696 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) pidama eraldi arvestust aktsiisiga maksustatult, soodusaktsiisimääraga maksustatult ning aktsiisivabalt soetatud ja kasutatud kütuse koguse kohta kütuse nimetuste ja KNi kaheksa numbri kaupa;”;

29) paragrahvi 696 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) teatama aktsiisilaopidajale, võrguettevõtjale või laevavarustajale energia aktsiisivabastuse loa numbri aktsiisivaba või soodusaktsiisimääraga maksustatava kütuse soetamisel nimetatud isikutelt ning Maksu- ja Tolliametile aktsiisivaba kütuse importimisel ja jälgima loale kantud andmete vastavust soetatud kütuse kogusele;”;

30) paragrahvi 696 lõiget 1 täiendatakse punktiga 73 järgmises sõnastuses:

„73) kasutama aktsiisivaba ja soodusaktsiisimääraga maksustatavat kütust ainuisikuliselt üksnes aktsiisivabastuse loa saamiseks esitatud taotluses märgitud otstarbel;”;

31) paragrahvi 696 lõike 1 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9) aktsiisivaba maagaasi ja elektrienergia või soodusaktsiisimääraga maksustatava maagaasi ja elektrienergia soetamisel esitama võrguettevõtjale, kellelt maagaas või elektrienergia soetatakse, andmed kalendrikuu jooksul aktsiisivabalt soetatud maagaasi ja elektrienergia või soodusaktsiisimääraga soetatud maagaasi ja elektrienergia koguse kohta hiljemalt soetamisele järgneva kalendrikuu viiendal päeval.”;

32) paragrahvi 696 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Energia aktsiisivabastuse luba omav või omanud intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja on lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustustele kohustatud:
1) hiljemalt kuue kalendrikuu möödumisel tema viimase sellise majandusaasta lõpust, millal tarbiti soodusaktsiisimääraga maagaasi, esitama maksuhaldurile selle aasta kohta käesoleva seaduse § 693 lõike 13 punktis 2 nimetatud sõltumatu vandeaudiitori põhjendatud kindlustunnet väljendava aruande;
2) viivitamata teavitama maksuhaldurit, kui ta ei vasta loa kehtivuse ajal käesoleva seaduse § 202 lõike 3 punktis 2 või § 203 lõike 3 punktis 1 sätestatud tingimustele;
3) viivitamata teavitama maagaasi võrguettevõtjat, kui tema energia aktsiisivabastuse loa kehtivus on peatatud või luba on kehtetuks tunnistatud;
4) esitama soodusaktsiisimääraga maagaasi tarbimisele järgneva aasta 1. veebruariks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile kalendriaasta vältel soodusaktsiisimääraga tarbitud maagaasi summaarse koguse tuhandetes kuupmeetrites ning selle põhjal arvutatud riigiabi summa, mis leitakse, korrutades maagaasi tarbimise ajal kehtinud käesoleva seaduse § 66 lõikes 10 sätestatud maagaasi aktsiisimäära ja maagaasi soodusaktsiisimäära vahe energia aktsiisivabastuse loa alusel tarbitud maagaasi kogusega tuhandetes kuupmeetrites;
5) andma Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile asjassepuutuvaid andmeid tulenevalt talle riigiabi andmisega kaasnevatest kohustustest.”.

§ 2.  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse muutmine

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduses (RT I, 27.06.2018, 2) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punktis 3 esitatud § 202 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) ettevõtja põhitegevusala Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1–39), I lisa kohaselt on töötlev tööstus (jagu C) või infoalane tegevus (jao J osa 63);”;

2) paragrahvi 1 punktid 16, 21 ja 24 jäetakse välja;

3) paragrahvi 1 punktis 25 esitatud § 696 lõike 11 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „lisaks kohustatud” sõnadega „lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule kohustatud”.

§ 3.  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmine

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (RT I, 26.01.2018, 4) § 1 punktid 2, 3, 5 ja 6 ning § 4 lõiked 2 ja 3 jäetakse välja.

§ 4.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse §-d 1 ja 2 jõustuvad 2019. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json