Teksti suurus:

Riigieelarve seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 07.12.2021, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
30.11.2021 otsus nr 22

Riigieelarve seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 24.11.2021

§ 1.  Riigieelarve seaduse muutmine

Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse 1. peatükki täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

§ 41. Andmete esitamine

Rahandusministeeriumil on riigi eelarvestrateegia (edaspidi eelarvestrateegia), stabiilsusprogrammi, riigieelarve eelnõu ja prognooside koostamiseks õigus saada vajalikke andmeid ministeeriumidelt ning teistelt valitsussektorisse kuuluvatelt üksustelt.”;

2) paragrahvi 12 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Andmed esitatakse asutajaõigusi teostava või valdkonna ministeeriumi vahendusel Rahandusministeeriumile 15. juuliks.”;

3) paragrahvi 15 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Rahandusprognoos on eelarvestrateegia, stabiilsusprogrammi ja riigieelarve eelnõu aluseks.”;

4) paragrahvi 19 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Strateegilised arengudokumendid on riigi pikaajaline arengustrateegia, poliitika põhialused, valdkonna arengukava ja programm.”;

5) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Riigi pikaajaline arengustrateegia on arengudokument, milles määratakse poliitikavaldkondade terviklik visioon, üleriigilised strateegilised sihid ja olulisemad muudatused nende elluviimiseks vähemalt 15 aastaks.”;

6) paragrahvi 20 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riigi pikaajalise arengustrateegia ja poliitika põhialused võtab vastu Riigikogu kas omal algatusel või Vabariigi Valitsuse ettepanekul.”;

7) paragrahvi 23 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Stabiilsusprogrammi kinnitab Vabariigi Valitsus hiljemalt kaheksa kuud enne järgmise eelarveaasta algust ja Rahandusministeerium avalikustab selle pärast kinnitamist oma kodulehel viivitamata.”;

8) seadust täiendatakse §-ga 231 järgmises sõnastuses:

§ 231. Stabiilsusprogrammi sisu

Stabiilsusprogramm peab sisaldama aastate kaupa käesoleva seaduse § 251 lõike 3 punktides 1–6, 9–11 ja 13 nimetatud andmeid ning võrdlust eelmise ja uuendatud stabiilsusprogrammi vahel, kui poliitika eesmärgid on võrreldes eelmise stabiilsusprogrammiga muutunud.”;

9) paragrahvi 251 lõike 3 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) eelarvestrateegia perioodiks tulemusvaldkondadele kavandatud maksimaalsete vahendite mahtude jaotust ministeeriumi valitsemisalale;”;

10) paragrahvi 26 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Riigieelarves liigendatakse kulud tulemusvaldkondade ja programmi tegevuste kaupa.”;

11) paragrahvi 26 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„(7) Investeeringud maksumusega kümme miljonit eurot või rohkem liigendatakse riigieelarves investeeringuobjektide kaupa.

(8) Riigisaladusega seotud valdkondade eelarve liigendatakse käesoleva paragrahvi lõigete 5 ja 7 kohaselt ulatuses, mis ei ole vastuolus riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning selle alusel kehtestatud õigusaktidega.”;

12) paragrahvi 331 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 34 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Riigieelarve eelnõu koostatakse eelarvestrateegia ja viimase rahandusprognoosi alusel.”;

14) paragrahvi 341 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vabariigi Valitsus kinnitab eelarvestrateegia ja kiidab heaks riigieelarve eelnõu arvestusega, et need esitatakse Riigikogule hiljemalt kolm kuud enne eelarveaasta algust.”;

15) paragrahvi 341 lõiked 2−4 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahv 371 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 38 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 56 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riigieelarvega kindlaks määratud vahendite jaotust ministeeriumide valitsemisalade, tulemusvaldkondade ja programmi tegevuste vahel on võimalik muuta vaid riigieelarve muutmisega või lisaeelarvega, kui käesolevast seadusest või riigieelarvest ei tulene teisiti.”;

19) paragrahvi 56 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) ministeeriumi valitsemisala investeeringuobjektid ületamata riigieelarves investeeringuteks ettenähtud eelarvet.”;

20) paragrahvi 56 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Ministril on õigus muuta riigieelarvega kindlaks määratud piirmääraga vahendite liigendust riigieelarves sätestatud ulatuses ja tingimustel.”;

21) paragrahvi 58 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Vabariigi Valitsuse reservist vahendite eraldamise otsustab Vabariigi Valitsus. Raha eraldamisel kuludeks määrab Vabariigi Valitsus tulemusvaldkonna, kus raha kasutatakse.”;

22) paragrahvi 591 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ülekantud riigieelarve vahendeid võib kasutada riigieelarvega määratud otstarbeks. Vahendite administratiivset liigendust võib ülekandmisel muuta vaid juhul, kui ei muutu kulu otstarve. Ülekantavate riigieelarve vahendite tulemusvaldkondade ja programmi tegevuste vahelist jaotust ning administratiivset liigendust võib ülekandmisel muuta, kui see on seotud ministeeriumi valitsemisala riigiasutuse, tulemusvaldkonna või programmi tegevuse ümberkorraldamise või lõpetamisega.”;

23) seaduse 8. peatüki 1. jagu täiendatakse §-ga 814 järgmises sõnastuses:

§ 814. 2022. aasta riigieelarvega seotud erisused

Käesoleva seaduse 2021. aasta 15. detsembril jõustunud redaktsiooni § 26 lõikeid 5, 7 ja 8 kohaldatakse esmakordselt 2022. aasta riigieelarve liigendamisele.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2021. aasta 15. detsembril.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json