Teksti suurus:

Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 07.12.2021, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
30.11.2021 otsus nr 26

Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 24.11.2021

§ 1.  Finantsinspektsiooni seaduse muutmine

Finantsinspektsiooni seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 38 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõnad „fondivalitseja ja määratud väljamaksetega tööandja pensionifond” sõnadega „fondivalitseja, määratud väljamaksetega tööandaja pensionifond ja ühisrahastusteenuse osutaja”;

2) paragrahvi 38 lõiget 8 täiendatakse punktidega 61 ja 62 järgmises sõnastuses:

„61) äriühing, kellel on ühisrahastusteenuse osutaja, investeerimisühingu, e-raha asutuse või makseasutuse tegevusluba, maksab järelevalvetasu selle järelevalvesubjektina, kelle järelevalvetasu on suurem;
62) ühisrahastusteenuse osutaja, kes ei ole krediidiandja või krediidivahendaja, maksab järelevalvetasu ühisrahastusteenuse osutajana;”;

3) paragrahvi 39 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) ühisrahastusteenuse osutaja korral Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/1503, mis käsitleb ettevõtjatele Euroopa ühisrahastusteenuse osutajaid ning millega muudetakse määrust (EL) 2017/1129 ja direktiivi (EL) 2019/1937 (ELT L 347, 20.10.2020, lk 1–49), artikli 11 lõike 1 punktis a nimetatud summast.”;

4) paragrahvi 39 lõiget 2 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) ühisrahastusteenuse osutaja korral 0,001–0,1 protsendiga teenuseosutaja vahendusel kaasatud summadest;”;

5) paragrahvi 41 täiendatakse lõikega 53 järgmises sõnastuses:

„(53) Ühisrahastusteenuse osutaja järelevalvetasu mahuosa ettemakse arvutamisel võetakse aluseks selle isiku vahendusel kaasatud summad, mis on kajastatud Inspektsioonile eelmise aasta kohta esitatud aruannetes.”;

6) paragrahvi 42 täiendatakse lõikega 53 järgmises sõnastuses:

„(53) Ühisrahastusteenuse osutaja järelevalvetasu mahuosa lõppmakse arvutamisel võetakse aluseks selle isiku vahendusel kaasatud summad, mis on kajastatud Inspektsioonile eelmise aasta kohta esitatud aruannetes.”;

7) paragrahvi 453 lõikes 2 asendatakse sõnad „või krediidiandja või -vahendaja” tekstiosaga „, krediidiandja või -vahendaja või ühisrahastusteenuse osutaja”;

8) paragrahvi 454 täiendatakse pärast sõnu „lõpetamise taotlemisel” tekstiosaga „või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/1503 artikli 13 lõike 2 kohaselt ühisrahastusteenuse osutaja tegevusloa laiendamise taotlemisel”.

§ 2.  Investeerimisfondide seaduse muutmine

Investeerimisfondide seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 455 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Finantsinspektsioonil on Euroopa Liidu määrustes sätestatud nõuete kohase täitmise üle järelevalve teostamisel kõik käesolevas seaduses ja Finantsinspektsiooni seaduses sätestatud õigused.”;

2) seaduse 31. peatüki 1. jagu täiendatakse §-ga 5032 järgmises sõnastuses:

§ 5032. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/852 nõuete rikkumine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/852, millega kehtestatakse kestlike investeeringute hõlbustamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2019/2088 (ELT L 198, 22.06.2020, lk 13–43), artiklites 5–7 sätestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.”.

§ 3.  Kindlustustegevuse seaduse muutmine

Kindlustustegevuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 223 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Finantsinspektsioonil on Euroopa Liidu määrustes sätestatud nõuete kohase täitmise üle järelevalve teostamisel kõik käesolevas seaduses ja Finantsinspektsiooni seaduses sätestatud õigused.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 2631 järgmises sõnastuses:

§ 2631. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/852 nõuete rikkumine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/852, millega kehtestatakse kestlike investeeringute hõlbustamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2019/2088 (ELT L 198, 22.06.2020, lk 13–43), artiklites 5–7 sätestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.”.

§ 4.  Krediidiasutuste seaduse muutmine

Krediidiasutuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 88 lõiget 42 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) väärtpaberituru seaduse §-s 188 ja väärtpaberite registri pidamise seaduse § 6 lõikes 92 nimetatud isikutele nende sätetega kehtestatud teabe edastamise kohustuse täitmiseks.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 14116 järgmises sõnastuses:

§ 14116. Finantsvõimenduse määra puhvri nõude täitmisega seotud Finantsinspektsiooni õiguste ja krediidiasutuse kohustuste rakendamine

Käesoleva seaduse §-s 8650 sätestatud finantsvõimenduse määra puhvri nõude täitmise suhtes rakendatavaid Finantsinspektsiooni õigusi ja krediidiasutuse kohustusi kohaldatakse alates 2022. aasta 1. jaanuarist.”.

§ 5.  Väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmine

Väärtpaberite registri pidamise seaduse § 6 lõike 92 teine lause tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Väärtpaberituru seaduse muutmine

Väärtpaberituru seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva seaduse 31. peatükis ja §-s 23784 sätestatut kohaldatakse nendele ühisrahastusteenuse osutajatele, kelle teenuseid reguleerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/1503, mis käsitleb ettevõtjatele Euroopa ühisrahastusteenuse osutajaid ning millega muudetakse määrust (EL) 2017/1129 ja direktiivi (EL) 2019/1937 (ELT L 347, 20.10.2020, lk 1–49).”;

2) paragrahvi 15 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „2 500 000-eurose” tekstiosaga „5 000 000-eurose”;

3) paragrahvi 15 lõiked 6 ja 7 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kui väärtpaberid kuuluvad Eestis pakkumisse koguväärtusega 1 000 000–5 000 000 eurot väärtpaberite pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul, võib valdkonna eest vastutav minister määrusega ette näha eelnimetatud pakkumiste kohta teabe avaldamise nõuded, sealhulgas nõuded teabe sisule, ja täpsemad nõuded sellistest pakkumistest teavitamisele.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud määrusega kehtestatud nõuetele vastava pakkumise puhul ei rakendata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129 artikli 24 lõikega 1 kehtestatud piiriülest prospekti tunnustamist.”;

4) seaduse 2. osa pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2. osa
VÄÄRTPABERITE PAKKUMINE JA ÜHISRAHASTUSPAKKUMINE
”;

5) seaduse 2. osa täiendatakse peatükiga 31 järgmises sõnastuses:

31. peatükk
INVESTEERIMISE PÕHITEABEDOKUMENT

§ 281. Hüvitamiskohustus ühisrahastuspakkumise korral

(1) Kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/1503 artikli 23 lõikes 2 nimetatud investeerimise põhiteabedokument ning asjakohasel juhul selle tõlge sisaldab ühisrahastusprojekti väärtuse hindamise seisukohalt olulist teavet, mis osutub tegelikkusest erinevaks, siis hüvitab projektiomanik investorile põhjustatud kahju, mis tuleneb erinevusest tegelikkuse ja investeerimise põhiteabedokumendis esitatud teabe vahel, kui projektiomanik teadis või oleks pidanud teadma sellest erinevusest.

(2) Kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/1503 artikli 24 lõikes 1 nimetatud platvormi tasandi investeerimise põhiteabedokument ning asjakohasel juhul selle tõlge sisaldab individuaalse laenuportfelli valitsemise teenuse kohta teavet, mis osutub tegelikkusest erinevaks, siis hüvitab ühisrahastusteenuse osutaja investoritele põhjustatud kahju, mis tuleneb erinevusest tegelikkuse ja platvormi tasandi investeerimise põhiteabedokumendis esitatud teabe vahel, kui ühisrahastusteenuse osutaja teadis või oleks pidanud teadma sellest erinevusest.

(3) Projektiomanik või ühisrahastusteenuse osutaja ei ole käesoleva paragrahvi lõike 1 või 2 alusel kohustatud kahju hüvitama, kui kahju kannatanu ühisrahastusprojekti investeerimise ajal teadis või oleks pidanud teadma investeerimise põhiteabedokumendi mittetäielikkusest või selles sisalduvast valeteabest. Sama kehtib juhul, kui kogenud investorist kannatanu oleks pidanud ühisrahastusprojekti investeerimisel oma tegevuses tavapärase hoolsuse korral aru saama, et investeerimise põhiteabedokument sisaldab valeteavet või et see ei ole täielik, välja arvatud juhul, kui kahju on tekitatud tahtlikult.

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatu kehtib ka investeerimise põhiteabedokumendi mittetäielikkuse ja asjakohaste faktide väljajätmise korral, kui investeerimise põhiteabedokumendi mittetäielikkus tuleneb teabe varjamisest vastavalt projektiomaniku või ühisrahastusteenuse osutaja poolt.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud kahju hüvitamise kohustus lasub vastavalt projektiomanikul või ühisrahastusteenuse osutajal ka juhul, kui investeerimise põhiteabedokumendis on märgitud teabe saamise allikaks kolmas isik.

§ 282. Vastutuse piiramise kokkulepe

Käesoleva seaduse §-s 281 sätestatud hüvitamist välistavad, piiravad või vähendavad kokkulepped on tühised.”;

6) paragrahvi 47 lõiget 1 täiendatakse punktiga 17 järgmises sõnastuses:

„17) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/1503 artikli 2 lõike 1 punktis e nimetatud ühisrahastusteenuse osutajate suhtes.”;

7) paragrahvist 188 moodustatakse 20. peatüki 3. jao 3. jaotis ja see sõnastatakse järgmiselt:

3. jaotis
Teises lepinguriigis registreeritud aktsiate omanikega seonduv teave

§ 188. Teises lepinguriigis registreeritud aktsiate emitendi aktsionäri ja korporatiivse sündmusega seotud teabe edastamine

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/1212, millega kehtestatakse miinimumnõuded Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/36/EÜ aktsionäride isiku tuvastamist, teabe edastamist ja aktsionäride õiguste kasutamise hõlbustamist käsitlevate sätete rakendamiseks (ELT L 223, 04.09.2018, lk 1–18), kohane vahendaja peab edastama:
1) teises lepinguriigis registreeritud aktsiate emitendi või tema määratud kolmanda isiku taotlusel emitendile või eelnimetatud kolmandale isikule viivitamata komisjoni rakendusmääruses (EL) 2018/1212 nimetatud teabe aktsionäride kohta, kellel on vastavas emitendis aktsiaosalus või osalus aktsiatega esindatud häältest, mis ületab emitendi asukohariigi õiguses kehtestatud määra;
2) aktsionärile või tema määratud kolmandale isikule, kelle kohta on edastatud käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud teave, komisjoni rakendusmääruses (EL) 2018/1212 nimetatud teabe, mida teises lepinguriigis registreeritud aktsiate emitent või tema määratud kolmas isik esitab vahendajale aktsionäridele edastamiseks;
3) teises lepinguriigis registreeritud aktsiate emitendile või tema määratud kolmandale isikule viivitamata komisjoni rakendusmääruses (EL) 2018/1212 nimetatud teabe ning juhised, mille aktsionär esitab vahendajale seoses korporatiivses sündmuses osalemisega;
4) käesoleva paragrahvi punktides 1–3 nimetatud teabe viivitamata teisele vahendajale, kelle kaudu aktsiaid vastavale aktsionärile hoitakse, välja arvatud, kui teabe saab edastada otse emitendile, aktsionärile või nende määratud kolmandale isikule.”;

8) paragrahvi 230 lõiget 1 täiendatakse punktidega 12–14 järgmises sõnastuses:

„12) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/2088, mis käsitleb jätkusuutlikkust käsitleva teabe avalikustamist finantsteenuste sektoris (ELT L 317, 09.12.2019, lk 1–16);
13) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/852, millega kehtestatakse kestlike investeeringute hõlbustamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2019/2088 (ELT L 198, 22.06.2020, lk 13–43);
14) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/1503.”;

9) paragrahv 23783 loetakse §-ks 23785 ning seadust täiendatakse §-dega 23783 ja 23784 järgmises sõnastuses:

§ 23783. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/852 nõuete rikkumine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/852 artiklites 5–7 sätestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.

§ 23784. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/1503 nõuete rikkumine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/1503 artiklites 3–5, artikli 6 lõigetes 1–6, artikli 7 lõigetes 1–4, artikli 8 lõigetes 1–6, artikli 9 lõigetes 1 ja 2, artiklites 10 ja 11, artikli 12 lõikes 1, artikli 13 lõikes 2, artikli 15 lõigetes 2 ja 3, artikli 16 lõikes 1, artikli 18 lõigetes 1 ja 4, artikli 19 lõigetes 1–6, artikli 20 lõigetes 1 ja 2, artikli 21 lõigetes 1–7, artiklis 22, artikli 23 lõigetes 2–13, artiklites 24–26, artikli 27 lõigetes 1–3 või artikli 30 lõikes 1 sätestatud nõude või kohustuse rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.”;

10) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2020/1504, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (ELT L 347, 20.10.2020, lk 50–51)”.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json