Teksti suurus:

Jälitustoimingust teavitamise ja jälitustoimiku tutvustamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2015
Avaldamismärge:RT I, 08.01.2013, 10

Jälitustoimingust teavitamise ja jälitustoimiku tutvustamise kord

Vastu võetud 03.01.2013 nr 4

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 12614 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse isiku, kelle suhtes jälitustoiming tehti, jälitustoimingust teavitamise ning teavitatud isikule jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamise kord.

§ 2.   Jälitustoimingust teavitamise kohustus

  (1) Kriminaalmenetluse seadustiku § 12613 lõikes 1 ettenähtud tingimustel teavitab jälitusasutus viivitamata isikut, kelle suhtes jälitustoiming tehti, ning isikut, kelle perekonna- või eraelu puutumatust jälitustoiminguga oluliselt riivati ja kes on menetluse käigus tuvastatud.

  (2) Isikule edastatavas jälitustoimingust teavitamise teates (edaspidi teade) tuleb märkida:
  1) jälitustoimingu tegemise aeg;
  2) jälitustoimingu liik;
  3) jälitustoiminguga kogutud andmeid tutvustava asutuse aadress ja kontaktandmed;
  4) jälitustoiminguga kogutud andmetega tutvumise tähtaeg;
  5) jälitustoiminguga kogutud andmetega tutvumise tähtaja ennistamise kord;
  6) jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamata jätmise korral andmete tutvustamisest keeldumise loa kuupäev ja number;
  7) isiku õigus esitada jälitusasutuse tegevuse peale kaebus kriminaalmenetluse seadustiku §-s 12616 sätestatud korras.

§ 3.   Teate kättetoimetamine

  (1) Teade toimetatakse isikule kätte kooskõlas haldusmenetluse seaduses dokumendi kättetoimetamisele kehtestatud nõuetega ning loetakse kättetoimetatuks samas seaduses sätestatud tingimustel.

  (2) Vangistust kandvale süüdimõistetule toimetatakse teade kätte kinnipidamiskohta vastavalt vangistusseaduses sätestatule.

  (3) Teatis teate allkirja vastu kättetoimetamise kohta, postiasutuse väljastusteade ning elektronkirja väljatrükk teate väljastamise kohta ja kinnituse väljatrükk selle kättesaamise kohta lisatakse jälitustoimikusse.

§ 4.   Jälitustoiminguga kogutud andmetega tutvumise tähtaeg

  (1) Isik, kes soovib tutvuda enda kohta jälitustoiminguga kogutud andmetega, peab esitama jälitusasutusele kirjaliku või elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatud avalduse 30 päeva jooksul temale teate kättetoimetamise päevast arvates.

  (2) Jälitusasutus teavitab isikut jälitustoiminguga kogutud andmetega tutvumise ajast ja kohast 30 päeva jooksul lõikes 1 nimetatud avalduse saamisest arvates.

  (3) Isikul on õigus tutvuda jälitustoiminguga kogutud andmetega kolme kuu jooksul arvates päevast, millal jälitusasutus sai isiku avalduse.

  (4) Andmete erakordselt suure mahu korral võib isik kokkuleppel jälitusasutusega jälitustoiminguga kogutud andmetega tutvuda ka pärast lõikes 3 nimetatud tähtaja möödumist.

  (5) Isik võib mõjuval põhjusel esitada jälitusasutusele kirjaliku või elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatud avalduse jälitustoiminguga kogutud andmetega tutvumise tähtaja ennistamiseks.

  (6) Jälitusasutus vaatab isiku avalduse jälitustoiminguga kogutud andmetega tutvumise tähtaja ennistamiseks läbi ja otsustab tähtaja ennistamise või ennistamata jätmise 30 päeva jooksul avalduse saamisest arvates.

  (7) Käesolevas paragrahvis nimetatud avaldused säilitatakse jälitustoimikus.

§ 5.   Jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamine

  (1) Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud isikul (edaspidi tutvuja) võimaldatakse isiklikult või koos esindajaga tutvuda jälitustoiminguga kogutud andmetega ja jälitustoimingu käigus tehtud foto, filmi, heli- või videosalvestisega või muu teabetalletusega üksnes jälitustoimingu teinud jälitusasutuse või jälitustoimingu tegemist taotlenud uurimisasutuse ametiruumides asutusega kokkulepitud ajal.

  (2) Tutvuja võib mõjuval põhjusel volitada notariaalselt kinnitatud volikirja alusel kolmanda isiku enda asemel tutvuma jälitustoiminguga kogutud andmetega. Volikiri säilitatakse jälitustoimikus. Kui tutvuja on kahtlustatav või süüdistatav, võib jälitustoiminguga kogutud andmetega tutvuda ka tema advokaadist kaitsja.

  (3) Jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamise kohta koostatakse jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamise protokoll, mille allkirjastab selle koostanud isik ning mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) jälitustoiminguga kogutud andmetega tutvumise aeg ja koht;
  2) tutvustatud andmete loetelu;
  3) jälitustoiminguga kogutud andmeid tutvustava jälitusasutuse nimi ning kohalviibivate isikute nimed.

  (4) Jälitustoiminguga kogutud andmeid tutvustatakse jälitustoimingu teinud jälitusasutuse või jälitustoimingu tegemist taotlenud uurimisasutuse esindaja (edaspidi tutvustaja) juuresolekul asutuse sisekorraeeskirjas sätestatud tööajal. Tööaja lõppedes tutvustamine lõpetatakse või vajaduse korral katkestatakse. Katkestamise korral määrab tutvustaja tutvustamise jätkamise päeva ja kellaaja, mille kohta tehakse vastav märge jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamise protokollis.

  (5) Vajaduse korral ja tutvuja põhjendatud taotlusel kaasab tutvustaja jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamisele tõlgi. Tõlgi ees- ja perekonnanimi kantakse jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamise protokolli. Tõlgi kaasamise kulud kaetakse vastavalt haldusmenetluse seaduse § 21 lõikes 2 sätestatule.

  (6) Tutvumiseks esitatud andmed peavad olema võimaluse korral süstematiseeritud ja kronoloogilises järjekorras.

  (7) Tutvumiseks esitatud andmetest ei tehta koopiat.

  (8) Jälitustoiminguga kogutud andmetega tutvutakse mõistliku aja jooksul. Kui tutvuja pahatahtlikult venitab tutvumise aega, siis tutvustamine lõpetatakse ning selle kohta tehakse vastav märge jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamise protokolli.

  (9) Kui tutvuja üritab rikkuda või hävitada tutvustatavat materjali ja jälitustoiminguga saadud teabetalletust, siis tutvustamine lõpetatakse ning selle kohta tehakse vastav märge jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamise protokolli.

  (10) Lõigetes 8 ja 9 nimetatud pahatahtliku käitumise korral võib tutvustaja või prokurör tutvustaja taotlusel keelduda jälitustoiminguga kogutud andmete edasisest tutvustamisest. Keeldumise kohta koostab tutvustaja või prokurör otsuse, mis säilitatakse jälitustoimikus.

Andrus Ansip
Peaminister

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json